ORDIN nr. 88 din 24 martie 1992privind procedura de contractare cu firme străine a asistenţei de specialitate pentru privatizarea societăţilor comerciale înainte de organizarea Fondurilor Proprietăţii Private şi a Fondului Proprietăţii de Stat
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU PRIVATIZARE ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR
 • MICI ŞI MIJLOCII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 5 iunie 1992  În baza art. 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 858/1991 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii emite prezentul ordin.În vederea contractării cu firme străine a asistenţei de specialitate necesare pentru privatizare, societăţile comerciale cu capital de stat interesate urmează procedura de mai jos:  +  Articolul 1Societăţile comerciale, cu acordul consiliului imputernicitilor statului, identifica obiectivele asistenţei de specialitate, care pot include:- întocmirea documentaţiei de prezentare a societăţii comerciale;- întocmirea prospectului de emisiune;- evaluarea societăţii comerciale sau a activelor supuse vinzarii;- întocmirea documentaţiei juridice aferente vinzarii societăţii comerciale, în funcţie de modalitatea de vînzare aprobată de Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;- marketingul societăţii comerciale în vederea privatizării;- alte domenii.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii poate fi consultata în legătură cu propunerea de asistenţa de specialitate necesară societăţii comerciale.  +  Articolul 3Responsabilitatea pentru asigurarea fondurilor necesare asistenţei de specialitate aparţine societăţii comerciale.  +  Articolul 4În vederea contractării asistenţei de specialitate, societatea comercială are obligaţia întocmirii caietului de sarcini pentru lansarea cererii de oferta.Caietul de sarcini va face parte integrantă din contractul de asistenţa de specialitate.Caietul de sarcini are drept scop definirea obiectivelor asistenţei de specialitate şi a responsabilităţilor consultantului.Conţinutul-cadrul al caietului de sarcini este următorul:4.1. Date generale referitoare la societatea comercială în contextul privatizării.4.2. Obiectivele asistenţei de specialitate.4.3. Sarcinile şi responsabilităţile consultantului.4.4. Organizarea şi finanţarea asistenţei de specialitate; se vor menţiona elemente privind:- rapoartele datorate de consultant;- graficul de desfăşurare a activităţii de consultanţa;- bugetul indicativ (dacă este cazul);- profilul necesar al echipei de consultanţi.4.5. Procedura şi criteriile de selectare a consultantului (dacă este cazul); în acest sens, se va consulta Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii).În anexa nr. 1 se prezintă un model orientativ de caiet de sarcini.  +  Articolul 5Cererea de oferta se poate adresa de către societatea comercială:5.1. Unui număr nelimitat de firme de consultanţa, în care caz societatea comercială este obligată sa publice un anunţ în cel puţin două ziare de importanţa naţionala şi o publicaţie cu profil economic. În anunţul publicitar se vor cuprinde următoarele informaţii:1. obiectul general al asistenţei de specialitate solicitate;2. locul şi persoana de la care se poate obţine caietul de sarcini, inclusiv data limita pentru aceasta şi alte informaţii legate de prezentarea ofertei (limba, număr de exemplare etc.);3. termenul de depunere în plic sigilat a ofertelor (ziua, ora, locul).5.2. Unor consultanţi preselectionati, la recomandarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în funcţie de obiectul asistenţei de specialitate.În aceasta situaţie, cererea de oferta va consta într-o scrisoare de invitaţie, care va cuprinde elementele anunţului publicitar de la pct. 5.1. şi va fi adresată unui număr de minimum 5 firme de consultanţa.În situaţia în care asistenţa de specialitate presupune folosirea a maximum 10 om-zile de consultanţa, societatea comercială poate discuta condiţiile contractului fără a parcurge întreaga procedura de publicitate şi selectare.Înainte de semnarea contractului societatea comercială va solicita acordul Agenţiei Naţionale de Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, conform art. 11 din prezentul ordin.  +  Articolul 6Ofertele prezentate vor răspunde cerinţelor cuprinse în caietul de sarcini şi vor cuprinde "curriculum vitae" a specialiştilor firmei care vor lucra efectiv la proiect.Ofertele se vor prezenta în plicuri sigilate şi se vor păstra la sediul societăţii comerciale pînă la data întrunirii comisiei de evaluare a ofertelor, de către persoana menţionată în anunţ sau în scrisoarea de invitaţie.  +  Articolul 7Comisia de evaluare a ofertelor se numeşte de către consiliul de administraţie al societăţii comerciale şi va fi alcătuită din:- directorul general - preşedintele comisiei;- cel puţin un alt membru al comitetului de direcţie, în funcţie de specificul asistenţei de specialitate;- un specialist de la Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, desemnat de departamentul de specialitate al acesteia;- consilierul juridic al societăţii comerciale;- persoana din societatea comercială, numita de directorul general, cara va răspunde de derularea contractului de asistenţa de specialitate (responsabil de proiect);- un secretar (fără drept de vot).  +  Articolul 8Comisia de evaluare stabileşte data întrunirii membrilor săi pentru analiza ofertelor şi alegerea consultantului.Analiza ofertelor şi alegerea consultantului se realizează numai în situaţia în care s-au primit minimum 3 oferte.  +  Articolul 9Comisia de evaluare are următoarele obligaţii:1. stabileşte grila de evaluare a ofertelor (model anexa nr. 2);2. verifica integritatea plicurilor care cuprind ofertele;3. deschide plicurile şi verifica dacă ofertele sînt conforme cu cererea de oferta (conţinut, nr. de exemplare etc.);4. în situaţiile în care ofertele prezentate nu îndeplinesc unele din condiţiile de forma (nr. exemplare, limba) din cererea de oferta, comisia, cu majoritate de voturi, poate hotărî dacă oferta este sau nu acceptată.În cazul în care comisia de evaluare are un număr par de membri, preşedintele comisiei are posibilitatea de decizie în situaţia în care nu se întruneşte majoritatea;5. după acceptarea ofertelor care îndeplinesc condiţiile de prezentare solicitate, se va proceda la evaluarea ofertelor;6. ofertele vor fi analizate şi punctate individual de fiecare membru al comisiei, conform grilei de evaluare a ofertelor;7. secretarul comisiei totalizează rezultatele evaluărilor individuale ale membrilor comisiei şi clasifica ofertele;8. preşedintele comisiei verifica respectarea procedurii şi anunta firma cîştigătoare;9. secretarul comisiei redactează procesul-verbal de încheiere a evaluării ofertelor, care este semnat de toţi membrii comisiei şi de preşedinte.  +  Articolul 10Preşedintele comisiei informează firma cîştigătoare şi o convoacă pentru negocierea clauzelor contractuale.Anexa nr. 3 la prezentul ordin cuprinde un model de contract-cadru.  +  Articolul 11Societatea comercială este obligată, conform art. 64 lit. f) din Legea nr. 58/1991, să solicite acordul Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, înainte de încheierea contractului de asistenţa de specialitate cu firme de consultanţa străine.  +  Articolul 12În vederea obţinerii acordului Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, societatea comercială va prezenta acesteia următoarele documente: a) caietul de sarcini şi oferta firmei cîştigătoare; b) procesul-verbal al comisiei de evaluare, însoţit de punctajele individuale ale membrilor comisiei; c) proiectul de contract negociat cu firma de consultanţa.  +  Articolul 13Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, prin Departamentul Juridic sau Departamentul Vînzare Acţiuni, respectiv Departamentul Vînzare Active, comunică acordul sau observaţiile privind clauzele contractului de consultanţa, în termen de 5 zile.  +  Articolul 14După obţinerea acordului final al Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, societatea comercială semnează contractul de consultanţa.  +  Articolul 15Coordonarea activităţii consultantului se va realiza de către responsabilul de proiect, cu consultarea specialistului Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, menţionat la art. 7 din prezentul ordin.Rapoartele intermediare ale consultantului şi raportul final vor fi aprobate de societatea comercială, cu avizul consultativ al Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.  +  Articolul 16Prevederile prezentului ordin pot fi utilizate orientativ de către societăţile comerciale pentru:- contractarea cu firme străine a consultantei pentru alte obiective, care nu sînt legate de privatizarea societăţilor comerciale;- contractarea cu firme române a asistenţei de specialitate pentru privatizarea societăţilor comerciale. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentruPrivatizare şi Dezvoltarea ÎntreprinderilorMici şi Mijlocii,Adrian Severin  +  Anexa 1 ASISTENŢA DE SPECIALITATEpentru programul de privatizare initiat înainte de organizarea fondurilor CAIET DE SARCINI*)ModelIntroducereGuvernul României a initiat un program de reforma care are ca scop dezvoltarea noului cadru legislativ şi instituţional necesar trecerii la economia de piaţa.Un obiectiv major al acestui program îl constituie privatizarea societăţilor comerciale, în prezent proprietăţi de stat.Procesul de reforma a început cu adoptarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. Regiile urmează sa ramina în proprietatea statului, fiind în continuare administrate de acesta, iar societăţile comerciale urmează a fi privatizate progresiv. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale asigura cadrul legal necesar apariţiei agenţilor economici privati.Reglementarea legală a procesului de privatizare este asigurata de Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, adoptată la data de 16 august 1991, care prevede următoarele:- transferul gratuit către cetăţenii îndreptăţiţi a 30% din capitalul social al fiecărei societăţi comerciale cu capital de stat;- vînzarea de acţiuni ale societăţilor comerciale către investitori privati (persoane fizice sau juridice, române sau străine);- vînzarea unor active aparţinînd societăţilor comerciale către cumpărători privati (persoane fizice sau juridice, române sau străine).De asemenea, Legea privatizării societăţilor comerciale prevede înfiinţarea Fondurilor Proprietăţii Private şi a Fondurilor Proprietăţii de Stat, instituţii de administrare a 30%, respectiv 70% din capitalul societăţilor comerciale cu capital de stat.Înainte de organizarea F.P.P./F.P.S., legea prevede realizarea unui program de "privatizare rapida", care va include vînzarea acţiunilor a aproximativ 30 de societăţi comerciale şi vînzarea de active aparţinînd unor societăţi comerciale cu capital de stat.Prezentul caiet de sarcini are ca obiect asistenţa de specialitate pentru privatizarea unei societăţi comerciale cu capital de stat, a carei descriere sumară va fi prezentată în anexa. ObiectiveObiectivul acestei acţiuni îl constituie privatizarea cu succes a unei societăţi comerciale cu capital de stat.În contextul prezentat, prin privatizare cu succes se înţelege realizarea, în măsura posibilităţilor, a unei vinzari care să permită funcţionarea ulterioară a societăţii comerciale privatizate fără datorii sau obligaţii, în măsura sa îi afecteze nivelul performantelor viitoare, în condiţiile asigurării şi protecţiei intereselor statului, în calitatea sa de vinzator. SarciniFaza 1: analiza1. Analiza detaliată a activităţii societăţii comerciale, după cum urmează:Istoric şi descriere sumară a societăţii comerciale:------------------------------------------------------ Descriere şi adresa.- Numele directorului general sau al persoanei de contact.- Istoric, schimbări ale dreptului de proprietate.- Descrierea sumară a produselor, activităţilor, instalaţiilor şi echipamentelor, performantelor financiare anterioare (3 ani).- Alte subiecte de interes. Produse, pieţe, concurenta:----------------------------- Descrierea produselor societăţii în termeni calitativi şi cantitativi; identificarea aspectelor particulare în ce priveşte licentele şi patentele utilizate; aprecierea competitivitatii pe pieţele prezente şi viitoare.- Identificarea pieţelor prezentate (cantităţi, tendinte de creştere, cerinţe calitative etc.).- Identificarea pieţelor viitoare, a cerinţelor şi măsurilor necesare pentru a pătrunde pe acestea.- Identificarea principalilor concurenţi. Procesul tehnologic, dotarea existenta:----------------------------------------- Descrierea clădirilor, fabricilor şi a echipamentului (plan de situaţie, liste de echipamente etc.).- Descrierea procesului tehnologic pentru principalele produse.- Evaluarea modului în care dotările existente satisfac cerinţele calitative şi de eficienta.- Estimarea necesarului de îmbunătăţiri tehnologice şi modernizări şi a costurilor necesare. Organizare, management, forta de muncă:----------------------------------------- Descrierea organizării existente şi în ce măsura aceasta este adecvată.- Identificarea managerilor, a pregătirii şi experienţei acestora.- Identificarea forţei de muncă pe niveluri de pregătire, calificare, vîrsta, salarii etc.- Comentarii asupra atitudinii conducerii şi a personalului în legătură cu privatizarea. Situaţia şi performanţele financiare:--------------------------------------- Analiza bilanţului contabil şi rezultatele financiare pe ultimele 12 luni.- Analiza performantelor financiare recente (profit, flux financiar).- Analiza situaţiei financiare curente (structura capitalului, venitul net, plati de încasat, capital de lucru, stocuri, alte active financiare).- Analiza capacităţii de finanţare a necesarului de investiţii identificat anterior. Evaluarea activităţii societăţii comerciale:---------------------------------------------Avantajele societăţii comerciale, punctele slabe, trasaturi, tendinte, oportunitati.- Evaluarea avantajelor şi a punctelor slabe ale societăţii în activitatea sa prezenta şi în cea viitoare (ca societate comercială privată actionind pe o piaţa libera).- Identificarea tendinţelor ce ar putea ameninta existenta societăţii după privatizare.- Oportunitati ale societăţii comerciale privatizate şi modalităţi de a le folosi.- Prevederi privitoare la viitoarele performanţe financiare. Evaluarea şi propunerea preţului minim:----------------------------------------- Alegerea şi fundamentarea alegerii de metode de evaluare adecvate.- Fundamentarea coeficienţilor utilizaţi în evaluare.- Prezentarea aplicării metodelor alese în cazul societăţii comerciale şi a unei valori aproximative pentru societatea comercială.- Propunerea unui preţ minim care să asigure viabilitatea financiară a societăţii comerciale privatizate. Materiale scrise pentru Faza 1------------------------------1. Documentaţia de prezentare a societăţii comerciale.2. Prezentarea metodei de privatizare propuse. Durata Fazei 1--------------30 de zile de la data începerii derulării contractului. Faza a 2-a: implementareaSarcini1. Planul de privatizare- Pe baza propunerii aprobate se va elabora un plan detaliat cuprinzînd etapele privatizării şi planificarea termenelor pentru fiecare dintre acestea.- Sugestii privind posibilităţi de atragere a unor surse de finanţare pentru potentialii cumpărători.2. Studiul pieţei- Publicarea şi sondarea intereselor potenţialilor cumpărători.- Sistem de evidenta şi estimare a interesului manifestat.3. Documentaţia de vînzare- Pregătirea documentaţiei de vînzare în concordanta cu legislaţia şi modalităţile specifice aprobate pentru privatizarea societăţii comerciale.4. Negocieri- Asistenţa tehnica la negocierea vinzarii pachetelor de acţiuni conform planului aprobat.5. Formalităţi- Asistenţa tehnica pentru derularea tuturor formalităţilor de efectuare a tranzacţiei de privatizare.6. Publicitate- Asistenţa tehnica în elaborarea şi desfăşurarea programului pentru atragerea potenţialilor cumpărători. Durata Fazei a 2-a------------------3 luni de la începerea derulării contractului. Evaluarea capabilităţii ofertantului----------------------------------Prin oferta prezentată consultantul va trebui sa demonstreze ca este capabil:- sa formeze o echipa care să înţeleagă rapid şi să se adapteze la specificul cadrului legislativ şi al mediului economic românesc şi să aibă experienta în domeniul privatizării;- să poată sa acţioneze în condiţiile absentei unui sistem de evidenţa contabilă compatibil cu sistemele occidentale şi unei lipse de experienta şi date în domeniul evaluării tehnice şi financiare a societăţilor comerciale;- să asigure traducerea materialelor prezentate;- să asigure logistica necesară organizării în cele mai bune condiţii a derulării contractului. Probleme administrative şi termene------------------------------------1. Ofertele se primesc pînă la data de ..................2. Derularea contractului va începe la data de...........3. Faza 1 se încheie la data de..........................4. Faza a 2-a se încheie la data de......................5. Condiţiile de finalizare a contractului se vor stabili de comun acord, în concordanta cu planul de privatizare adoptat.6. Consultantul va fi răspunzător în faţa societăţii comerciale contractante pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin conform contractului. Componenta echipei de consultanţi---------------------------------Membrii echipei de consultanţi trebuie să aibă experienta şi rezultate semnificative în următoarele domenii:- evaluare de afaceri şi stabilirea preţurilor de vînzare în domeniul de activitate a societăţii comerciale contractante;- evaluarea tehnica a clădirilor, maşinilor, utilajelor, proceselor tehnologice, în special în domeniul de activitate al societăţii comerciale contractante;- analiza financiară într-un mediu economic similar cu cel prezent în România;- metode şi proceduri de privatizare;- rezolvarea problemelor juridice într-un mediu legislativ similar cu cel existent în România;- implementarea procedurii de privatizare într-un mediu legislativ şi economic asemănător cu cel din România;- publicitate adecvată pentru programul de privatizare.Echipa va trebui sa vorbeasca limbile engleza şi franceza, iar cunoaşterea limbii române va fi un avantaj. Finanţare---------Finanţarea contractului se va asigura din fondurile societăţii comerciale contractante. Notă *) Elementele cuprinse în [] sînt orientative.  +  Anexa 2 GRILA DE EVALUAREModel
    A. Punctarea ofertelor
    I.Evaluarea tehnică-max.100 pct.
    a)Analiza obiectivelor cuprinse în termenii de referinţă-max.30 pct.
      -abordarea obiectivelor-max.8 pct.
      -organizarea activităţii-max.7 pct.
      -planul de lucru-max.6 pct.
      -suport logistic şi organizatoric-max.2 pct.
      -colaborare cu firme din România şi/sau transferul de cunoştinţe spre partenerul român-max.7 pct.
    b)Experienţa generală a firmei în domeniul obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini-max.30 pct.
      -structuri instituţionale-max.2 pct.
      -aspecte juridice-max.2 pct.
      -management financiar-max.5 pct.
      -privatizare-max.7 pct.
      -management general-max.7 pct.
      -restructurare-max.7 pct.
    c)Echipa propusă de consultant pentru proiectul specific-max.35 pct.
    -şeful echipei      
        -pregătire profesională-max.7 pct.
        -experienţă generală-max.4 pct.
        -experienţă în Europa de Est-max.4 pct.
      -membrii echipei      
        -pregătire profesională-max.4 pct.
        -experienţă generală-max.9 pct.
        -experienţă în Europa de Est-max.7 pct.
    d)Experienţa firmei în România-max.5 pct.
    II.Evaluarea financiară      
      -oferta care conţine preţul minim se punctează cu 100 puncte;      
      -punctajul pentru celelalte oferte se calculează astfel:      
      preţul minim ────────────── preţul ofertei100  
     
    B. Determinarea punctajului final
    Se acordă evaluării tehnice o pondere de 80%, iar celei financiare de 20%, punctajul final fiind stabilit astfel:
    (puncte evaluare tehnică) X 0,8 + (puncte evaluare financiară) X 0,2 = punctaj final.
    C. Clasificarea ofertelor
    Se clasifică ofertele în funcţie de punctajul final.
   +  Anexa 3 CONTRACT DE ASISTENŢA TEHNICAModel1. Părţi contractante---------------------Numele şi adresa părţilor contractante.2. Scurt istoric----------------Se fac referiri la scrisoarea de invitaţie, caietul de sarcini şi licitaţia cîştigată de consultant.3. Definiţii------------Sînt definiţi toţi termenii utilizaţi în contract.4. Angajare-----------Angajare formala şi acceptarea angajării de către consultant.5. Obligaţiile consultantului-----------------------------Principalele obligaţii ale consultantului sînt cuprinse în caietul de sarcini, care va face parte din contract şi va fi anexat acestuia. În funcţie de cît de detaliat şi cuprinzator este caietul de sarcini se vor adauga date privind:- rapoartele ce trebuie întocmite de consultant şi datele limita de raportare;- limba contractuală;- prezenta membrilor echipei de asistenţa tehnica;- graficul de livrare a asistenţei tehnice.6. Condiţii de plată:----------------------- suma;- eşalonarea plăţilor, în procente din suma totală, la furnizarea rapoartelor;- valuta contractuală;- modalităţi de plată;- penalizări.7. Obligaţiile societăţii comerciale:--------------------------------------Exemple:- asigurarea de servicii (secretariat, traducere etc.);- disponibilitatea personalului propriu şi furnizarea datelor necesare consultantului.8. Clauze asiguratorii----------------------(pentru cazul desfăşurării defectuoase a contractului)Exemple:- depăşirea termenelor contractuale;- eventuala acceptare a acestor depăşiri;- întreruperea contractului;- despăgubiri;- reclamaţii şi arbitraj;- forta majoră.9. Diverse (generale sau specifice)-----------------------------------Exemplu:- drepturi de autor;- confidenţialitate;- asigurări;- lege aplicabilă;- contacte, adrese pentru notificări.----------------