ORDONANTA nr. 111 din 31 august 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. W din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice va avea următorul titlu:"Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare în vederea fundamentarii şi evaluării politicilor economice şi sociale, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiinţifice, prognozelor şi strategiilor de dezvoltare, fundamentarii deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale potrivit obligaţiilor asumate de statul român, precum şi altor categorii de utilizatori interni şi externi se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe. (2) Ordonanţa privind organizarea statisticii oficiale se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Statistica oficială în România este organizată şi coordonata de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat. (2) Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice este condus de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, funcţionari publici, asimilaţi cu funcţiile de conducere de secretar general, respectiv secretar general adjunct din aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) În subordinea Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice funcţionează direcţiile generale teritoriale de statistica, ca servicii publice descentralizate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi editura lt; lt;Revista Română de Statistica gt; gt; şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, finanţate din venituri extrabugetare. (4) În sensul prezentei ordonanţe, prin servicii de statistica oficială se înţelege Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice şi direcţiile generale teritoriale de statistica, precum şi compartimentele statistice din cadrul organelor de specialitate ale administraţiei publice, coordonate metodologic de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice."4. După articolul 2 se introduc articolele 2^1 şi 2^2 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) În scopul formării profesionale continue a personalului din serviciile de statistica oficială, precum şi al promovării unei culturi statistice în sistemul administraţiei publice centrale şi locale, în companii şi societăţi naţionale, regii autonome, societăţi comerciale, în alte unităţi cu personalitate juridică de drept public sau privat, se înfiinţează Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, în subordinea Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, finanţat din venituri extrabugetare. (2) Centrul Naţional de Pregătire în Statistica are ca obiect de activitate organizarea, promovarea activităţilor de formare profesională continua prin sistemul educaţional în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative şi tehnologiei informatiei, contribuind la răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice din aceste domenii. (3) Centrul Naţional de Pregătire în Statistica poate elibera, în condiţiile legii, diplome educaţionale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidentierea competentelor dobândite, cu valabilitate naţionala. (4) Formarea profesională continua prin Centrul Naţional de Pregătire în Statistica este asigurata de formatori, specialişti în domeniile prevăzute la alin. (2) din administraţia publică sau de către colaboratori din ţara ori din străinătate, remuneraţi potrivit legislaţiei în materie.Art. 2^2. - Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice şi a Centrului Naţional de Pregătire în Statistica se aproba prin hotărâre a Guvernului."5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Organizarea statisticii oficiale se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice şi raportului cost/eficienta. (2) Potrivit principiului autonomiei, Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice este autorizat sa stabilească în mod impartial şi independent, fără ingerinţe de pe poziţii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizaţiilor patronale şi ale altor organizaţii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de înregistrare şi prelucrare, sa publice şi sa difuzeze datele şi informaţiile statistice. Acest principiu implica obligativitatea difuzării statisticilor oficiale (date şi informaţii) tuturor categoriilor de utilizatori, fără nici o restrictie şi în condiţii de egalitate, în privinta calităţii şi a termenelor de difuzare. (3) Potrivit principiului confidenţialităţii, serviciile de statistica oficială şi personalul statistic au obligaţia sa adopte şi să asigure pe parcursul întregii perioade a cercetării statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecti statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obţinute direct prin cercetări statistice sau indirect din surse administrative ori alte surse. (4) Potrivit principiului transparenţei, serviciile de statistica oficială sunt obligate să respecte şi să asigure dreptul furnizorilor de date statistice, utilizatorilor şi altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal şi scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile şi metodele folosite la elaborarea informaţiilor statistice, la măsurile adoptate de protecţie a datelor şi la modul şi termenele de difuzare a datelor şi informaţiilor statistice. (5) Potrivit principiului relevantei, serviciile de statistica oficială sunt obligate să asigure producerea de date şi informaţii statistice conform domeniilor, termenelor şi gradului de detaliere a datelor statistice stabilite în funcţie de evoluţia continua a fenomenelor demografice, economice, sociale şi de mediu. (6) Potrivit principiului proportionalitatii, serviciile de statistica oficială au obligaţia să asigure corelarea dintre cantitatea de informaţii individuale ce se solicita şi cantitatea de informaţii prelucrate ce se oferă utilizatorilor. (7) Potrivit principiului deontologiei statistice, serviciile de statistica oficială sunt obligate sa instituie şi să aplice criterii ştiinţifice la selectarea surselor, metodelor şi procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice şi să facă cunoscute, într-o formă larg accesibila, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul şi gradul de exactitate ale rezultatelor. (8) Potrivit principiului raportului cost/eficienta, serviciile de statistica oficială sunt obligate sa limiteze volumul datelor statistice culese de la subiectii statistici, la nivelul care se justifica prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile utilizării optime a resurselor disponibile."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi al clasificarilor utilizate în activitatea de statistica, se înfiinţează Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica, organ consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza şi avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional, a rapoartelor de activitate ale Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice şi a Programului anual de cercetări statistice şi studii economice. (2) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica are următoarea componenta:- 2 reprezentanţi ai Academiei Române;- 4 reprezentanţi ai învăţământului superior de specialitate şi cercetării;- 6 reprezentanţi ai ministerelor şi/sau ai organelor de specialitate în subordinea Guvernului;- 1 reprezentant al Băncii Naţionale a României;- 3 reprezentanţi ai organismelor sindicale;- 3 reprezentanţi ai organizaţiilor patronale;- 3 reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masa;- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale.Preşedintele Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice este membru de drept. (3) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistica sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor şi instituţiilor prevăzute la alin. (2), pe o perioadă de 2 ani. (4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistica beneficiază de o indemnizaţie de participare la şedinţa, egala cu salariul minim brut pe economie. (5) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi îşi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atribuţiilor sale. (6) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica elaborează şi aproba regulamentul propriu de funcţionare."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru asigurarea datelor şi informaţiilor necesare în vederea constituirii seriilor de date statistice, Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice elaborează programe anuale de cercetări statistice şi studii economice la nivel naţional, de regiuni de dezvoltare, judeţe şi alte structuri teritoriale. (2) Programul anual de cercetări statistice şi studii economice reprezintă cadrul elaborării, producerii şi diseminarii statisticilor oficiale în România. (3) Programul anual de cercetări statistice şi studii economice va acoperi datele şi informaţiile statistice necesare în vederea observarii, cuantificării şi analizei fenomenelor economice, sociale, demografice şi ale mediului înconjurător, luând în considerare principiul cost/eficienta. (4) Programul anual de cercetări statistice şi studii economice conţine pentru fiecare cercetare statistica şi studiu sfera de cuprindere, periodicitatea şi caracteristicile studiate."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Programul anual de cercetări statistice şi studii economice, după avizarea acestuia de către Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica, se aproba prin hotărâre a Guvernului şi se da publicităţii."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Serviciile de statistica oficială sunt autorizate, în baza şi cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se afla, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României."10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Persoanele juridice - regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale, indiferent de forma de proprietate, instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, partide politice, organizaţii sindicale, patronale, neguvernamentale şi alte tipuri de organizaţii - sunt obligate sa furnizeze gratuit serviciilor de statistica oficială, la termenele, periodicitatile şi în forma solicitată, datele şi informaţiile statistice în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice în baza prezentei ordonanţe. (2) Serviciile de statistica oficială sunt autorizate să efectueze cercetări statistice prin culegerea directa a datelor statistice, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate să permită accesul personalului statistic în unităţile respective şi la documentele de evidenta a datelor primare, respectându-se prevederile prezentei ordonanţe. (3) Pentru asigurarea calităţii datelor statistice comunicate serviciilor de statistica oficială, personalul acestora are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor raportate şi corespondenta lor cu evidentele deţinătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri, au obligaţia sa încheie procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi să aplice prevederile cap. VI din prezenta ordonanţă. (4) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica oficială datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare efectuării recensamintelor şi anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, cazierul judiciar, sănătatea şi viaţa intima pot fi culese şi prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile din prezenta ordonanţă referitoare la confidenţialitatea datelor statistice. (5) Pentru utilizarea datelor personale în scopuri statistice, ştiinţifice sau istorice serviciile de statistica oficială sunt obligate să asigure stocarea acestora în condiţii de siguranţă. (6) În exercitarea atribuţiilor şi activităţilor serviciile de statistica oficială sunt autorizate sa utilizeze agenţi statistici în calitate de colaboratori şi sa contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice."11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Cercetarea fenomenelor şi proceselor economice, sociale, demografice şi de mediu se efectuează, după caz, prin recensaminte, microrecensaminte, monografii statistice, cercetări statistice selective şi prin alte anchete statistice. (2) Pentru completarea volumului de date necesare şi reducerea gradului de solicitare a subiectilor statistici serviciile de statistica oficială au acces la datele primare din evidentele administrative ale instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale (bilanţuri contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidenta a populaţiei şi alte forme de evidenta a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea principiului confidenţialităţii statistice. Datele confidenţiale obţinute din surse administrative se utilizează numai în scopuri statistice, fără sa afecteze scopurile pentru care ele au fost iniţial colectate."12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Cercetările statistice totale de interes naţional, de tipul recensamantului populaţiei şi locuinţelor, al clădirilor, exploataţiilor agricole şi animalelor, întreprinderilor, patrimoniului, se aproba prin hotărâre a Guvernului sau lege, după caz."13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru acoperirea nevoilor de date şi informaţii statistice ale instituţiilor administraţiei publice Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice va ţine seama de cerinţele de informare ale acestora la întocmirea programelor anuale de cercetări statistice şi studii economice. (2) Cercetările statistice efectuate de compartimentele statistice din cadrul organelor de specialitate ale administraţiei publice se avizează de către Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice."14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru domeniile specifice de cercetare statistica aflate în competenţa ministerelor şi a altor organe ale administraţiei publice, cum sunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica învăţământului, statistica financiară, statistica somajului, statistica mediului înconjurător şi alte statistici, autorităţile respective au obligaţia de a transmite Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice datele şi informaţiile statistice ce urmează să fie incluse în seriile de date statistice, în publicaţiile statistice sau transmise organismelor internaţionale."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Datele şi informaţiile statistice utilizate de serviciile de statistica oficială sunt considerate confidenţiale dacă permit identificarea subiectilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvaluind astfel informaţii cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect statistic este identificabil se vor avea în vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o terta parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv. (2) Datele şi informaţiile statistice confidenţiale nu pot servi ca probe în justiţie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru subiectii statistici la care se referă. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidenţiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la denumire, adresa, profilul activităţii, capitalul social, cifra de afaceri şi numărul de personal, date ce îşi păstrează caracterul public, potrivit prevederilor legale."16. Articolul 14^1 va avea următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Datele confidenţiale culese de serviciile de statistica oficială se utilizează numai în scopuri statistice. (2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate numai în condiţiile în care identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice sau juridice nu este posibila."17. Articolul 14^2 se abroga.18. Articolul 14^3 va avea următorul cuprins:"Art. 14^3. - (1) Serviciile de statistica oficială sunt obligate sa adopte măsurile administrative, organizatorice şi tehnice privind asigurarea confidenţialităţii datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informaţii, prevenirea difuzării distorsionate a datelor statistice şi distrugerii intenţionate sau neautorizate a acestora. (2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii oficiale, care, potrivit statutului legal, ia cunoştinţa de conţinutul datelor statistice, este obligat să respecte confidenţialitatea acestora. Aceasta prevedere se referă şi la persoanele antrenate temporar în activitatea de culegere şi procesare a datelor şi informaţiilor statistice şi se extinde şi după încetarea activităţii personalului statistic în respectivele posturi."19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Datele şi informaţiile statistice reprezintă un bun naţional, accesibil Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, partidelor politice, sindicatelor, organizaţiilor patronale, organizaţiilor neguvernamentale, mediilor de informare în masa, unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, întreprinderilor şi altor persoane juridice, cadrelor didactice, cercetatorilor, studenţilor şi altor categorii de populaţie, cu respectarea confidenţialităţii datelor. (2) Datele şi informaţiile statistice obţinute pe baza programelor de cercetări statistice şi studii economice ale serviciilor de statistica oficială vor fi transmise, în limita resurselor financiare, în mod gratuit către Parlament, Presedintie, Guvern, ministere, altor organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor şi vor fi publicate în volume şi structuri cat mai largi posibile, pentru a satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice şi a populaţiei."20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice asigura, cu plata, difuzarea datelor şi informaţiilor statistice către alte categorii de utilizatori prin publicaţii pe suport de hârtie sau electronice şi prin acces direct la rezultatele cercetărilor stocate în baze de date statistice, în condiţiile specifice ale protecţiei şi confidenţialităţii datelor şi informaţiilor statistice."21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice este autorizat sa realizeze cercetări statistice în afară celor cuprinse în programul anual aprobat, la cererea unor beneficiari interni sau externi, cu plata pe bază de contract. În acelaşi mod, pe baza rezultatelor cercetărilor statistice cuprinse în programele anuale de cercetare şi studii economice, Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice poate elabora studii, poate edita şi furniza publicaţii, date şi informaţii statistice din bazele de date statistice. (2) Sumele încasate din cercetări statistice sau studii, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum şi cele aferente publicaţiilor statistice şi serviciilor privind furnizarea de informaţii şi date statistice pe suport de hârtie, magnetic, sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispoziţia Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice şi se gestionează în regim extrabugetar. (3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice poate efectua cheltuieli curente şi de capital, soldul rămas la finele anului reportandu-se în anul următor cu aceeaşi destinaţie."22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Persoanele juridice sunt obligate sa organizeze evidenta activităţii pe care o desfăşoară, astfel încât să poată determina şi comunică serviciilor de statistica oficială datele în forma şi termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonanţe."23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) refuzul sau întârzierea din culpa a transmiterii datelor statistice solicitate potrivit programului aprobat al cercetărilor statistice şi studiilor economice; b) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea serviciilor de statistica oficială documentele şi evidentele necesare verificării datelor statistice; c) comunicarea de date eronate sau incomplete; d) neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistica oficială; e) nerespectarea de către personalul serviciilor de statistica oficială a dispoziţiilor legale cu privire la păstrarea caracterului confidenţial al datelor şi informaţiilor statistice individuale, potrivit principiului confidenţialităţii şi reglementărilor cuprinse în cap. IV din prezenta ordonanţă. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistica oficială anume împuternicit pentru aceasta. (4) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul 2În cuprinsul legilor şi în toate celelalte acte normative denumirea "Comisia Naţionala pentru Statistica" se înlocuieşte cu denumirea "Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice".  +  Articolul 3Art. 6 din Decretul nr. 27/1989 privind înfiinţarea unor organe centrale, emis de Consiliul Frontului Salvării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 31 decembrie 1989, se abroga.  +  Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele ComisieiNaţionale pentru Statistica,Victor DinculescuMinistru de stat,preşedintele Consiliuluide CoordonareEconomico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul funcţiei publice,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------