LEGE nr. 129 din 21 iulie 2000pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 3 august 2000  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 69 din 28 august 1997 privind bursele de mărfuri, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:Ordonanța privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță stabilește modul de organizare, funcționare, reglementare și supraveghere a burselor de mărfuri.(2) Bursele de mărfuri sunt piețe de interes general, reglementate și autorizate, care asigura membrilor și clienților acestora condiții centralizate de negociere, precum și de gestionare a riscurilor prin sisteme de tranzactionare și compensare, pentru operațiuni de:a) vânzări și achiziții la vedere ori la termen, având ca obiect mărfuri cum sunt produsele agricole sau materiile prime destinate procesarii, din categoria celor care, prin natura lor, sunt bunuri fungibile sau bunuri mobile prin anticipatie;b) vânzări și achiziții la vedere ori la termen prin contracte spot sau forward, având ca obiect titluri reprezentative pe mărfuri, de tipul recipisei de depozit și al warantului, al conosamentului, al poliței de asigurare și al altora asemenea, agreate și clasificate de autoritatea de supraveghere și reglementare, precum și achiziții sau vânzări la termen prin contracte futures sau cu optiuni;c) vânzări și achiziții la termen de active monetare și financiare sau titluri pe active monetare sau financiare, precum și alte active agreate și clasificate de autoritatea de reglementare și supraveghere;d) navlosiri, asigurări maritime și fluviale de nave și incarcatura;e) vânzări și achiziții utilizând și alte instrumente financiare calificate de autoritatea de supraveghere și reglementare.(3) Bursele de mărfuri sunt obligate sa elaboreze și sa difuzeze în România și în alte tari rapoarte de tranzactionare, în scopul stabilirii prețurilor la producătorii și consumatorii de mărfuri, produse și subproduse rezultate din acestea, precum și în scopul facilitării operațiunilor comerciale pe care le implica.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Bursele de mărfuri se înființează de către societățile de bursa în baza legii, cu autorizarea autorității de supraveghere și reglementare. Bursele de mărfuri sunt autorizate ca organisme cu putere de autoreglementare de către autoritatea de supraveghere și reglementare, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în Regulamentul privind autorizarea și funcționarea organismelor de autoreglementare.(2) Constituirea unei burse de mărfuri necesita participarea a minimum 25 de societăți de brokeraj autorizate sa tranzactioneze în bursa, potrivit legii.4. La articolul 3, partea introductivă, precum și literele a), b), c) și d) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) activ monetar se referă la moneda naționala emisă de Banca Naționala a României în conformitate cu legea sau la devize convertibile;b) activ financiar este o valoare mobiliară emisă de o autoritate publică centrala sau locală, cum ar fi un certificat de trezorerie, o obligațiune cu dobânda fixa, variabila sau indexata ori un portofoliu de valori mobiliare ce face obiectul cotarii pe o piața reglementată de valori mobiliare, dar cu negociere pe piața futures sau cu optiuni organizate la bursele de mărfuri, în baza unui instrument sintetic, cum este un indice de bursa ori un indice calculat la rata dobânzii bancare, precum și un indice de bursa calculat în baza unui alt indice de bursa;c) societate de brokeraj este societatea comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, autorizata de autoritatea de reglementare și supraveghere, ca intermediar în bursa de mărfuri, cu calitatea de membru al unei burse de mărfuri, de membru afiliat la o bursa de mărfuri sau de membru compensator, având ca obiect de activitate negocierea ofertelor și perfectarea contractelor la bursa în cont propriu sau în contul unor terți; societatea de brokeraj poate fi autorizata ca formator de piața, dacă îndeplinește cerințele de capital stabilite prin reglementările autorității de reglementare și supraveghere și dacă se angajează ferm sa cumpere/sa vândă atunci când sunt ordine de vânzare/cumpărare în exces;d) broker este o persoană fizica, atestata de asociația bursei de mărfuri unde își desfășoară activitatea și autorizata de autoritatea de reglementare și supraveghere, care are în atributia sa exclusiva negocierea ofertelor de vânzare și de cumpărare în contul unei societăți de brokeraj, precum și navlosirea, asigurarea maritima și fluviala;5. La articolul 3, după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:d^1) trader este o persoană fizica atestata de o bursa de mărfuri și autorizata de autoritatea de reglementare și supraveghere, care are în atributia sa exclusiva negocierea ofertelor de vânzare-cumpărare în contul și în numele sau, în baza unui permis eliberat de bursa;6. La articolul 3, literele g), i), j), k), l), n), o) și p) vor avea următorul cuprins:g) contract de bursa este o tranzacție spot, forward, futures sau cu optiuni, conform reglementărilor din prezenta ordonanță;...........................................................................i) informație confidențială este informația cu privire la conținutul unui înscris sau document privitor la o bursa de mărfuri, societate de brokeraj, casa de compensație ori societate de consultanța sau în legătură cu angajamentele patrimoniale ale acestora, care, dacă ar fi adusă la cunoștința publicului sau unei societăți comerciale concurente, cum ar fi o bursa de mărfuri, societate de brokeraj, casa de compensație sau societate de consultanța, ar influența tranzacțiile pe piața la termen și cu optiuni, ar afecta în mod artificial raportul cerere-oferta ori ar aduce prejudicii morale sau materiale unei burse de mărfuri, societăți de brokeraj, case de compensație sau societăți de consultanța;j) membru al bursei este o societate comercială având calitatea de acționar al unei burse de mărfuri, care a obținut dreptul de a efectua tranzacții pe piața la disponibil, futures și cu optiuni sau numai pe piața la disponibil;k) membru compensator este membrul pieței reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate, care deține concomitent și calitatea de membru sau de acționar la o casa de compensație agreată de bursa și care, prin aceasta, are dreptul de a inregistra la casa de compensație tranzacțiile societăților de brokeraj;l) ordinele de bursa sunt instrucțiuni ferme, transmise în scris sau verbal, cu condiția ca înregistrările pe banda magnetica să fie admise ca proba în justiție, de către un client societății sale de brokeraj ori de către o societate brokerului sau, care consemnează modalitatea de negociere a unei oferte de vânzare sau de cumpărare pe piața la disponibil, futures sau cu optiuni;..........................................................................n) piața futures se referă la o piața specializată, organizată de o societate de bursa de mărfuri pentru negocierea ofertelor și perfectarea contractelor futures;o) piața cu optiuni se referă la o piața organizată de o bursa de mărfuri pentru negocierea ofertelor și perfectarea contractelor cu optiuni;p) societate de consultanța bursiera este societatea comercială autorizata de autoritatea de supraveghere și reglementare, care prestează servicii de consulting în contul unor terți, privind tehnica negocierii la bursa, analiza piețelor la disponibil, la termen și cu optiuni, precum și studii de evaluare a pieței bursiere.7. La articolul 3, după litera r) se introduce litera r^1) cu următorul cuprins:r^1) societatea de bursa este societatea comercială pe acțiuni, constituită conform legii și regulamentelor autorității de supraveghere și reglementare, autonomă în raport cu participanții la piața și care prestează servicii de utilitate publică pentru societățile de brokeraj și clienții acestora.8. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IIAutoritatea de reglementare și supraveghere9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Autoritatea de reglementare, supraveghere și control al burselor de mărfuri este Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.10. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Numărul membrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se modifica de la 5 la 7, dintre care unul va fi numit în funcția de vicepreședinte, responsabil cu bursele de mărfuri.11. La articolul 6, partea introductivă și literele a)-j), respectiv l)-p), vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare are următoarele atribuții în executarea prezentei ordonanțe:a) sa emita norme cu privire la autorizarea, înregistrarea și funcționarea burselor de mărfuri, societăților de brokeraj, brokerilor, societăților de consultanța, caselor de compensație și societăților de expertiza contabila pentru bursele de mărfuri;b) sa avizeze sau sa anuleze, după caz, regulamentele de funcționare emise de fiecare bursa de mărfuri, după verificarea conformitatii lor cu dispozițiile prezentei ordonanțe, și sa emita recomandări cu privire la conținutul regulamentelor de bursa, pentru a asigura conformitatea acestora cu prezenta ordonanță;c) sa autorizeze bursele de mărfuri, societățile de expertiza tehnica, de brokeraj, casele de compensație, societățile de consultanța și brokerii care își desfășoară activitatea în cadrul piețelor futures, cu optiuni sau în legătură cu acestea, sa întocmească și sa păstreze un registru de evidenta a persoanelor autorizate;d) sa suspende temporar sau sa anuleze autorizația unei societăți de brokeraj, unui broker, unei burse de mărfuri, case de compensație, societăți de consultanța sau de expertiza contabila, în cazul în care aduc prejudicii morale sau materiale clientului în contul căruia au operat;e) sa emita reguli disciplinare generale pentru societățile de brokeraj și brokerii lor privind negocierea ofertelor, executarea ordinelor, pentru a asigura transparenta tranzacțiilor, regulile de publicitate și de concurenta loiala, precum și reguli cu privire la primirea și transmiterea informațiilor privilegiate sau confidențiale;f) sa clasifice operațiunile de bursa, ordinele de bursa și notele de încheiere care se întocmesc de către brokeri pentru fiecare tranzacție încheiată;g) sa anuleze regulamentele tranzactionale, regulile sau deciziile emise de o bursa de mărfuri sau sa dispună retragerea ori anularea unui ordin de vânzare-cumpărare, dacă acestea sunt emise, se executa ori au fost executate cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe sau a regulamentelor de bursa, emise în conformitate cu dispozițiile acesteia;h) sa dispună anularea unui contract futures sau cu optiuni, dacă acesta a fost perfectat în baza unei informații privilegiate, confidențiale sau a unei înțelegeri precontractuale între doi clienți, prin societățile lor de brokeraj ori între acestea;i) sa impună caselor de compensație sa majoreze nivelul valoric al garanțiilor constituite de fiecare societate de brokeraj pentru a opera pe piața futures și cu optiuni, în cazul în care nivelul cotarii diverselor tipuri de mărfuri sau volumul tranzacțiilor futures și cu optiuni influențează negativ economia naționala;j) sa stabilească nivelul tarifelor percepute pentru serviciile pe care le asigura;.........................................................................l) sa verifice legalitatea hotărârii de excludere a unei societăți de brokeraj din asociația bursei și o respinge dacă nu este legală;m) sa delege departamentelor sale una sau mai multe dintre prerogativele cu care este investită prin lege, pentru supravegherea activității burselor de mărfuri și pentru cercetarea faptelor prin care s-au încălcat dispozițiile prezentei ordonanțe și regulamentele pe care le-a emis; delegarea privește și desemnarea persoanelor investite, atribuțiile, categoriile de acte pe care le poate emite, precum și durata delegării;n) să efectueze controale și investigații la bursele de mărfuri, casele de compensații, societățile de brokeraj, societățile de consultanța, societățile de expertiza contabila sau la orice persoană sau entitate cu privire la respectarea prevederilor prezentei ordonanțe și a reglementărilor emise de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare;o) sa încheie acorduri cu instituții similare din alte tari și cu Banca Naționala a României, în scopul dezvoltării pieței bursiere;p) sa înainteze Guvernului propuneri de amendare a cadrului legislativ cu privire la bursele de mărfuri.12. La articolul 6 alineatul (1), litera k) se abroga.13. La articolul 6, după litera p) se introduc literele p^1)-p^3) cu următorul cuprins:p^1) sa elaboreze și sa adopte norme și sa emita acte în aplicarea prezentei ordonanțe;p^2) sa adopte Regulamentul de procedura pentru camerele arbitrale ale burselor de mărfuri;p^3) sa avizeze înființarea asociațiilor profesionale din domeniul burselor de mărfuri.14. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.15. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc alineatele (2)-(5) cu următorul cuprins:(2) Pentru îndeplinirea funcțiilor sale Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare elaborează regulamente, emite instrucțiuni și acte individuale, prin decizii și avize.(3) Regulamentele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se referă la:a) principiile generale de organizare și funcționare a organismelor cu putere de autoreglementare;b) organizarea și funcționarea asociațiilor profesionale ale burselor de mărfuri, societăților de brokeraj, brokerilor, administratorilor de fonduri de mărfuri și societăților de consultanța;c) informațiile ce trebuie comunicate Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;d) funcționarea caselor de compensație;e) regimul informațiilor privilegiate și confidențiale.(4) Instrucțiunile se referă la:a) condițiile de autorizare sau de retragere a autorizării, după caz, pentru bursele de mărfuri, societățile de brokeraj, societățile de consultanța și casele de compensație;b) obligații de evidenta, raportare și publicitate.(5) Actele individuale emise se referă la decizii prin care Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare:a) autorizeaza regulamentele burselor de mărfuri ori anulează sau suspenda anumite clauze stipulate în aceste regulamente;b) autorizeaza, suspenda sau retrage autorizații pentru burse de mărfuri, societăți de brokeraj, societăți de consultanța, case de compensație, administratori de fonduri de mărfuri, asociații profesionale ale societăților de brokeraj sau brokerilor și altele asemenea, după caz.16. Articolele 7, 8, 9 și 10 se abroga.17. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Persoanele înscrise în asociația bursei și care au dreptul și calitatea de membru compensator au dreptul sa negocieze și sa perfecteze contracte pe piețele la disponibil, futures și cu optiuni numai dacă societățile de brokeraj ale acestora au fost autorizate în prealabil de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare. Persoanele înscrise în asociația bursei, dar care nu au calitatea de membru compensator, pot sa negocieze și sa perfecteze contracte numai prin intermediul unui membru compensator.(2) Persoanele înscrise în asociația bursei și care nu au calitatea de membru compensator au dreptul sa negocieze și sa perfecteze contracte pe piața la disponibil numai dacă bursa la care operează a fost autorizata de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.18. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Drepturile unui membru al bursei, astfel cum sunt reglementate la art. 11, se pierd prin excludere. Excluderea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea de acționar a unei persoane la o societate de bursa.(2) Sancțiunea de excludere se pronunța motivat de către asociația bursei în condițiile și în situațiile prevăzute în prezenta ordonanță și poate fi contestată în termen de 15 zile la Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.(3) Hotărârea de excludere rămasă definitivă se afișează în localul bursei de mărfuri la care cel exclus a tratat afaceri, se comunică celorlalte burse de mărfuri din țara și se publică de către Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.19. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Asociația bursei poate hotărî ca terțe persoane juridice sa devină membri afiliati ai bursei, dacă, în prealabil, acestea au încheiat cu un membru al bursei un contract de franciza pentru a presta servicii de brokeraj, dar numai cu autorizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.(2) Membrii afiliati negociaza la bursa de mărfuri în aceleași condiții ca și membrii bursei, începând cu data la care au obținut autorizație de la Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.20. La articolul 14, alineatele (1), (2) și (3)litera a) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Activitatea curenta de administrare a sistemelor de operare ale unei burse de mărfuri este asigurata de un consiliu numit de adunarea generală a acționarilor societății de bursa, dintre funcționarii săi, pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile legii și ale regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.(2) Membrii consiliului societății de bursa nu pot fi administratori, cenzori, acționari sau asociați la o bursa de mărfuri, casa de compensație, societate de brokeraj sau societate de consultanța.(3) Consiliul societății de bursa are următoarele atribuții:a) sa elaboreze regulamentul de funcționare și sa îl supună spre aprobare consiliului de administrație, asociației bursei și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;21. La articolul 15, partea introductivă, precum și literele b) și e) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Activitatea consiliului societății de bursa este coordonata de un președinte numit în conformitate cu legea, care, pe lângă atribuțiile prevăzute în actul constitutiv al bursei, este investit:............................................................................b) sa dispună organizarea supravegherii modului în care brokerii respecta regulile de conduita și practica onesta privind negocierea în localul burselor;...........................................................................e) sa pună la dispoziție Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare registrul-jurnal al bursei sau orice act solicitat, pentru verificarea modului în care sunt respectate dispozițiile prezentei ordonanțe, regulile de bursa sau regulamentele emise de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare în temeiul acesteia.22. Titlul secțiunii a III-a a capitolului III va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a III-aAsociația bursei de mărfuri23. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Asociația bursei de mărfuri cuprinde societățile de brokeraj care au calitatea de membru al acelei burse de mărfuri și care efectuează tranzacții pe piața la disponibil, futures sau cu optiuni, dacă au obținut autorizație de la Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.24. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Asociația bursei de mărfuri se întrunește cel puțin o dată pe an, după întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor societății de bursa, și este legal constituită cu trei pătrimi din numărul total al membrilor săi. Deciziile asociației se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți.(2) Votul este secret când împrejurările necesita o asemenea măsura sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor prezenți. Când asociația bursei procedează la alegerea președintelui sau a vicepreședintelui, votul este întotdeauna secret.(3) Dacă la o primă convocare nu s-au întrunit trei pătrimi din numărul membrilor, în termen de 15 zile se convoacă o noua adunare, care este legal constituită cu o treime din numărul total al membrilor săi.25. La articolul 18, partea introductivă și literele c), d), e) și g) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Asociația bursei de mărfuri are următoarele atribuții:.........................................................................c) sa dezbata raportul de activitate al bursei, întocmit de consiliul bursei, pe care să îl înainteze Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;d) sa pronunțe motivat suspendarea de la negocieri a brokerilor pentru o perioadă cuprinsă între o luna și 6 luni sau excluderea lor, în cazul unor abateri grave de la normele de conduita emise de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare și de la regulamentele bursei de mărfuri;e) sa hotărască suspendarea societăților de brokeraj de la negocieri pe o perioadă cuprinsă între o luna și 6 luni, în cazul unor abateri grave de la normele de conduita emise de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare și de la regulamentul de funcționare a bursei sau pentru neachitarea taxelor cuvenite bursei;...........................................................................g) sa pronunțe excluderea din asociație a unei societăți de brokeraj, dacă aceasta a săvârșit abateri grave de la regulamentul bursei și de la normele emise de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, de natura sa producă prejudicii morale sau materiale unui client în contul căruia a operat sau pentru starea de faliment declarata prin hotărâre judecătorească.26. La articolul 18 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) Asociația bursei nu poate include pe ordinea de zi și nu poate dezbate și aproba nici o problemă ce tine de competența adunării generale a acționarilor dintre cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.27. Titlul secțiunii I a capitolului IV va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea ISocietățile de brokeraj28. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Societățile de brokeraj, membre ale unei burse de mărfuri, pot presta servicii de brokeraj și la alte burse de mărfuri, dacă vor obține în prealabil autorizarea de la bursele respective și Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.29. La articolul 20, partea introductivă și literele a), b) și d) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Autorizarea unei societăți de brokeraj de către Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare este condiționată de examinarea:a) constituirii legale ca societate comercială, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;b) obiectului de activitate exclusiv, prevăzut în contractul de societate și în statut, în conformitate cu legislația în vigoare;............................................................................d) existenței într-un cont la casa de compensație, la un membru compensator sau la o banca a unui fond de risc, pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate pe piața futures sau cu optiuni.30. La articolul 21, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:a) negocierea ofertelor și perfectarea contractelor pe piața la disponibil, futures sau cu optiuni în contul unor terțe persoane sau în cont propriu;.............................................................................c) gestiune pe bază de mandat pentru constituirea garanțiilor la contractele futures și cu optiuni, precum și pentru plata primei la contractele cu optiuni perfectate în contul unor terți;31. La articolul 21, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:e) orice alte servicii conexe, subsidiare, adiacente sau complementare operațiunilor prevăzute la lit. a)-d), agreate și clasificate de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.32. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Societățile de brokeraj, prin brokerii lor, executa ordine de vânzare sau de cumpărare și răspund, în cazul executării unui contract la scadenta, de transmiterea tuturor informațiilor privind predarea mărfii, plata prețului și îndeplinirea obligațiilor asumate prin intermediul lor. Societățile de brokeraj sunt obligate sa păstreze confidențialitatea în legătură cu persoana în numele căreia negociaza, cu excepția cazului în care aceasta se afla în stare de lichidare judiciară.(2) Societățile de brokeraj sunt obligate să execute cu bunacredinta, confidențialitate și diligenta ordinele care le sunt transmise de clienții lor, în ordinea în care le-au primit, și să le înscrie, alături de contractele pe care le-au încheiat, în registrele pe care Codul comercial sau alte legi le impun.(3) Prin buna-credința se înțelege obligația unei societăți de brokeraj și a brokerului sau de a apara interesele clienților pe care îi reprezintă; prin confidențialitate se înțelege obligația unei societăți de brokeraj și a brokerului sau de a nu divulga ordinele pe care le-a primit și operațiunile pe care urmează să le încheie sau pe care le-a încheiat; prin diligenta se înțelege obligația unei societăți de brokeraj de a negocia printr-un broker o ofertă, strict în conformitate cu instrucțiunile primite în mod legal printr-un ordin.(4) Societățile de brokeraj sunt obligate sa trateze distinct, ca bunuri ale clientului, toate sumele, valorile mobiliare și alte bunuri primite cu scopul de a constitui marja, de a garanta și de a efectua tranzacții sau de a perfecta contracte, precum și rezultatele obținute din asemenea operațiuni în numele clientului respectiv. Asemenea sume, valori mobiliare sau alte bunuri ale clientului vor fi înregistrate în evidente separate și nu vor fi confundate cu fondurile societății de brokeraj respective ori utilizate în folosul altui client pentru a constitui marja sau pentru a garanta tranzacții ori contracte sau pentru a obține ori acorda credite.33. La articolul 23, partea introductivă și literele a), b) și f) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Societății de brokeraj îi este interzis:a) să se asocieze cu alta societate de brokeraj pentru executarea în comun a tuturor ordinelor primite sau a unei părți din acestea, fără acordul clientului sau;b) sa lichideze prin compensare contractele futures sau cu optiuni fără acordul prealabil al clientului sau, cu excepția situației în care clientul nu a achitat obligațiile financiare conform normelor stabilite de bursa ori pentru nerespectarea regulilor impuse de casa de compensație;...........................................................................f) sa transmită un ordin de bursa pe piața futures sau cu optiuni fără constituirea garanțiilor cerute de casa de compensație sau fără plata primei.34. Articolul 24 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Societățile de brokeraj au dreptul să solicite și sa primească de la clienții lor orice măsură de protecție împotriva riscului financiar propriu, rezultând din garantarea contractelor perfectate prin intermediul lor.35. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Brokerii sunt persoane fizice care negociaza ofertele la vânzare și/sau la cumpărare. Ei sunt autorizați separat pentru piața la disponibil, futures și cu optiuni, potrivit tipurilor de tranzacții pe care bursa de mărfuri le facilitează.36. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Brokerii sunt autorizați de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare în baza certificatului de atestare obținut de la asociația bursei de mărfuri la care își vor desfășura activitatea.(2) Pentru obținerea certificatului de atestare solicitantul trebuie să aibă vârsta minima de 21 de ani și exercițiul drepturilor civile și sa îndeplinească standardele profesionale stabilite de asociația bursei de mărfuri unde își va desfășura activitatea.(3) Nu pot obține certificatul de atestare persoanele cu antecedente penale, persoanele destituite anterior pentru abateri disciplinare în calitatea lor de broker, conform normelor emise de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.37. La articolul 27, litera a) va avea următorul cuprins:a) să fie acționari, asociați ori administratori sau cenzori la o bursa de mărfuri, casa de compensație, societate de brokeraj concurenta sau la o societate de consultanța ori de expertiza contabila, autorizate de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare;38. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Prin buna-credința se înțelege obligația ca fiecare broker sa apere interesele societății de brokeraj pe care o reprezintă; prin discretie se înțelege obligația de a nu divulga ordinul cu care a fost însărcinat, operațiunile pe care urmează să le încheie sau pe care le-a încheiat, precum și de a păstra confidențialitatea datelor înscrise în carnetul cu note de încheiere și în jurnalul bursei; prin diligenta se înțelege obligația de a negocia în conformitate cu instrucțiunile primite în mod legal printr-un ordin.39. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VOrganizarea piețelor la disponibil, futures și cu optiuni40. La articolul 29, alineatele (1)-(5) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) În baza autorizației acordate de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare bursele de mărfuri, ca organisme de autoreglementare, pot înființa piețe specializate pentru facilitarea tranzacțiilor la disponibil, futures și cu optiuni.(2) Organizarea piețelor futures și cu optiuni este permisă, fiecare în parte, numai cu autorizarea prealabilă a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.(3) O piața la disponibil poate fi organizată fără autorizarea prealabilă a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare numai dacă societatea de bursa care a organizat-o a fost autorizata sa organizeze bursa de mărfuri, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe.(4) Contractele de bursa perfectate de o persoană juridică neautorizata sau în cadrul unei burse care nu a primit autorizare pentru organizarea pieței la disponibil, futures sau cu optiuni sunt nule de drept.(5) La bursele de mărfuri, în cadrul fiecărei piețe organizate, ședințele de bursa se desfășoară în mod distinct, conform regulilor licitației cu strigare sau în sistem informatizat.41. La articolul 30, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins;  +  Articolul 30(1) Oferta de vânzare/cumpărare reprezintă manifestarea de voința ferma și irevocabilă a unui client de a perfecta un contract, în conformitate cu regulamentul de funcționare a bursei și cu prevederile prezentei ordonanțe.(2) Pentru a fi valabilă, oferta trebuie să fie ferma, să fie formulată în mod expres, potrivit regulilor de publicitate impuse de regulamentul bursei, și să fie completa.42. La articolul 31 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) contractelor futures sau cu optiuni, în cadrul piețelor futures și cu optiuni.43. La articolul 31, alineatele (3), (4), (6) și (7) vor avea următorul cuprins:(3) Forward este un contract de vânzare-cumpărare, cu clauze negociabile și cu termen suspensiv, care se executa la scadenta convenită de părți. Termenul unui contract forward poate fi stabilit până la 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile.(4) Prin futures se înțelege un contract de vânzare-cumpărare cu termen suspensiv, dar cu clauze uniforme, ce conferă fiecărei părți:a) posibilitatea de a-l compensa oricând până la împlinirea termenului;b) posibilitatea de a-și executa obligațiile contractuale la scadenta convenită, în baza unei notificări; o dată cu transmiterea notificării obligațiile contractuale se executa într-un interval de timp ce nu poate fi mai mare de 10 zile...........................................................................(6) Contractul futures este evidențiat în cont la casa de compensație, în registrele bursei și ale societății de brokeraj în contul căreia s-a negociat și în sistemul lor electronic, precum și în carnetul cu note de încheiere al brokerului.(7) Prin contractul cu optiuni se înțelege o convenție ce conferă cumpărătorului din contractul cu optiuni dreptul, dar nu și obligația, de a vinde ori de a cumpara o cantitate determinata dintr-o marfa, un activ monetar, financiar sau un contract futures, la un preț convenit, denumit preț de exercițiu, într-un termen definit sau la expirarea acestuia, în schimbul plății unei prime către vânzător. Cumpărătorul într-un contract cu optiuni poate să își exercite dreptul până la scadenta contractului, sa abandoneze opțiunea până la scadenta contractului sau să își compenseze contractul.44. La articolul 32, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Achizițiile și vânzările prin contracte futures ori prin contracte cu optiuni se efectuează numai în cadrul burselor de mărfuri, în secțiuni distincte, organizate în funcție de clasa de produs, natura tranzacției și scadenta contractuală, în orele stabilite pentru ședințele de bursa, sub sancțiunea nulității lor.(2) Contractele spot și forward, precum și navlosirea și asigurarea maritima și fluviala se negociaza de către societățile de brokeraj în localul burselor sau în afară acestora, cu obligația fiecărei societăți de brokeraj de a le înscrie în registrul-jurnal al bursei în termen de o zi, sub sancțiunea nulității lor.45. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Operațiunile de bursa sunt tehnici comerciale privind negocierea ofertelor, perfectarea și conexarea contractelor cu optiuni, futures, forward și spot, în scopul acoperirii riscurilor financiare determinate de volatilitatea prețurilor sau al obținerii unui profit.(2) Mecanismele specifice efectuării operațiunilor de bursa sunt prevăzute în regulamentul de funcționare a fiecărei burse de mărfuri, în temeiul puterii lor de autoreglementare conferite de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.46. La articolul 34, alineatele (1), (2), partea introductivă și literele b)-f) ale alineatului (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Tranzacțiile pe piața futures sau cu optiuni se efectuează printr-o casa de compensație, a carei activitate se stabilește prin regulament propriu de funcționare, cu avizul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.(2) Casa de compensație se poate înființa ca:a) societate comercială pe acțiuni, de către membrii bursei de mărfuri, bănci și societăți de asigurare, în scopul asigurării evidentei contractelor futures și cu optiuni, decontării plăților și compensării contractelor futures și cu optiuni;b) departament în cadrul unei burse de mărfuri.(3) Pentru funcționarea piețelor futures sau cu optiuni casa de compensație îndeplinește următoarele atribuții:..........................................................................b) înregistrează și garantează contractele futures și cu optiuni;c) își asuma obligația de a deveni parte în toate contractele futures și cu optiuni negociate în localul burselor, prin novatie;d) asigura executarea contractelor futures necompensate până la scadenta, precum și executarea contractelor cu optiuni exercitate conform regulilor sale de operare;e) solicita fonduri bănești pentru perfectarea contractelor futures și a contractelor cu optiuni, pentru menținerea acestor contracte pe piața futures sau cu optiuni până la compensare sau scadenta, după caz;f) reevalueaza la piața poziția fiecărui contract futures sau cu optiuni necompensat.47. Articolul 35 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Depozitele constituite pentru garantarea contractelor futures și a contractelor cu optiuni, în numele unui membru compensator, dar în contul unui terț, sunt evidentiate separat de contul membrului compensator, la un nivel adecvat, conform cererii casei de compensație, pentru a asigura solvabilitatea și protecția membrului compensator și a clientului pe care îl reprezintă.(2) Bursele de mărfuri și casele de compensație sunt obligate sa adopte și sa impună reguli stricte privind confidențialitatea conturilor deschise în numele unui membru compensator, precum și în legătură cu structura acestor conturi.(3) Identitatea și structura conturilor nu vor putea fi cunoscute decât de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, printr-o cerere expresă, pentru cazurile prevăzute la art. 11, art. 18 lit. f) și h), art. 23 și la art. 27 lit. b)-f), precum și de către Comisia arbitrală a bursei, de către o instanța judecătorească, în situația soluționării unui litigiu, sau de către judecătorul-sindic, în cazul falimentului.48. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VIIRaspunderi și sancțiuni49. La articolul 36, alineatul (1) și alineatul (2)literele a)-c), e), f), i) și k) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare este imputernicita să aplice sancțiuni în cazul încălcării dispozițiilor prezentei ordonanțe sau ale regulamentelor pe care le-a emis în temeiul acesteia.(2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă, potrivit condițiilor în care au fost săvârșite, nu sunt prevăzute de legea penală ca infracțiuni:a) primirea unui ordin sau negocierea ofertelor fără autorizare de funcționare emisă de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare;b) executarea unui ordin în mod discretionar, fără acordul clientului;c) lipsa unei evidente separate în registrele contabile ale unei societăți de brokeraj între contractele futures și cu optiuni perfectate în cont propriu și contractele încheiate în contul unor terți;..........................................................................e) primirea unui ordin sau negocierea unei oferte în contul unei persoane aflate în redresare sau în stare de faliment;f) neexecutarea unui ordin sau a unui contract de către o societate de brokeraj, care produce prejudicii morale sau materiale unui client, membru al asociației bursei sau al societății de bursa;..........................................................................i) transmiterea unui ordin de către o societate de brokeraj altei societăți de brokeraj, fără acordul clientului;...........................................................................k) neînregistrarea contractelor futures și cu optiuni în registrul-jurnal al bursei, în evidența contabilă a casei de compensație, societăților de brokeraj sau clienților acestora.50. Articolul 37 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Săvârșirea cu intenție sau din culpa a uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 36 se sancționează de către Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare cu:a) amenda între 10-50 milioane lei, al carei cuantum va fi indexat periodic în funcție de rata inflației, prin norme stabilite de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare;b) suspendarea temporară a autorizației de funcționare pentru o perioadă cuprinsă între o luna și 6 luni sau anularea autorizației, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. d).(2) Săvârșirea contravențiilor se constata de funcționarii împuterniciți în acest scop de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.(3) Deciziile de sancționare se aplică la sesizarea persoanelor prevăzute la alin. (2) de către Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, sub semnatura președintelui, în baza actelor de constatare și a probelor administrate, și își produc efectele de la data comunicării lor.(4) Deciziile de aplicare a sancțiunilor administrative, emise de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, pot fi atacate, începând de la data comunicării lor, la judecătoria competența constituită în prima instanța, conform art. 2 lit. c) din Codul de procedură civilă, precum și art. 1 și 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.(5) Contravențiilor prevăzute la art. 36 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.51. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Litigiile apărute în legătură cu modul de executare a unui ordin de bursa sau a unui contract de brokeraj, precum și în legătură cu modul de executare a unui contract înregistrat la bursa se soluționează de Camera arbitrală a bursei de mărfuri.52. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IXDispoziții speciale privind lichidarea judiciară a societăților de brokeraj53. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Orice creditor a cărui creanta are o cauza comercială într-un contract de bursa perfectat de o societate de brokeraj poate depune o cerere la tribunal pentru lichidarea judiciară a bunurilor societății de brokeraj debitoare, cu proba încetării plăților.(2) Lichidarea judiciară a societăților de brokeraj se supune prevederilor cuprinse în secțiunile a 6-a și a 7-a ale cap. III din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată.54. Articolul 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) În cazul admiterii cererii de începere a lichidării judiciare toate conturile deschise pe numele societății de brokeraj debitoare la o banca sau casa de compensație vor fi comunicate judecătorului-sindic, la cererea acestuia, și vor fi tratate separat de conturile prin care societatea de brokeraj debitoare a efectuat tranzacții în contul clienților săi.(2) Soldul rezultând din registrele și conturile deschise pe numele unei societăți de brokeraj debitoare nu va putea fi compensat cu soldul rezultând din conturile prin care societatea de brokeraj debitoare le-a deschis în contul clienților săi.55. La articolul 41, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Continuarea tranzacțiilor la bursa, în tot sau în parte, după începerea procedurii de lichidare a unei societăți de brokeraj se poate face numai cu acordul creditorului sau al majorității creditorilor, în limitele și în condițiile pe care aceștia le stabilesc. În caz contrar toate contractele futures sau cu optiuni perfectate la bursa și nescadente la data începerii procedurii de lichidare se compensează conform regulilor de bursa.(2) Efectuarea tranzacțiilor la bursa se face de societatea de brokeraj debitoare, până la închiderea procedurii de lichidare, sau de o alta societate de brokeraj, care a preluat tranzacțiile la bursa ale societății de brokeraj debitoare.(3) Cererea de continuare a tranzacțiilor la bursa până la închiderea procedurii de lichidare se introduce de creditori la tribunalul în a cărui raza teritorială debitorul își are sediul principal. O dată sesizat, tribunalul este obligat sa examineze cererea și documentele care o însoțesc. Acestea trebuie să cuprindă date cu privire la conturile deschise în numele societății de brokeraj debitoare pentru operațiuni în contul creditorilor săi, numărul și tipul de contracte nelichidate, clasa de produs contractată, calitatea și cantitatea acesteia sau tipul de activ monetar ori financiar și valoarea acestuia.(4) În cazul în care cererea de continuare a tranzacției este admisă, tribunalul dispune continuarea acesteia și desemnează societatea de brokeraj care va compensa sau va executa la bursa contractele futures ori cu optiuni, nescadente la data introducerii cererii.56. Articolul 42 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Perfectarea unui contract la bursa în contul unui client al societății de brokeraj debitoare se face cu aprobarea judecătorului-sindic, numai în cazul în care oferta a fost negociata, cel mai târziu în termen de 5 zile de la primirea unui ordin de bursa, iar acesta a fost înregistrat la bursa până la formularea cererii creditorilor de începere a procedurii de lichidare sau ulterior, dar nu mai înainte de împlinirea termenului de 5 zile pentru executarea ordinului de bursa.57. Articolul 44 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44În toate cazurile în care cursul de bursa la o clasa de produs, activ monetar sau financiar depășește valoarea garanțiilor depuse în contul unui contract futures necompensat, pe care societatea de brokeraj debitoare l-a încheiat în contul unui client, atunci judecătorul-sindic, prin lichidator, cu acordul titularului de contract, compensează acel contract, achită toate debitele către casa de compensație sau transfera contractul unei alte societăți de brokeraj care nu face obiectul lichidării judiciare.58. Articolul 45 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Este interzisă orice participare la capitalul unei societăți de bursa ce conferă deținătorului sau deținătorilor, persoane implicate sau afiliate, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor și care poate asigura astfel o poziție semnificativă.(2) Se interzice oricărei persoane ca, în mod direct sau indirect:a) să efectueze în cursul aceleiași zile, pentru orice contract pe piața futures sau pe piața cu optiuni, tranzacții egale sau care depășesc valorile limita stabilite de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare;b) să dețină pentru orice marfa poziții egale sau care depășesc limitele stabilite de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) cazurile în care persoana respectiva întocmește și înaintează la Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare rapoarte privind asemenea tranzacții sau poziții, conform prevederilor cuprinse în regulamentele și dispozițiile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și, de asemenea, păstrează evidenta tuturor acestor tranzacții și poziții, precum și a tranzacțiilor la disponibil, a stocurilor și a contractelor de vânzare și cumpărare, asa cum se prevede în regulamentele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.(4) Se interzice oricărei persoane ca, pentru orice marfa:a) sa manipuleze sau sa incerce sa manipuleze prețurile contractelor futures sau cu optiuni ori ale contractelor spot și forward înregistrate la bursa de mărfuri;b) sa cumpere o marfa sau un contract de bursa în asa fel încât să obțină controlul prețului acestuia sau sa incerce acest lucru;c) sa furnizeze cu intenție raportări false, confuze sau lipsite de precizie ori să fie sursa unor asemenea raportări privind recoltele, informațiile de piața sau condițiile care influențează ori pot sa influenteze prețurile acestor mărfuri.59. Articolul 46 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Bursele de mărfuri sunt obligate sa păstreze registrele-jurnal cel puțin 5 ani. Copiile de pe registrele-jurnal vor fi transmise la sfârșitul fiecărui an financiar Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Registrele-jurnal vor putea fi verificate oricând, la cererea Camerei arbitrale a bursei, a unei instanțe judecătorești sau a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.(2) Orice persoană sau entitate autorizata ori care urmează să fie autorizata ca societate de brokeraj, broker sau societate de consultanța:a) va tine documentele și evidentele activității sale de societate de brokeraj, broker și societate de consultanța și ale tranzacțiilor și pozițiilor sale, precum și ale tranzacțiilor și pozițiilor clienților săi, după cum se prevede în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;b) va întocmi rapoarte cu privire la activitatea desfășurată și la tranzacțiile și pozițiile sale, precum și la tranzacțiile și pozițiile clienților săi, după cum se prevede în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;c) va păstra asemenea registre și evidente cu privire la activități, tranzacții și poziții timp de cel puțin 5 ani;d) va pune aceste registre și evidente la dispoziție persoanelor împuternicite de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare să efectueze controale.60. După articolul 46 se introduce articolul 46^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 46^1Prin derogare de la dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. a), bursele de mărfuri pot facilita tranzacții cu orice tip de produs industrial pentru o perioadă de cel mult 5 ani. De asemenea, bursele de mărfuri pot organiza licitații pentru vânzarea de active ale societăților comerciale la care statul este acționar, pentru achiziții și vânzări publice de bunuri și servicii, precum și pentru orice alte produse și servicii.61. Articolul 47 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47La bursele de mărfuri se pot efectua tranzacții cu active monetare în cadrul piețelor futures sau cu optiuni, în baza autorizației speciale acordate de Banca Naționala a României.62. După articolul 47 se introduc articolele 47^1-47^4 cu următorul cuprins:  +  Articolul 47^1Societățile comerciale, băncile și fondurile de investiții - persoane juridice - pot compensa câștigurile sau pierderile rezultate în urma tranzacțiilor pe piețele futures și cu optiuni cu pierderile sau cu câștigurile obținute din activitatea curenta a acestora, dacă tranzacțiile efectuate au ca obiect active prevăzute la art. 47. Astfel de compensări vor fi evidentiate contabil potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor.  +  Articolul 47^2Bursele de mărfuri și societățile de brokeraj înființate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se vor reorganiza în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, vor funcționa cu autorizația Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și vor fi incluse în lista piețelor reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 47^3Sumele provenite din amenzile aplicate de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare se constituie în sursa de alimentare a Fondului de compensare a investitorilor, reglementat de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 47^4În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe Parlamentul României va completa lista membrilor cu 2 noi membri ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, inclusiv vicepreședintele responsabil cu bursele de mărfuri.63. Articolul 48 se abrogă.64. Articolul 49 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49În aplicarea dispozițiilor art. 3 lit. l), ale art. 31 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și (3), precum și ale art. 32 alin. (2) și (3), care privesc piața la disponibil, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare va emite reglementări speciale în termen de 6 luni de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se articolelor și alineatelor numerotarea corespunzătoare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  -------------