METODOLOGIE din 4 iulie 2000privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 august 2000     +  Articolul 1În baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, Direcţia Generală a Vamilor poate acorda scutiri de la obligaţia garantarii datoriei vamale, în cazuri temeinic justificate, pentru următoarele categorii de bunuri: a) bunurile care fac obiectul unor acorduri guvernamentale, plasate într-un regim vamal suspensiv; b) mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activa cu suspendarea drepturilor de import. În cazul navelor, aeronavelor, eclicopterelor, locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată, plasate în regimul vamal de perfecţionare activa cu suspendarea drepturilor de import, în vederea repararii şi returnarii lor partenerilor externi, dispoziţiile sunt aplicabile şi în situaţia în care acestea se introduc în ţara şi/sau se scot din ţara în stare demontata în mai multe transporturi, cu condiţia ca produsele compensatoare menţionate în autorizaţia de perfecţionare activa sa reprezinte nave, aeronave , elicoptere, locomotive sau vagoane de cale ferată; c) mărfurile plasate în regimul vamal de tranzit, dacă acesta se efectuează sub supravegherea brigazilor din subordinea Direcţiei de supraveghere şi control vamal; d) maşinile şi utilajele agricole din Republica Moldova, plasate în regimul vamal de admitere temporară cu exonerare parţială de la plata taxelor vamale, în vederea executării lucrărilor mecanice în campaniile agricole; e) bunurile pentru care se acordă custodie vamală în vederea intregirii unor produse (înainte de depunerea declaraţiei vamale) şi care nu pot fi importate în întregime într-un singur transport; f) mărfurile exceptate de la plata taxelor vamale conform actelor normative în vigoare, plasate în unul dintre regimurile vamale de antrepozit, perfecţionare activa cu suspendarea drepturilor de import, transformare sub control vamal şi admitere temporară cu exonerare parţială de la plata taxelor vamale; g) mărfurile încadrate la poziţiile tarifare 27.09, 27.10, 27.11, 29.01, 29.02, 29.05, 29.14, 25.23, 2935.00, 29.36, 29.37, 29.38, 29.39, 2940.00, 29.41, cap. 30, 4014.10, plasate în regimul vamal de antrepozit pentru care se asigura procedura de supraveghere vamală de către biroul vamal; h) mărfurile încadrate la poziţia tarifara 27.11, introduse în depozit necesar cu caracter temporar, conform art. 38 din Legea nr. 141/1997, pentru care se asigura procedura de supraveghere vamală de către biroul vamal; i) mărfurile introduse în zonele libere şi plasate în regim vamal de perfecţionare activa cu suspendare sau transformare sub control vamal.  +  Articolul 2Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. a), d), e) şi f)-h) cererea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale, al carei model este prezentat în anexa nr. 1, se depune de către titularul operaţiunii la Direcţia Generală a Vamilor.Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. b) şi i) cererea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale, al carei model este prezentat în anexa nr. 1, se depune de către titularul operaţiunii la direcţia regionala vamală în a carei raza de activitate se afla biroul vamal la care urmează să se efectueze formalităţile de vamuire.Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. c) cererea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale, al carei model este prezentat în anexa nr. 1, se depune de către titularul operaţiunii la Direcţia Generală a Vamilor atunci când tranzitul urmează să se desfăşoare pe teritoriul a doua sau mai multe direcţii regionale vamale sau la direcţia regionala vamală atunci când tranzitul urmează să se desfăşoare pe teritoriul unei singure direcţii regionale vamale.Cererea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale se depune împreună cu următoarele documente: a) acordul guvernamental, pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. a); b) contractul sau comanda în baza căreia se derulează operaţiunea (în original şi în copie) sau factura comercială/factura proforma, după caz, pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. b)-i); c) autorizaţia emisă de autoritatea vamală, în cazul bunurilor plasate în regimurile vamale de antrepozit, perfecţionare activa, transformare sub control vamal şi admitere temporară; d) declaraţia titularului operaţiunii, prin care se obliga sa achite drepturile vamale datorate în cazul în care operaţiunea nu este finalizată în termenul stabilit de autorităţile vamale, pentru toate categoriile de bunuri prevăzute la art. 1, al carei model este prezentat în anexa nr. 2, şi cuantumul drepturilor de import, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, detaliat pentru fiecare tip de taxe (taxa vamală, T.V.A., accize) şi orice alte sume care se cuvin bugetului la import.Declaraţia se semnează de către reprezentantul legal al titularului operaţiunii.Formularul privind cuantumul datoriei vamale se semnează de către reprezentantul legal al societăţii comerciale şi de către responsabilul financiar.  +  Articolul 3Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. a), c)-e) şi f)-h) cererea însoţită de documentele menţionate la art. 2 este analizata de un comitet de avizare din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor, format din:- directorul Direcţiei buget, gestiune şi politica generală de personal sau inlocuitorul acestuia;- directorul Direcţiei reglementări şi proceduri vamale sau inlocuitorul acestuia;- directorul Direcţiei juridice şi legislaţie vamală sau inlocuitorul acestuia;- directorul Direcţiei de supraveghere şi control vamal sau inlocuitorul acestuia, numai în cazul bunurilor prevăzute la art. 1 lit. c), atunci când tranzitul urmează să se desfăşoare pe teritoriul a doua sau mai multe direcţii regionale vamale.Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. b), c) şi i) cererea, însoţită de documentele menţionate la art. 2, este analizata de un comitet de avizare din cadrul direcţiei regionale vamale, format din:- şeful Serviciului proceduri, origine, clasificare tarifara şi drepturi vamale sau inlocuitorul acestuia;- şeful Serviciului juridic şi contencios sau inlocuitorul acestuia;- şeful Serviciului financiar-contabil sau inlocuitorul acestuia;- şeful Brigazii de supraveghere şi control vamal sau inlocuitorul acestuia, numai în cazul bunurilor prevăzute la art. 1 lit. c), atunci când tranzitul urmează să se desfăşoare pe teritoriul unei singure direcţii regionale vamale.  +  Articolul 4În situaţia prevăzută la art. 1 lit. c), pe declaraţia vamală de tranzit se menţionează în caseta 44:Transport însoţit de echipajul Brigazii de supraveghere şi control vamal ...................................... .În situaţia prevăzută la art. 1 lit. g), pe declaraţia vamală de antrepozitare se menţionează în caseta 44:Mărfuri aflate sub supravegherea şi controlul biroului vamal.În situaţia prevăzută la art. 1 lit. h), pe declaraţia sumară se menţionează:Mărfuri aflate sub supravegherea şi controlul biroului vamal.  +  Articolul 5Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. a), c)-e) şi f)-h) aprobarea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale se acordă de către directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor pe formularul prevăzut în anexa nr. 4.Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. b), c) şi i) aprobarea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale se acordă de către directorul direcţiei regionale vamale pe formularul prezentat în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Aprobarea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale se acordă pe un termen stabilit de autoritatea vamală, în funcţie de solicitarea titularului şi de condiţiile de realizare a operaţiunii.Dacă titularul operaţiunii doreşte sa o prelungească, în cadrul termenului acordat adresează Direcţiei Generale a Vamilor sau, după caz, direcţiei regionale vamale care a acordat iniţial scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale o noua cerere, însoţită de documentele care pot justifica prelungirea, fotocopia aprobării anterioare, declaraţia pe propria răspundere şi formularul privind calculul datoriei vamale.  +  Articolul 7În cazul în care aprobarea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale nu a fost reînnoită la expirarea termenului acordat, aceasta îşi pierde valabilitatea. În aceasta situaţie autoritatea vamală încheie regimul vamal suspensiv din oficiu, procedând la încasarea drepturilor vamale datorate, potrivit prevederilor art. 95 din Legea nr. 141/1997.  +  Anexa 1-------la metodologie--------------CEREREde scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale1. Denumirea titularului operaţiunii ............................................................................2. Adresa ............................................................................3. Codul fiscal ............................................................................4. Numărul de cont ............................................................................5. Regimul vamal solicitat, numărul autorizaţiei, după caz............................................................................6. Termenul solicitat ............................................................................7. Biroul/birourile vamal/vamale vizat/vizate ............................................................................8. Numărul şi data documentelor prevăzute la art. 2 alin. 3 din Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor ..........Numele ..........................Prenumele .......................Funcţia .........................Data ............................    .......................(semnatura şi ştampila)  +  Anexa 2--------la metodologie--------------Nr. ..........Data .........SOCIETATEA COMERCIALĂ ......................Sediul .....................................Numărul de înmatriculare ...................Codul fiscal ...............................Numărul contului/unitatea bancară ..........DECLARAŢIETitularul .................., cu sediul în ................, reprezentat legal prin ................., având funcţia de .............., ma oblig sa achit drepturile vamale datorate, în cazul în care operaţiunea pentru care solicit scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale nu este finalizată în termenul stabilit de autorităţile vamale şi în condiţiile stabilite în Autorizaţia ............. nr. ......, eliberata de .............. .Cuantumul drepturilor vamale, stabilit la data prezentei declaraţii şi luând în calcul elementele aplicabile la data prezentei declaraţii, în suma totală de ......., este evidenţiat detaliat pe fiecare tip de taxa, în anexa care face parte integrantă din prezenta declaraţie. Acest cuantum are numai valoare informativa, cuantumul real al drepturilor vamale pe care ma oblig să le achit fiind cel stabilit pe baza declaraţiilor vamale depuse pentru derularea operaţiunii.De asemenea, ma oblig sa comunic imediat orice modificare aparuta pe parcursul derulării operaţiunii faţă de datele furnizate pentru eliberarea autorizaţiei vamale de regim vamal sau a aprobării de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale........................     .....................    (data)            (semnatura şi ştampila)  +  Anexa 3-------la metodologie--------------CUANTUMULdrepturilor de importContract/factura nr. ...................................Partener extern ........................................Valoare în vama ........................................Curs de schimb .........................................1. Taxe vamale .........................................2. Suprataxa vamală ....................................3. Comision vamal ......................................4. Accize ..............................................5. Taxa pe valoarea adăugată ...........................Total drepturi de import (în cifre şi în litere) ........................................................    Director,     Responsabil financiar,...................    ........................  +  Anexa 4-------la metodologie--------------MINISTERUL FINANŢELORDIRECŢIA GENERALĂ A VAMILORNr. ..... din .....Aprobat,---------- Director general,..................APROBAREde scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamaleComitetul de avizare constituit în baza art. 3 alin. 1 din Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. ............. din .............., propune spre aprobare cererea nr. .................... din ........................ privind operaţiunea ................................................................................................................................................................................................................., solicitată de titularul operaţiunii .............., cu sediul/domiciliul în ............., cod fiscal .............. .Aprobarea are valabilitate până la data de .............. pentru birourile vamale .......................................................................... COMITETUL DE AVIZARE:Direcţia buget, gestiune şi politica Direcţia reglementări şigenerală de personal proceduri vamaleDirector general adjunct, Director general adjunct,....................... .........................Direcţia juridică, Direcţia de supraveghere legislaţie vamală şi acorduri şi control vamal   Director,     Director general adjunct,...................    ........................  +  Anexa 5--------la metodologie---------------MINISTERUL FINANŢELORDIRECŢIA GENERALĂ A VAMILORDirecţia regionala vamalăNr. ..... din .......Aprobat,--------Director,...............APROBAREde scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamaleComitetul de avizare constituit în baza art. 3 alin. 2 din Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. .... din ......., propune spre aprobare cererea nr. ...... din ............ privind operaţiunea ..................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................, solicitată de titularul operaţiunii ..............., cu sediul/domiciliul în ..........................., cod fiscal ................. .Aprobarea are valabilitate până la data de ......... pentru birourile vamale ........................................................................................................... .COMITETUL DE AVIZARE:Serviciul proceduri, origine,clasificare tarifara şi drepturi vamale Serviciul juridic şi contencios        Şef serviciu,                     Şef serviciu,         ..............                  ................Serviciul financiar-contabil    Brigada de supraveghere                                          şi control vamal  Şef serviciu,     Şef brigada,  .................    .................-----------------