NORME din 30 decembrie 2020privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 3.225 din 30 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1331 din 31 decembrie 2020.
   +  Articolul 1(1) Potrivit art. 326 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, prin excepție de la prevederile alin. (3) al aceluiași articol, nu se face plata efectivă la organele vamale pentru importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal și care au obținut certificat de amânare de la plată.(2) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată prevăzut la alin. (1) se eliberează în condițiile prevăzute de prezentele norme, la cererea persoanelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2(1) În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) depun la Direcția Generală a Vămilor următoarele documente:a) o cerere-tip conform modelului din anexa nr. 1;b) copie după documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;c) certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiția prevăzută la art. 326 alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal;d) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.(2) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, Direcția Generală a Vămilor eliberează persoanelor care au depus documentația potrivit alin. (1) certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 30 de zile de la depunerea cererii și a documentației complete. Modelul certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 2.(3) Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant.(4) Respingerea cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se comunică în scris solicitantului împreună cu motivele care au condus la această decizie.(5) În cazul respingerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie conform prevederilor legislației în vigoare.  +  Articolul 3(1) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se revocă în situația în care una dintre condițiile care au stat la baza eliberării certificatului, prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, nu mai este îndeplinită sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal.(2) Decizia de revocare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se comunică în scris, împreună cu motivele care au condus la această măsură.  +  Articolul 4(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) înscriu în declarația vamală suma taxei pe valoarea adăugată datorate pentru mărfurile importate și numărul și data certificatului de amânare obținut în condițiile prevăzute de prezentele norme.(2) Amânarea de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se acordă pentru valoarea taxei calculată la baza de impozitare stabilită conform prevederilor art. 289 din Codul fiscal.  +  Articolul 5(1) Garanția prevăzută la art. 326 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul în România de bunuri scutit de taxă în condițiile prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, se constituie la biroul vamal la care s-a depus declarația vamală de punere în liberă circulație. Cuantumul garanției trebuie să acopere taxa pe valoarea adăugată care ar fi datorată la punerea în liberă circulație a bunurilor. Garanția poate fi constituită prin:a) un depozit în numerar sau echivalentul acestuia;b) angajamentul unui garant.(2) În cazul operatorilor economici autorizați care sunt înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut certificat de operator economic autorizat, conform art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică prevederile alin. (1).(3) Garanția se eliberează de către biroul vamal prevăzut la alin. (1), la cererea importatorului, prin decizie a șefului biroului vamal, pe baza documentelor care justifică scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrarea intracomunitară a bunurilor importate, conform Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Codul fiscal, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Termenul maxim pentru prezentarea documentelor justificative este de 30 de zile de la data declarației vamale de punere în liberă circulație. În cazuri temeinic justificate, la cererea persoanei interesate, depusă în cadrul termenului inițial, biroul vamal poate prelungi, o singură dată, acest termen de 30 de zile.(5) În cazul neprezentării în termen a justificării scutirii de taxa pe valoarea adăugată conform alin. (1), garanția constituită se utilizează pentru acoperirea taxei pe valoarea adăugată datorate în vamă.(6) În cazul în care îndeplinirea formalităților de vămuire se face printr-un reprezentant desemnat conform art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, garanția prevăzută la alin. (1) se poate constitui de către acesta.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  CERERE
  pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată,
  în baza prevederilor art. 326 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  1. Denumirea solicitantului .................................................................2. Adresa ............................................................................................3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA ........................................4. Organul fiscal la care este înregistrat în scopuri de TVA ....................................5. Perioada de valabilitate a certificatului solicitată ................................6. Documente anexate .......................................................................................................................................................7. Nume și prenume ......................................................8. Funcția ......................................................9. Data ...............................10. Semnătura și ștampila
   +  Anexa nr. 2la norme
  CERTIFICAT
  de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în baza prevederilor
  art. 326 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. ............. data ..............Se acordă prezentul certificat.............................................................................................., (denumirea persoanei impozabile, înregistrată în scopuri de TVA)adresa ..............................................., codul de înregistrare în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare .................................. .Prezentul certificat este valabil pentru operațiunile de import cu punere în liberă circulație de bunuri pe teritoriul României până la data de ..................... inclusiv.
  ..............................................
  (conducătorul unității emitente)
  ----