ORDIN nr. 10/11/M.15/47/2021privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 10 din 12 ianuarie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 11 din 14 ianuarie 2021
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.15 din 19 ianuarie 2021
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 47 din 19 ianuarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 20 ianuarie 2021  Având în vedere art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul sănătății, ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naționale și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit următorul ordin:  +  Articolul INormele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 prevăzute în anexa la Ordinul ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.289 din 24 decembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul II „Structura generală a centrelor de vaccinare“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Centrele de vaccinare împotriva COVID-19, denumite în continuare centre de vaccinare, sunt înființate prin decizie a directorului executiv al direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.1.1. Centrul de vaccinare este un spațiu special destinat care respectă prezentele norme, fiind înființat în scopul desfășurării activității de vaccinare a populației împotriva COVID-19.1.2. Modelul de organizare a unui centru de vaccinare este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.2. Capitolul VII „Autorizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19“ se modifică și va avea următorul cuprins:VII. Autorizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID191. Cerințele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare sunt:a) declarația pe propria răspundere a conducătorului unității și a medicului coordonator privind respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme;b) pentru schimbarea destinației spațiului în care vor funcționa centrele de vaccinare sunt necesare: acordul deținătorului/administratorului acestuia, pe baza căruia se emite hotărârea comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.2. Direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București verifică prin sondaj centrele de vaccinare, săptămânal, în mod aleatoriu, pentru a stabili conformarea acestora cu cerințele prevăzute în prezentele norme, precum și conformarea dotării centrului conform cap. IV.3. Direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București emit autorizația sanitară temporară de funcționare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.4. Pentru centrele de vaccinare organizate în unități sanitare nu se eliberează autorizații temporare sanitare de funcționare.3. La capitolul VIII „Dispoziții finale“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.4. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 7 la norme)
  - model -
  MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIDirecția de Sănătate Publică .................
  AUTORIZAȚIE SANITARĂ TEMPORARĂ DE FUNCȚIONARE
  în baza declarației pe propria răspundere
  Autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere va cuprinde cel puțin următoarele informații:La cererea ..............................................., în calitate de ................................... al ............................................., cu sediul în ..............................., cod fiscal/CUI ................., având în vedere Declarația pe propria răspundere nr. ......../.......... referitoare la condițiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. .............. și a ................., se acordă:AUTORIZAȚIE SANITARĂ TEMPORARĂ DE FUNCȚIONARENr. ..../....../........pentru obiectivul: .............................................., situat în ...................................................., având ca obiect de activitate .............................., având structura funcțională menționată în declarația pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.
  Director,
  ...........................................
  Semnătura și ștampila autorității competente
  NOTĂ:Titularul autorizației este obligat:– să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;– să aplice și să respecte normele antiepidemice și de igienă în vigoare;– pentru eliberarea acestei autorizații nu se percep taxe.
  ----