PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2021de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 8 ianuarie 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 96 din 4 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 22 din 8 ianuarie 2021.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, pot completa și depune declarațiile de avere și de interese în format letric și transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată „conform cu originalul“, precum și în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin mijloace electronice de transmitere la distanță.  +  Articolul 2(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, declarațiile de avere și declarațiile de interese prevăzute la art. 2 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, certificate cu semnătură electronică calificată, cu excepția celor depuse de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru transmiterea declarației de avere și de interese prin mijloace electronice de transmitere la distanță utilizează modulul de transmitere a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese semnate electronic, denumit e-DAI, existent pe site-ul Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu.(3) Persoanele responsabile, desemnate în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege cu respectarea prezentei proceduri, publicată pe site-ul Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu.(4) Completarea și transmiterea declarațiilor se efectuează prin intermediul modulului e-DAI, după parcurgerea etapelor prevăzute în Manualul de instrucțiuni al e-DAI, publicat pe siteul Agenției Naționale de Integritate.  +  Capitolul II Înrolarea persoanei responsabile  +  Articolul 3(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, persoana responsabilă desemnată printr-un act administrativ să asigure implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese trebuie să parcurgă următoarele etape:a) să acceseze linkul dedicat, publicat pe site-ul Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu, în vederea creării unui cont;b) să completeze formularul de înrolare cu indicarea unei adrese de e-mail valide;c) să completeze formularul cu date solicitate, descrise în Manualul de instrucțiuni al e-DAI - capitolul „Înrolare persoană responsabilă“.(2) După parcurgerea tuturor etapelor, Agenția Națională de Integritate, în baza informațiilor transmise de către persoana responsabilă, validează contul și transmite un link de înrolare pe e-mailul indicat de către persoana responsabilă.(3) Persoana responsabilă, după validarea solicitării, primește pe adresa de e-mail indicată un link care permite accesare directă a modulului e-DAI, precum și datele de autentificare, respectiv userul și parola.  +  Articolul 4Contul creat în e-DAI permite persoanei responsabile accesarea acelor funcționalități necesare înrolării persoanelor deponente, gestionării declarațiilor de avere și de interese depuse, generării registrelor declarațiilor de avere și de interese, precum și transmiterea acestora către Agenția Națională de Integritate prin mijloace electronice.  +  Capitolul III Înrolarea deponenților  +  Articolul 5(1) În vederea completării și depunerii declarațiilor de avere și de interese, certificate cu semnătură electronică calificată, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare deponent, trebuie să fie înrolate în cadrul modulului e-DAI.(2) Procedura de înrolare se realizează de către persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.(3) Persoana responsabilă solicită deponentului o adresă de e-mail validă, precum și celelalte date prevăzute în formularul de înrolare și va parcurge etapele prevăzute în Manualul de instrucțiuni al e-DAI - capitolul „Înrolare deponent“.(4) După completarea și salvarea formularului de înrolare, aplicația informatică va trimite automat un e-mail la adresa indicată de către deponent în al cărui conținut se vor regăsi un link care permite accesarea directă a modulului e-DAI, precum și datele de autentificare, respectiv userul și parola.(5) Deponentul accesează linkul primit și se loghează în modulul e-DAI folosind userul și parola indicate în e-mailul transmis automat de aplicație.  +  Articolul 6Contul creat în e-DAI permite deponentului accesarea acelor funcționalități necesare completării declarațiilor de avere și de interese, vizualizării, descărcării, semnării olografe sau cu semnătură electronică calificată, transmiterii acestora către persoana responsabilă și formularea unei eventuale solicitări suplimentare de anonimizare a datelor, odată cu transmiterea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.  +  Capitolul IV Completarea și transmiterea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese către A.N.I.  +  Articolul 7(1) În vederea completării declarației de avere și a declarației de interese, deponentul se autentifică în modulul EDAI și urmează pașii indicați în Manualul de instrucțiuni al eDAI - capitolul „Completarea și transmiterea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese către A.N.I.“(2) După completare și semnare, declarația este transmisă către persoana responsabilă prin intermediul modulului e-DAI.(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor conferite de lege, persoana responsabilă, prin intermediul modulului e-DAI, transmite către Agenția Națională de Integritate declarațiile de avere și declarațiile de interese, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora.(4) Dacă declarația are atașată o solicitare de anonimizare date, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, aceasta este transmisă, prin intermediul modulului e-DAI, către Agenția Națională de Integritate, pentru a fi analizată.(5) Dacă declarația nu are atașată o solicitare de anonimizare, Agenția Națională de Integritate publică declarația de avere și declarația de interese în portal, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.(6) Aplicația generează registrul declarației de avere și registrul declarației de interese, notifică deponentul cu privire la publicarea și disponibilitatea declarațiilor și arhivează automat declarațiile de avere și de interese transmise Agenției Naționale de Integritate.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 8Reprezentantul legal al entității în care persoanele au obligația de a depune declarații de avere și declarații de interese comunică și solicită Agenției Naționale de Integritate, ori de câte ori este necesar, înrolarea persoanei responsabile nou-desemnate.  +  Articolul 9Procedura de înrolare se efectuează o singură dată, ulterior autentificarea realizându-se atât de către persoana responsabilă, cât și de către deponent prin accesarea directă a modulului e-DAI.  +  Articolul 10Manualul de instrucțiuni al modulului e-DAI cuprinde etapizarea fiecărei proceduri privind utilizarea modulului și se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.  +  Articolul 11Până la data de 31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, pot completa și depune declarațiile de avere și de interese în format letric și transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată „conform cu originalul“, precum și în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul modulului e-DAI.  +  Articolul 12Modulul de transmitere a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese semnate electronic, denumit e-DAI, permite îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina deponenților, precum și a persoanelor responsabile.-----