ANEXĂ din 31 august 2020privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 bis din 11 septembrie 2020  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 5.457 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 834 din 11 septembrie 2020.
   +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
  pentru anul școlar 2021-2022
  DATA LIMITĂ/ PERIOADAEVENIMENTUL
  A. Pregătirea admiterii
  8 februarie 2021Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
  1 martie 2021Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternăTransmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  10 mai 2021Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII- a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociațiTipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare
  10 - 14 mai 2021Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centruAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii
  21 mai 2021Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
  17 mai - 11 iunie 2021Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)
  16 iunie 2021Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
  17 iunie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
  5 iulie 2021Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specificeDepunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență
  6 iulie 2021Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată
  7 iulie 2021Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a
  B. Probele de aptitudini
  19 - 20 mai 2021Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
  24 - 25 mai 2021Înscrierea pentru probele de aptitudini
  26 - 28 mai 2021Desfășurarea probelor de aptitudini
  31 mai 2021Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudiniDepunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
  04 iunie 2021Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudiniTransmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  16 iunie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizatăActualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
  5 iulie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  6 iulie 2021Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
  6 - 7 iulie 2021Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizatăTransmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  C. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  19 - 20 mai 2021Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  24 - 25 mai 2021Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă NOTĂ:Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 02 iunie 2021.
  26 - 28 mai 2021Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  31 mai 2021Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăDepunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
  04 iunie 2021Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăTransmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  04 - 08 iunie 2021Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  09 iunie 2021Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență
  16 iunie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi
  2 octombrie 2020-23 aprilie 2021Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi NOTĂ:După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  5 octombrie 2020-29 aprilie 2021Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă NOTĂ:Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă.
  29 aprilie 2021Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi NOTĂ:Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022!
  10 mai 2021Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)
  8-9 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator NOTĂ:Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
  12 iulie 2021Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere. NOTĂ:Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022.
  E. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  08 februarie 2021Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului.NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr. 5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
  08 februarie 2021Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă .
  10 mai 2021Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).
  12 aprilie -18 iunie 2021Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  08 - 09 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
  12 iulieRepartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților. Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
  F. Admiterea candidaților pentru învățământul special
  07 - 09 iulie 2021Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia
  G. Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 anipână la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
  8 - 14 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitereNOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, completează opțiunile în perioada 12 - 14 iulie 2021
  8 - 14 iulie 2021Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
  8 - 14 iulie 2021Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
  14 iulie 2021Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizatăPredarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
  14 iulie 2021Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
  15 iulie 2021Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
  15 iulie 2021Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
  16 iulie 2021Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022
  16 iulie 2021Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de statAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București
  17 - 20 iulie2021Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
  21 iulie 2021Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
  H. A doua etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 anipână la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022
  21 iulie 2021Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
  22 iulie 2021Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  23 iulie 2021Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  26 iulie 2021Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
  21 - 28 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat
  21 - 27 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate pentru candidații cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământRepartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special alocate acestora
  27 - 28 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternăCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi și de către candidații cu CES care au participat la a doua etapă de admitere pe locurile special alocate acestora dar care nu au fost repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizați
  21 - 28 iulie 2021Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
  21 - 28 iulie 2021Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
  28 iulie 2021Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
  29 iulie 2021Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapă a admiterii
  29 iulie 2021Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de statAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București
  29 - 30 iulie2021Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua
  30 iulie 2021Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape de admitere
  02 - 04 august2021Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapele de repartizare computerizată
  2 - 6 august 2021Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în primele două etape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la primele două etape ale repartizării computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 21 iulie 2021
  9 august 2021Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
  10 mai 2021Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021- 2022
  9 iulie 2021Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022
  19 - 23 iulie 2021Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022
  28 - 30 iulie2021Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă
  NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 (la 29-01-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.203 din 28 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 29 ianuarie 2021 )
   +  Anexa nr. 2I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2021-20221. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.2. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN* unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. * Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționaleII. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2021-20221. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:(3 APT + MA)/4 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA, unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.  +  Anexa nr. 3
  METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI
  PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

  PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
  specializările
  Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design,
  Conservare - restaurare bunuri culturale
  I. PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂ Desen de observație - studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc. Note:(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.(2) Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune. Timp de lucru: 4 ore. Note:(1) Pentru clasele de arhitectură, proba de percepție vizuală se subordonează contextului specializării.(2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de percepție vizuală se subordonează contextului specializării și constă în realizarea unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micșorate la scară. Proba va fi realizată în creion. Criterii generale de apreciere:– compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);– raportul dintre obiecte (proporții);– forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;– redarea spațiului și a volumului prin linie și valoare. Criterii specifice de apreciere pentru conservare - restaurare bunuri culturale– fidelitatea reproducerii;– respectarea proporțiilor și a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micșorării.II. PROBĂ DE CREATIVITATE O compoziție pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.a) CULOARE: compoziție cu personaje - tehnica, culori de apă.b) VOLUM: compoziție cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut. Timp de lucru: 4 ore Criterii generale de apreciere:– unitatea compoziției;– expresivitatea cromatică sau, după caz, proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor;– notă personală, originalitate, creativitate. Note:(1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se subordonează contextului specializării.(2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate constă în realizarea unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micșorate la scară. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum. Criterii specifice de apreciere pentru Arhitectură:– unitatea și echilibrul compozițional;– expresivitate și originalitate;– claritate și acuratețe în exprimare plastică. Criterii specifice de apreciere pentru Conservare - restaurare bunuri culturale:– fidelitatea reproducerii;– respectarea proporțiilor și a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micșorării. NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specializările, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de la disciplina/specializarea pentru care candidatul susține probele. În mod excepțional, unul din cei doi membri cu drept de notare poate fi de o specializare înrudită.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cu drept de notare al comisiei.3. Media finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a.4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele I și a II-a.6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestații.
  PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ
  SECȚIA INSTRUMENTALĂ
  A. Instrumente ale orchestrei simfonice1. Instrumente cu coarde cu arcuș, coarde ciupite, instrumente de suflat (vioara, viola violoncel, contrabas, chitara, harpa, flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, trompeta, corn, trombon, tuba)  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) o gamă aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei din învățământul gimnazial;b) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură. Studiul va fi la un nivel de dificultate de cel puțin al ultimei clase de gimnaziu. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-a Recital instrumental:a) două părți dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură cu sau fără acompaniament. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferențiat pentru:– vioară;– corzi grave - suflători - percuție;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferențiat pentru:– vioară;– corzi grave - suflători - percuție. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).2. Instrumente de percuție  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) o gamă aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învățământului gimnazial, interpretată la unul din instrumentele melodice ale grupei de percuție;b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-a Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din creația românească și universală (se admit și transcripții), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuție. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat. Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca la corzi grave și suflători;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).3. Pian, orgă clasică  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorți de către acesta, executat fără partitură;b) o piesă polifonică la două voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-a Recital instrumental:a) partea I dintr-o sonată clasică, la alegerea candidatului, executată fără partitură;b) o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca cel de la vioară;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la vioară. Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). Notă: Pentru specializarea orgă clasică, candidații pot opta pentru susținerea probei I și probei a II- a la pian.4. Instrumente populare - nai, țambal, taragot, acordeon, saxofon  +  Proba I Recital instrumental:a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de proveniență a acestuia, cu sau fără acompaniament;b) două piese, alese prin tragere la sorți, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării, cu sau fără acompaniament. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-a Pentru candidații care intră în anul I de studiu Proba de auz, ritm, memorie muzicală, teoria muzicii, după cum urmează:a) reproducerea de sunete singulare si sunete în relație intervalică;b) reproducerea de fragmente ritmice;c) reproducerea de fragmente melodice;d) testarea cunoștințelor teoretice (note, valori de note, pauze, alterații, măsuri); Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c) și d). Pentru candidații care intra în anul al V-lea de studiua) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima;b) Solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate ca acela de la corzi grave și suflători-percuție;c) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători-percuție. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) și c).5. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică ușoară și6. Instrumente cu coarde și instrumente de suflat  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) o gamă, aleasă prin tragere la sorți de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învățământului gimnazial;b) un studiu, pe note, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorți de către acesta;c) improvizații la instrument pe o temă dată de comisie. Note:(1) Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.(2) Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) și c).  +  Proba a II-a Recital instrumental:a) două părți dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretată fără partitură. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu cel de la corzi grave și suflători-percuție;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători-percuție; Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).7. Instrumente de percuție  +  Proba I Probă de instrument compusă din:a) o gamă, aleasă prin tragere la sorți de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învățământului gimnazial, interpretată la marimbafon;b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică;c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorți de candidat, din șase studii pregătite de acesta, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice de percuție indicat de comisie. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) și c).  +  Proba a II-a Recital instrumental:a) un "solo", la tobe, la alegerea candidatului;b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:– latino american;– ritm în măsură ternară;– reggae;– twist sau rock and roll. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu acela de la corzi grave și suflători.b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).8. Pian  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) un studiu la alegere având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului;c) improvizații la instrument pe o temă dată de comisie. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) și c). Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezența și cu avizul inspectorului de specialitate/profesorului metodist.  +  Proba a II-a Recital instrumental:a) partea I dintr-o sonată clasică la alegerea candidatului, interpretată fără partitură;b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu acela de la vioară;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la vioară. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).
  SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ
  specializările
  Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc
   +  Proba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc: Testarea calităților vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie. Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  +  Proba a II-a - probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 3 (trei) piese, cu sau fără acompaniament, astfel:1. Canto clasica) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat;b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).2. Canto jazz - muzică ușoarăa) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat;b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).3. Canto tradițional românesca) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidați vor reprezenta stiluri diferite (doină, horă și sârbă);b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc: Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:a) reproducerea de sunete singulare și sunete în relație intervalică;b) reproducerea de intervale melodice;c) reproducerea de fragmente ritmice;d) reproducerea de fragmente melodice;e) testarea cunoștințelor teoretice (note, valori de note, pauze, alterații, măsuri). Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c), d) și e).
  SECȚIA TEORETICĂ
   +  Proba Ia) Auz melodic, constând în intervale simple și compuse până la decima și auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore și minore în poziție strânsă, toate stările;b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alterații constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu). Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-a Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alterații constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu). Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  +  Proba a III-a La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu și două lucrări/piese muzicale diferite preclasice, clasice, romantice, sau moderne, din repertoriul românesc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu. În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri diferite, din creația românească și universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau de specialități înrudite.2. În cadrul probei de solfegiu la prima vedere comisia de examinare este alcătuită din doi profesori de specialitate studii teoretice, iar subiectele vor fi elaborate de către aceștia cu o oră înaintea începerii probei, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puțin jumătate din numărul candidaților, cu respectarea precizărilor aferente fiecărei secții. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet.3. Proba a III-a din cadrul secției teoretice va fi evaluată de doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține proba (profesori de studii teoretice).4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat reprezintă media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I, II și III, respectiv la probele I și II.6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumentele de suflat, instrumentele de percuție și instrumentele populare, se admit transcripții după lucrări muzicale originale.9. Rezultatele se afișează la încheierea fiecărei probe de examen.10. La probele de aptitudini nu se admit contestații, cu excepția probei de dicteu melodic, pentru toate secțiile la care această probă se susține. Pentru rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestații rămâne definitivă.
  PROFIL ARTISTIC
  SPECIALIZAREA COREGRAFIE
   +  PROBA I:– de studiu cuprinzând elemente de dans clasic: exerciții la bară, la centrul sălii, sărituri, pointes. Durata probei: o oră.II. PROBA a II-a:– o variație în stil clasic, pregătită de candidat. Notă: Fiecare evaluator apreciază evoluțiile pentru fiecare probă și candidat cu note de la 1 la 10. Nota fiecărei probe se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor celor două probe. NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - responsabilul catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator, membru al comisiei cu drept de notare.3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.4. Nota minimă de promovare a examenului este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.7. La probele de examen pentru specializarea coregrafie nu se admit contestații.8. Rezultatele se afișează dupa fiecare probă.
  PROFIL ARTISTIC
  SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI
  I. PROBA DE APTITUDINI A SPECIALIZĂRIIa) citirea unui text la prima vedere;b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie și o povestire din literatura română sau universală, de maximum o pagină (A4);c) povestirea unei întâmplări din viața candidatului;d) un dialog pe o temă propusă de comisia de examinare. Durata probei: max. 20'. Notă: Proba de aptitudini a specializării se apreciază de cei doi profesori cu specializarea arta actorului cu câte o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c) și d). Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la fiecare punct minimum nota 5 (cinci).II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALEa) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului;b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice. Durata probei: max. 10' Notă: Proba de aptitudini muzicale se apreciază de cel de-al treilea evaluator, profesorul cu specializarea muzică, cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b). Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la a) și b) minimum nota 5 (cinci). NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului școlar județean/ al Municipiului București, sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori cu specializarea Arta actorului și un profesor specializarea Muzică.2. Textele la prima vedere, temele de conversație vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.3. Pentru proba I.a și pentru proba II.b, fiecare candidat extrage câte un bilet cu subiectul. Subiectele vor fi elaborate de examinatori cu o oră înaintea începerii probei, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Numărul de bilete conținând subiecte examen cu grad de dificultate apropiat va fi egal cu cel puțin jumătate din numărul candidaților. Fiecare candidat va extrage câte un singur bilet la fiecare probă.4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.5. Nota finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei trei evaluatori, la probele I și II .7. Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (șase).8. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.9. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestații.
  PROFIL PEDAGOGIC
  SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR - PUERICULTOR,
  INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR
  Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unitățile de învățământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecții, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:A. SPECIALIZĂRILE ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE ȘI EDUCATOR-PUERICULTOR1. Proba de aptitudini muzicale Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I - VIII;b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 - 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simțul ritmic, memoria muzicală, calitățile vocale.4. Proba de aptitudini fizice Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:a) reproducerea, după model, a 2 - 3 exerciții de influențare specifică a aparatului locomotor;b) 3 - 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V - VI, executate izolat;c) alergare 600 m - fără cerință de timp (cu efort moderat). Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică și coordonarea, starea funcțională a coloanei vertebrale, funcția specifică a sistemului cardiorespirator.5. Proba de aptitudini artistice Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor și a proporțiilor dintre obiecte și încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.4. Interviul Interviul constă în:a) lectură la prima vedere a unui text literar;b) conversație cu membrii comisiei pe o temă dată (se verifică capacitatea de înțelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului). Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicția) și de argumentare.B. SPECIALIZAREA INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ1. Proba de aptitudini specifice și coordonare motrică evaluează:– auzul specific;– simțul ritmic;– memoria muzicală;– calitățile vocale;– condițiile generale fizico-estetice și de mișcare. Verificarea se face prin următoarele forme:– intonarea a 1 - 2 cântece prezentate de candidat;– reproducerea unor fragmente ritmico-melodice după modele date de comisie;– realizarea unor exerciții de mișcare la comanda profesorului. Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică și un profesor de educație fizică.2. Proba de investigare a capacității de comunicare și a dicției evaluează:– pronunția;– capacitatea de comunicare;– capacitatea de argumentare în susținerea unor idei și identificarea valențelor artistice ale unui text literar. Evaluarea se face prin următoarele forme:– lectura cu intonație a unui text dialogat;– interviu pe o temă la alegerea candidatului. Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română/limba și literatura maternă.C. SPECIALIZAREA MEDIATOR ȘCOLAR1. Proba de evaluare a dicției verifică aptitudinile specifice prin următoarea formă:– citirea cu intonație a unui text literar/nonliterar. Aptitudinile evaluate sunt:– comunicarea;– pronunția cuvintelor, în general, și a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;– expresivitatea.2. Proba de evaluare a capacității de comunicare - interviul constă într-o conversație pe o temă dată între candidat și comisie (se evaluează capacitatea de a înțelege și de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție). Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română/limba și literatura maternă. Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicția) și de argumentare. NOTE:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.2. Respingerea la o probă atrage obținerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.3. La probele de aptitudini nu se admit contestații.4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu și unul de liceu.5. Pentru candidații la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu și unul de liceu, cunoscători ai limbii minorității respective.
  PROFIL TEOLOGIC
  SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS,
  SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO-CATOLICE,
  GRECO-CATOLICE, ROMANO-CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ, REFORMATE,
  UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENTISTE ȘI MUSULMANE
  1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:3.1. anexa la fișa de înscriere;3.2. certificat de naștere - copie;3.3. fișa medicală în original;3.4. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox și reformat);3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (numai pentru cultul ortodox).6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele școlare de religie, clasele a V-a - a VIII-a. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).8) Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/profesorul de educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel: APT = (VCR + VA)/2, unde:– VCR = nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor religioase, care constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele școlare de religie, clasele a V-a - a VIII-a;– VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție. 9) Pentru profilul teologic, specializarea ghid turism religios examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:APT = (VCR + VA)/2, unde:– VCR = nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor religioase, care constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele școlare de religie, clasele a V-a - a VIII;– VA = media la proba de verificare a aptitudinilor.
  PROFIL MILITAR
  COLEGII NAȚIONALE MILITARE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
  Ministerul Apărării Naționale organizează clase de liceu, în filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.I. RECRUTAREA CANDIDAȚILOR Candidații la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt recrutați, pe parcursul anului școlar, de către birourile informare-recrutare județene/de sector al municipiului București și participă la activitatea de selecție.II. SELECȚIA CANDIDAȚILOR Activitatea de selecție se organizează și se desfășoară în centrele zonale de selecție și orientare ale Ministerului Apărării Naționale și constă în:a) testarea aptitudinilor fizice;b) testare psihologică;c) interviu de evaluare și orientare. Fiecare probă de selecție are caracter eliminatoriu și se apreciază cu "ADMIS" sau "RESPINS", pe baza baremelor și standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naționale.III. ADMITEREA CANDIDAȚILOR LA COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE La admiterea în colegiile naționale militare, participă candidații care au fost declarați "ADMIS" la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare. În perioada prevăzută în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidații susțin o probă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică. Structura, durata, conținutul, baremul de evaluare și notare și modul de organizare pentru această probă se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale. Nota minimă pentru promovarea probei de verificare a cunoștințelor este nota 6 (șase). Media finală de admitere pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare se calculează astfel: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA, unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere (calculată conform prevederilor generale cu privire la organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat); MFA = media finală de admitere. Pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare, adeverința cu notele și media generală onținute la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și foaia matricolă conținând rezultatele din clasele V-VIII, cu calculul mediei generale, sunt eliberate de către unitatea de învățământ din care provin candidații în prima zi lucrătoare după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, la o data anterioară celei stabilite pentru repartiția computerizată în colegiile naționale militare. Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizați și repartizați computerizat, utilizând aplicația informatică națională dedicată admiterii, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică. La medii finale de admitere egale, departajarea candidaților se face conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale. În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naționale militare, există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au promovat proba de verificare a cunoștințelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică.Candidații care nu sunt admiși în colegiile naționale militare, precum și candidații admiși dar care renunță la locul obținut vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educației și Cercetării.
  LICEUL WALDORF
  SPECIALIZAREA FILOLOGIE
   +  PROBA I - Limba și literatura română sau Limba și literatura maternă (pentru elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale) Proba constă într-un interviu. Fiecare candidat își va exprima opinia despre tema din biletul de examen. Criterii de apreciere:– capacitatea de exprimare liberă;– diversitatea vocabularului;– capacitatea de argumentare;– receptivitatea față de temă și partenerul de discuție. Durata probei: max. 15 minute pentru un candidat.  +  PROBA a II-a - La alegerea candidatului, una dintre probele A, B sau C.A. Artă plastică - La alegerea candidatului, una din probele Pictură/Grafică sau Modelaj PICTURĂ/GRAFICĂ Proba constă în realizarea unei compoziții pe un subiect dat executate la alegerea candidatului, în culoare sau desen. Tehnica este aleasa de catre candidat: acuarelă sau creion/cărbune. Criterii de apreciere:– încadrarea în subiect;– compunerea spațiului plastic;– rezolvarea plastică în culoare sau valorație;– folosirea elementelor de limbaj plastic specifice picturii sau graficii. Timp de lucru: 90 de minute. MODELAJ Proba constă în realizarea unei compoziții pe un subiect dat, executate în volum. Tehnica este aleasa de catre candidat: modelaj în lut, cu mâna liberă. Criterii de apreciere:– încadrarea în subiect;– unitatea compoziției;– raportul între elemente;– rezolvarea plastică a volumelor;– folosirea elementelor de limbaj plastic specifice modelajului. Timp de lucru: 90 de minute.B. Muzică: Proba constă în:– interpretarea unei piese vocale sau instrumentale, din memorie, alese de candidat din repertoriul personal; Notă: Candidatul va utiliza propriul instrument acustic sau pianul pus la dispoziția lui de către unitatea de învățământ.– reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice;– citirea unei partituri muzicale la prima vedere. Criterii de apreciere:– aptitudini interpretative, intonație, exactitate ritmică, dicție, sonoritate, expresivitate, sensibilitate muzicală;– acuratețe, exactitate ritmică, memorie muzicală;– cunoștințe de scris-citit muzical. Durata probei: max. 15 minute pentru un candidatC. Artă dramatică: Proba constă în:– interpretarea dramatică a unui text literar la alegerea candidatului;– prezentarea unei întâmplări din viața elevului. Criterii de apreciere:– rostire corectă și dicție;– expresivitate;– creativitate și originalitate. Durata probei: max. 15 minute pentru un candidat. NOTE:1. Pentru fiecare probă, comisia va fi formată din doi evaluatori. Fiecare evaluator va aprecia candidatul cu puncte. Nu se acordă fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este 100. Nota evaluatorului se obține prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat.2. Nota candidatului la fiecare probă de aptitudini se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori. Nota minimă de promovare a fiecărei probe de aptitudini este 5 (cinci).3. Nota finală la probele de aptitudini a candidatului este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a. Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini este 6 (șase).4. La probele de aptitudini nu se admit contestații.5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.6. Elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale vor susține probele de aptitudini în limba maternă.
  PROFIL SPORTIV
  Admiterea elevilor în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, este condiționată de:– existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiție eliminatorie;– susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive . La susținerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admiși numai în echipament corespunzător. Comisia de examinare și evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– vicepreședinte (fără drept de notare) - șeful catedrei de specialitate;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialități înrudite. Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (șase). Elevului care nu obține nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive și este declarat respins la probele de aptitudini. Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. Pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (șapte). Nu se admit contestații la probele de aptitudini sportive. Notă: La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele și normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul școlar de educație fizică și sport împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la M.E.C./D.G.Î.P., inspectorului de specialitate, cel mai târziu până la sfârșitul lunii martie, și vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de acesta.  +  ATLETISMA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE TRIATLON "A" SAU "B" - LA ALEGERE:
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Triatlon "A" (puncte)135145145155155165165175175185185195195205205215215225225235
  2.Triatlon "B" (puncte)125135135145145155155165165175175185185195195205205215215225
  NOTĂ: Triatlonul "A": 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p. Triatlonul "B": 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanță Transformarea performanțelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare
  B. PROBE SPECIFICE O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.100 m.p. (sec)15.014.014.813.814.613.614.413.414.213.214.013.013.812.813.612.613.412.413.212.2
  2.200 m.p. (sec)29.828.329.528.029.227.728.927.428.627.128.326.828.026.527.726.227.425.927.125.6
  3.400 m.p. (sec)66.559.566.059.065.558.565.058.064.557.564.057.063.556.563.056.062.555.562.055.0
  4.800 m.p. (sec)2.422.312.402.292.382.272.362.252.342.232.322.212.302.192.282.172.262.152.242.13
  5.3000 m.p. (min)11.2010.4011.1510.3511.1010.3011.0510.2511.0010.2010.5510.1510.5010.1010.4510.0510.4010.0010.359.55
  6.100 m.g. F/110 m.g. B (sec)17.417.417.317.317.217.217.117.117.017.016.916.916.816.816.716.716.616.616.516.5
  7.400 m.g. F/ B (min)1.251.151.241.141.231.131.221.121.21.1.111.201.101.191.091.181.081.171.071.161.06
  8.2000 m. obst. (min)9.058.059.008.008.557.558.507.058.457.458.407.408.357.358.307.308.257.258.207.20
  9.Marș: - 3 km. F - 5 km. B (min)19.3031.0019.2030.5019.1030.4019.0030.3018.5030.2018.4030.1018.3030.0018.2029.5018.1029.4018.0029.30
  10.Săritura în înălțime (m)1.231.331.261.361.291.391.321.421.351451.381.481.411.511.441.541.471.571.501.60
  11.Săritura în lungime (m)4.104.604204.704.304.804.404.904.505.004.605.104.705.204.805.304.905.405.005.50
  12.Săritura cu prăjina (m)1.751.901.802.001.852.101.902.201.952.302.002.402.052.502.102.602.152.702.202.80
  13.Aruncarea greutății (m)7.408.407.608.607.808.808.009.008.209.208.409.408.609.608.809.809.0010.009.2010.20
  14.Aruncarea discului (m)172118221923202421252227232924.3125332635
  15.Aruncarea suliței (m)1621172218231924202522272429263128333035
  16.Aruncarea ciocanului (m)1621172218231924202521262227232824292530
   +  BADMINTONA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. Crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)6.15.96.05.85.95.75.85.65.75.55.65.45.55.35.45.25.35.15.25.0
  2.Quadrasalt de pe loc (m)8.109.108.209.208.309.308.409.408.509.508.609.608.709.708.809.808.909.909.0010.00
  3.Aruncarea mingii de oină la distanță de pe loc (m)2427252926312733283529373039314133433545
  B. PROBE SPECIFICE1. Structură tehnico-tactică: serviciu din stânga - clear în lung de linie - drop stop în lung de linie - lift pe diagonală - smach în lung de linie;2. Joc de simplu Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
   +  BASCHETA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Săritura în lungime de pe loc (cm)170185173180175185178190180195183200185205188210190215195220
  2.Detentă de pe loc (cm)2730293231343336353837403942414443464548
  3.Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)5.65.35.55.25.45.15.35.05.24.95.14.85.04.74.94.64.84.54.74.4
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Aruncări libere *)00112233445566778899
  2.Complex tehnic **) (sec)2927282627252624252324222321222021192018
  3.Joc bilateral - 2 reprize de 10 min.Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  *) Pentru proba de aruncări libere se executa 12 aruncări **) Micul maraton: executantul pornește în dribling printre trei jaloane situate în zig-zag - primul lateral pe semicercul de 6,25 m, în dreptul liniei de aruncări libere, al doilea în punctul de la centrul terenului, iar cel de-al treilea simetric cu primul, în cealaltă jumătate de teren. După ultimul jalon aruncă la coș din dribling, recuperează mingea, pornește în dribling în sens invers, ocolind primul jalon, după care se îndreaptă spre coș, efectuând o aruncare din săritură de la linia de aruncări libere.
   +  BASEBALL/SOFTBALLA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 50 m cu start de sus (sec)8.68.38.58.28.48.18.38.08.27.98.17.88.07.77’’97.67’’87.57’’77.4
  2.Săritura în lungime de pe loc (m)1.651751.701801.751851.801901.851951.902001.952052.002102.052152.10220
  3.Alergare de rezistență 1000 m (min)4.304.204.254.154.204.104.154.054.104.004.053.554.003.503.553.453.503.403.453.35
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Naveta specifică *) (sec)16.015.515.915.415.815.315.715.215.615.115.515.015.414.915.314.715.214.515.114.3
  2.Prinderea mingii și pasă în baza 1, 10 execuții (nr. reușite)00112233445566778899
  0,5 puncte pentru prinderea mingiei și 0,5 puncte pentru aruncare precisă
  3.Atacul (bătaia mingii), 10 execuții (nr. reușite)00112233445566778899
  0,5 puncte pentru precizia lovirii mingiei și 0,5 puncte pentru forța lovirii mingiei
  4.Joc bilateral în condiții regulamentareSe apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  *) Naveta specifică - pe distanța de 20 m se trasează 5 linii paralele la distanța de 5 m una față de cealaltă. Elevul aleargă de la linia de start la linia de la 10 m, după care se întoarce la linia de la 5 m, continuă alergarea până la linia de la 15 m, se întoarce la linia de la 10 m, după care aleargă la linia de la 20 m și revine la linia de start. La fiecare schimbare de direcție elevul trebuie să atingă cu piciorul linia respectivă.
   +  BOXA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Flotări (nr. repetări)2025212622272328242925302631273228332934
  2."Echer" (nr. repetări)1420162218242026222824302631273228332934
  3.Sărituri cu genunchii la piept (nr. repetări)3242344436463848405042524454465648585060
  B. PROBE SPECIFICE1. Box cu umbra (2 minute) Procedee tehnice de bază: ● poziția de gardă și deplasarea în ring ● poziția corectă a mișcării brațelor în funcție de procedeele de lovire:– lovitura directă la cap și la corp– lovitura laterală cap-corp, alternativ– lovitura oblică de sus în jos– blocajul2. Box cu partener (2 minute) în condiții regulamentare.
   +  CANOTAJA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Genuflexiuni libere (nr. de repetări)/ 2 min4046424844504652485450565258546056625864
  2.Alergare de rezistență 2000 m (min)10.459.3510.409.3010.359.2510.309.2010.259.1510.209.1010.159.0510.109.0010.058.5510.008.50
  3.Ramat orizontal 15kg-fete; 20kg- baieti/ 2min4646484850505252545456565858606062626464
  B. PROBE SPECIFICE1. Vâslit în ERGOMETRU CONCEPT II, în cadență de 20/22 lovituri/min. Distanța de 500 m.2. Vâslit pe apă, în ambarcațiune de 4-vâsle sau 2-vâsle, cu demonstrarea loviturilor de brațe, brate-trunchi, 1/4 cărucior, 1/2 cărucior și parcurgerea distanței de 1000 m, în cadență de 20/22 lovituri/min, folosind lovitura întreagă. Comisia evaluează tehnica și ritmul de vâslire. Condiție de înscriere: Probă de înot pe distanța de 50 m, fără cronometrare, procedeu la alegere (probă eliminatorie)
   +  CĂLĂRIEA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeEVALUAREA REZULTATELOR
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Flotări (nr. repetări)12243648610812914101611181220
  2.Săritură în lungime de pe loc (m)1,401,751,451,801,501,851,551,901,601,951,652,001,702,051,752,101,802,151,852,20
  3.Ridicarea trunchiului din culcat dorsal cu picioarele sprijinite (nr. repetări în 30 sec)1114121513161417151816191720182119222024
  4.Traseu aplicativ *) (sec.)48"45"46"43"44"41"42"39"40"37"38"35"36"33"34"31"32"29"30"27"
  *) Descrierea traseului aplicativ: Alergare 5m, ridicarea mingii medicinale de 3 kg, alergare pe planul înclinat, deplasare în echilibru pe bârna de gimnastică, coborâre prin săritură în adâncime pe salteaua de gimnastică, rostogolire înainte, alergare 5 m până la capra de sărituri, așezarea mingii medicinale pe capră, trecerea pe sub capră, recuperarea mingii și alergare înapoi pe lângă obstacole până la linia de plecare.
  B. PROBE SPECIFICE1. Poziția în șa2. Conducerea calului în trap3. Conducerea calului în galop4. Parcurgerea unui traseu cu 7 obstacole, înălțimea 0,80 m, dintre care 2 duble. Se apreciază cu note de la 1 la 10 poziția în șa, tehnica conducerii calului în trap și galop și siguranța parcurgerii traseului cu obstacole.
   +  DANSURI POPULAREA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)5,65,45,55,35,45,25,35,15,22,05,14,95,04,84,94,74,84,64,74,5
  2.Săritura în lungime de pe loc (cm)145160150165155170160175165180170185175190180195185200190205
  3.Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal, cu palmele la ceafă, atingând cu coatele genunchii îndoiți (nr. repetări în 30 sec)1012121414161618182020222224242626282830
  4.Ridicări ale trunchiului din culcat facial cu palmele la ceafă (nr. repetări în 30 sec)1012121414161618182020222224242626282830
  5.Din atârnat, menținerea picioarelor întinse la orizontală (sec)1012111312141315141615171618171918201921
  B. PROBE SPECIFICE 3 dansuri populare, executate cu partener imaginar: Jiana, Învărtita, Hațegana. Se acordă 3 puncte pentru execuția corectă a fiecărui dans. Un punct se acordă din oficiu. Se acordă puncte întregi. Totalul punctelor acordate la cele 3 dansuri reprezintă nota la probele specifice.
   +  DANS SPORTIVA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Mobilitate în articulațiile coxo- femurale (sfoară înainte cu piciorul drept - cm)+15+13+14+12+13+11+12+10+11+9+10+8+9+7+8+6+7+5+6+4
  2.Mobilitate în articulațiile coxo- femurale (sfoară înainte cu piciorul stâng - cm)+15+13+14+12+13+11+12+10+11+9+10+8+9+7+8+6+7+5+6+4
  3.Din atârnat menținerea picioarelor întinse la orizontală (sec.)1012111312141315141615171618171918201921
  4.Flotări pe sol (nr. repetări)122436485106127148169181020
  5.Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal, cu palmele la ceafă, atingând cu coatele genunchii îndoiți - în 30 sec. (nr. repetări)1012121414161618182020222224242626282830
  6.Ridicări ale trunchiului din culcat facial cu palmele la ceafă, în 30 sec. (nr. repetări)1012121414161618182020222224242626282830
  B. PROBE SPECIFICE1. Coregrafie pentru minimum clasa "C", pentru două dansuri (un dans standard și un dans latino, la alegere). Evaluarea conținutului tehnic se va face conform regulamentului F.R.D.S., acordându-se note întregi de la 1 la 10.
   +  FOTBALA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 50 m cu start de sus (sec.)8.28.08.17.98.07.87.97.77.87.67.77.57.67.47.57.37.47.27.37.1
  2Alergare de rezistență 2000 m (min.)8’208’108’158’058’108’008’057’558’007’507’557’457’507’407’457’357’407’307’357’25
  3.Forța musculaturii abdominale(nr. repetări în 30 sec)1517161817191820202222242426262827292830
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Șut la poartă de lângă minge statică - 10 execuții (nr. reușite)*1122334455667788991010
  2.Dribling printre 5 jaloane **12’812’612’612’412’412’212’212’012’011’811’811’611’611’411’411’211’211’011’010’8
  3.Controlul balonului ***1015202025253030404050506060707080808590
  3.Joc bilateral pe teren redus 2x10 minuteSe apreciază comportarea în joc.
  * Mingea trebuie să treacă printre barele porții regulamentare fără să atingă solul. Șutul se execută de la 16 m. ** Jaloanele sunt situate la 3 m unul față de celălalt. Elevul și mingea se află la distanța de un metru față de primul jalon. Traseul se parcurge dus- întors. *** Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.
   +  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări)6789101112131415
  2.Ridicarea picioarelor întinse din atârnat la scara fixă până la punctul de apucare (nr. repetări)78910111213141516
  3.Săritura în lungime de pe loc (cm)160163165168170173175178180185
  B. PROBE SPECIFICE1. Exercițiu liber ales la două aparate diferite la alegere, conținând elemente și cerințe conform categoriei de clasificare pentru vârsta de 14-15 ani (juniori I). Evaluarea se face după codul de punctaj al Federației Române de Gimnastică, acordându-se prin rotunjire note întregi.
   +  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.Tracțiuni în brațe din atârnat la bară (nr. repetări)9101112131415161718
  2.Ridicarea picioarelor întinse din atârnat până la punctul de apucare (nr. repetări)891014151617181920
  3.Săritura în lungime de pe loc (m)1,651,701,751,801,851,901.952.002.052.10
  B. PROBE SPECIFICE1. Exercițiu liber ales, la două aparate diferite, conținând elemente din categoria de clasificare pentru vârsta de 15 ani, juniori II, nivel IV. Evaluarea se face după codul de punctaj al Federația Română de Gimnastică Artistică Sportivă, acordându-se prin rotunjire note întregi.
  Note1098765
  PunctajPeste 24 puncte20-24 puncte16-19,950 puncte12-15,950 puncte10-11,950 puncteSub 10 puncte
   +  GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.Balansul piciorului activ peste orizontală și menținerea lui la nivel maxim (sec.)0123456789
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.a). Structură specifică* (nr. linii drepte timp de 2 min.)12345678910
  b). Structură specifică* (nr. diagonale timp de 2 min.)12345678910
  2.Exercițiu liber ales la două probe de concurs diferite, la alegere, cu elemente de conținut specifice minimum categoriei a II-a de clasificare sportivă
  * Structură specifică: Se marchează 10 m pentru deplasare în linie dreaptă și 15 m pentru deplasare pe diagonală. Se folosește coarda. Deplasare cu coarda mânuită prin înainte, prin săltări de pe un picior pe celălalt pe distanța de 10 m, întoarcere fără oprire pe diagonală și mânuirea corzii din articulația pumnului, cotului și a umerilor. Se notează numărul de linii drepte și numărul de diagonale efectuate timp de 2 minute. Notă: Evaluarea se face conform codului de punctaj al Federației Române de Gimnastică Ritmică Sportivă.
   +  HALTEREA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Flotări (nr. execuții)611712813914101511161217131814191520
  2.Săritura în lungime de pe loc (cm)155170160175165180170185175190180195185200190205195210200215
  3.Extensii ale trunchiului din culcat facial pe lada de gimnastică, palmele la ceafă, trunchiul în afara lăzii în 30" (nr. repetări)611712813914101511161217131814191520
  B. PROBE SPECIFICE BĂIEȚI - performanța în kilograme cumulată la cele două stiluri (smuls și aruncat), în funcție de categoria de greutate.
  Categoria de greutateNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  364042.54547.55052.5556062.565
  404547.55052.55557.5606567.570
  455052.55557.56062.5657072.575
  505557.56062.56567.570758085
  566062.56567.57072.575808590
  6267.57072,57577,58082,5859095
  697577.58082.58587.59095100105
  778082.58587.59092.595100105110
  858587.59092.59597.5100105110120
  +8587.59092.595100102.5105110115125
  FETE - performanța în kilograme la genoflexiuni cu haltera, în funcție de categoria de greutate.
  Categoria de greutateNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  362022.52527.53032.53537.54045
  4022.52527.53032.53537.54042.547.5
  442527.53032.53537.54042.54550
  4827.53032.53537.54042.54547.552.5
  533032.53537.54042.54547.55055
  583537.54042.54547.55052.55560
  634042.54547.55052.55557.56065
  694547.55052.55557.56062.56570
  +695052.55557.56062.56567.57075
   +  HANDBALA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)5,65,45,55,35,45,25,35,15,25,05,14,95,04,84,94,74,84,64,74,5
  2.Săritura în lungime de pe loc (cm)160180165185170190175195180200185205190210195215200220205225
  3.Aruncarea mingii de handbal la distanță (m)1521162217231824192520262127222823292430
  4.Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal la 90⁰, palmele la ceafă în 30" (nr. repetări)1619172018211922202321242225232624272528
  5.Alergare de rezistență 800 m (F) / 1000 m (B) (min.)4.004.303.554.253.504.203.454.153.404.103.354.053.304.003.253.553.203.503.153.45
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Structură tehnică*Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  2.Joc bilateral - două reprize de 15 minute fiecareSe apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  * Structura tehnică - Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmată de aruncare la poartă efectuată (procedeul la alegere) de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m.
   +  HOCHEI PE GHEAȚĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 50 m cu start de sus (sec)8.78.68.68.58.58.48.48.38.38.28.28.18.18.08.07.97.97.87.87.7
  2.Săritura în lungime de pe loc (m)1.551651.601701.651751.701801.751851.80190190195195200200205205210
  3."Naveta" (sec) *9.29.09.28.89.08.68.88.48"68.28.68.08.47.88.27"78.07.47.97.2
  * DESCRIEREA PROBEI Se trasează pe sol 2 linii paralele la distanță de 10 m una față de cealaltă. În spatele fiecărei linii se trasează două cercuri tangente cu diametru de 50 cm. În cercurile din înapoia uneia dintre linii se plasează câte un cub de lemn cu latura de 5 cm. Executantul se află în poziție stând depărtat cu picioarele în cele 2 cercuri care nu au cuburi. La semnal pornește, culege unul din cuburi aflat înapoia liniei opuse, revine la locul de plecare, așează cubul în unul din cercuri după care reia traseul aducând și cel de-al doilea cub.
  B. PROBE SPECIFICE1. Test de patinaj nr. 1. Patinaj cu față de la linia porții până la linia roșie de centru,urmat de patinaj cu fața până la linia de plecare.2. Test de patinaj nr. 2. Patinaj cu fața până la linia albastră, frâna, patinaj cu spatele între cele 2 linii albastre, patinaj cu fața între cele 2 linii albastre, patinaj cu spatele până la linia de plecare.
  NOTA5678910
  TESTUL NR. 121,521,321,020,520,320,0
  TESTUL NR. 227,527,327,026,526,326,0
   +  HOCHEI PE IARBĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 50 m cu start de sus (sec)8.78.68.68.58.58.48.48.38.38.28.28.18.18.08.07.97.97.87.87.7
  2.Săritura în lungime de pe loc (m)1.551651.601701.651751.701801.751851.80190190195195200200205205210
  3."Naveta" (sec) *9.29.09.28.89.08.68.88.48.68.28.68.08.47.88.27.78.07.47.97.2
  * Se trasează pe sol 2 linii paralele la distanță de 10 m una față de cealaltă. În spatele fiecărei linii se trasează două cercuri tangente cu diametru de 50 cm. În cercurile din înapoia uneia dintre linii se plasează câte un cub de lemn cu latura de 5 cm. Executantul se află în poziție stând depărtat cu picioarele în cele 2 cercuri care nu au cuburi. La semnal pornește, culege unul din cuburi aflat înapoia liniei opuse, revine la locul de plecare, așează cubul în unul din cercuri după care reia traseul aducând și cel de-al doilea cub.
  B. PROBE SPECIFICE Pasul 1. Plecare fără minge de la linia de fund. Pasul 2. Preluarea mingii de pe semicercul de la 9m. Pasul 3. Slalom cu mingea printre jaloane (3 buc). Pasul 4. Conducerea mingii spre semicercul de 9m din partea opusă a terenului. Pasul 5. Șutul la poartă imediat dupa intrarea in semicerc.
  NOTA5678910
  Timp băieți(sec)10,510,009,59,008,58,00
  Timp fete(sec)13,0012,512,0011,511,0010,5
   +  ÎNOTA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Săritura în lungime de pe loc (cm)170185175190180195185200190205195210200215205220210225215230
  2.Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)5.65.45.55.35.45.25.35.15.25.05.14.95.04.84.94.74.84.64.74.5
  3.Alergare de rezistență 800 m fete și 1000 m băieți (min)4.154.154.104.104.054.054.004.003.553.553.503.503.453.453.403.403.353.353.303.30
  B. PROBE SPECIFICE O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:
  Nr. CrtProbe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.100 m liber (min)1.281.261.261.241.241.221.221.201.201.181.181.161.161.141.141.121.121.101.101.08
  2.200 m liber (min)3.103.043.063.003.022.562.582.522.542.482.502.442.462.402.422.362.382.322.342.28
  3.100 m bras (min)1.481.441.461.421.441.401.421.381.401.361.381.341.361.321.341.301.321.281.301.26
  4.200 m bras (min)3.473.413.433.373.393.333.353.293.313.253.273.213.233.173.193.133.153.093.113.05
  5.100 m spate (min)1.361.341.341.321.321.301.301.281.281.261.261.241.241.221.221.201.201.181.181.16
  6.200 m spate (min)3.223.163.183.123.143.083.103.043.063.003.022.562.582.522.542.482.502.442.462.40
  7.100 m fluture (min)1.361.321.341.301.321.281.301.261.281.241.261.221.241.201.221.181.201.161.181.14
  8.200 m fluture (min)3.243.183.203.143.163.103.123.063.083.023.042.583.002.542.562.502.522.462.482.42
  9.200 m mixt (min)3.203.143.163.103.123.063.083.023.042.583.002.542.562.502.522.462.482.422.442.38
   +  JUDOA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Săritura în lungime de pe loc (cm)140170145175150180155185160190165195170200175205180210185215
  2.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări) - primele 2 categorii81391410151116121713181419152016211722
  3.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări) - următoarele 3 categorii495106117128139141015111612171318
  4.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări) - ultimele 2 categorii132435465768798109111012
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Uchi komi la două procedee de bază în 15 sec. (nr. repetări)4556677881010121214141616181820
  2.Meci cu durata de 2 min.Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
   +  KAIAC-CANOEA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări)1728394105116127138149151016
  2.Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal la 90⁰, palmele la ceafă în 30" (nr. repetări)1013111412151316141715181619172018212224
  3.Extensii ale trunchiului din culcat facial pe lada de gimnastică, palmele la ceafă, trunchiul în afara lăzii în 30" (nr. repetări)611712813914101511161217131814191520
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Kaiac simplu 200 m (sec)6156605559545853575256515550544953485247
  2.Kaiac simplu 500 m (min)3.15-3.10-3,05-3.00-2.55-2.50-2.45-2.40-2.35-2.30-
  3.Kaiac simplu 1000 m (min)-5.30-5.25-5.20-5.15-5.10-5.05-5.00-4.55-4.50-4.45
  4.Canoe simplu 200 m (sec)7360725871577056695568546753665265516450
  5.Canoe simplu 500 m (min)3.35-3.30-3.25-3.20-3.15-3.10-3.05-3.00-2.55-2.50-
  6.Canoe simplu 1000 m (min)-6.05-6.00-5.55-5.50-5.45-5.40-5.35-5.25-5.20-5.15
  Condiție de înscriere: Probă de înot pe distanța de 50 m, fără cronometrare, procedeu la alegere (probă eliminatorie)
   +  KARATEA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Flotări (nr. execuții)2025212622272328242925302631273228332934
  2.Din culcat dorsal, ridicarea simultană la 45⁰ a trunchiului și a membrelor inferioare"echer" (nr. repetări)1420162218242026222824302631273228332934
  3.Sărituri cu genunchii la piept (nr. repetări)3242344436463848405042524454465648585060
  B. PROBE SPECIFICE1. KI-HON: - tehnici de brațe, 6 combinații;– tehnici de picioare: MAE-GERI, YOKO-GERI, MAWASHI-GERI– SHIHO-GYAKU-TSUKI– SHIHO-GERI2. KATA:– NEAN YONDAN– HEIAN GODAN– TEKKI SHODAN3. KUMITE TE NOKATA Probele se notează conform normelor I.T.K.F.
   +  LUPTE GRECO-ROMÂNEA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FB