NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2018privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 bis din 14 ianuarie 2019  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.529 din 27 decembrie 2018, publicat în Monitorul nr. 36 din 14 ianuarie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezentele norme metodologice stabilesc condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.  +  Articolul 2 În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Program - un ansamblu coerent de acțiuni de o amploare suficientă pentru a contribui în statele membre ale Uniunii Europene la informarea consumatorilor cu privire la consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool, precum și la schema de denumiri de origine controlată și indicații geografice, iar în țările terțe la îmbunătățirea competitivității și a exportului vinurilor cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., și indicație geografică, denumită în continuare I.G., sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie;b) măsura de promovare a vinurilor - măsură specifică de sprijin acordat acțiunilor de informare în statele membre ale Uniunii Europene cu privire la consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool și la schema de denumiri de origine controlată și indicații geografice, precum și acțiunilor de promovare în țările terțe pentru îmbunătățirea competitivității și a exportului vinurilor cu D.O.C., I.G., sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie;c) țări terțe - țări, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., unde pot fi realizate acțiuni de promovare;d) solicitanți - producători din sectorul vitivinicol - persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol, inclusiv asociațiile temporare formate din doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale din sectorul vitivinicol și/sau organisme de drept public, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019 - 2023. Societățile producătoare de vinuri cu D.O.C., I.G., sau pentru care se indică soiul viței-de-vie pot fi solicitanți ai măsurii de promovare în țări terțe;e) beneficiarii sprijinului financiar pentru promovarea vinurilor - solicitanții definiți la lit. d) ale căror programe au fost aprobate și care au încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., contracte de punere în aplicare a programelor aprobate;f) organisme de punere în aplicare - agenții și firme specializate în comunicare, relații publice și publicitate, evaluare, cărora li se poate încredința de către solicitanți execuția integrală sau parțială a acțiunilor cuprinse în programul de informare sau de promovare;g) cerere de plată - solicitarea scrisă însoțită de documentele justificative adecvate, pe care beneficiarul o depune la A.P.I.A. în termenele precizate în prezentul ordin, pentru obținerea sprijinului financiar nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării programului;h) post bugetar - alocarea financiară aferentă derulării unei acțiuni.i) piață a unei țări terțe - regiune geografică sau administrativă dintr-o țară terță sau grupul țintă vizat; (la 18-06-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) j) subcontractant - operator economic specializat pe un sector de activitate, furnizor direct de bunuri sau prestator direct de servicii căruia i se poate încredința de către beneficiar/organismul de punere în aplicare implementarea în totalitate sau parțial a unei acțiuni din programul de informare sau promovare a vinurilor, cu excepția coordonării tehnice și financiare a programelor. (la 18-06-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 )  +  Capitolul II Acțiuni și cheltuieli eligibile, finanțarea programelor  +  Articolul 3(1) Acțiunile de informare pe teritoriul statelor membre pot fi efectuate prin campanii de informare și prin participarea la evenimente, târguri și expoziții importante la nivel național sau la nivelul U.E.(2) Informațiile destinate consumatorilor se referă la:a) consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool;b) schema de denumiri de origine controlate și indicații geografice a U.E., în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale.(3) Informațiile diseminate se bazează pe calitățile intrinsece ale vinului sau pe caracteristicile acestuia și nu trebuie să fie orientate spre o anumită marcă sau să încurajeze consumul de vin pe motivul originii sale specifice, chiar dacă originea acestuia poate fi indicată ca parte a acțiunii de informare.(4) Toate informațiile privind efectele consumului de vin asupra sănătății și comportamentului se bazează pe date științifice general recunoscute și trebuie să fie compatibile cu abordarea autorității naționale responsabilă pentru sănătatea publică în statul membru în care sunt puse în aplicare acțiunile.  +  Articolul 4(1) Acțiunile de promovare eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programelor de promovare a vinurilor în țări terțe sunt:a) relații publice, acțiuni de promovare sau de publicitate, care vizează în mod special standardele înalte ale produselor din U.E., în mod deosebit în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau mediul;b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;c) campanii de informare, în special privind sistemele U.E. referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;e) studii de evaluare a rezultatelor acțiunilor de informare și promovare.(2) Acțiunile menționate la alin. (1) vizează produsele de calitate, destinate consumului direct, pentru care există oportunități privind exportul sau posibilitatea unor noi piețe de desfacere și care aparțin următoarelor categorii:a) Abrogată. (la 25-09-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 ) b) Abrogată. (la 25-09-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 ) c) Abrogată. (la 25-09-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 ) d) categoriile de vinuri prevăzute la pct. 1-9, 15 și 16 din partea a II-a a anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013. (la 18-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. VI din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020, prevederile art. V pct. 2 se aplică programelor de promovare selectate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și pentru care se încheie contractul de finanțare cu Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură până la data de 2 februarie 2021 inclusiv și care vizează categoriile de vinuri prevăzute la punctele 1-9, 15 și 16 din partea a II-a a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
  (3) În cadrul acțiunilor menționate la alin. (1) originea produselor poate fi menționată, iar mesajele transmise trebuie să se bazeze pe calitățile intrinsece ale vinului și să respecte legislația în vigoare în țările terțe vizate.
   +  Articolul 5(1) Cheltuielile eligibile sunt cele menționate la alin (2) și (3), încadrate pe categorii de cheltuială conform celor menționate în secțiunea B a anexei nr. 3 la modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, indicat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(2) Acțiunile de informare în statele membre cuprind următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:a) cheltuieli privind participarea la evenimente, târguri sau expoziții importante la nivel național sau la nivelul U.E., ce includ:i. taxele de participare;ii. mostre de produse;iii. elaborare (concepție, producție), transport materiale de informare;iv. costurile pentru transportul, asigurarea și manipularea mostrelor și materialelor promoționale;v. costurile înscrierii beneficiarului în catalogul expoziției;vi. închirierea spațiilor și a standurilor;vii. costurile aferente elaborării proiectului de execuție, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente;viii. costuri aferente instalării și demontării standului;ix. costuri de funcționare în cadrul evenimentului: apă, electricitate, echipament personal stand, costuri aferente creării unei baze de date și organizării unor evenimente pe parcursul acțiunii, întâlniri cu grupurile țintă, asociate cu dineuri tematice, prezentări/degustări de vinuri, seminare de mică și mare anvergură.b) cheltuieli privind campanii de informare, respectiv diseminarea cunoștințelor științifice și a informațiilor referitoare la sistemele U.E. privind denumirile de origine, indicațiile geografice, asociate după caz, cu vizite la locul de producție și degustări pentru ilustrarea calității, reputației sau altor caracteristici specifice ale vinului datorate mediului geografic specific sau originii acestuia, sau cheltuieli privind campanii de informare, respectiv diseminarea cunoștințelor științifice și a informațiilor referitoare la consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool;c) cheltuieli de personal, cheltuieli de transport, cazare, diurnă necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor, inclusiv în legătură cu evaluarea rezultatelor acțiunilor de informare;d) cheltuieli generale suportate de beneficiar în legătură cu pregătirea, punerea în aplicare sau urmărirea punerii în aplicare a programului, inclusiv pentru contabilitatea aferentă acestuia și cheltuielile cu auditurile externe.(3) Acțiunile de promovare a vinurilor în țări terțe cuprind următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:a) cheltuieli privind participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională, ce includ:i. taxele de participare;ii. mostre de produse;iii. elaborare (concepție, producție), transport materiale de informare;iv. costurile pentru transportul, asigurarea și manipularea mostrelor și materialelor promoționale, formalitățile vamale aferente acestora;v. costurile înscrierii beneficiarului în catalogul expoziției;vi. închirierea spațiilor și a standurilor;vii. costurile aferente elaborării proiectului de execuție, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente;viii. costuri aferente instalării și demontării standului;ix. costuri de funcționare în cadrul evenimentului: apă, electricitate, echipament personal stand; costuri aferente creării unei baze de date și organizării unor evenimente pe parcursul acțiunii, întâlniri cu potențiali importatori asociate cu dineuri tematice, prezentări/degustări de vinuri, seminare de mică și mare anvergură;x. costuri aferente participării la concursuri desfașurate în cadrul unui târg sau expoziții de importanță internațională;b) cheltuieli privind relații publice, acțiuni de promovare sau de publicitate, ce includ:i. costuri aferente publicațiilor tipărite și electronice: spoturi prezentate în media electronică, la radio sau televiziune, bannere, plachete, broșuri, materiale de informare etc., respectiv realizare, traduceri, fabricare, expediere;ii. costurile aferente utilizării rețelelor de socializare, blogurilor, site-urilor internet, respectiv creare, actualizare, traduceri, optimizare pe motoare de căutare;iii. costuri aferente anunțurilor privind organizarea și desfășurarea evenimentelor din cadrul programelor (presă, TV, radio, internet);iv. costuri aferente organizării evenimentelor în cadrul punctelor de vânzare, respectiv închirierea spațiului și standul, degustări și materiale necesare degustării, organizării evenimentelor de presă însoțite de degustări și asocierea vinurilor cu diferite preparate culinare;v. costuri aferente materialelor promoționale;c) cheltuieli privind campanii de informare și promovare, inclusiv costurile aferente materialelor promoționale, diseminarea informațiilor referitoare la sistemele U.E. privind denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică și vizite la locul de producție, degustări și costurile aferente organizării seminarelor;d) cheltuieli privind realizarea studiilor noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;e) cheltuieli privind realizarea studiilor de evaluare a rezultatelor acțiunilor de informare și promovare;f) cheltuieli de personal, cheltuieli de transport, cazare, diurnă necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor, inclusiv în legătură cu evaluarea rezultatelor acțiunilor de informare și promovare;g) cheltuieli generale suportate de beneficiar în legătură cu pregătirea, punerea în aplicare sau urmărirea punerii în aplicare a programului, inclusiv pentru contabilitatea aferentă acestuia și cheltuielile cu auditurile externe.  +  Articolul 6 Contribuția U.E. pentru măsura de promovare a vinurilor este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.  +  Articolul 6^1Prin excepție de la prevederile art. 6, contribuția Uniunii Europene pentru programele de promovare a vinurilor în țări terțe este de maximum 60% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile. (la 18-06-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) Notă
  Alin. (2) al art. VI din Ordinul nr. 155/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 525 din 18 iunie 2020, astfel cum a fost modificat prin art. V din Ordinul nr. 281/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 877 din 25 septembrie 2020, prevede:
  ”(2) Prevederile art. V pct. 3 se aplică programelor de promovare selectate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și pentru care se încheie contractul de finanțare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură până la data de 2 februarie 2021 inclusiv și care vizează categoriile de vinuri prevăzute la pct. 1-9, 15 și 16 din partea a II-a a anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013.” (la 25-09-2020, Alineatul (2) din Articolul VI a fost modificat de Articolul V din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 )
   +  Articolul 6^2Procentul menționat la art. 6^1 și categoria de vin vizată prin program se completează în mod corespunzător în cadrul contractului privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. (la 18-06-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) Notă
  Alin. (2) al art. VI din Ordinul nr. 155/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 525 din 18 iunie 2020, astfel cum a fost modificat prin art. V din Ordinul nr. 281/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 877 din 25 septembrie 2020, prevede:
  ”(2) Prevederile art. V pct. 3 se aplică programelor de promovare selectate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și pentru care se încheie contractul de finanțare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură până la data de 2 februarie 2021 inclusiv și care vizează categoriile de vinuri prevăzute la pct. 1-9, 15 și 16 din partea a II-a a anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013.” (la 25-09-2020, Alineatul (2) din Articolul VI a fost modificat de Articolul V din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 )
   +  Articolul 6^3Prin excepție de la prevederile art. 6, la solicitarea beneficiarilor, contribuția U.E. pentru măsura de promovare a vinurilor este de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru programele selectate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu mai târziu de 15 octombrie 2020. (la 25-09-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 ) Notă
  Conform art. VI din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 877 din 25 septembrie 2020, prevederile art. I pct. 2, ale art. II pct. 2 și ale art. III pct. 2 se aplică programelor de restructurare/reconversie, investiții și programelor din cadrul măsurii de promovare a vinurilor aprobate, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv.
   +  Articolul 6^4Procentajul menționat la art. 6^3 se completează în mod corespunzător în cadrul contractului privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. (la 25-09-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 ) Notă
  Conform art. VI din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 877 din 25 septembrie 2020, astfel cum a fost modificat prin art. II din ORDINUL nr. 293 din 9 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 930 din 12 octombrie 2020, prevederile art. I pct. 2, ale art. II pct. 2 și ale art. III pct. 2 se aplică programelor de restructurare/reconversie, investiții și programelor din cadrul măsurii de promovare a vinurilor, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul III Durata programelor și depunerea acestora  +  Articolul 7(1) Durata unui program este de minimum un an și de cel mult trei ani.(2) Prelungirea unui program poate fi aprobată o singură dată, pe o perioadă de maximum doi ani sau de două ori pentru maximum un an pentru fiecare prelungire, pe baza rezultatelor obținute în urma implementării programului pentru care se solicită prelungirea.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), durata acordării sprijinului unui beneficiar care vizează o țară terță sau o piață dintr-o țară terță poate fi prelungită dincolo de perioada de cinci ani, dar fără a se depăși data de 15 octombrie 2023 inclusiv, iar solicitarea de prelungire trebuie să fie justificată în ceea ce privește efectele programelor. (la 18-06-2020, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 )  +  Articolul 8(1) Programele se întocmesc cu respectarea cerințelor și formatului din Ghidul solicitantului - Măsura de promovare a vinurilor, elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., aprobat de conducerea M.A.D.R. și publicat pe site-ul acestuia.(2) Programele de promovare a vinurilor se depun, în sesiune continuă, până la data de 15 iunie 2023, la sediul M.A.D.R. din municipiul București, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, cod poștal 030163, sau prin poștă.  +  Capitolul IV Selecția programelor și a organismelor de punere în aplicare  +  Articolul 9(1) Programele se evaluează și se selectează de către o comisie ale cărei atribuții și componență sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Programele sunt evaluate și selectate având în vedere tipul programului, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite la art. 6, 7, 9 și 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2016/1.149 și a cheltuielilor eligibile menționate la art. 5 din prezentul ordin.(3) În cazul în care documentația programului este incompletă, comisia de evaluare și selecție a programelor de promovare înștiințează solicitantul, în scris (poștă, fax, e-mail), în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, cu privire la completarea acesteia. Solicitantul trebuie să prezinte documentația indicată cel târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea înștiințării de completare.(4) În cazul în care nu există suficiente resurse financiare pentru finanțarea tuturor programelor evaluate și selectate, se acordă prioritate programelor care vizează:a) acțiuni de informare:– mai multe state membre - pondere 30%;– mai multe regiuni vitivinicole - pondere 30%;– mai multe denumiri de origine controlată sau indicații geografice - pondere 20%;– consumul responsabil de vin, precum și sistemele U.E. care reglementează denumirile de origine controlată și indicațiile geografice - pondere 20%.b) acțiuni de promovare în țări terțe:– noi beneficiari care nu au primit anterior sprijinul prevăzut la art. 45 alin. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 - pondere 50%;– beneficiari care vizează o țară terță nouă sau o piață nouă a unei țări terțe pentru care nu au primit anterior sprijinul prevăzut la art. 45 alin. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 - pondere 50%.(5) Atunci când se aplică criteriile de prioritate, programelor eligibile li se atribuie un punctaj calculat pe baza ponderii specifice atribuite fiecărui criteriu, programele fiind selectate în ordine descrescătoare, până la epuizarea bugetului disponibil.(6) Propunerile de programe pentru care nu sunt îndeplinite cerințele tehnice și administrative prevăzute în prezentele norme metodologice și în Ghidul solicitantului - Măsura de promovare a vinurilor sunt respinse.(7) M.A.D.R. va comunica solicitanților rezultatul selecției în termen de două luni de la depunerea programelor de promovare, în scris.(8) M.A.D.R. va transmite la A.P.I.A., în termen de două luni de la depunerea programelor de promovare, rezultatul selecției programelor de promovare, avizat de conducerea M.A.D.R., precum și originalul documentațiilor programelor selectate, numerotate și vizate de funcționarul public abilitat pentru aceasta.(9) A.P.I.A. încheie cu beneficiarul contractul privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor, în termen de 120 de zile de la data primirii comunicării de aprobare a programului de promovare din partea M.A.D.R.(10) După acest termen, beneficiarul poate încheia contractul de punere în aplicare a programului cu A.P.I.A. doar cu acordul prealabil al M.A.D.R.  +  Articolul 10(1) Beneficiarii sprijinului pot pune în aplicare integral sau parțial acțiunile din programele de informare și promovare a vinurilor sau selectează, în acest scop, organisme de punere în aplicare.(2) Organismele de punere în aplicare sunt entități independente de beneficiari.(3) Selecția organismelor de punere în aplicare și atribuirea de către beneficiari a contractelor de prestări servicii se fac printr-o procedură concurențială, verificată de către M.A.D.R., care să asigure respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și respectarea criteriilor de atribuire.(4) Următoarele cerințe trebuie respectate:a) să existe un grad de publicitate adecvat;b) să existe suficient timp pentru a primi ofertele furnizate;c) evaluarea ofertelor să fie obiectivă și nediscriminatorie;d) absența oricărui conflict de interese.(5) În situația în care nu a fost aleasă oferta financiară cea mai avantajoasă și dacă diferența între oferta cea mai scăzută și cea acceptată este semnificativă, trebuie furnizată o justificare corespunzătoare.(6) M.A.D.R. comunică în scris A.P.I.A. rezultatul verificării procedurii de selecție a organismului de punere în aplicare a programului și transmite A.P.I.A. copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale documentației privind selecția organismului de punere în aplicare a programului.(7) În cazul în care, pe parcursul derulării programului, beneficiarul intenționează să schimbe organismul de punere în aplicare, se adresează M.A.D.R. pentru evaluarea și validarea procedurii de selecție.(8) Este în responsabilitatea beneficiarului ca prevederile contractelor încheiate cu organismul/organismele de punere în aplicare, precum și ale acestuia (acestora) cu eventualii subcontractanți și experți să respecte clauzele contractului, încheiat cu A.P.I.A., și să includă clauza în temeiul căreia M.A.D.R., A.P.I.A., Comisia Europeană, Curtea de Conturi, precum și alte autorități cu competențe de control pot să exercite aceleași drepturi și să beneficieze de aceleași garanții și posibilități de control în raport cu organismele de punere în aplicare și subcontractanții acestora ca și în relația cu beneficiarul însuși.  +  Articolul 10^1(1) Pentru implementarea programului, beneficiarul/organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă executarea anumitor acțiuni din program. (2) Atribuirea contractelor menționate la alin (1) se face asigurând cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai mic preț, după caz. În acest sens, beneficiarul/organismul de punere în aplicare trebuie să evite apariția oricărui conflict de interese. (la 18-06-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 )  +  Articolul 10^2Entitățile beneficiare constituite prin asocierea cu un organism de drept public, în sensul prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, cu completările ulterioare, au obligația aplicării prevederilor legale privind achizițiile publice, atât în cazul selecției organismelor de punere în aplicare, cât și al selecției subcontractanților. (la 25-01-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1 din 8 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 25 ianuarie 2021 )  +  Capitolul V Încheierea și modificarea contractelor  +  Articolul 11(1) Beneficiarul trebuie să prezinte, după caz, înainte de încheierea contractului cu A.P.I.A., contractul/contractele încheiat/încheiate cu organismul/organismele de punere în aplicare și calendarul acțiunilor pentru perioada de punere în aplicare a programului.(2) Beneficiarul retransmite la A.P.I.A., cu 30 de zile calendaristice înainte de începutul fiecărui trimestru contractual, calendarul detaliat al acțiunilor pentru următorul trimestru. Atunci când intervin modificări în raport cu acest calendar provizoriu, beneficiarul transmite, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, o estimare a datelor sau perioadelor de realizare a acțiunilor prevăzute în program. În absența comunicării acestor informații, costurile acțiunilor respective pot fi considerate neeligibile.(3) A.P.I.A. transmite M.A.D.R. copii ale contractelor în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora.  +  Articolul 12(1) După încheierea contractelor de finanțare, solicitarea de modificare a programelor se poate realiza cel mai târziu înainte de depunerea cererii finale de plată.(2) Propunerile de modificare nu trebuie să afecteze obiectivele globale ale programelor, să fie justificate în mod corespunzător și să nu se depășească valoarea totală aprobată a sprijinului.(3) Propunerea de modificare a programelor se aprobă sau se respinge, după caz, de către A.P.I.A., în termen de 15 zile de la solicitare.(4) Sunt acceptate în mod automat modificările minore, așa cum sunt menționate în Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, respectiv:a) variații în repartizarea cheltuielilor în limita a 20% a costurilor aprobate inițial pentru fiecare acțiune, cu condiția ca valoarea totală a sprijinului aprobat pentru program să nu fie depășită;b) schimbarea locului de realizare a evenimentelor care se realizează în aceeași regiune;c) înlocuirea unui eveniment/târg/expoziție aprobate cu altele similare în limita sumei maxime aprobate pentru evenimentul inițial;d) înlocuirea materialelor de informare și promoționale cu altele de același tip sau similare (tirbușoane cu picurătoare, tricouri cu șorțuri, cataloage cu fișe sau broșuri etc);e) înlocuirea/modificarea mijloacelor de diseminare a informației (canale TV, reviste etc.);(5) Acceptarea modificărilor majore, care nu se încadrează în categoria modificărilor minore, necesită aprobarea A.P.I.A. prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.(6) Beneficiarii notifică A.P.I.A. privind schimbările majore cu cel puțin 15 zile înainte de realizarea acțiunii, pentru asigurarea timpului necesar încheierii actului adițional.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2)-(4), beneficiarul unui program de promovare a vinurilor în țări terțe, aflat în desfășurare, poate schimba piața de destinație chiar dacă schimbarea afectează obiectivele generale ale programului. (la 18-06-2020, Articolul 12 din Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) (8) În situația prevăzută la alin. (7), modificarea nu necesită aprobarea prealabilă, ci doar notificarea A.P.I.A., transmisă de către beneficiari cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea primei acțiuni pe noua piață, cu prezentarea noului calendar al acțiunilor și a descrierii acestora. (la 18-06-2020, Articolul 12 din Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) (9) Pentru beneficiarii care decid să facă modificări ale acțiunilor aprobate și notifică A.P.I.A. cu privire la schimbarea pieței de destinație a programului potrivit alin. (8) se efectuează plata sprijinului pentru acțiunile individuale care au fost deja puse în aplicare, în cadrul respectivului program, dacă acestea au fost puse în aplicare integral și au făcut obiectul unor controale administrative și, după caz, la fața locului, în conformitate cu dispozițiile privind controlul. (la 18-06-2020, Articolul 12 din Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul V din ORDINUL nr. 155 din 5 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020 ) (10) În cazuri justificate în mod corespunzător legate de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate face modificări ale programului aprobat până cel târziu la 15 octombrie 2020, prin notificarea A.P.I.A. privind aceste modificări, realizată până la data depunerii primei cereri de plată, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:a) modificările realizate să nu afecteze eligibilitatea niciunei părți a programului și a obiectivelor generale ale acestuia;b) valoarea totală a sprijinului financiar aprobat pentru implementarea programului să nu fie depășită.În situația de mai sus se efectuează plata sprijinului financiar pentru acțiunile individuale, care au fost deja puse în aplicare în cadrul programului, dacă aceste acțiuni au fost puse în aplicare integral și au făcut obiectul unor controale administrative și, după caz, la fața locului, în conformitate cu dispozițiile privind controlul. (la 25-09-2020, Articolul 12 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 ) (11) În cazuri justificate în mod corespunzător legate de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale programului care sunt efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 și care modifică obiectivul programului, cu condiția încheierii unui act adițional la contractul de finanțare și finalizarea eventualelor acțiuni individuale din program. (la 25-09-2020, Articolul 12 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 281 din 22 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020 )  +  Capitolul VI Depunerea cererilor de plată și autorizarea plăților  +  Articolul 13(1) Plata sprijinului financiar U.E. se poate efectua după cum urmează: plată în avans, plată intermediară și a soldului, pe baza cererii de plată depuse la A.P.I.A., cu sediul în municipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, însoțită de documentele justificative.(2) Cererea de plată poate fi modificată în orice moment după prezentarea sa, în cazul unor erori evidente recunoscute de A.P.I.A., situație în care beneficiarul va transmite la A.P.I.A. cererea de plată corectată.(3) A.P.I.A. poate să respingă cheltuielile propuse în baza caracterului excesiv sau să le plafoneze la un nivel inferior față de propunerea inițială a beneficiarului.(4) Plata sprijinului financiar U.E. se poate efectua în avans pe baza cererii de plată și numai după constituirea la dispoziția A.P.I.A. a garanției stabilită conform prevederilor alin. (3) art. 26 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150, în valoare de 110% din suma a cărei plată se cere în avans. Dovada constituirii garanției trebuie depusă la A.P.I.A. împreună cu cererea de plată în avans, sub sancțiunea respingerii cererii.(5) În cursul anului contractual beneficiarul poate depune una sau mai multe cereri de plată în avans, iar fiecare cerere de plată în avans poate fi depusă înainte de realizarea oricărei acțiuni. Valoarea maximă totală anuală a avansului este de 30% din valoarea sprijinului financiar anual al contribuției U.E. și se acordă pentru fiecare etapă contractuală.(6) Justificarea avansului se poate face de beneficiar pe parcursul întregului an contractual și cel mai târziu, la data depunerii cererii de plată a soldului anual.(7) Anual, până la data de 15 noiembrie, fiecare beneficiar care a primit avans este obligat să depună la A.P.I.A. următoarele informații pentru fiecare program:– declarațiile de cheltuieli care justifică utilizarea avansurilor până la 15 octombrie, împreună cu documentele justificative aferente;– o confirmare a soldului corespunzător avansurilor rămase neutilizate la 15 octombrie.(8) Garanția aferentă sumelor acordate în avans se restituie beneficiarului, la cererea acestuia, după stabilirea dreptului definitiv la sprijinul financiar din partea U.E. primit în avans, atunci când A.P.I.A. constată că valoarea cheltuielilor reale care corespund contribuției din partea U.E. depășește valoarea avansului, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150, ale art. 26 și art. 27 din secțiunea 4: Garanțiile legate de avansuri din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014.(9) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul poate depune la A.P.I.A. cereri de plată intermediară a contribuției U.E. până la sfârșitul lunii calendaristice care urmează după fiecare trimestru al anului contractual, însoțită de documente justificative. Dosarul cererii de plată este însoțit de documente justificative și de dovada efectuării plății de către beneficiar către organismul de punere în aplicare și/sau către furnizorii de servicii până la data depunerii cererii de plată. Depunerea cererii de plată intermediară este opțională. Cererea de plată intermediară vizează acțiunile realizate de către beneficiar, inclusiv de organismul de punere în aplicare și subcontractanți, în trimestrul de referință și/sau în trimestrele anterioare, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat cheltuieli.(10) Cererea de plată intermediară reprezintă solicitarea la rambursare a sprijinului financiar aferent acțiunilor realizate și plătite de beneficiar, evidențiate prin extrasul de cont, către toți subcontractanții/angajații, inclusiv cheltuielile generale, de personal, transport, cazare, diurnă până la data depunerii cererii de plată intermediară. Dacă acțiunile sunt realizate de un organism de punere în aplicare, beneficiarul prezintă în susținerea cererii de plată intermediară și toate documentele justificative care confirmă realizarea acțiunilor și efectuarea plăților evidențiate ca plătite în extrasul de cont, de către organismul de punere în aplicare către toți subcontractanții/angajații.(11) Dacă cererea de plată intermediară însoțită de documente justificative nu respectă în totalitate condițiile precizate, A.P.I.A. va rambursa numai sprijinul financiar aferent cheltuielilor eligibile justificate corespunzător, cheltuielile nejustificate putând fi solicitate la următoarea cerere de plată sau cel târziu la sold. Împreună cu cererea de plată intermediară, beneficiarul depune în cadrul documentelor justificative și un raport în care descrie acțiunile realizate și menționează cheltuielile care justifică plățile pentru acțiunile realizate.(12) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul depune la A.P.I.A. o cerere de plată a soldului, însoțită de documente justificative, în termen de maximum patru luni de la data finalizării acțiunilor anuale. Aceasta vizează acțiunile realizate în cadrul anului contractual și plătite de beneficiar, respectiv de către organismul de punere în aplicare către subcontractanți/angajați, până la data depunerii cererii de plată a soldului, evidențiate în extrasul de cont, pentru care A.P.I.A. nu a rambursat sprijin financiar. Cu toate acestea, evaluarea anuală poate fi finalizată și plătită până la data depunerii cererii de plată a soldului anual.(13) Depunerea cererii de plată a soldului anual însoțită de documente justificative este obligatorie, cu excepția unei situații de forță majoră, a unor circumstanțe excepționale și în cazurile prevăzute de art. 64 alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, dovedite cu documente justificative, sub sancțiunea considerării ca plăți necuvenite a plăților efectuate în cadrul contractului, care se recuperează de către A.P.I.A. de la beneficiar conform prevederilor art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150 și a legislației naționale incidente.  +  Articolul 14(1) Termenele de plată pentru plățile intermediare, avansuri și solduri anuale sunt de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri corecte și complete, însoțită de documentele justificative corespunzătoare. Cu toate acestea, termenul de plată a soldului poate fi suspendat, în orice moment al perioadei de 45 de zile lucrătoare pentru efectuarea plății, prin notificare adresată de A.P.I.A. beneficiarului de program, privind faptul că cererea acestuia nu este admisibilă, fie pentru că cererea nu este susținută de documentele justificative solicitate, fie pentru că A.P.I.A. estimează ca fiind necesar să primească informații suplimentare sau să procedeze la efectuarea de verificări. Termenul începe să curgă din nou, de la data primirii informațiilor solicitate, sau de la data verificărilor efectuate, care trebuie trimise sau, respectiv, efectuate în termen de 30 de zile de la data notificării, cu excepția controalelor care vizează potențiale nereguli sau fraude, situație în care termenul de suspendare a plății se prelungește conform legislației naționale în vigoare.(2) Plata sprijinului financiar U.E se realizează către beneficiar, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea U.E. pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019 - 2023, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul U.E., precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, din bugetul M.A.D.R., de la cadrul capitolului 83.01 "Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", art. 58.13 "Fondul European de Garantare Agricolă (F.E.G.A.)".(3) Beneficiarul deschide pe numele său un cont special, care se utilizează exclusiv pentru operațiunile financiare legate de derularea programului și care se alimentează cu sumele reprezentând sprijinul financiar U.E. și cu sumele care reprezintă contribuția proprie a beneficiarului.(4) Creanțele părților, respectiv ale A.P.I.A. și ale beneficiarului, care rezultă din executarea contractului pentru punerea în aplicare a programului nu pot fi compensate pe durata executării contractului cu alte creanțe ale acelorași părți și nu fac obiectul cesiunii de creanță.(5) Cursurile de schimb utilizate de beneficiar și A.P.I.A. pe parcursul derulării programului sunt cele precizate în anexa nr. 2 la ordin.(6) În caz de plată necuvenită, beneficiarul rambursează sumele primite drept sprijin plus dobânzile aferente calculate conform art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/1.150, cu modificările și completările ulterioare și ale legislației naționale incidente. Dobânda se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar, termen care este indicat în ordinul de recuperare și care nu poate depăși 60 de zile, și data rambursării sau a deducerii.(7) Valoarea dobânzilor și a penalităților de întârziere se calculează conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(8) În caz de fraudă sau de neglijențe grave, beneficiarul rambursează diferența dublă dintre suma plătită inițial și suma datorată efectiv.(9) Sumele recuperate, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente, se plătesc în contul A.P.I.A. și sunt deduse de aceasta, în cadrul exercițiului financiar, din cheltuielile finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă, proporțional cu participarea financiară a U.E.  +  Capitolul VII Evitarea dublei finanțări  +  Articolul 15 Pentru același beneficiar, aceeași țară/piață vizată de program și aceleași acțiuni ce se desfășoară în aceeași perioadă de implementare, nu se acordă sprijin financiar unei acțiuni care beneficiază de sprijin în baza art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și de promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008.  +  Articolul 16 Personalul M.A.D.R. și A.P.I.A cu atribuții în selectarea programelor, autorizarea plății sprijinului financiar și controlul modului de realizare a acțiunilor efectuează verificările necesare pentru evitarea dublei finanțări, în etapele de selecție, contractare și implementare a programelor.  +  Capitolul VIII Dispoziții privind controlul  +  Articolul 17(1) Controlul modului de realizare a acțiunilor pe durata programului, pentru acțiunile care au loc pe teritoriul României, se realizează de către personalul A.P.I.A. cu atribuții în acest sens.(2) Pentru acțiunile derulate în România și în exteriorul teritoriului național, A.P.I.A. va avea în vedere orice element care confirmă realizarea acțiunii: fotografii, articole și comunicate de presă, spoturi publicitare difuzate prin rețele TV locale, infograme transmise pe bază de protocol de reprezentanții birourilor de promovare comercială și economică ale României din cadrul ambasadelor și consulatelor în țările vizate de programe, facturi achitate, extrase din presa locală, confirmări din partea organizatorilor de târguri și expoziții, lanțuri de magazine sau restaurante unde se desfășoară acțiuni de informare și promovare, rapoarte trimestriale/anuale comunicate de beneficiar, rapoarte de evaluare externă.  +  Articolul 18(1) Beneficiarul și, după caz, organismul/organismele de punere în aplicare țin o evidență contabilă analitică ce permite identificarea veniturilor și cheltuielilor aferente executării acțiunilor prevăzute în program. Acesta este obligat să faciliteze efectuarea controalelor în orice moment, să nu le obstrucționeze în niciun fel și să pună la dispoziția Comisiei Europene, A.P.I.A. sau a organismului împuternicit de aceasta prin cerere de asistență administrativă, precum și a M.A.D.R. toate informațiile și documentele necesare pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor care le revin în realizarea programului de promovare.(2) Funcționarii desemnați de Comisia Europeană, M.A.D.R., A.P.I.A. sau de organismul împuternicit de aceasta prin cerere de asistență administrativă pot să efectueze, în orice moment, controale tehnice și contabile care să permită urmărirea evoluției realizării acțiunilor prevăzute în program, în cadrul cărora pot studia datele contabile și alte documente utilizate în timpul procedurilor de control și să realizeze copii sau extrase din acestea.(3) Persoanele desemnate de A.P.I.A., M.A.D.R., agenții mandatați ai Comisiei Europene și Curții de Conturi au, în egală măsură, acces la registre și la orice alte documente referitoare la plățile efectuate în cadrul contractului încheiat între beneficiar și A.P.I.A, de la momentul semnării acestuia și până la expirarea unei perioade de 5 ani de la finele anului în care a luat sfârșit programul.(4) Comisia Europeană poate în orice moment să ia parte la controalele organizate de autoritățile naționale competente și poate efectua orice control suplimentar pe care îl consideră necesar.(5) Controlul ex-post se realizează conform legislației și procedurilor specifice de structura de specialitate din cadrul M.A.D.R.  +  Capitolul IX Monitorizare și comunicări către Comisia Europeană  +  Articolul 19 În vederea evaluării impactului programelor de promovare a vinurilor se acceptă rapoartele de evaluare întocmite de către beneficiarul sprijinului financiar sau de un organism extern independent cu expertiză în domeniu, selectat printr-o procedură concurențială. Cerințele minime ale raportului de evaluare sunt precizate în Ghidul solicitantului - Măsura de promovare a vinurilor.  +  Articolul 20(1) Monitorizarea programelor se realizează în cadrul grupurilor de monitorizare a programelor, constituite de M.A.D.R. din reprezentanți ai M.A.D.R., A.P.I.A. și beneficiarilor, care se reunesc periodic pentru a monitoriza stadiul de execuție a programelor.(2) A.P.I.A. furnizează grupului de monitorizare, pentru fiecare program, calendarul acțiunilor prevăzute, copii ale rapoartelor intermediare și anuale primite de la beneficiari, copii ale documentelor privind controalele efectuate, copii ale documentelor de aplicare a sancțiunilor, dacă este cazul, etc.  +  Articolul 21 Comunicările către Comisia Europeană privind previziunile și executarea programelor de promovare vor fi făcute de M.A.D.R. și A.P.I.A în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 cu completările ulterioare și ale Regulamentului (UE) nr. 2016/1.150 cu modificările și completările ulterioare, prin persoanele desemnate în acest sens. -------