ORDONANTA nr. 123 din 31 august 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"Lege privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice şi de divertisment"2. Partea introductivă a articolului 1 alineatul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Cele şapte categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:"3. După litera f) a alineatului 1 al articolului 1 se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui preţ."4. După alineatul 3 al articolului 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Timbrul prevăzut la lit. g) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplică alte timbre, şi la spectacolele de circ organizate în ţara şi se adauga la preţul de vânzare al biletului."5. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Sumele încasate, reprezentând valoarea timbrului, se vor vira lunar de unităţile care le încasează, în conturile organizaţiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi cu consultarea organizaţiilor de creatori."6. După alineatul 3 al articolului 2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrului, organizaţiile de creatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) cel puţin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor sau persoane care prin profesiunea lor participa nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colectează timbrul; b) să aibă un statut care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege; c) să aibă capacitatea economică de a utiliza sumele reprezentând valoarea timbrului muzical în scopul prevăzut de lege."7. Litera j) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric şi etnografic din România;"8. După litera j) a articolului 3 se introduc literele k) şi l) cu următorul cuprins:"k) susţinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creaţie ai căror autori sunt români sau reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România; l) susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor şi interpreţilor."9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice şi de divertisment nu sunt impozabile."10. Articolul 5 se abroga.11. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Neperceperea şi nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege de către persoanele juridice sau fizice care au asemenea obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.În cazul nevirarii la termen a sumelor încasate şi datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, care se va face venit la bugetul de stat.Prevederile prezentului articol, referitoare la contravenţii, se completează cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27."12. Articolul 7 se completează cu doua alineate cu următorul cuprins:"Reprezentanţii mandataţi ai organizaţiilor de creatori pot verifica corectitudinea operaţiunilor de percepere şi virare a contravalorii timbrelor, având obligaţia de a sesiza organele abilitate cu constatarea şi sancţionarea contravenţiilor atunci când se evidenţiază existenta unor nereguli.Împuterniciţii Ministerului Culturii vor verifica utilizarea, potrivit destinaţiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de organizaţiile de creatori din aplicarea timbrelor."  +  Articolul 2În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii, în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi cu consultarea organizaţiilor de creatori vor elabora norme metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice şi de divertisment.  +  Articolul 3Legea nr. 35/1994, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea ordonanţei de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii,Maria Berza,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------