HOTĂRÂRE nr. 703 din 17 august 2000pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Editura Didactica şi Pedagogica", regie autonomă de interes naţional aflată de sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 31 august 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, precum şi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome "Editura Didactica şi Pedagogica", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Defalcarea pe trimestre şi luni a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactica şi Pedagogica" se aproba de Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactica şi Pedagogica" reprezintă limita maxima şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Editura Didactica şi Pedagogica" poate efectua cheltuieli, altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobaţi.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei. (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Contravenţia prevăzută la art. 3 alin. (1) se constata şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.------------------ Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistru de stat, preşedintele Consiliuluide Coordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------