ORDIN nr. 1.225 din 24 decembrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1314 din 30 decembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 5.132 din 24.12.2020 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii)“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) S.C. Sanador - S.R.L. - București;2. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, punctul 29) se modifică și va avea următorul cuprins:29) boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc pentru bolnavi cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată cu manifestări nonneurologice:a) Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;b) Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof Sf. Gheorghe;3. Anexa nr. 13E se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  București, 24 decembrie 2020.Nr. 1.225.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 13E)
  CHESTIONAR DE EVALUARE
  pentru includerea în Programul național de tratament al bolilor neurologice
  Județul .....................................................Localitatea ................................................Unitatea sanitară ...............................................Adresa ....................................................Telefon ......................................................Fax .............................................................E-mail ......................................................Manager*: Nume .......................................... Prenume ...................Adresă ...............................................Telefon ..................................... fax ..................................E-mail ..............................................................Medic coordonator: Nume ................................... Prenume ...........................Adresă .....................................................................Telefon ...................................... fax ........................E-mail .................................................Director medical: Nume ................................ Prenume ......................Adresă ............................................................Telefon ........................................ fax ............................E-mail .......................................................................  +  Capitolul 1 Relație contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  DANU
  1.Unitate sanitară cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești
   +  Capitolul 2 Criterii privind structura organizatorică
  DANU
  I.Unitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată:
  1.- secție de neurologie, recuperare neurologică sau neurologie pediatrică (pentru bolnavii sub 18 ani)
  2.- structură de explorări funcționale - explorări ale sistemului nervos
  3.- farmacie cu circuit închis
  II.Asigurarea accesului la servicii medicale paraclinice
  1.- structură proprie de radiologie și imagistică medicală - CT sau - contract cu o unitate sanitară pentru asigurarea acestui serviciu minimum 12 ore/zi
  2.- structură proprie de radiologie și imagistică medicală - IRM sau - contract cu o unitate sanitară pentru asigurarea acestui serviciu minimum 12 ore/zi
   +  Capitolul 3 Criterii privind structura de personal
  DANU
  1Încadrarea cu medici și personal sanitar mediu a secției de neurologie/neurologie pediatrică conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010, cu modificările ulterioare [(cel puțin 3 medici specialiști/primari de neurologie sau neurologie pediatrică și cel puțin 6 asistenți medicali) (Precizați nr. medicilor de specialitate și al asistenților medicali.)]
  2.Încadrarea cu farmaciști și asistenți medicali de farmacie conform Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.224/2010, cu modificările ulterioare (Precizați nr. farmaciștilor și al asistenților medicali de farmacie.)
  Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
  Semnătura
  Manager
  Semnătura
  Medic coordonator
  Semnătura
  Director medical
  * Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.
   +  Capitolul 4CAS ……………………………….
  Unitatea sanitarăAVIZATNEAVIZAT
  ……………………………

  Semnătura
  Director general
  Semnătura
  Director relații contractuale
  Semnătura
  Medic-șef
  ----