ORDIN nr. 1.338 din 25 octombrie 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediția 1/2016
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016    Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) și f) și ale art. 17 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 alin. (1) pct. 12 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediția 1/2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, articolul 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediția 01/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 18 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru categoriile de aeronave care fac obiectul RACR-AZAC, documentele de înmatriculare emise de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» sunt:a) certificat de identificare - pentru aeronavele fără pilot la bord cu masa maximă la decolare cuprinsă între 0,500 kg și 150 kg, eliberat cu respectarea cerințelor și condițiilor stabilite prin procedurile emise de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» și publicate pe pagina web www.caa.ro;b) certificat de înmatriculare - pentru celelalte aeronave, indiferent de masa maximă la decolare.(2) Aeronavele fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică de 0,500 kg sunt exceptate de la obligația deținerii unui document de înmatriculare.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 636/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-47 "Înmatricularea aeronavelor civile", ediția 3/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, se abrogă.
    Ministrul transporturilor,
    Petru Sorin Bușe
    București, 25 octombrie 2016. Nr. 1.338.  +  AnexăREGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-IA"Înmatricularea aeronavelor civile", ediția 1/2016