REGULAMENT din 22 ianuarie 2021de organizare și funcționare a Consiliului tehnic permanent pentru construcții
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 25 ianuarie 2021    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 60 din 22 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 79 din 25 ianuarie 2021.
     +  Capitolul I Structura Consiliului tehnic permanent pentru construcții  +  Articolul 1Consiliul tehnic permanent pentru construcții, denumit în continuare C.T.P.C., este constituit și funcționează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare M.D.L.P.A., în conformitate cu prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții.  +  Articolul 2(1) C.T.P.C. realizează activități de specialitate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2017, ale actelor normative subsecvente emise în temeiul sau în aplicarea acesteia, precum și conform prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, și denumit în continuare Regulament.(2) C.T.P.C. asigură activitatea privind agrementul tehnic în construcții care se desfășoară în cadrul comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții, avizarea extinderii sau modificării agrementelor tehnice în construcții, a prelungirii avizelor tehnice pentru agrementele tehnice aflate în perioada de valabilitate, comisii tehnice de specialitate pentru abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții.(3) Membrii comisiilor tehnice de specialitate sunt specialiști nominalizați de către instituții publice, universități tehnice de profil și organizații profesionale reprezentative în domeniu, persoane cu activitate științifică, academică, de cercetare-proiectare și altele asemenea, recunoscută.(4) La începerea mandatului în cadrul C.T.P.C., specialiștii prevăzuți la alin. (3) trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere prin care se obligă să respecte dispozițiile legale în materie de conflict de interese și de incompatibilități și să păstreze secretul privind documentele analizate și emise.  +  Articolul 3Structura C.T.P.C. cuprinde un președinte și 8 membri și este prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 668/2017.  +  Articolul 4Componența C.T.P.C. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în baza nominalizărilor transmise, la solicitarea M.D.L.P.A., de către autoritățile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 668/2017.  +  Articolul 5Activitatea-suport a C.T.P.C. este asigurată de direcția de specialitate cu atribuții în domeniul produselor pentru construcții din cadrul M.D.L.P.A., denumită în continuare direcția de specialitate.  +  Capitolul II Funcționarea C.T.P.C.  +  Articolul 6C.T.P.C. se întrunește în ședințe organizate, de regulă la sediul M.D.L.P.A., semestrial, precum și ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 7Membrii C.T.P.C. se convoacă, prin poșta electronică, de direcția de specialitate, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei la care are loc ședința; odată cu convocarea se comunică și ordinea de zi a ședinței și, după caz, documentele-suport.  +  Articolul 8Ședințele C.T.P.C. sunt statutare dacă se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor.  +  Articolul 9(1) Hotărârile se adoptă, de regulă, prin consens; în cazul în care nu se ajunge la consens, hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă din numărul voturilor exprimate de membrii C.T.P.C., în care trebuie să se regăsească voturile reprezentanților M.D.L.P.A. și ale Inspectoratului de Stat în Construcții.(2) În calculul numărului membrilor prezenți la ședință se includ și membrii care transmit puncte de vedere scrise, prin intermediul poștei electronice, până cel târziu la ora începerii ședinței.(3) Hotărârile adoptate de C.T.P.C. sunt semnate de secretarul de stat coordonator al domeniului construcții care este și președinte al C.T.P.C., potrivit art. 8 alin. (2) din Regulament.  +  Articolul 10Procesele-verbale ale ședințelor C.T.P.C. se întocmesc de direcția de specialitate și se semnează de către participanți.  +  Capitolul III Atribuțiile președintelui C.T.P.C.  +  Articolul 11(1) Președintele C.T.P.C. are următoarele atribuții:a) conduce activitatea C.T.P.C. în cadrul ședințelor, precum și între ședințe;b) convoacă și prezidează ședințele C.T.P.C.;c) aprobă agenda ședințelor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/modificarea/extinderea/suspendarea/retragerea agrementelor tehnice în construcții, pentru prelungirea valabilității avizelor tehnice a agrementelor tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate, pentru acordarea/ menținerea/restrângerea/suspendarea/retragerea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;d) aprobă prin decizie componența nominală a președinților și membrilor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/ modificarea/extinderea/suspendarea/retragerea agrementelor tehnice în construcții și pentru prelungirea valabilității avizelor tehnice a agrementelor tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate;e) aprobă prin decizie componența nominală a grupelor specializate din cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;f) semnează avizele/prelungirea avizelor agrementelor tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate și avizele de modificare/extindere a agrementelor tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate, ca urmare a hotărârii C.T.P.C.;g) semnează deciziile de suspendare sau retragere a agrementelor tehnice în construcții, ca urmare a hotărârii C.T.P.C.;h) aprobă prin decizie componența nominală a președinților și membrilor în comisiile tehnice de specialitate pentru acordarea/menținerea/restrângerea/suspendarea/retragerea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;i) aprobă programele de lucru ale comisiilor tehnice de specialitate pentru abilitarea/supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții, precum și rapoartele de abilitare/supraveghere emise de acestea, la propunerea direcției de specialitate;j) semnează deciziile cu privire la acordarea/menținerea/ restrângerea/suspendarea/retragerea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții în baza propunerii formulate de comisiile tehnice de specialitate pentru abilitarea acestor organisme, ca urmare a hotărârii C.T.P.C.;k) semnează certificatele de abilitare pentru organismele elaboratoare de agremente tehnice, precum și anexele cu mențiuni;l) asigură rezolvarea contestațiilor depuse de organismele elaboratoare de agremente tehnice sau de grupele specializate la deciziile privind desfășurarea abilitării;m) rezolvă eventualele divergențe ivite în procesul de abilitare.(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) se redactează de direcția de specialitate.(3) Soluționarea contestațiilor sau divergențelor prevăzute la alin. (1) lit. l) și m) se realizează astfel:a) orice contestație sau divergență în legătură cu procesul de abilitare se va rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, de către președintele C.T.P.C.;b) dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative contestația sau divergența nu se pot soluționa, petentul se poate adresa instanțelor judecătorești competente.  +  Articolul 12Atribuțiile președintelui se pot delega unuia dintre reprezentanții M.D.L.P.A. în C.T.P.C.  +  Capitolul IV Atribuțiile direcției de specialitate privind activitatea de agrement tehnic în construcții  +  Articolul 13Direcția de specialitate are următoarele atribuții privind activitatea de agrement tehnic în construcții:a) asigură logistica și activitățile administrative necesare funcționării C.T.P.C.;b) gestionează pagina specializată de internet a M.D.L.P.A. cu privire la activitatea de agrement tehnic în construcții, scop în care:(i) asigură evidența la zi a situației organismelor elaboratoare, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora;(ii) asigură evidența solicitărilor de agrement tehnic în construcții adresate organismelor elaboratoare;(iii) asigură actualizarea periodică a listei cuprinzând denumirile, numerele și titlurile agrementelor tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate;c) convoacă comisiile tehnice de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei la care are loc ședința de avizare;d) asigură secretariatul comisiilor tehnice de specialitate prevăzute la lit. c);e) întocmește planificările privind desfășurarea activităților aferente pregătirii procesului de evaluare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții, inclusiv a grupelor specializate din cadrul organismelor, în vederea acordării abilitării/supravegherii;f) pune la dispoziția organismelor interesate lista grupelor specializate și formularele pentru solicitarea abilitării;g) completează și păstrează registrele de evidență pentru abilitare, în care sunt înregistrate cererile de acordare/ menținere/restrângere/suspendare/retragere a abilitării, certificatele de abilitare emise și anexele cu mențiuni;h) deschide, gestionează și arhivează dosarele de abilitare în care se depune documentația și corespondența aferentă procesului de abilitare;i) participă la pregătirea și realizarea auditurilor de abilitare;j) întocmește rapoartele de abilitare/supraveghere;k) înregistrează contestațiile și transmite modul de rezolvare a acestora către cei interesați;l) redactează și răspunde pentru exactitatea informațiilor înscrise în documentele emise;m) păstrează toate documentele elaborate de C.T.P.C., precum și documentele care au stat la baza elaborării acestora, răspunde pentru realitatea și exactitatea documentelor întocmite în exercitarea atribuțiilor sale, precum și pentru integritatea tuturor documentelor elaborate de C.T.P.C.  +  Articolul 14Documentele-suport emise de direcția de specialitate pot fi:a) convocatorul și agenda ședințelor C.T.P.C.;b) procesele-verbale ale ședințelor C.T.P.C.;c) decizia privind componența nominală a membrilor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/prelungirea/ modificarea/extinderea/suspendarea/retragerea agrementelor tehnice în construcții;d) decizia privind componența nominală a grupelor specializate din cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;e) convocatorul ședințelor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/prelungirea/modificarea/extinderea/suspendarea/ retragerea agrementelor tehnice în construcții;f) procesele-verbale ale ședințelor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea/prelungirea/modificarea/ extinderea/suspendarea/retragerea agrementelor tehnice în construcții;g) avizele tehnice, avizele tehnice de prelungire, avizele tehnice de modificare, avizele tehnice de extindere;h) deciziile de suspendare a agrementelor tehnice în construcții;i) deciziile de retragere a agrementelor tehnice în construcții;j) decizia privind componența nominală a membrilor în comisiile tehnice de specialitate pentru acordarea/menținerea/extinderea/ restrângerea/suspendarea/retragerea abilitării/supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;k) programele de lucru ale comisiilor tehnice de specialitate pentru abilitarea/supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;l) rapoartele de acordare/menținere/extindere/restrângere/ suspendare/retragere a abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;m) deciziile de acordare/menținere/extindere/restrângere/ suspendare/retragere a abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;n) rapoartele de supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții;o) certificatele de abilitare pentru organismele elaboratoare de agremente tehnice, precum și anexele cu mențiuni;p) registrele de evidență pentru abilitare, în care sunt înregistrate cererile de acordare/menținere/extindere/restrângere/ suspendare/retragere a abilitării, certificatele de abilitare emise și anexele cu mențiuni;q) răspunsurile la contestațiile sau divergențele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l) și m);r) situația la zi a organismelor elaboratoare, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora;s) evidența solicitărilor de agrement tehnic în construcții adresate organismelor elaboratoare;t) lista cuprinzând denumirile, numerele și titlurile agrementelor tehnice în construcții aflate în perioada de valabilitate.  +  Capitolul V Funcționarea comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții  +  Articolul 15Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții prevăzute la art. 2 alin. (2) se înființează prin decizie a președintelui C.T.P.C.  +  Articolul 16Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții se compun din 7-15 membri, potrivit prevederilor art. 10 din Regulament.  +  Articolul 17Atribuțiile comisiilor de avizare sunt prevăzute la art. 22 din Regulament.  +  Articolul 18Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții prevăzute la art. 2 alin. (2) își desfășoară activitatea în ședințe de avizare, convocate lunar sau ori de câte ori este necesar, la propunerea directorului direcției de specialitate și cu aprobarea președintelui C.T.P.C.  +  Articolul 19Convocarea se realizează prin transmiterea către membri, prin poșta electronică, a invitației, a ordinii de zi și a documentației ce face obiectul ședinței, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data la care are loc ședința.  +  Articolul 20Ședințele sunt statutare dacă se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei respective.  +  Articolul 21În calculul numărului membrilor prezenți la ședința de avizare se includ și membrii care transmit puncte de vedere scrise sau prin intermediul poștei electronice, până cel târziu la ora începerii ședinței, pentru agrementele tehnice în construcții ce urmează a fi analizate și avizate.  +  Articolul 22(1) Adoptarea hotărârilor în cadrul ședințelor se face prin consens.(2) Membrii comisiilor tehnice de specialitate care au participat la elaborarea agrementului tehnic supus avizării nu au drept de vot.  +  Articolul 23Procesele-verbale ale ședințelor de avizare se întocmesc de direcția de specialitate și se semnează de participanți.  +  Capitolul VI Funcționarea comisiilor tehnice de specialitate pentru abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții  +  Articolul 24Comisiile tehnice de specialitate pentru abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții, denumite în continuare comisii de evaluare în vederea abilitării, se înființează prin decizie a președintelui C.T.P.C.  +  Articolul 25Comisiile prevăzute la art. 24 asigură instrumentarea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, efectuează verificarea criteriilor eliminatorii și evaluarea finală a organismelor elaboratoare de agremente tehnice solicitante și întocmesc rapoartele de evaluare în vederea abilitării, cu propuneri de acceptare/menținere/ restrângere/suspendare/respingere a abilitării, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 26(1) Comisiile de evaluare în vederea abilitării se compun din 7-15 membri.(2) Rapoartele de abilitare elaborate de comisiile prevăzute la alin. (1) se supun aprobării președintelui C.T.P.C.(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) răspund pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor înscrise în rapoartele de abilitare pe care le emit.(4) Certificatele de abilitare emise și anexele cu mențiuni sunt aprobate de președintele C.T.P.C. în două exemplare, unul pentru organismul abilitat și unul care va fi arhivat de direcția de specialitate în dosarul organismului în cauză.  +  Capitolul VII Funcționarea comisiilor tehnice de specialitate pentru supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții  +  Articolul 27Comisiile tehnice de specialitate pentru supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții, denumite în continuare comisii de evaluare în vederea supravegherii, se înființează prin decizie a președintelui C.T.P.C.  +  Articolul 28Comisiile prevăzute la art. 27 asigură instrumentarea supravegherii organismelor elaboratoare de agremente tehnice, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora.  +  Articolul 29Comisiile de evaluare în vederea supravegherii se compun din 7-15 membri.  +  Articolul 30(1) Comisiile de evaluare în vederea supravegherii emit, ca urmare a îndeplinirii sarcinilor ce le revin, rapoarte de supraveghere, care prezintă activitatea de agrement tehnic desfășurată de organism prin grupele sale specializate.(2) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) răspund pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor înscrise în rapoartele de supraveghere pe care le emit.(3) Rapoartele de supraveghere se supun aprobării președintelui C.T.P.C., cu propuneri de menținere/extindere/ restrângere/suspendare/retragere a abilitării, în conformitate cu reglementările în vigoare.(4) Rapoartele de supraveghere a activității organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții sunt aprobate de președintele C.T.P.C. în două exemplare, unul pentru organismul supravegheat și unul care va fi arhivat de direcția de specialitate în dosarul organismului în cauză.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 31Direcția de specialitate din cadrul M.D.L.P.A. nu percepe taxe și tarife pentru activitatea-suport a C.T.P.C., precum și a comisiilor tehnice de specialitate.  +  Articolul 32În realizarea atribuțiilor sale, C.T.P.C. va avea în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții și ale actelor subsecvente acesteia. -----