ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2021privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 15 ianuarie 2021  În considerarea contextului generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se impune adoptarea unor noi măsuri care să permită asigurarea accesului la vaccinarea împotriva COVID-19 în condiții de siguranță, eficacitate și echitate pentru prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2.Având în vedere necesitatea identificării de către statul român, în calitatea sa de garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice, a unui mecanism în vederea stimulării personalului astfel încât activitatea de vaccinare să se desfășoare în acord cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare,ținând cont de faptul că menținerea situației actuale ar conduce la perpetuarea riscurilor răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 și în vederea creșterii nivelului de responsabilitate și a gradului de implicare a instituțiilor din sistemul sanitar public pentru diminuarea cazurilor de îmbolnăviri/infectări cu COVID-19, se impune adoptarea prezentului act normativ, demers care conduce la luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în ceea ce privește personalul medico-sanitar și registratorii medicali implicați direct în activitatea de vaccinare. Întrucât nepromovarea prezentului act normativ, în regim de urgență, poate avea consecințe nefavorabile asupra capabilității de pregătire în ceea ce privește centrele de vaccinare, pentru gestionarea adecvată a prevenirii și limitării răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2, având în vedere obligația statului de a institui un complex de măsuri de protecție, astfel încât categoriilor populaționale, menționate în Strategia națională de vaccinare împotriva COVID-19 în România, să le fie respectate drepturile și să poată beneficia de servicii medicale necesare în condițiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop,în considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilesc unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 care desfășoară activitate în centrele de vaccinare organizate în conformitate cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare, precum și alte măsuri în domeniul sănătății. (2) Activitatea din centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este desfășurată de către personalul medico-sanitar și care își exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de către registratorul medical.(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de vaccinare se poate realiza, în centre de vaccinare stabilite și în alte locații, în condițiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare. (4) Unitățile sanitare și autoritățile administrației publice locale care organizează centrele de vaccinare împotriva COVID-19 au obligația de a asigura personalul medico-sanitar și registratorii medicali necesar funcționării acestora, în una dintre următoarele modalități:a) delegare;b) detașare; c) contract de prestări servicii. (5) Personalul medico-sanitar și registratorii medicali detașați în condițiile alin. (4) lit. b) se încadrează pe posturi în afara organigramei instituției la care se detașează, prin act administrativ al conducătorului instituției sau al unității sanitare, după caz.(6) Personalul medico-sanitar și registratorii medicali, ce își desfășoară activitatea la un furnizor de servicii medicale care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate, poate desfășura activitate în cadrul centrului de vaccinare împotriva COVID-19 în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu aceasta. (7) Unitățile sanitare și autoritățile administrației publice locale, după caz, au obligația desemnării unui medic coordonator al centrului de vaccinare.(8) Atribuțiile și criteriile de desemnare a medicului coordonator al centrului de vaccinare sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (9) Personalul medico-sanitar și registratorii medicali delegați sau detașați pentru a desfășura activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se finanțează în limita sumelor aprobate prin buget, respectiv:a) din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetele locale;b) din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Finanțarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului medico-sanitar și registratorii medicali, și a celor de capital, necesar a se efectua în vederea operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, se asigură din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetele locale.(3) Finanțarea prevăzută la alin. (2) se acordă în baza contractelor de finanțare încheiate între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București cu reprezentanții legali ai autorităților administrației publice locale care au organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Modelul de contract se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Cheltuielile necesare implementării măsurilor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență se finanțează și se decontează și prin alte surse legal constituite.  +  Articolul 3(1) Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul medico-sanitar și registratorii medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează: a) 90 lei/oră pentru medici; b) 45 lei/oră pentru asistenți medicali; c) 20 lei/oră pentru registratorii medicali.(2) Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează: a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.(3) Tarifele prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma de programare și validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare.(4) Tarifele prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile inclusiv pentru administrarea vaccinului, potrivit schemei complete de vaccinare, de către medicul de familie, în cabinetul propriu, în condițiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România. (5) Medicii de familie beneficiază pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, stabilită prin instrucțiunile emise de președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, de următoarele tarife: a) pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse - 15 lei /serviciu;b) în cazul în care medicul de familie realizează în cabinetul propriu activitățile prevăzute la lit. a) și vaccinarea propriu-zisă - de 30 lei/serviciu. (6) De tarifele pe serviciu pentru activitățile prestate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse în cazul persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, beneficiază și medicii de familie din aceste unități. Finanțarea serviciilor prestate se asigură prin transferuri de la bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(7) Tarifele prevăzute la alin. (5) și (6) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor înscrise pe platforma de programare și validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic național de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare.  +  Articolul 4(1) Plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unitățile sanitare, astfel cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și plata medicilor de familie pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) se fac în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare sau al furnizorului de servicii în asistență medicală primară, în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (2) Plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații decât cele organizate de către unitățile sanitare care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face în baza contractelor de prestări de servicii încheiate de către aceste categorii de personal cu reprezentantul legal al autorităților administrației publice locale în condițiile prevăzute prin ordinul ministrului sănătății și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (3) Modelul de contract, documentele în baza cărora se încheie contractul, condițiile de raportare și validare a activităților realizate și modalitatea de plată, precum și modalitatea de implementare a activității în centrele de vaccinare se stabilesc prin ordinele prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 5Pentru funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, din bugetul Ministerului Sănătății se asigură fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:a) prevăzute în Programul național de vaccinare, pentru activitatea de vaccinare împotriva COVID-19; b) privind plata personalului medico-sanitar și registratorilor medicali, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum cheltuieli privind plata medicilor de familie pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate formulate în acest sens.  +  Articolul 6(1) Sumele primite de la bugetul de stat de către autoritățile administrației publice locale se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor pentru plata personalului medico-sanitar și registratorii medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate cu această destinație în alte locații în afara unităților sanitare, precum și pentru operaționalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locații decât cele din cadrul unităților sanitare.(2) Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea, dotarea și operaționalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările ulterioare, se asigură conform prevederilor art. 2 alin. (2) și (3).  +  Articolul 7(1) Bunurile achiziționate din bugetele instituțiilor cu atribuții în asigurarea bunei funcționări a programului de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare, implicate în asigurarea bunei funcționări a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, de tipul medicamentelor, materialelor sanitare, dezinfectanților, dispozitivelor medicale și altele asemenea necesare pentru asigurarea activităților din cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, se transmit fără plată la unitățile sanitare sau autoritățile administrației publice locale care organizează centre de vaccinare pe bază de proces-verbal de predare-primire. (2) Cantitățile de bunuri achiziționate de către unitățile sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Afacerilor Interne din veniturile proprii obținute potrivit legii sau din transferuri de la bugetul de stat și consumate în activitatea de vaccinare derulată în centrele de vaccinare organizate la nivelul acestora vor fi reîntregite după acumularea, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, a reperelor corespunzătoare.  +  Articolul 8În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 sunt admise pierderi cantitative și valorice pe întreg lanțul de depozitare, distribuție și consum al vaccinurilor, în limitele maxime de 10%. Pierderile înregistrate se raportează distinct, în baza documentelor justificative, de fiecare centru de vaccinare, conform prevederilor programului național de vaccinare, și se aprobă de ordonatorul principal de credite al Ministerului Sănătății.  +  Articolul 9(1) Prin derogare de la prevederile art. 172 alin. (6) și (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății, a celor din subordinea autorităților administrației publice locale și din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se realizează cu avizul direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, în funcție de necesități, în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul infecției cu virusul SARS-CoV-2. Reorganizarea și restructurarea unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale se vor face la solicitarea și cu consultarea acestora.(2) Prin derogare de la prevederile art. 172 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea și restructurarea spitalelor private care asigură asistența medicală pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 se realizează la propunerea acestora, cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București, în contextul epidemiologic actual, în vederea asigurării condițiilor de izolare și a circuitelor funcționale care au drept scop prevenirea și controlul infecției cu virusul SARS-CoV-2. (3) Avizele, prevăzute la alin. (1) și (2), eliberate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, privind modificarea și reorganizarea structurii organizatorice, au valabilitate până la data de 31 decembrie 2021.  +  Articolul 10(1) Pentru sumele acordate persoanelor fizice aflate în situația prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. c) se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și se aplică regimul fiscal prevăzut la art. 78 alin. (2) lit. b) din aceeași lege. (2) Obligația de calcul, reținere, plată și declarare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate potrivit alin. (1) revine plătitorului de venit. Declararea obligațiilor fiscale se efectuează prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale datorate potrivit alin. (1) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.(4) Pentru sumele acordate persoanelor aflate în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c) nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(3), în cazul în care contractul de prestări servicii prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c) este încheiat cu cabinete medicale individuale sau cu entități înregistrate fiscal potrivit legislației în materie, care desfășoară activități independente, sunt aplicabile prevederile titlurilor IV „Impozitul pe venit“ și V „Contribuții sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile din activități independente, iar obligațiile fiscale se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din aceeași lege.  +  Articolul 11Ministerul Sănătății are obligația de a întreprinde demersurile necesare în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor generate de aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Eduard Corjescu,
  secretar general
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Iuliu Gogescu,
  subsecretar de stat
  București, 15 ianuarie 2021.Nr. 3. -----