CONTRACT din 27 decembrie 2018privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 bis din 14 ianuarie 2019  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.529 din 27 decembrie 2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 14 ianuarie 2019.

  - MODEL -
  .................................
  Nr. ......../................
  Referință: F.E.G.A. ................
  Între: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu sediul în municipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, telefon 021.305.48.02, fax 021.305.48.03, cod fiscal 16517187, având conturile RO35TREZ70054040131XXXXX și RO43TREZ70054040231XXXXX, acționând în numele și pentru România, denumită în continuare autoritate națională competentă (A.P.I.A.), reprezentată legal de directorul general ......................, pe de o parte, și ......................, cu sediul în ......................, str. ...................... nr. ..., județul ............, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor la ...................... cu nr. ............../Registrul comerțului cu nr. .............., cod de identificare fiscală ..........., având contul ...................... deschis la ......................, cod de înregistrare la A.P.I.A. ......................, telefon ......................, fax ......................, e-mail ......................, în calitate de beneficiar, reprezentată legal de ......................, în calitate de ......................, de cealaltă parte, având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;– Regulamentul delegat (UE) nr. 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei;– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol;– Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;– Protocolului privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene;– Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019 - 2023;– Hotărârii Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2012 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;– Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. ...../..... pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor;– Raportului de evaluare finalizat la data ............. al Comisiei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de evaluare și selecție a programelor de promovare a vinurilor, numită prin Ordinul M.A.D.R. nr. ............., aprobat prin Referatul de aprobare nr. ............., se încheie prezentul contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. Beneficiarul se angajează să execute acțiunile care au ca obiect punerea în aplicare a programului "..........................", astfel cum sunt definite în propunerea sa de program de promovare a vinurilor depusă la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) și înregistrată cu nr. ............., aprobată conform Raportului de evaluare finalizat la data de ............. al Comisiei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de evaluare și selecție a programelor de promovare a vinurilor, numită prin Ordinul M.A.D.R. nr. ............., aprobat prin Referatul de aprobare nr. .............1.2. Programul aprobat potrivit pct. 1.1 este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract.1.3. Prezentul contract are următoarele referințe: Fondul european de garantare agricolă (F.E.G.A.): .............1.4. Beneficiarul este, în raport cu autoritatea națională competentă, singurul responsabil de execuția acțiunilor și singura persoană de contact.1.5. Autoritatea națională competentă nu poate suporta în niciun caz consecințele unor posibile litigii apărute între beneficiar și organismul de punere în aplicare și eventualii subcontractanți.1.6. Acest program vizează informarea/promovarea pe piața .............. a următoarelor sisteme de calitate ............./vinuri produse pe teritoriul românesc, care au denumire de origine controlată (D.O.C.), indicație geografică (I.G.) sau pentru care se indică soiul vitei de vie, astfel: D.O.C și/sau I.G și/sau pentru care se indică soiul viței de vie Piața țintă1.7. Obiectivele programului de informare/promovare a vinurilor în țara-țintă ............. sunt următoarele:1.7.1. Obiectivul principal ..............1.7.2. Obiectivele specifice .............1.7.3. Obiectivele de export/Livrările intracomunitare estimate pe durata programului sunt detaliate pe etape contractuale, volum și valoare, după cum urmează .............1.8. Prezentul contract poate fi modificat doar printr-un acord scris între părțile contractante, la cererea motivată a uneia dintre acestea, în limitele sumelor prevăzute în program la data încheierii contractului.  +  Articolul 2Durata contractului2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data la care semnează ultima dintre părțile contractante.2.2. Perioada de realizare a acțiunilor prevăzute în contract este de ..... luni (... ani) și este împărțită în una/două/trei etape a câte douăsprezece luni.2.2.1. A.P.I.A. poate să suspende temporar sau definitiv contractul, fără acordarea niciunei compensații, în cazul în care creditele necesare executării acestuia nu sunt disponibile în bugetul comunitar și/sau în bugetul de stat.2.3. Acțiunile prevăzute în documentele menționate la art. 1 se realizează în timpul etapelor programului începând cu data intrării în vigoare a contractului și se încheie la sfârșitul primei/celei de-a doua/celei de-a treia etape.2.3^1. Prin excepție de la prevederile pct. 2.3 implementarea unui program în derulare poate fi suspendată temporar de beneficiar prin notificare adresată A.P.I.A. însoțită de documente justificative, iar durata contractului poate fi prelungită, la solicitarea beneficiarului, cu durata suspendării. (la 18-06-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 7, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) 2.4. Contractul se finalizează după plata soldului ultimei etape și eliberarea/forfetarea, după caz, a garanției de avans aferente.  +  Articolul 3Contribuția financiară a Uniunii Europene și a beneficiarului3.1. Contribuția financiară a Uniunii Europene (U.E.) nu depășește 50% din costurile reale ale fiecărei etape a programului, recunoscute ca fiind eligibile și suportate efectiv de beneficiar pentru realizarea acțiunilor menționate la art. 1, până la concurența unei sume maxime:– de ............. euro, în prima etapă;– de ............. euro, în a doua etapă;– de ............. euro, în a treia etapă (se completează în funcție de durata contractului și de procentele maxime autorizate).3.2. Contribuția financiară a beneficiarului este de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.3.3. Valorile participărilor financiare ale U.E. și beneficiarului sunt prezentate în tabelul de mai jos:
  CONTRIBUȚIA FINANCIARĂANUL I ANUL II ANUL IIITOTAL
  % euro% euro% euro% euro
  Comisia Europeană (50%) (1) 50505050
  Beneficiar (50%) (2) 50505050
  Total cheltuieli programate (1) + (2) 100100100100
  3.4. Valorile corespunzătoare taxei pe valoarea adăugată sau altor drepturi și taxe din statele membre nu se iau în considerare la calcularea contribuției financiare a U.E.3.5. Contribuția financiară a U.E., corespunzătoare fiecărei etape a contractului, nu poate în niciun caz să fie majorată, incluzând situația în care costul real al acțiunilor în cauză depășește costul indicat de beneficiar în oferta sa. Beneficiarul suportă singur riscurile unei astfel de depășiri.3.6. În cazul în care costul total al acțiunilor menționate la art. 1 se dovedește a fi inferior sumei indicate la pct. 3.1, contribuția financiară a U.E. se reduce proporțional.
   +  Articolul 4Executarea acțiunilor4.1. Beneficiarul își asumă integral răspunderea tehnică și financiară pentru realizarea acțiunilor menționate la art. 1, inclusiv răspunderea privind compatibilitatea acestora cu legislația în vigoare a U.E. și cu regulile privind concurența aplicabile în domeniu, și alocă personalul necesar executării, monitorizării și supravegherii acțiunilor prevăzute în program.4.2. Beneficiarul execută integral acțiunile programului de informare/promovare sau, după caz, prin unul sau mai multe organisme de punere în aplicare și/sau prin subcontractanți. (la 25-09-2020, Punctul 4.2. din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 ) 4.2.1. Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă implementarea în totalitate sau parțială a unei acțiuni, cu excepția coordonării tehnice și financiare a programelor. Atribuirea contractelor către subcontractanți se face cu respectarea instrucțiunilor privind procedurile de selecție a subcontractanților, prevăzute în anexa nr. 11 la prezentul contract. (la 25-09-2020, Subpunctul 4.2.1. din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 ) 4.3. Beneficiarul se asigură că organismul/organismele de punere în aplicare, căruia/cărora îi/le încredințează execuția acțiunilor din program, dispune/dispun de experiența necesară privind promovarea vinurilor, respectiv realizarea acțiunilor din program încredințate spre realizare, cunoaște/cunosc piața vizată de program și are/au mijloacele necesare pentru buna execuție a acțiunilor încredințate.4.4. Beneficiarul comunică autorității naționale competente, în copie certificată, contractul cu organismul de execuție, numele și denumirile legale ale terților, respectiv numele eventualilor consilieri sau consultanți cărora urmează să le încredințeze execuția unei/unor acțiuni, conform anexei nr. 9 la prezentul contract.4.4.1. Bugetul programului poate să includă costurile evaluărilor rezultatelor obținute prin acțiunile programului, astfel:a) o evaluare la finalul fiecărei etape anuale a programului, ale cărei costuri nu pot depăși 3% din costul efectiv de realizare a acțiunilor (cu excepția costurilor generale, precum și a costurilor efective ale realizării acțiunilor executate direct de către beneficiar sau de organismul de punere în aplicare);b) evaluarea anuală a ultimei etape trebuie să includă o evaluare a rezultatelor acțiunilor din program. În acest caz, valoarea de 3% prevăzută la lit. a) se majorează până la 5%.4.5. Beneficiarul va include în contractul cu organismul de punere în aplicare clauze care să permită Comisiei Europene, M.A.D.R. și A.P.I.A. sau organismelor delegate de aceasta să exercite față de organismul de punere în aplicare aceleași drepturi și să beneficieze de aceleași garanții și posibilități de control ca în relația cu beneficiarul.4.6. Se acceptă automat variații în repartizarea cheltuielilor, în limita a 20% pentru fiecare post bugetar care corespunde acțiunilor din program astfel cum acestea sunt indicate în propunerea de program acceptată și anexată la contract, și în bugetul recapitulativ conform anexei nr. 2 la prezentul contract, cu condiția să nu se depășească sumele menționate la pct. 3.1 și 3.2, ca reprezentând contribuția anuală financiară a U.E., respectiv a beneficiarului.4.7. Beneficiarul se angajează atât în nume propriu, cât și al eventualilor subcontractanți:– ca acțiunile de promovare prin informare în statele membre să se bazeze pe calitățile intrinsece ale vinului sau pe caracteristicile acestuia, să nu fie orientate spre o anumită marcă comercială și să nu încurajeze consumul de vin având o origine specifică. Cu toate acestea, atunci când informațiile sunt diseminate în scopul acțiunilor de informare privind schema de denumiri de origine controlată și de indicații geografice a U.E., în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare, originea unui vin poate fi indicată ca parte a acțiunii de informare. Toate informațiile privind efectele consumului de vin asupra sănătății și comportamentului se bazează pe date științifice general recunoscute și trebuie să fie compatibile cu abordarea autorității naționale responsabilă pentru sănătatea publică în statul membru în care sunt puse în aplicare acțiunile;– ca mesajele să fie în conformitate cu legislația aplicabilă din țările cărora le sunt destinate și cu legislația U.E. și națională;– să nu prezinte cereri pentru a beneficia de ajutoare comunitare sau de alte ajutoare publice în scopul executării acțiunilor menționate la art. 1, mai ales pentru cele prevăzute la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și de promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008, sau alte ajutoare publice, pentru a executa acțiunile legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract;– să indice în mod clar și lizibil, pe toate materialele (inclusiv pe suporturile audiovizuale) pe care le va produce, că U.E. a participat la finanțarea acțiunilor care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu documentația tehnică și prezentul contract; în caz contrar, cheltuielile aferente nu sunt eligibile.4.8. Beneficiarul informează autoritatea națională competentă (A.P.I.A.) transmițându-i, în formatul care figurează în anexa nr. 5 la prezentul contract și în termen de 30 de zile înainte de începutul fiecărui trimestru, un calendar provizoriu al acțiunilor prevăzute. Atunci când intervin modificări în raport cu acest calendar provizoriu, beneficiarul transmite, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acțiunii, o estimare a datelor sau perioadelor de realizare a acțiunilor prevăzute în program. În cazul în care această informație nu este comunicată, costurile acțiunii sau acțiunilor în cauză pot fi considerate neeligibile.4.9. Beneficiarul informează autoritatea națională competentă, în scris și fără întârziere, furnizându-i toate precizările utile cu privire la orice eveniment care ar putea să prejudicieze buna execuție a prezentului contract întocmai și la termenul stabilit în calendarul acțiunilor, prevăzut în anexa nr 5 la prezentul contract.4.10. Beneficiarul se angajează să transmită A.P.I.A. spre aprobare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de execuția acțiunilor, toate proiectele de materiale informative și de promovare care urmează a fi utilizate în cadrul programului. A.P.I.A. se asigură că proiectele de materiale sunt în conformitate cu legislația în vigoare a U.E. Materialele de informare și promovare trebuie realizate în limba țării-țintă a programului, să aibă imprimate sigla U.E., respectiv emblema beneficiarului, în condițiile de reproducere precizate în ghidul solicitantului și în prezentul contract, în anexa nr. 3, la prezentul contract. În lipsa acordului scris al A.P.I.A., utilizarea materialelor se sancționează cu neeligibilitatea cheltuielilor respective.  +  Articolul 5Garanția pentru avans5.1. Garanția aferentă sumelor solicitate în avans este de 110% din valoarea avansului solicitat și este valabilă de la momentul depunerii cererii de plată în avans până la sfârșitul anului contractual și încă 7 luni de la finalizarea acestuia.5.2. Scrisoarea de garanție bancară pentru avans realizată potrivit anexei nr. 4a la prezentul contract sau scrisoarea de garanție pentru avans promovare vinuri emisă de societatea de asigurare, realizată potrivit anexei nr. 4 b la prezentul contract se păstrează la Direcția economică a A.P.I.A.  +  Articolul 6Contul bancar, modalități și termene de plată6.1. Beneficiarul se angajează să deschidă un cont bancar care va fi utilizat exclusiv pentru toate operațiunile financiare (venituri și cheltuieli) ce vor trebui efectuate în cadrul prezentului contract.6.2. Termenele de plată sunt prevăzute în art. 14 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, nr. ............ pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor.6.2.1. Contribuția financiară a U.E. se plătește în lei de către A.P.I.A., în funcție de creditele bugetare deschise, în contul bancar indicat în continuare, deschis pe numele beneficiarului. Numele băncii: .................................................. Adresa completă a sucursalei bancare: ........................... Denumirea exactă a titularului contului: ........................ Numărul de cont, inclusiv codurile bancare (codul IBAN): ........................6.3. Beneficiarul se angajează:– să plătească cheltuielile realizate în mod direct sau prezentate de organismul de punere în aplicare a programului, în termenele legale, înainte de a solicita autorității naționale competente rambursarea acestora;– să alimenteze contul menționat la pct. 6.1 și 6.2.1 pentru a îndeplini numai cerințele prevăzute la prezentul alineat prima liniuță.6.4. Modalitățile de plată și decontare6.4.1. Toate cererile de plată menționează valoarea în euro a contribuției din bugetul U.E. solicitată, valoarea în lei a acestei contribuții solicitate, determinată conform anexei nr. 10 la prezentul contract, contul în care urmează a se face plata conform anexei nr. 8 la prezentul contract. Documentele justificative aferente cererii de plată și documentele justificative pentru lichidarea avansului trebuie să facă dovada realizării efective a acțiunilor în termenul prevăzut în contract, a achitării efective de către beneficiar a facturilor și celorlalte documente justificative și după caz, de organismul/organismele de punere în aplicare a programului către eventualii subcontractanți, fiind prezentate de către beneficiarul sprijinului financiar în original sau în copii certificate pentru conformitatea cu originalul, cu mențiunea "bun de plată pentru suma de ............... ", semnătura și ștampila beneficiarului.6.4.2. Plata sprijinului financiar al U.E. se poate efectua în avans pe baza cererii de plată și numai după constituirea la dispoziția A.P.I.A. a garanției corespunzătoare, în valoare de 110% din suma a cărei plată se cere în avans. Dovada constituirii garanției trebuie depusă la A.P.I.A., împreună cu cererea de plată în avans, sub sancțiunea respingerii cererii.6.4.2.1. În cursul anului contractual beneficiarul poate depune una sau mai multe cereri de plată în avans, iar fiecare cerere de plată în avans poate fi depusă înainte de realizarea oricărei acțiuni. Valoarea maximă totală anuală a avansului este de 30% din valoarea sprijinului financiar anual și se acordă pentru fiecare etapă contractuală.6.4.2.2. Justificarea avansului se poate face de beneficiar pe parcursul întregului an contractual și cel mai târziu, la data depunerii cererii de plată a soldului anual. Împreună cu cererea de justificare a avansului și a documentelor justificative aferente6.4.2.3. Anual, până la data de 15 noiembrie, fiecare beneficiar care a primit avans este obligat să depună la A.P.I.A. următoarele informații pentru fiecare program:– declarațiile de cheltuieli care justifică utilizarea avansurilor până la 15 octombrie, împreună cu documentele justificative aferente;– o confirmare a soldului corespunzător avansurilor rămase neutilizate la 15 octombrie.6.4.2.4. Garanția aferentă sumelor acordate în avans se restituie beneficiarului, la cererea acestuia, după stabilirea dreptului definitiv la sprijinul financiar din partea U.E. primit în avans, atunci când A.P.I.A. constată că valoarea cheltuielilor reale care corespund contribuției din partea U.E. depășește valoarea avansului, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150, ale art. 26 și art. 27 din secțiunea 4: Garanțiile legate de avansuri din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăti și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.6.4.2.5. Justificarea avansului se face pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.4.4, 6.4.5, respectiv pct. 6.4.6, după caz.6.4.3. În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul poate depune la A.P.I.A. cereri de plată intermediară a contribuției U.E., până la sfârșitul lunii calendaristice care urmează după fiecare trimestru al anului contractual, însoțită de documente justificative depuse, dovedind plățile efectuate în contul derulării programului, pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.4.4, 6.4.5, respectiv pct. 6.4.6, după caz.6.4.3.1. Dosarul cererii de plată este însoțit de documente justificative și de dovada efectuării plății de către beneficiar către furnizorii de servicii până la data depunerii cererii de plată. Depunerea cererii de plată intermediară este opțională.6.4.3.2. Cererea de plată intermediară vizează acțiunile realizate de către beneficiar, inclusiv de organismul de punere în aplicare și subcontractanți (dacă există), în trimestrul de referință și/sau în trimestrele anterioare, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat cheltuieli.6.4.3.3. Cererea de plată intermediară reprezintă solicitarea la rambursare a sprijinului financiar aferent acțiunilor realizate și plătite de beneficiar, evidențiate prin extrasul de cont, către toți subcontractanții/angajații, inclusiv cheltuielile generale, de personal, transport, cazare, diurnă până la data depunerii cererii de plată intermediară.6.4.3.4. Dacă acțiunile sunt realizate de un organism de punere în aplicare, beneficiarul prezintă în susținerea cererii de plată intermediară și toate documentele justificative care confirmă realizarea acțiunilor și efectuarea plăților evidențiate ca plătite în extrasul de cont, de către organismul de punere în aplicare către toți subcontractanții/angajații.6.4.3.5. Dacă cererea de plată intermediară însoțită de documente justificative nu respectă în totalitate condițiile precizate, A.P.I.A. va rambursa numai sprijinul financiar aferent cheltuielilor eligibile justificate corespunzător, cheltuielile nejustificate putând fi solicitate la următoarea cerere de plată sau cel târziu la sold.6.4.3.6. Împreună cu cererea de plată intermediară, beneficiarul depune în cadrul documentelor justificative și un raport intermediar care justifică acțiunile realizate.6.4.4. Documentele justificative, clasificate în funcție de posturile bugetare, sunt: facturi; fișe orare (time-sheets), bilete de avion, de tren, cărți (tichete) de îmbarcare, note de plată de la hoteluri, listele de prezență în ceea ce privește cheltuielile cu reuniunile și deplasările în grup; extrasele bancare care să evidențieze plata facturilor, certificate de banca emitentă; raport de activitate intermediar și, după caz, anual, raport de evaluare. Enumerarea de mai sus nu este limitativă.6.4.5. Cererea de plată intermediară, respectiv justificarea parțială/finală a avansului, după caz, vor fi însoțite de următoarele documente:– decont de cheltuieli pentru plată intermediară/pentru justificare parțială/finală a avansului;– facturi în original sau copii certificate ale facturilor și ale documentelor justificative aferente plăților și extrasul de cont emis de banca la care este deschis contul beneficiarului, aferent acestor plăți;– un raport de activitate intermediar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul contract.6.4.6. Cererea de plată a soldului și, după caz, decontul de justificare finală a avansului vor fi depuse în termen de maximum 4 luni de la finalizarea acțiunilor anuale, însoțite de documentele menționate la pct. 6.4.4 și 6.4.5 și în plus de:– decont de cheltuieli pentru plată sold/pentru justificare finală a avansului;– o situație recapitulativă a expedițiilor de vin, cantitate și valoare, exportate/livrate în timpul anului contractual respectiv pentru fiecare piață vizată de program, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului;– un raport de activitate anual, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul contract;– un raport de evaluare a întregului an.6.4.7. Cererea de plată a soldului vizează acțiunile realizate în cursul anului contractual și plătite de beneficiar, respectiv de către organismul de punere în aplicare către subcontractanți/furnizori de servicii/angajați până la data depunerii cererii de plată a soldului, evidențiate în extrasul de cont, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat sprijin financiar. Cu toate acestea, evaluarea anuală poate fi finalizată și plătită până la data depunerii cererii de plată a soldului anual. Depunerea cererii de plată a soldului anual însoțită de documente justificative este obligatorie, cu excepția unei situații de forță majoră, a unor circumstanțe excepționale și în cazurile prevăzute de art. 64 alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, dovedite cu documente justificative, sub sancțiunea considerării ca plăți necuvenite a plăților efectuate în cadrul contractului, care se recuperează de către A.P.I.A. de la beneficiar conform prevederilor art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150 și a legislației naționale incidente.6.4.8. Termenele de plată pentru plățile intermediare, avansuri și solduri anuale sunt de 45 de zile lucrătoare, de la data depunerii unei cereri corecte și complete, însoțită de documentele justificative corespunzătoare. Cu toate acestea, termenul de plată a soldului poate fi suspendat, în orice moment al perioadei de 45 de zile lucrătoare pentru efectuarea plății, prin notificare adresată de A.P.I.A. beneficiarului de program, privind faptul că cererea acestuia nu este admisibilă, fie pentru că cererea nu este susținută de documentele justificative solicitate, fie pentru că statul membru estimează ca fiind necesar să primească informații suplimentare sau să procedeze la efectuarea de verificări. Termenul începe să curgă din nou de la data primirii informațiilor solicitate sau de la data verificărilor efectuate de statul membru, care trebuie trimise, respectiv efectuate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării.6.5. În caz de plată necuvenită, beneficiarul rambursează sumele primite drept sprijin plus dobânzile aferente calculate conform art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150, cu modificările și completările ulterioare și ale legislației naționale incidente. Dobânda se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar, termen care este indicat în ordinul de recuperare și care nu poate depăși 60 de zile, și data rambursării sau a deducerii.6.5.1. Valoarea dobânzilor și a penalităților de întârziere se calculează conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.6.6. În caz de fraudă sau de neglijențe grave, beneficiarul rambursează diferența dublă dintre suma plătită inițial și suma datorată efectiv.6.7. Sumele recuperate, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere, după caz, se plătesc de beneficiar în contul A.P.I.A. RO67TREZ70054040531XXXXX și sunt deduse de aceasta, în cadrul exercițiului financiar, din cheltuielile finanțate de F.E.G.A. proporțional cu participarea financiară comunitară.6.8. În cazul rezilierii contractului, plata contribuției financiare a Uniunii Europene se suspendă până la stabilirea efectelor respectivei rezilieri în conformitate cu art. 12, iar garanția aferentă avansului acordat se reține integral.6.9. Cursurile de schimb utilizate și formularul decontului de cheltuieli sunt cele care se regăsesc în anexa nr. 10, la prezentul contract.  +  Articolul 7Modalități de control7.1. Controlul modului de realizare a acțiunilor pe durata programului, pentru acțiunile care au loc pe teritoriul României (de exemplu, informații pentru consumatori în ceea ce privește consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului de alcool și schema de denumiri de origine controlată și indicații geografice a U.E., în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare), se realizează de către personalul A.P.I.A. cu atribuții în acest sens.7.2. Pentru acțiunile derulate în România sau în exteriorul teritoriului național, A.P.I.A. va avea în vedere orice element care confirmă realizarea acțiunii: fotografii, articole și comunicate de presă, spoturi publicitare difuzate prin rețele TV locale, infograme transmise pe bază de protocol de reprezentanții birourilor de promovare comercială externă a României din cadrul ambasadelor și consulatelor României în țările vizate de programe, facturi achitate, extrase din presa locală, confirmări din partea organizatorilor de târguri și expoziții, lanțuri de magazine sau restaurante unde se desfășoară acțiuni de informare și promovare, rapoarte trimestriale/anuale comunicate de beneficiar, rapoarte de evaluare externă.7.3. Beneficiarul și, după caz, organismul sau organismele de punere în aplicare, țin o evidență contabilă analitică care să permită identificarea veniturilor și cheltuielilor aferente executării acțiunilor prevăzute prin prezentul contract. Aceștia sunt obligați să faciliteze efectuarea controalelor în orice moment, să nu le obstrucționeze în niciun fel și să pună la dispoziția Comisiei Europene, A.P.I.A. sau a organismului împuternicit de aceasta prin cerere de asistență administrativă, precum și a M.A.D.R. toate informațiile și documentele necesare pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor care le revin în realizarea programului de promovare.7.4. Funcționarii desemnați de Comisia Europeană, M.A.D.R., A.P.I.A. sau de organismul împuternicit de aceasta prin cerere de asistență administrativă pot să efectueze, în orice moment, controale tehnice și contabile care să permită urmărirea evoluției realizării acțiunilor prevăzute de contract, în cadrul cărora pot studia datele contabile și alte documente utilizate în timpul procedurilor de control și să realizeze copii sau extrase din acestea.7.5. Persoanele desemnate de A.P.I.A., M.A.D.R., agenții mandatați ai Comisiei Europene și Curții de Conturi au, în egală măsură, acces la registre și la orice alte documente referitoare la plățile efectuate în cadrul contractului, de la momentul semnării acestuia și până la expirarea unei perioade de 5 ani de la finele anului în care a luat sfârșit programul.7.6. Comisia Europeană poate în orice moment să ia parte la controalele organizate de statele membre și poate efectua orice control suplimentar pe care îl consideră necesar.7.7. Controlul ex-post se realizează conform legislației și procedurilor specifice, de structura de specialitate din cadrul M.A.D.R.  +  Articolul 8Reduceri, comisioane și venituri din contract8.1. Beneficiarul trebuie să utilizeze toate posibilitățile de a obține rabaturi, reduceri de tarife și comisioane.8.2. Acesta se angajează să înscrie în creditul contului deschis pentru punerea în aplicare a programului, menționat la pct. 6.1 și 6.2.1 orice rabat, reducere și comision pe care le primește și care nu sunt deja incluse în facturi.8.3. Beneficiarul va înregistra în creditul contului menționat la pct. 6.1 și 6.2.1 orice venit rezultat din executarea acțiunilor care fac obiectul prezentului contract, în special eventualele dobânzi obținute din investirea oricărei sume provenite din participarea financiară a Uniunii Europene. Toate aceste credite se deduc din contribuția financiară a Uniunii Europene.  +  Articolul 9Difuzarea și utilizarea materialelor9.1. Beneficiarul se angajează să protejeze sau să dispună protejarea materialelor de informare și promovare a vinurilor realizate în cadrul contractului prin drepturi de autor sau de proprietate.9.2. În afară de aceasta, beneficiarul se angajează atât în nume propriu, cât și pentru organismele de punere în aplicare și eventualii subcontractați să rezerve Comisiei Europene și României, prin A.P.I.A., toate drepturile de utilizare a materialelor și a rezultatelor acțiunilor care fac obiectul prezentului contract. Această obligație nu afectează obligația beneficiarului de a disemina rezultatele în cazul în care această diseminare este prevăzută în contract.9.3. Beneficiarul acceptă dreptul Comisiei Europene și al României de a comunica sau publica informații privind, în special, acțiunile prevăzute în prezentul contract, evaluarea finală a acțiunilor, precum și organismele de punere în aplicare a acestora.9.4. Materialele de promovare realizate și finanțate în cadrul programului care fac obiectul prezentului contract, inclusiv creațiile grafice, material vizual și audiovizual, precum și site-uri internet, vor putea fi utilizate ulterior de beneficiar, cu acordul scris al A.P.I.A.9.5. Beneficiarul se angajează atât în nume propriu, cât și în numele organismului/organismelor de punere în aplicare să permită A.P.I.A. utilizarea materialelor și rezultatelor acțiunilor care fac obiectul prezentului contract.  +  Articolul 10Clauza fiscală10.1. În aplicarea dispozițiilor art. 3 și 4 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, contribuția financiară a Comunității Europene este scutită de orice taxe și impozite, în special de taxa pe valoarea adăugată.10.2. Pentru aplicarea art. 3 și 4 din protocolul menționat anterior, beneficiarul se conformează instrucțiunilor A.P.I.A. și instrucțiunilor Comisiei Europene.10.3. În cazul în care beneficiarul este obligat să plătească taxa pe valoarea adăugată într-un stat membru, suma respectivă nu este eligibilă în cadrul contribuției financiare a U.E.10.4. În cazul în care beneficiarul este obligat să plătească taxe și impozite în țările terțe vizate de program, acestea sunt eligibile pentru rambursare în cadrul bugetului programului aprobat, cu excepția cazului în care aceste taxe și impozite se pot recupera în țările terțe în care se execută programul.  +  Articolul 11Compensarea creanțelor Creanțele părților care rezultă din prezentul contract nu se pot compensa cu alte creanțe între aceleași părți și nu fac obiectul cesiunii de creanță.  +  Articolul 12Rezilierea contractului12.1. În cazul în care beneficiarul nu respectă una dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului contract, A.P.I.A. reziliază de drept contractul, fără plata niciunei compensații, după ce a trimis beneficiarului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, o notificare căreia nu i s- a dat curs în termen de o lună.12.2. Contractul se reziliază, fără preaviz, de către A.P.I.A. în următoarele cazuri:a) beneficiarul nu poate obține, din vină proprie, unul dintre permisele sau una dintre autorizațiile necesare pentru execuția contractului;b) beneficiarul și-a încălcat grav obligațiile contractuale, fapt constatat în mod corespunzător de către A.P.I.A.;c) beneficiarul a făcut declarații false pentru a obține finanțarea U.E sau alte finanțări publice.12.3. În cazurile menționate la pct. 12.1 și 12.2, beneficiarul pierde integral garanția aferentă avansului.12.4. În caz de reziliere, suma datorată beneficiarului se stabilește pe baza costului real al acțiunilor executate, în conformitate cu prezentul contract, inclusiv cheltuielile generate de lucrările de pregătire a acțiunilor care urmau să fie executate, fără a aduce atingere daunelor-interese pe care beneficiarul le-ar putea suporta ca rezultat al rezilierii.  +  Articolul 13Forța majoră13.1. Orice eveniment neprevăzut și de neînlăturat, independent de voința părților, intervenit după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerat forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă.13.2. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.13.3. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 30 de zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să îi transmită acte doveditoare în termen de cel mult 15 zile de la informare. De asemenea, este obligată să comunice celeilalte părți încetarea cazului de forță majoră în termen de 15 zile de la data la care acesta s-a produs.13.4. Dacă forța majoră acționează pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.13.5. Prin excepție de la prevederile pct. 13.4, implementarea acțiunilor în derulare poate fi suspendată temporar prin notificare transmisă de beneficiar către A.P.I.A., însoțită de documente justificative. Notificarea cuprinde: acțiunile pentru care se suspendă implementarea, motivele suspendării și data anticipată a reluării implementării acțiunilor. (la 18-06-2020, Articolul 13 a fost completat de Punctul 10, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) 13.6. Implementarea acțiunilor vizate se suspendă de la data trimiterii notificării de către beneficiar. (la 18-06-2020, Articolul 13 a fost completat de Punctul 10, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) 13.7. De îndată ce situația permite reluarea punerii în aplicare, beneficiarul trebuie să notifice A.P.I.A. și să solicite modificarea contractului prin act adițional pentru a se stabili data la care va fi reluată implementarea acțiunilor, cu prelungirea corespunzătoare a duratei programului cu durata suspendării implementării acestuia și pentru a se opera alte schimbări necesare adaptării programului la noua situație. (la 18-06-2020, Articolul 13 a fost completat de Punctul 10, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) 13.8. Suspendarea încetează de la data intrării în vigoare a actului adițional de prelungire a duratei programului. (la 18-06-2020, Articolul 13 a fost completat de Punctul 10, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 )  +  Articolul 14Litigii între beneficiar și terți14.1. În cazul în care A.P.I.A. solicită beneficiarului inițierea unei proceduri administrative sau judiciare, în eventualitatea unui litigiu cu terți, care rezultă din execuția prezentului contract, beneficiarul este obligat să se conformeze instrucțiunilor autorității naționale competente.14.2. Beneficiarul informează în scris A.P.I.A. cu privire la orice procedură administrativă sau judiciară introdusă împotriva sa și care rezultă din execuția prezentului contract.14.3. Părțile contractante hotărăsc de comun acord demersurile care trebuie urmate.  +  Articolul 15Dispoziții aplicabile în caz de contradicție În cazul unei contradicții între prezentul contract și propunerea beneficiarului se aplică doar clauzele prezentului contract.  +  Articolul 16Comunicări între părți16.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.16.3. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail sub condiția confirmării ulterioare a primirii comunicării.  +  Articolul 17. Jurisdicția17.1. Prezentul contract este reglementat de legislația din România.17.2. Orice litigiu între A.P.I.A. și beneficiar sau orice acțiune a uneia dintre părți întreprinsă împotriva celeilalte părți, în baza prezentului contract, care nu a putut fi soluționată pe cale amiabilă, este deferită instanțelor judecătorești competente din România.  +  Articolul 18. Abrogat  +  Articolul 18Anexe la contractAnexele nr. 1-3, 4a, 4b și 5-11 fac parte integrantă din prezentul contract, după cum urmează:Anexa nr. 1 - Programul aprobat;Anexa nr. 2 - Bugetul recapitulativ;Anexa nr. 3 - Condiții de eligibilitate a cheltuielilor;Anexa nr. 4a - Model - Scrisoare de garanție pentru avans;Anexa nr. 4b - Model - Scrisoare de garanție pentru avans promovare vinuri emisă de societatea de asigurare;Anexa nr. 5 - Model - Calendarul acțiunilor;Anexa nr. 6 - Model - Raport intermediar;Anexa nr. 7 - Model - Raport anual;Anexa nr. 8 - Modele de cereri de plată și cereri de justificare parțială/finală a avansului;Anexa nr. 9 - Contract încheiat între beneficiar și organismul de punere în aplicare a programului;Anexa nr. 10 - Cursuri de schimb utilizate și formular decont;Anexa nr. 11 - Instrucțiuni privind procedurile de selecție a subcontractanților. (la 25-09-2020, Articolul 18. a fost modificat de Punctul 6, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 ) Încheiat în 2 exemplare originale, la București, la data de .................., din care un exemplar pentru beneficiar.
  Semnături Pentru autoritatea națională competentă L.S Pentru beneficiar L.S
   +  Anexa nr. 1la contract
  Programul aprobat
   +  Anexa nr. 2la contract  +  Bugetul recapitulativ
  Acțiune ANUL 1ANUL 2ANUL 3TOTAL
  Acțiunea 1*)
  Acțiunea "n"
  Total acțiunea "n"
  Evaluarea rezultatelor acțiunilor conform lit. B pct. 6.2 din anexa nr. 3 la contract
  Total cheltuieli acțiuni
  Cheltuieli generale 4% din total acțiuni fără costuri de personal, transport, cazare, masă
  TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE
  *) Costurile pe acțiune pot include cheltuieli de personal, transport, cazare, masă, necesare realizării acțiunii. Fiecărei acțiuni îi corespunde în înregistrările contabile aferente programului un post bugetar.
   +  Plan de finanțare
  CONTRIBUȚIA FINANCIARĂANUL I ANUL II ANUL IIITOTAL
  % euro% euro% euro% euro
  Comisia Europeană (50%) (1) 50505050
  Beneficiar (50%) (2) 50505050
  Total cheltuieli programate (1) + (2) 100100100100
   +  Anexa nr. 3la contract
  Condiții de eligibilitate a cheltuielilor
  A. Menționarea contribuției financiare a Uniunii Europene Materialele și toate documentele care se adresează publicului, inclusiv materialele audiovizuale realizate sau dobândite în cadrul contractului, trebuie să poarte emblema europeană însoțită de următoarea mențiune în limba țării vizate sau într-o limbă de circulație internațională folosită în mod curent în țara respectivă: Sigla Uniunii Europene trebuie să fie lizibilă și să aibă dimensiunile și același nivel de vizibilitate ca și logo-ul beneficiarului. Sigla beneficiarului figurează în partea dreaptă și este opțională. În ceea ce privește materialele vizuale, sigla Uniunii Europene și mențiunea de mai sus trebuie să figureze în mod clar la începutul, pe parcursul sau la sfârșitul mesajului. În ceea ce privește materialele audio, mențiunea privind finanțarea Uniunii Europene trebuie să figureze în mod clar la sfârșitul mesajului. Regulile de bază pentru reproducerea emblemei se găsesc pe site-ul: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_ro.htm În cazul absenței menționării contribuției financiare a Uniunii Europene în materialele și documentele prevăzute la primul paragraf, costurile aferente materialelor respective pot fi considerate neeligibile.B. Reguli privind asigurarea eligibilității acțiunilor și cheltuielilorB.I. Acțiunile de informare pe teritoriul statelor membre pot fi efectuate prin campanii de informare și prin participarea la evenimente, târguri și expoziții importante la nivel național sau la nivelul U.E. Informațiile destinate consumatorilor se referă la:a) consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool;b) schema de denumiri de origine controlată și indicații geografice a U.E., în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale. Informațiile diseminate se bazează pe calitățile intrinsece ale vinului sau pe caracteristicile acestuia și nu trebuie să fie orientate spre o anumită marcă sau să încurajeze consumul de vin pe motivul originii sale specifice, chiar dacă originea acestuia poate fi indicată ca parte a acțiunii de informare. Toate informațiile privind efectele consumului de vin asupra sănătății și comportamentului se bazează pe date științifice general recunoscute și trebuie să fie compatibile cu abordarea autorității naționale responsabilă pentru sănătatea publică în statul membru în care sunt puse în aplicare acțiunile. Acțiunile de informare în statele membre cuprind următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:– cheltuieli privind participarea la evenimente, târguri sau expoziții importante la nivel național sau la nivelul U.E., ce includ:i. taxele de participare;ii. mostre de produse;iii. elaborare (concepție, producție), transport materiale de informare;iv. costurile pentru transportul, asigurarea și manipularea mostrelor și materialelor promoționale;v. costurile înscrierii beneficiarului în catalogul expoziției;vi. închirierea spațiilor și a standurilor;vii. costurile aferente elaborării proiectului de execuție, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente;viii. costuri aferente instalării și demontării standului;ix. costuri de funcționare în cadrul evenimentului: apă, electricitate, echipament personal stand, costuri aferente creării unei baze de date și organizării unor evenimente pe parcursul acțiunii, întâlniri cu grupurile țintă, asociate cu dineuri tematice, prezentări/degustări de vinuri, seminare de mică și mare anvergură.– cheltuieli privind campanii de informare, respectiv diseminarea cunoștințelor științifice și a informațiilor referitoare la sistemele U.E. privind denumirile de origine, indicațiile geografice, asociate după caz, cu vizite la locul de producție și degustări pentru ilustrarea calității, reputației sau altor caracteristici specifice ale vinului datorate mediului geografic specific sau originii acestuia, sau cheltuieli privind campanii de informare, respectiv diseminarea cunoștințelor științifice și a informațiilor referitoare la consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool;– cheltuieli de personal, cheltuieli de transport, cazare, diurnă necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor, inclusiv în legătură cu evaluarea rezultatelor acțiunilor de informare;– cheltuieli generale suportate de beneficiar în legătură cu pregătirea, punerea în aplicare sau urmărirea punerii în aplicare a programului, inclusiv pentru contabilitatea aferentă acestuia și cheltuielile cu auditurile externe.B.II. Acțiunile de promovare eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programelor de promovare a vinurilor în țări terțe sunt:a) relații publice, acțiuni de promovare sau de publicitate, care vizează în mod special standardele înalte ale produselor din U.E., în mod deosebit în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau mediul;b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;c) campanii de informare, în special privind sistemele U.E. referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;e) studii de evaluare a rezultatelor acțiunilor de informare și promovare. Acțiunile menționate mai sus vizează produsele de calitate, destinate consumului direct, pentru care există oportunități privind exportul sau posibilitatea unor noi piețe de desfacere și care aparțin următoarelor categorii:a) vinuri cu D.O.C;b) vinuri cu I.G.;c) vinuri pentru care se indică soiul viței de vie. În cadrul acțiunilor menționate originea produselor poate fi menționată, iar mesajele transmise trebuie să se bazeze pe calitățile intrinsece ale vinului și să respecte legislația în vigoare în țările terțe vizate. Acțiunile de promovare a vinurilor în țări terțe cuprind următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:– cheltuieli privind participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională, ce includ:i. taxele de participare;ii. mostre de produse;iii. elaborare (concepție, producție), transport materiale de informare;iv. costurile pentru transportul, asigurarea și manipularea mostrelor și materialelor promoționale, formalitățile vamale aferente acestora;v. costurile înscrierii beneficiarului în catalogul expoziției;vi. închirierea spațiilor și a standurilor;vii. costurile aferente elaborării proiectului de execuție, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente;viii. costuri aferente instalării și demontării standului;ix. costuri de funcționare în cadrul evenimentului: apă, electricitate, echipament personal stand; costuri aferente creării unei baze de date și organizării unor evenimente pe parcursul acțiunii, întâlniri cu potențiali importatori asociate cu dineuri tematice, prezentări/degustări de vinuri, seminarii de mică și mare anvergură.x. costuri aferente participării la concursuri desfășurate în cadrul unui târg sau expoziții de importanță internațională;– cheltuieli privind relații publice, acțiuni de promovare sau de publicitate, ce includ:i. costuri aferente publicațiilor tipărite și electronice: spoturi prezentate în media electronică, la radio sau televiziune, bannere, plachete, broșuri, newsletere, materiale de informare,etc, respectiv realizare, traduceri, fabricare, expediere;ii. costurile aferente utilizării rețelelor de socializare, blogurilor, site-urilor internet, respectiv creare, actualizare, traduceri, optimizare pe motoare de căutare;iii. costuri aferente anunțurilor privind organizarea și desfășurarea evenimentelor din cadrul programelor (presă, TV, radio, internet);iv. costuri aferente organizării evenimentelor în cadrul punctelor de vânzare, respectiv închirierea spațiului și standul, degustări și materiale necesare degustării, organizării evenimentelor de presă însoțite de degustări și asocierea vinurilor cu diferite preparate culinare;v. costuri aferente materialelor promoționale;– cheltuieli privind campanii de informare și promovare, inclusiv costurile aferente materialelor promoționale, diseminarea informațiilor referitoare la sistemele U.E. privind denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică și vizite la locul de producție, degustări și costurile aferente organizării seminariilor;– cheltuieli privind realizarea studiilor noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;– cheltuieli privind realizarea studiilor de evaluare a rezultatelor acțiunilor de informare și promovare;– cheltuieli de personal, cheltuieli de transport, cazare, diurnă necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor, inclusiv în legătură cu evaluarea rezultatelor acțiunilor de informare și promovare;– cheltuieli generale suportate de beneficiar în legătură cu pregătirea, punerea în aplicare sau urmărirea punerii în aplicare a programului, inclusiv pentru contabilitatea aferentă acestuia și cheltuielile cu auditurile externe. Cheltuielile eligibile sunt limitate la costurile acțiunilor realizate, suportate de beneficiar și de organismul de punere în aplicare, după caz, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare și data expirării contractului, inclusiv cheltuielile suportate de importatorul sau reprezentantul beneficiarului din țările terțe vizate. Cu toate acestea, evaluările prevăzute la pct. B.6.2 pot fi finalizate în termen de maximum patru luni de la încheierea fiecărei etape a contractului și trebuie să fie prezentate împreună cu cererile de plată a soldului. Cheltuielile eligibile pot include toate categoriile următoare sau doar o parte dintre acestea:B.1. Cheltuielile beneficiarului (cheltuieli de personal și cheltuieli generale)1.1. Cheltuieli de personal Costurile de personal pot fi considerate eligibile dacă sunt direct legate de programul de promovare, fiind ocazionate de furnizarea de servicii specifice pentru pregătirea, implementarea sau gestionarea programului respectiv, inclusiv pentru evaluarea sa. Acestea includ personalul contractat de beneficiar în mod special cu ocazia programului de promovare, precum și costurile aferente cotei de ore de lucru alocate programului de promovare de către personalul permanent al beneficiarului. Sunt acceptate ca eligibile numai cheltuielile de personal pentru care beneficiarul va furniza documente justificative care să stabilească detaliile lucrărilor efectiv realizate în legătură cu o anumită acțiune de promovare. Deconturile de cheltuieli de personal vor fi prezentate pe baza costului pe oră (nu pe zi), defalcat pe acțiune/subacțiune, pe lună, pe categorie de personal și pe persoană. Facturile trebuie să conțină durata prestării, costul unitar și costul total. În fișele orare (time sheets) întocmite de personalul implicat trebuie furnizate informații suplimentare, printre care locul prestării, numărul orelor lucrate zilnic și rolul prestării respective în cadrul acțiunii globale prevăzute în contract. Fișele orare sunt certificate ca fiind corecte cel puțin o dată pe lună de către responsabilul de program sau de către orice alt membru competent al personalului. Acestea trebuie să fie disponibile pentru verificare la sediul beneficiarului. În ceea ce privește onorariile experților consultați, beneficiarul se asigură că timpul lucrat declarat corespunde cu timpul lucrat efectiv.1.2. Cheltuieli generale Costurile generale în regim forfetar nu pot depăși 4% din costurile totale directe de realizare a programelor. Cu toate acestea, costurile efective ale realizării acțiunilor executate direct de către beneficiar nu sunt luate în considerare la calcularea costurilor generale. Costurile generale (inclusiv cheltuieli aferente efectuării operațiunilor contabile în cadrul programului, chirii, telefoane, birotică, secretariat, etc și cheltuielile cu auditurile externe) pot fi admise doar în măsura în care totalul efectiv al costurilor realizării acțiunilor, care este utilizat ca bază pentru calcularea ratei forfetare, poate fi verificat. Totalul costurilor realizării acțiunilor nu include niciun cost facturat deja în temeiul prezentului contract la o altă categorie de cheltuieli și nu poate fi acoperit în cadrul unui alt program.B.2. Cheltuieli de transport, cazare și diurnă Aceste cheltuieli generate de realizarea acțiunilor sunt eligibile la prezentarea documentelor justificative, în următoarele condiții:2.1. Cheltuieli de transport:– bilet de avion la clasa economic, incluzând tichetul de îmbarcare, sau alte documente de călătorie adecvate (de exemplu, în cazul rezervărilor online, foaia imprimată cu rezervarea electronică);– bilet de tren clasa I;– pentru deplasările efectuate cu mașina, o indemnizație pe kilometru de cel mult 0,25 euro/km; trebuie menționate datele, locul de plecare și de sosire, precum și distanța.– costul transportului cu taxiul pe distanța dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare;2.2. Cheltuieli de cazare și diurnă:– o indemnizație de cazare de maximum 120 euro/zi pentru piața internă și de 180 euro/zi pentru țările terțe se plătește la prezentarea facturilor plătite;– o diurnă de 80 euro/zi pentru piața internă și de 90 euro/zi pentru țările terțe se acordă pentru acoperirea tuturor celorlalte cheltuieli (masă, deplasare locală, telefon etc.). Indemnizația de cazare și diurna se acordă pentru activități desfășurate în afara locului de muncă și acoperă numărul de zile necesare realizării acțiunii.B.3. Instalații și echipamente Instalațiile și echipamentele necesare realizării activităților prevăzute în prezentul contract se vor închiria, cu excepția cazului în care achiziționarea acestora este mai avantajoasă sau închirierea este imposibilă.3.1. Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuielile cu materialele consumabile se referă la cheltuielile aferente achiziționării sau utilizării de instalații, bunuri ori echipamente care:a) au o durată de viață inferioară duratei lucrărilor prevăzute în contract; șib) nu sunt considerate mijloace fixe conform principiilor, normelor și metodelor contabile în vigoare utilizate de beneficiar. De exemplu, în cazul vinurilor expediate la târguri și expoziții, acțiuni de degustare etc., cheltuielile eligibile includ transportul, obținerea liberului de vamă, precum și taxele. Valoarea produsului trebuie să fie definită de la caz la caz, în principiu pe baza costului de producție, și nu pe baza valorii de piață. Cheltuielile cu materiale consumabile nu sunt clasificate drept costuri directe în cazul în care sunt introduse în evidența contabilă la amortizări sau în alt cont.3.2. Cheltuieli cu bunuri de folosință îndelungată Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile aferente achiziționării, după data intrării în vigoare a contractului, a instalațiilor și echipamentelor esențiale pentru executarea acțiunii, care au o durată de viață mai mare sau egală cu durata programului de promovare și nu sunt considerate a fi mijloace fixe, în conformitate cu principiile contabile, normele și metodele folosite de către beneficiar. Aceste cheltuieli trebuie să respecte dispozițiile naționale în materie de amortizare; perioada de calculare a acestei sume este perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului ori data achiziționării instalațiilor sau echipamentelor, în cazul în care aceasta este ulterioară datei intrării în vigoare, și data expirării contractului. Se ține, de asemenea, seama de rata de utilizare a instalațiilor sau echipamentelor în timpul perioadei în cauză. Pentru a limita utilizarea instalațiilor și echipamentelor achiziționate pentru activitățile din țările terțe ar trebui să fie stabilită rata de utilizare a acestor instalații și echipamente pe parcursul perioadei în cauză (de exemplu, exprimat în zile/an) și ar trebui să fie luată în considerare.B.4. Costuri de utilizare a sistemelor informatice Costurile de utilizare a sistemelor informatice includ toate cheltuielile aferente timpului de conectare, timpului de funcționare a unității centrale, numărului de rânduri imprimate și prestațiilor societăților de service. Aceste cheltuieli pot fi facturate în temeiul prezentului contract în conformitate cu regulile interne ale beneficiarului și pe baza timpului de calcul alocat efectiv lucrărilor prevăzute în contract (Lista prețurilor de calcul trebuie inclusă în propunerea menționată în anexa nr. 1 la prezentul contract.).B.5. Cheltuieli de publicare și diseminare Cheltuielile de publicare și diseminare sunt acele cheltuieli care rezultă din activitățile de editare, traducere și diseminare a publicațiilor și a materialelor audiovizuale prevăzute în cadrul acțiunilor care trebuie realizate în temeiul contractului.B.6. Alte cheltuieli aferente punerii în aplicare a programelor6.1. Cheltuieli cu reuniuni și deplasări în grup În cazul în care este necesară organizarea de deplasări sau reuniuni pentru grupurile-țintă ale programului, documentele justificative trebuie să fie însoțite de o listă de prezență. De exemplu, facturile de la hotel trebuie să fie individuale sau, în cazul unei facturi globale, să cuprindă numele tuturor persoanelor cazate. În cazul meselor de grup trebuie menționat numele fiecărui participant, împreună cu funcția și obiectul acestei acțiuni. În ceea ce privește cheltuielile de deplasare aferente, este necesar să se prezinte documente justificative adecvate, precum tichete de îmbarcare sau, în cazul rezervărilor online, foaia imprimată cu rezervarea electronică.6.2. Evaluări ale rezultatelor acțiunilor Bugetul programului poate să includă costurile evaluărilor rezultatelor obținute prin acțiunile programului. Evaluările se fac la finalul fiecărei etape anuale a programului. Costurile evaluărilor nu pot depăși 3% din costul efectiv de realizare a acțiunilor, pentru fiecare etapă anuală. Evaluarea anuală a ultimei etape trebuie să includă o evaluare a rezultatelor obținute prin acțiunile programului, caz în care costul eligibil se majorează până la 5%. Evaluările pot fi realizate de beneficiar sau pot fi încredințate unui organism extern independent cu expertiză în domeniu, selectat printr-o procedură concurențială.B.7. Cheltuieli cu onorariile organismului de punere în aplicare, dacă este cazul Onorariile organismului de punere în aplicare acoperă toate costurile de personal, planificare, executare și gestionare a acțiunilor care trebuie realizate. Costurile de deplasare și de cazare sunt supuse regulilor prevăzute la pct. B.2. Orice onorariu trebuie prezentat în cadrul propunerii drept cost de personal, facturat pe baza lucrărilor efectiv realizate, conform precizărilor pct. B.1.1.B.8. Cheltuieli cu subcontractareaPot fi prezentate fie drept cost de personal, facturat pe baza lucrărilor efectiv realizate, conform precizărilor de la pct. B.1 subpct. 1.1, situație în care costurile de transport, cazare și diurnă sunt supuse regulilor prevăzute la pct. B2, sau ca și cost al serviciului subcontractat, pe baza contractelor, facturilor și documentelor justificative menționate la lit. C - Prezentarea facturilor și a documentelor justificative. (la 18-06-2020, Litera B.II. din Litera B. , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 11, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) C. Prezentarea facturilor și a documentelor justificative Cererile de plată adresate autorității naționale competente trebuie să fie însoțite de copiile facturilor și ale documentelor justificative, clasificate și repertoriate în funcție de diferitele posturi bugetare specificate în propunere. Toate aceste documente sunt reluate într-un tabel recapitulativ, împreună cu sumele exprimate în euro și, pentru statele membre care nu se află în zona euro, în moneda națională și în euro. Toate documentele justificative trebuie să includă următoarele elemente: subcontractantul sau furnizorul, serviciul prestat și legătura cu acțiunea/subacțiunea prevăzută, cheltuielile generale, evaluarea rezultatelor programului lege, costurile de personal data, suma detaliată (fără T.V.A.) și numărul de înregistrare. Acestea trebuie să fie însoțite de dovada plății efective. În caz de control la fața locului, autorității naționale competente și serviciilor Comisiei Europene sau Curții de Conturi trebuie să li se pună la dispoziție documentele originale clasificate și repertoriate în conformitate cu aceste dispoziții.D. Cheltuieli neeligibile Nu sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:– provizioane pentru pierderi sau datorii eventuale viitoare;– costurile de deplasare cu taxiul sau cu mijloacele de transport în comun, acoperite printr-o diurnă, cu excepția celor prevăzute la pct. B.2.1;– costurile bancare, dobânzile bancare sau primele de asigurare, cu excepția asigurărilor aferente transportului internațional;– pierderile din schimbul valutar;– crearea și dezvoltarea mărcilor comerciale;– în cazul unei noi cereri a aceluiași beneficiar sau în caz de reînnoire a programului, categoriile de cheltuieli deja incluse în prima cerere (cum ar fi costurile de creare de site-uri, spoturi TV/radio, materiale audio-vizuale, studii de piață);– cheltuielile angajate în afara domeniului de aplicare a contractului.E. Taxa pe valoare adăugată TVA nu este eligibilă pentru finanțare din F.E.G.A., cu excepția T.V.A. nerecuperabile, în cazul în care este efectiv și definitiv suportată de către contractanți, alții decât persoanele neimpozabile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Directiva nr. 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Cu alte cuvinte, numai T.V.A. nerecuperabilă este eligibilă, cu condiția ca un contabil autorizat sau un auditor statutar al beneficiarului să arate că suma plătită nu a fost recuperată și a fost introdusă ca o taxă în contabilitatea beneficiarului.F. Modificarea programelor de acțiuni Sunt acceptate în mod automat și sunt considerate modificări minore, următoarele:a) variații în repartizarea cheltuielilor în limita a 20% a costurilor aprobate pentru fiecare acțiune;b) schimbarea locului de realizare al evenimentelor care se realizează în aceeași regiune;c) înlocuirea unui eveniment/târg/expoziție aprobate cu altele similare în limita sumei maxime aprobate pentru evenimentul inițial;d) înlocuirea materialelor de informare cu altele de același tip sau similare (tirbușoane cu picurătoare, tricouri cu șorțuri, cataloage cu fișe sau broșuri etc.);e) înlocuirea/modificarea mijloacelor de diseminare a informației (canale TV, reviste etc.). Acceptarea modificărilor majore (care nu se încadrează în categoria modificărilor minore) necesită aprobarea A.P.I.A. prin încheierea unui Act adițional la contractul de finanțare. Beneficiarii trebuie să notifice A.P.I.A. privind schimbările majore, cel puțin cu 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acțiunii pentru asigurarea timpului necesare încheierii Actului adițional. Nu este posibilă introducerea unei noi țări țintă în programul aprobat. Modificarea programelor de acțiuni nu poate în niciun caz să determine creșterea costului total al programului în cauză aprobat de autoritățile competente, orice cost adițional la bugetul aprobat fiind în sarcina beneficiarului.
   +  Anexa nr. 4ala contract
  - Model -
  Scrisoarea de garanție bancară pentru avans
  Către: AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ (A.P.I.A.) Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, București CUI 16517187
  SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ PENTRU AVANS
  Nr. xxxxxx/xx.xx.xxxx
  Cu privire la Cererea de solicitare avans nr. ... din cadrul Contractului nr. .......... privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor .......... (denumirea programului) .........., încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu sediul în București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, și .......... (operator economic) .........., cu sediul în str. ................. nr. ...., localitatea .........., județul .........., înregistrat în Registrul asociaților și fundațiilor la .............. cu nr. ........./Registrul Comerțului cu nr. .........., CUI .................., și în conformitate cu dispozițiile regulamentelor europene (UE) nr. ........., operatorul economic este obligat să furnizeze o garanție bancară reprezentând 110% din suma avansului solicitat de .......... euro .......... echivalentul în lei. Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru,.........., având sediul în str........... nr..........., înregistrat la Registrul asociaților și fundațiilor la ............... cu nr. ........./Registrul comerțului cu nr. .........., CUI .........., noi, Banca ........................, Sucursala .........., str. .............. nr. ..., înregistrat în Registrul comerțului cu nr. .......... CUI ......................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurența sumei de maximum.......... (în litere..........) lei, orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanție bancară, însoțită de declarația dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic ......................... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite. Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghișeele noastre, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa. Această garanție este valabilă până la data de ................., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menționată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu. Orice plată efectuată de bancă în condițiile prezentei scrisori de garanție va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăți. În situațiile în care părțile sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ................, care au efecte asupra angajamentului băncii, garanția se va putea modifica numai cu acordul Băncii ........................... De asemenea, în cazul în care Banca și Operatorul Economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a Scrisorii de garanție bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Restituirea originalului scrisorii de garanție de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilității sale va elibera banca de obligațiile asumate. Prezenta scrisoare de garanție bancară este supusă Codului civil român, Publicației 758 a CCI Paris și este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul București.
  Semnături autorizate
  Ștampila băncii ....................
   +  Anexa nr. 4bla contract
  - Model -
  Scrisoare de garanție pentru avans
  promovare vinuri emisă de societatea de asigurare
  Instrumentul de garantare nr. ................ Către: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, București Cod fiscal 16517187
  GARANȚIE
  pentru avans promovare vinuri
  Cu privire la Cererea de solicitare avans nr........... din cadrul Contractului nr. ........... privind punerea în aplicarea programului de promovare a vinurilor .......... (denumirea programului) ..................... încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu sediul în bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, și ........... (operator economic) .........., cu sediul în .................. (localitatea) ..............., str. ............... nr. ....., județul .................., înregistrat la Registrul asociaților și fundațiilor la ............... cu nr. ........./Registrul comerțului cu nr. .........., CUI ..................., și în conformitate cu Dispozițiile regulamentelor europene (UE) nr. ..........., operatorul economic este obligat să furnizeze o garanție pentru avans reprezentând 110% din suma avansului solicitat de .......... euro,.......... echivalentul în lei. Prin prezentul instrument de garantare, în conformitate cu cele arătate mai sus, noi.......... (denumire societate de asigurare) .........., în calitate de Asigurător, având sediul în ....................., având nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/.........., CUI ...................., ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim orice sumă în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în limita sumei asigurate de:.......... (valoare în cifre lei).......... lei,.......... (valoare în litere lei).......... lei, respectiv orice sumă cerută de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în calitate de Beneficiar, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată și ștampilată, însoțită de declarația Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, din care să rezulte că Asiguratul.......... nu și-a îndeplinit total sau parțial obligațiile asumate conform regulamentelor menționate, cu precizarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite parțial. Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră cod IBAN: RO45TREZ700500526X011311, cod fiscal 16517187 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, la primirea solicitării dumneavoastră în original, în decurs de 30 de zile de la primirea sa, fără nicio amânare, contestație sau necesitate a primirii unor dovezi suplimentare. Acest instrument de garantare este valabil până la data de ................, dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii și condițiile prezentului instrument de garantare, acesta devine nul indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu. Asigurătorul nu își poate retrage garanția pe toată perioada de valabilitate a acesteia. Suma asigurată (valoarea garanției) se reduce automat cu valoarea fiecărei plăți efectuate de noi în baza prevederilor prezentului instrument de garantare. Valoarea cumulată a plăților nu poate depăși valoarea de ................. lei. În situațiile în care Asiguratul și Beneficiarul sunt de acord să modifice unele prevederi din Contractul nr. ................., care au efecte asupra angajamentului Asigurătorului, se va obține acordul Asigurătorului, în prealabil; în caz contrar, prezenta garanție de avans își pierde valabilitatea. De asemenea, în cazul în care Asigurătorul și Asiguratul sunt de acord să modifice în contractul de asigurare/polița de asigurare unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanții, modificările aduse se vor face cu înștiințarea și acordul prealabil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Restituirea originalului instrumentului de garantare însoțit de o adresă de eliberare prin care se comunică îndeplinirea obligațiilor asumate de operator de către dumneavoastră, înainte de expirarea valabilității sale, va elibera Asigurătorul de obligațiile asumate. Competența să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de avans revine instanțelor judecătorești din Municipiul București. Acest instrument de garantare este emis în baza Contractului de asigurare/Poliței de asigurare nr. ........... din data de .................... O copie certificată a poliței de asigurare se va constitui în anexă la prezenta, în scopul verificării de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a concordanței datelor înscrise în aceasta cu datele din prezentul instrument de garantare. Prezentul instrument de garantare este supus Publicației 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris și în temeiul prevederilor Codului civil român, este redactat în limba română și este guvernat de legea română. Încheiat astăzi, ................., în 3 (trei) exemplare originale.
  Asigurător (societatea de asigurare)
   +  Anexa nr. 5la contract
  - Model -
  Calendarul acțiunilor
  Nr. contract + stat(e) membru(e):
  Denumirea organizațiilor(ei) care fac(e) propunerea:
  Data începerii programului (data semnăturii):
  Anul programului:
  Trimestru activitate:
  Data de început a trimestrului:
  Data de sfârșit a trimestrului:
  Termen pentru trimiterea calendarului provizoriu:
  Calendar provizoriu trimis la data de:
  Dacă o activitate acoperă mai mult de un trimestru, se va descrie doar la primul trimestru
  Dată începutDată sfârșitTip de activitateȚarăOrașCod acțiune în contractDescrierea activității

  Semnătura reprezentantului legal
  ......................
  Ștampila
  ......................
   +  Anexa nr. 6la contract
  - Model -
  Raport intermediar
  Raport intermediar nr. ................. (Raportul nu trebuie să depășească 3 pagini, plus situațiile financiare recapitulative.) Beneficiarul: ....................... Numele programului: ................. Data raportului: .................... Perioada raportului: ................ Data începerii programului: ................. Contract (referință F.E.G.A.) nr.: .................1. Punerea în aplicare a acțiunilor Lista acțiunilor întreprinse, astfel cum figurează în program (anexat la contract)1. Acțiunea 1 .................2. Acțiunea 2 .................3. Acțiunea 3 .................n. Acțiunea n ................. Pentru fiecare acțiune se furnizează următoarele informații: ora, locul, indicații privind dimensiunile: numărul de participanți, numărul de puncte de vânzare, cantitatea de materiale imprimate, durata și numărul spoturilor radio/TV. Se precizează ceilalți parametri importanți ai fiecărei acțiuni. Se indică orice modificare sau anulare a acțiunilor prevăzute, împreună cu motivul acesteia.2. Derularea programului Se menționează toate observațiile și eventualele dificultăți întâlnite în implementarea programului. Se furnizează indicații privind acțiunile care trebuie realizate în perioada următoare, menționând eventualele variații față de planificare.3. Cheltuieli efectuate incluse în cererea de plată
  Nr. crt.Acțiuni Justificare plăți efectuate până la data depunerii cererii de plată
  Trimestrul ITrimestrul 2Trimestrul 3Trimestrul 4SoldTotaleuro Totallei
  1. Acțiunea 1
  2. Acțiunea 2
  3.
  ...

  Semnătura reprezentantului legal
  ......................
  Ștampila
  ......................
   +  Anexa nr. 7la contract
  - Model -
  Raport anual
  Raportul anual are două secțiuni:a) scurtă descriere a acțiunilor;b) situație financiară recapitulativă. Raport anual nr . ....................... Beneficiar: ............................. Numele programului: ..................... Data raportului: ........................ Perioada raportului: .................... Data începerii programului: ....................... Contract (referință F.E.G.A.) nr.: .......................a) Scurtă descriere a acțiunilor Punerea în aplicare a acțiunilor
  Descrierea acțiunilor prevăzuteîn program cu precizarea indicatorilor de realizări și rezultate estimați Descrierea acțiunilor desfășurate precizând indicatorii de realizări și rezultateExplicații care justifică diferențadintre acțiunile preconizate a fi desfășurate și acțiunile realizate efectiv
  Acțiunea 1 Denumire și perioadăde realizare
  Acțiunea 2 Denumire și perioadăde realizare
  ..........
  Acțiunea n Denumire și perioadăde realizare
  Implementarea obiectivelor programului Se menționează toate observațiile utile și eventualele dificultăți întâmpinate în implementarea programului.
  b) Situație financiară recapitulativă (în euro)
  Nr. crt.Acțiuni*1)Buget prevăzut*2)Cheltuieli declarate*3)Bugetul prevăzut - cheltuieli declarate% diferență
  a b c d = b - c e=100x(d/b)
  1.
  2.
  3.
  TOTAL
  *1) Acțiuni descrise în contract pentru etapa în cauză. *2) Bugetul descris în contract pentru etapa în cauză. *3) Cheltuieli declarate pentru acțiunile întreprinse în timpul etapei respective.
   +  Anexa nr. 8la contract
  - Modele de cereri de plată și cereri de justificare parțială/finală a avansului -
  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ Direcția Măsuri de Piață, Comerț Exterior București, Bd. Carol I, nr. 17, sect. 2, tel. 021-2 00 50 17, 33 CONTRACT Număr/data: ........./..................
  Cerere de plată în avans a sprijinului financiar U.E. Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013
  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150 al Comisiei
  Program de promovare a vinurilor: ................../................ Anul ......... de la ............. până la ............... (A se completa cu anul de referință pentru cererea de plată) Denumirea beneficiarului:: ................... Adresa sediului social ...................................... Reprezentant legal: ......................................... Telefon: ................... Fax: ................... E-mail: ................... Solicită obținerea unui avans din sprijinul financiar U.E. în valoare de ................... Euro (suma în litere) ...................................... respectiv ................... lei ...................................... (suma în litere), ce corespunde procentului de ...... % din valoarea sprijinului financiar aferent anului .... contractual (F.E.G.A.) Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal, ca ................... NU a beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-a justificat sau care nu au fost recuperate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termenul prevăzut în acest sens.
  Cod bancă:Cod agenție:Nr. cont:
  Sediu: (anexați obligatoriu un exemplar original al extrasului de cont)
  Documente anexate: scrisoarea de garanție în original, reprezentând 110% din avansul cerut*)/copie a ordinului de plată. *) Originalul documentului de garanție cu regim special se depune cu adresă de înaintare în cadrul Serviciului Relații cu Publicul și Comunicare în vederea înregistrării. Subsemnatul ..................., beneficiar al Contractului ..................., declar pe propria răspundere că, la sfârșitul anului contractual, voi depune cerere de plată a soldului. Întocmit la ................... la data de ...................
  Semnătura beneficiar și ștampilă
  ...................
  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ Direcția Măsuri de Piață, Comerț Exterior București, Bd. Carol I, nr. 17, sect. 2, tel. 021-2 00 50 17, 33 CONTRACT Număr/data: ........../...............
  Cerere de justificare parțială/finală a avansului din sprijinul financiar U.E.
  Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013
  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150 al Comisiei
  Program de promovare a vinurilor: .......................... Anul ......... de la ............. până la ................. (A se completa cu anul de referință pentru cererea de plată.) Denumirea beneficiarului: .................. Adresa sediului social: .................................... Reprezentant legal: ........................................ Telefon: ..............., fax: ................, e-mail: ............................... (Beneficiar) .................. a primit un avans din sprijinul financiar U.E., în valoare de ............ euro ...................., (suma în litere) respectiv .............. lei .............., (suma în litere) în vederea acoperirii cheltuielilor aferente anului ......... contractual. Justificare avans din sprijinul financiar U.E. de ............. euro ..............., (suma în litere) respectiv ........... lei .......................... (suma în litere), anului ......... contractual. Pentru transformarea în lei s-a utilizat rata de schimb a Băncii Centrale Europene (BCE) stabilită la data: ............ (1 euro = ................. lei).
  Cod bancă:Cod agenție:Nr. cont:
  Sediu: (anexați obligatoriu un exemplar original al extrasului de cont)
  În vederea justificării avansului primit anexăm următoarele documente:– decont de cheltuieli pentru justificare parțială/finală a avansului;– facturi, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către beneficiar, documentele justificative aferente;– extrasul/extrasele de cont aferent/e acestor plăti, emis/e de banca la care este deschis contul beneficiarului;– documentele necesare, în conformitate cu anexa nr. 3 la contract - Condiții de eligibilitate a cheltuielilor;– copii, certificate pentru conformitatea cu originalul de către beneficiar, ale fișelor orare;– raport de activitate privind facturile și documentele de plată care justifică modul de utilizare a avansului pentru acțiunile realizate;– situația recapitulativă a exporturilor/livrărilor de vin realizate în timpul anului bugetar respectiv pentru piața vizată de program, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului;– raport de evaluare a întregului an;– borderoul documentelor;– alte documente. Întocmit la ............... la data de .................
  Semnătura beneficiarului și ștampila
  ...................
  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ Direcția Măsuri de Piață, Comerț Exterior București, Bd. Carol I, nr. 17, sect. 2, tel. 021-2 00 50 17 CONTRACT Număr/data: ........../...............
  Cerere de plată intermediară din sprijinul financiar U.E.
  Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013,
  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150
  Program de promovare a vinurilor: ........................ Anul .... de la .............. până la ........... (A se completa cu anul de referință pentru cererea de plată.) Trimestrul: de la ................ 20.... până la 20.... Denumirea beneficiarului: ........................ Adresa sediului social:........................... Reprezentant legal: .............................. Telefon: .................. Fax: .................. E-mail: .................................... Solicită plata intermediară din sprijinul financiar U.E., în valoare de .................. EURO (suma în litere) .................. respectiv .................. lei (suma în litere) .................. lei
  Cod bancă:Cod agenție:Nr. cont:
  Sediu: (anexați obligatoriu un exemplar original al extrasului de cont)
  Acte anexate:– decont de cheltuieli pentru plata intermediară;– facturi, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către beneficiar, documentele justificative aferente;– extrasul de cont aferent acestor plăți, emis de banca la care este deschis contul contractantului;– documentele necesare, în conformitate cu anexa nr. 3 la contract - Condițiile de eligibilitate a cheltuielilor;– copia, certificată pentru conformitatea cu originalul de către beneficiar, a fișelor orare;– raport intermediar de execuție a contractului pentru perioada intermediară respectiva conform anexei contractului;– borderoul documentelor;– alte documente. Subsemnatul ..................., beneficiar al Contractului .............., declar pe propria răspundere că, la sfârșitul anului contractual, voi depune cerere de plată a soldului. Întocmit la .............. la data de ...................
  Semnătura beneficiarului și ștampila
  ....................
  AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ Direcția Măsuri de Piață, Comerț Exterior București, Bd. Carol I, nr. 17, sect. 2, tel. 021-2 00 50 17 CONTRACT Număr/data: ........../............... An contractual: 20..../20..... Sold
  Cerere de plată a soldului anual din sprijinul financiar U.E.
  Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013
  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150 al Comisiei
  Program de promovare a vinurilor: .................... Anul ....... de la .......... până la ................ (A se completa cu anul de referință pentru cererea de plată.) Denumire beneficiar: ............................ Adresa sediului social: ......................... Reprezentant legal: ............................. Telefon: .............. Fax: .............. E-mail: ............................ Solicită plata soldului anual din sprijinul financiar U.E., în valoare de .............. EURO (suma în litere) .............. respectiv .............. lei, (suma în litere) .............. lei Pentru transformarea în lei s-a utilizat rata de schimb BCE stabilită la data: ..............(1 euro = .............. lei).
  Cod bancă:Cod agenție:Nr. cont:
  Sediu: (anexați obligatoriu un exemplar original al extrasului de cont)
  Acte anexate:– decont de cheltuieli pentru plata sold;– facturi, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către contractant, documentele justificative aferente;– extrasul de cont aferent acestor plăți, emis de banca la care este deschis contul beneficiarului;– toate documentele necesare, în conformitate cu anexa nr. 3 la contract - Condițiile de eligibilitate a cheltuielilor;– copia, certificată pentru conformitatea cu originalul de către beneficiar, a fișelor orare;– situație recapitulativă a expedițiilor de vin, exportate în timpul anului bugetar respectiv pentru piața vizată de program, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului;– raport anual, conform anexei nr. 7 la contract;– raport de evaluare al întregului an;– borderoul documentelor;– alte documente. Întocmit la .............. la data de ...................
  Semnătura beneficiarului și ștampila
  ......................
   +  Anexa nr. 9la contract
  Contract încheiat între beneficiar și organismul de punere în aplicare a programului
   +  Anexa nr. 10la contract
  Cursuri de schimb utilizate și formular decont
  1. Constituirea garanției aferente avansului, plată avans, justificare parțială/finală a avansului se va face astfel: Cursul de schimb utilizat de beneficiar pentru constituirea garanției aferente avansului, cerere de plata în avans, justificare parțială/finală avans este ultimul curs de schimb stabilit de Banca Central Europeană (BCE) în luna anterioară celei în care este depusă cererea de plată, în conformitate cu prevederile art. 37, 38 și 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro. Acest curs de schimb este utilizat și de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A) pentru verificarea constituirii de către beneficiar a garanției aferente avansului, plata avans, justificare parțială/finală avans.2. Pentru plată intermediară și sold Cursul de schimb utilizat de beneficiar este ultimul curs de schimb stabilit de BCE în luna anterioară celei în care este depusă cererea de plată. Cursul de schimb utilizate de A.P.I.A pentru efectuarea plății către beneficiar este penultimul curs stabilit de BCE înainte de luna pentru care se declară cheltuielile sau veniturile alocate în conformitate cu art. 11 alin. (1) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014, adică penultimul curs stabilit de BCE înaintea lunii în care se efectuează plata. Formularul 04 "Decont de cheltuieli pentru justificare parțială/finală avans/plata ........... intermediară ............/sold în cadrul contractului ............" este document de lucru comun, inițiat de beneficiar și completat și verificat de A.P.I.A. Beneficiarul are obligația de a-l completa (rubricile 1 - 18) și de a-l transmite către A.P.I.A. atât în format electronic, pe adresa de e-mail: promovare@apia.org.ro, cât și pe suport hârtie, semnat și ștampilat (la depunerea cererii de justificare avans/plată intermediară/sold).  +  Beneficiar:Decont de cheltuieli pentru justificare avans/plata intermediară/sold în cadrul contractului .....................
  Acțiune/Data desfășurării acțiuniiBuget previzi- onat (euro)Buget modificat prin Act Adițional (dacă este cazul), (euro) Variații În limita a 20% Organism de imple- mentare/ Sub- con- trac- tantNr. și dată factură Document de plată Extras de cont Obiectul cheltu- ielil- orSuma solicitată (moneda țării terțe) Curs de schimb BCE (moneda țării terțe/ euro) Suma facturată (100%) (euro) Suma facturată (100%) (lei) Suma solicitată (50%) (euro) Curs de schimb BCE (lei/ euro) Suma solicitată (50%) (lei) Suma decontată (50%) (euro) Curs de schimb BCE (lei/ euro) la data plății Suma decontată (50%) (lei) Suma neeligibilă (50%) Contribuție FEGA (50%)
  Tip și număr Data plății Număr Data EUR LEI
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Acțiunea 1*)
  subacțiune 1.1
  subacțiune 1.2
  subacțiune 1.n
  Costuri de personal, transport, cazare, masă, defalcate pe fiecare subacțiune
  Total acțiunea 1
  Acțiunea "n"
  subacțiune n.1
  subacțiune n.n.
  Costuri de personal, transport, cazare, masă, defalcate pe fiecare subacțiune
  Total acțiunea "n"
  Evaluarea rezultatelor acțiunilor conform anexei 3, pct. 6.2 din contract
  Total Cheltuieli Acțiuni
  Cheltuieli generale 4% din total acțiuni fără costuri de personal, transport, cazare, masă
  TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE
  *) Costurile pe acțiune pot include cheltuieli de transport, cazare, masă, necesare realizării acțiunii.
  Semnătură și ștampila beneficiarului Întocmit/ Verificat Certificat cu realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor Bun de plată UE Eur Lei
  Data Data Data
   +  Anexa nr. 11la contract
  Instrucțiuni privind procedura de selecție a subcontractanților
   +  Prevederi generalePentru implementarea programului de informare sau promovare a vinurilor, beneficiarul/organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă implementarea în totalitate sau parțială a unei acțiuni, cu excepția coordonării tehnice și financiare a programelor.Dovada faptului că subcontractantul este operator economic specializat pe un sector de activitate se face prin prezentarea copiei certificate pentru conformitatea cu originalul a actelor sale constitutive sau a certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în care sunt înscrise codurile CAEN ale activităților aferente acțiunii subcontractate în cazul persoanelor juridice de drept român, sau echivalent pentru persoanele juridice străine. În cel din urmă caz se acceptă capturi de ecran (print screen) după website-urile subcontractanților, care să permită aprecierea gradului de specializare a acestora.Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare trebuie să evite orice conflict de interese, prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni orice situație în care punerea în aplicare imparțială și obiectivă a acțiunii este compromisă din motive care implică interesul economic, afinitatea politică sau națională, legăturile de familie sau emoționale sau orice alt interes comun.Beneficiarul trebuie să notifice fără întârziere Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură privind orice situație care constituie sau care este posibil să conducă la un conflict de interese și trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru remedierea situației. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură verifică dacă măsurile luate sunt adecvate și poate să solicite aplicarea unor măsuri suplimentare până la un termen-limită specificat, sub sancțiunea reducerii sprijinului financiar sau a rezilierii contractului de finanțare.În scopul evitării conflictului de interese nu este permisă subcontractarea către entități care au o legătură structurală cu beneficiarul/organismul de punere în aplicare, în special o legătură juridică sau de participare la capitalul respectivelor entități.Atribuirea contractelor în nume propriu sau prin intermediul organismelor de punere în aplicare de către beneficiarii constituiți prin asocierea cu un organism de drept public intră în sfera de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.1. Achiziția directăBeneficiarul/Organismul de punere în aplicare are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea achiziției, fără TVA, corespunde bugetului prevăzut în contractul de finanțare încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și este mai mică de 135.000 lei, în echivalent euro potrivit cursului de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană valabil la data atribuirii contractului pentru achiziția de produse sau servicii.În cazul programelor care se desfășoară pe o durată mai mare de un an, având în vedere posibilitatea modificării acțiunilor sau a schimbării subcontractantului, pragul menționat mai sus se consideră a fi anual/subcontractant. 2. Selecția de ofertePentru valori estimate anuale/subcontractant egale sau mai mari decât pragul valoric prevăzut la pct. 1, atribuirea contractelor se face prin aplicarea procedurii de selecție de oferte, asigurând cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai mic preț, după caz, cu respectarea următoarelor principii:a) nediscriminarea;b) tratamentul egal;c) recunoașterea reciprocă;d) transparența;e) proporționalitatea;f) asumarea răspunderii.Procedura selecției de oferte constă în publicarea unui anunț de participare cel puțin pe site-ul propriu și solicitarea unor oferte de la cel puțin 2 potențiali subcontractanți, prin transmiterea de invitații de participare.Invitația de participare la procedura de selecție de oferte se înregistrează în Registrul de corespondență al beneficiarului/ organismului de punere în aplicare.Invitația de participare trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) denumirea și adresa entității organizatoare;b) obiectul selecției de oferte;c) descrierea succintă a serviciilor solicitate;d) valoarea contractului de servicii, fără TVA, corespunzător bugetului prevăzut în contractul de finanțare încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;e) modalitatea de depunere sau de transmitere a ofertelor;f) locul și termenul-limită de depunere sau de transmitere a ofertelor;g) data și locul deschiderii ofertelor;h) modalitatea de plată.Comisia de selecție este constituită din trei persoane cu experiență profesională în punerea în aplicare a programelor de promovare. Din componența comisiei de selecție face parte responsabilul de program.Atribuirea se poate face chiar dacă se primește o singură ofertă finală, dacă oferta respectă specificațiile tehnice elaborate și se încadrează în bugetul aprobat.Rezultatele examinării ofertelor se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de selecție. Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare nu are dreptul de a diviza un contract atribuit unui subcontractant în mai multe contracte distincte de valoare mai mică încheiate în cursul aceluiași an de implementare, cu scopul de a evita aplicarea procedurii de selecție de oferte.Sunt exceptate de la aplicarea procedurii de selecție de oferte contractele pentru participarea la târguri, expoziții și alte evenimente similare, importante la nivel național, european sau internațional, când prestarea serviciilor este rezervată organizatorilor acestor tipuri de manifestări.Cererea de plată depusă la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va fi însoțită de copia procesului-verbal privind selecția de oferte cu justificarea selecției subcontractantului câștigător, decizia de numire a comisiei de selecție, precum și declarațiile pe propria răspundere ale membrilor comisiei din care să rezulte că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese. (la 25-01-2021, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1 din 8 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 25 ianuarie 2021 )
  -----