DECIZIE nr. 140 din 13 iulie 2000referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Codul penal
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 august 2000    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorIuliana Nedelcu - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Codul penal, excepţie ridicată de Gabriel Catalin Olteanu în Dosarul nr. 382/2000 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a penală.La apelul nominal se constata lipsa părţilor, Gabriel Catalin Olteanu şi Societatea Comercială SITACO - S.A. Procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei, având în vedere jurisprudenta Curţii, faţă de care nu au intervenit elemente care să justifice reconsiderarea ei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, retine următoarele:Prin Încheierea din 14 aprilie 2000, pronunţată în Dosarul nr. 382/2000, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Codul penal, excepţie ridicată de Gabriel Catalin Olteanu.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arata ca stabilirea consecinţelor deosebit de grave în funcţie de un cuantum exprimat în lei, şi anume peste 50.000.000 lei, în condiţiile în care inflatia este prevăzută chiar în legea bugetului, este neconstitutionala, deoarece face ca pedeapsa mai grea, pe care o atrage existenta consecinţelor deosebit de grave, sa nu corespundă unei gravitati reale, incalcandu-se prevederile art. 23 alin. (9) din Constituţie, privitoare la legalitatea pedepsei. Se menţionează şi faptul ca proiectul de modificare a legii penale a luat în considerare situaţia menţionată, fiind neîndoielnic ca viitoarea reglementare răspunde cerinţelor art. 23 alin. (9) din Constituţie, şi anume ca pedeapsa (şi răspunderea penală) sa nu poată fi stabilite altfel decât în temeiul legii.Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a penală, exprimandu-şi opinia asupra excepţiei, o considera intemeiata.În conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul, în punctul sau de vedere, arata ca, prin reglementarea unor criterii în art. 146 din Codul penal, criterii cu ajutorul cărora instanţele judecătoreşti pot stabili gravitatea consecinţelor produse prin infracţiuni, nu se încalcă dispoziţiile art. 23 alin. (9) din Constituţie, potrivit cărora "Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii", întrucât referirea la lege, din cuprinsul dispoziţiei constituţionale, priveşte şi legea penală, inclusiv art. 146 din Codul penal. Guvernul citeaza, în acest sens, din Decizia Curţii Constituţionale nr. 65 din 22 aprilie 1999, prin care a fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Codul penal, statuandu-se ca aceste dispoziţii nu contravin art. 23 alin. (9) din Constituţie. Dimpotriva, ar fi incalcate aceste dispoziţii dacă s-ar proceda la stabilirea şi aplicarea pedepsei cu încălcarea prevederilor din art. 146 din Codul penal.Se mai menţionează că, prin deciziile nr. 148 din 27 octombrie 1998, nr. 77 din 20 mai 1999, nr. 78 din 20 mai 1999 şi nr. 164 din 21 octombrie 1999, Curtea Constituţională a respins, de asemenea, excepţiile de neconstituţionalitate având ca obiect dispoziţiile art. 146 din Codul penal.În punctul de vedere al Guvernului se arata, de asemenea, ca, deşi nu exista nici un temei care să justifice concluzia ca dispoziţiile art. 146 din Codul penal sunt neconstituţionale în raport cu art. 23 alin. (9) din Constituţie, totuşi actualul criteriu de evaluare a consecinţelor deosebit de grave, în funcţie de producerea unei pagube mai mari de 50.000.000 lei, trebuie să fie reapreciat faţă de noile realitati economice. Se citeaza, în acelaşi sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 65 din 22 aprilie 1999, în care se arata ca "în condiţiile unei cresteri continue a inflaţiei, limita de 50.000.000 lei prevăzută la art. 146 din Codul penal, care determina înţelesul agravantei lt; lt;consecinţe deosebit de grave gt; gt;, nu mai reprezintă o valoare constanta faţă de care se impune un regim sanctionator mai sever", precizându-se însă ca "potrivit competentei sale înscrise în art. 144 lit. c) din Constituţie şi în art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională verifica, în cadrul controlului de constituţionalitate a legilor, conformitatea lor cu dispoziţiile constituţionale" şi ca "nu îşi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica legea".În concluzie, Guvernul arata ca, deşi modificarea dispoziţiilor art. 146 din Codul penal este necesară pentru realizarea unei corecte individualizari a pedepselor, precum şi pentru satisfacerea cerinţelor practicii judiciare, aceste dispoziţii nu contravin art. 23 alin. (9) din Constituţie.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională constata ca a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Art. 146 din Codul penal prevede: "Prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materială mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activităţii, cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia dintre unităţile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice."Asupra prevederilor legale, criticate de autorii excepţiei de neconstituţionalitate ridicate, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 148 din 27 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 martie 1999, precum şi prin alte decizii ulterioare, respingând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Codul penal. Deşi a constatat ca, într-adevăr, în condiţiile unei rate ridicate a inflaţiei, limita de 50.000.000 lei prevăzută în art. 146 din Codul penal nu mai reprezintă o valoare fixa faţă de care se impune un regim sanctionator mai sever, Curtea a reţinut ca aceasta nu conduce la concluzia ca dispoziţiile criticate ar contraveni prevederilor Constituţiei. Totodată s-a precizat ca, potrivit competentei sale, înscrise în art. 144 din Constituţie şi în Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională verifica, în cadrul controlului de constituţionalitate a legilor, conformitatea acestora cu dispoziţiile constituţionale, fără însă a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului; prin urmare, Curtea Constituţională nu se poate substitui Parlamentului pentru modificarea limitei valorice prevăzute în art. 146 din Codul penal.Întrucât în cauza nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, excepţia urmează să fie respinsă.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Codul penal, excepţie ridicată de Gabriel Catalin Olteanu în Dosarul nr. 382/2000 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a penală.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 iulie 2000.PREŞEDINTELE CURŢIICONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent,Maria Bratu-------------