NORMĂ nr. 21 din 31 martie 2016privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 8 aprilie 2016  Notă
  Conform alineatului (1) al articolului II din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020, prevederile prezentei norme se aplică pentru raportările întocmite pentru perioadele de referință ulterioare datei de 1 ianuarie 2021.
  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și alin. (5), art. 3 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. (2) lit. d), art. 29 alin. (5), art. 34 alin. (2) lit. a), c), d) și k) și art. 37 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 304, 312, 372 și 373 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, (la 01-01-2021, Preambulul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 30 martie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1Domeniul de aplicare și definiții(1) Prezenta normă reglementează obligația de aplicare a ghidurilor emise de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, denumită în cele ce urmează EIOPA, în vederea îndeplinirii cerințelor de întocmire a unor rapoarte incluse în raportările periodice de supraveghere prevăzute de prevederile legale, precum și obligația de transmitere către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în cele ce urmează A.S.F., a unor raportări suplimentare în scop statistic și de supraveghere întocmite pe baza evidențelor contabile și tehnico-operative.(2) Prezenta normă se aplică:a) societăților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, supravegheate de A.S.F. în conformitate cu dispozițiile părții I din aceeași lege;b) Abrogată. (la 01-01-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) c) societăților participative, holdingurilor de asigurare sau holdingurilor financiare mixte, prevăzute la art. 160 alin. (1) din Legea nr. 237/2015;d) sucursalelor stabilite pe teritoriul României de către societăți autorizate în alte state membre.(3) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015, prevederile legale definite la art. 1 alin. (2) pct. 37 din aceeași lege, precum și următoarele semnificații: (la 01-01-2021, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) a) conducere executivă - conducerea definită potrivit art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare; (la 01-01-2021, Litera a) din Alineatul (3), Articolul 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) b) Abrogată. (la 01-01-2021, Litera b) din Alineatul (3) al Articolului 1 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) b^1) prime brute încasate - totalitatea sumelor astfel cum sunt definite în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; (la 02-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul V din NORMA nr. 7 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 02 mai 2018 ) c) raportări periodice de supraveghere - informații prezentate de entitățile prevăzute la alin. (2) lit. a) și c) în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (5), art. 37 din Legea nr. 237/2015 și ale art. 304 alin. (1)-(3), art. 312 și 372 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2015/35; (la 01-01-2021, Litera c) din Alineatul (3) al Articolului 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) c^1) raportare suplimentară de lichiditate - informații întocmite pe baza evidențelor contabile, tehnico-operative și evaluării activelor la valoarea de piață, prezentate de societățile prevăzute la alin. (2) lit. a) în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) și (iv), lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 237/2015, precum și ale art. 304 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în vederea evaluării îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 237/2015 și exercitării de către A.S.F. a competențelor prevăzute la art. 34 alin. (2) lit. a), c), d) și k) și alin. (3) din aceeași lege; (la 01-01-2021, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) d) raportări suplimentare - raportări cantitative periodice întocmite pe baza evidențelor contabile și tehnico-operative ale entităților prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d).  +  Articolul 2Ghiduri EIOPA puse în aplicareA.S.F. și entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) aplică:a) Ghidul EIOPA-BoS-15/109 RO privind raportarea și publicarea informațiilor, prevăzut în anexa nr. 1;b) Ghidul EIOPA-BoS-15/107 RO privind raportarea în scopul stabilității financiare, prevăzut în anexa nr. 2, în condițiile atingerii pragurilor de transmitere a raportărilor prevăzute în ghid; anexele la ghid se publică pe website-ul EIOPA.  +  Articolul 3Termenele de transmitere a raportărilor periodice de supraveghere(1) Entitățile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a) transmit la A.S.F. raportările periodice de supraveghere prevăzute la art. 304 alin. (1)-(3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 coroborat cu art. 29 alin. (5) din Legea nr. 237/2015, astfel: a) raportul privind solvabilitatea și situația financiară - anual, la data publicării acestuia, dată care nu poate depăși 14 săptămâni de la încheierea exercițiului financiar, conform prevederilor art. 300 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;b) versiunile actualizate ale raportului prevăzut la lit. a), dacă este cazul - la data publicării versiunii actualizate, conform prevederilor art. 302 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35; c) raportul periodic de supraveghere - o dată la 3 ani, în termen de maximum 14 săptămâni de la încheierea exercițiului financiar, conform prevederilor art. 312 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;d) raportul de supraveghere privind ORSA - anual și ori de câte ori profilul de risc este modificat semnificativ, în termen de maximum două săptămâni de la încheierea evaluării, conform prevederilor art. 312 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;e) machetele cantitative anuale - anual, în termen de maximum 14 săptămâni de la încheierea exercițiului financiar, conform prevederilor art. 312 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;f) machetele cantitative trimestriale - trimestrial, în termen de maximum 5 săptămâni de la încheierea fiecărui trimestru, conform prevederilor art. 312 alin. (1) lit. d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.(2) Pentru exercițiile financiare pentru care societatea nu transmite raportul periodic de supraveghere se aplică prevederile art. 312 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35; termenul de transmitere a raportului prevăzut la art. 312 alin. (3) din regulamentul anterior menționat este cel prevăzut la alin. (1) lit. c).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), A.S.F., în cadrul desfășurării procesului de supraveghere, poate solicita în mod expres unei societăți transmiterea raportului periodic de supraveghere pentru un anumit exercițiu financiar, în conformitate cu prevederile art. 312 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35; termenul de transmitere este cel prevăzut la alin. (1) lit. c).(4) Entitățile menționate la art. 1 alin. (2) lit. c) respectă următoarele termene maxime de transmitere la A.S.F. a raportărilor periodice de supraveghere la nivel de grup prevăzute la art. 372 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35: a) raportul privind solvabilitatea și situația financiară la nivel de grup - anual, la data publicării acestuia, dată care nu poate depăși 20 de săptămâni de la încheierea exercițiului financiar, conform prevederilor art. 362 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;b) raportul unic privind solvabilitatea și situația financiară, dacă este cazul - anual, la data publicării acestuia, dată care nu poate depăși 14 săptămâni de la încheierea exercițiului financiar, conform prevederilor art. 368 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;c) versiunile actualizate ale raportului prevăzut la lit. a) sau b), dacă este cazul - la data publicării; d) raportul periodic de supraveghere ORSA - anual, în termen de maximum 20 de săptămâni de la încheierea exercițiului financiar, conform prevederilor art. 373 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;e) machetele cantitative anuale - anual, în termen de maximum 20 de săptămâni de la încheierea exercițiului financiar, conform prevederilor art. 373 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;f) machetele cantitative trimestriale - trimestrial, în termen de maximum 11 săptămâni de la încheierea fiecărui trimestru, conform prevederilor art. 373 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35. (la 01-01-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )  +  Articolul 3^1Cerințe de auditare financiară(1) Entitățile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) supun auditului financiar, realizat în conformitate cu standardele internaționale de audit adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România, următoarele machete incluse în raportul privind solvabilitatea și situația financiară, prevăzut la art. 304 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, întocmite conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.452 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile, formatele și machetele raportului privind solvabilitatea și situația financiară, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452:a) macheta S.02.01.02, prevăzută la art. 4 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;b) macheta S.23.01.01, prevăzută la art. 4 lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;c) macheta S.25.01.21, prevăzută la art. 4 lit. i) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;d) macheta S.25.02.21, prevăzută la art. 4 lit. j) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452;e) macheta S.25.03.21, prevăzută la art. 4 lit. k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452; f) macheta S.28.01.01, prevăzută la art. 4 lit. l) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452; g) macheta S.28.02.01, prevăzută la art. 4 lit. m) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.452. (2) Activitatea de audit financiar prevăzută la alin. (1) se efectuează de către firme de audit avizate de A.S.F., în conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2021, Alineatul (2) din Articolul 3^1 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (3) Firma de audit întocmește un raport de audit datat și semnat de către partenerul-cheie de audit, prin care acesta își exprimă opinia asupra machetelor prevăzute la alin. (1), cu privire la faptul că acestea oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. (la 01-01-2021, Alineatul (3) din Articolul 3^1 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (4) Entitățile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a) și b):a) publică raportul de audit prevăzut la alin. (3) împreună cu raportul privind solvabilitatea și situația financiară ale cărui machete au făcut obiectul auditării, în termenul maxim prevăzut de prevederile legale în vigoare; b) transmit A.S.F. raportul de audit prevăzut la alin. (3), însoțit de machetele care au făcut obiectul auditării, atât în format electronic conform art. 4, cât și pe suport hârtie, în termen de 14 săptămâni de la încheierea exercițiului financiar. (la 01-01-2021, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 3^1 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), termenul maxim de publicare, respectiv de transmitere la A.S.F. a raportului de audit asupra machetelor prevăzute la alin. (1) care fac parte integrantă din raportul privind solvabilitatea și situația financiară, având ca dată de referință 31 decembrie 2016, este 21 iulie 2017. (la 23-03-2017, Actul a fost completat de Articolul I din NORMA nr. 4 din 20 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 martie 2017 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 3 din NORMA nr. 21 din 1 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 02 aprilie 2020:Articolul 3(1) Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (iv) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, privind publicarea și transmiterea de către societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) a raportului privind solvabilitatea și situația financiară, incluzând machetele care fac parte integrantă din acesta conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.452 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile, formatele și machetele raportului privind solvabilitatea și situația financiară, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, întocmit pentru data de referință 31.12.2019, se prorogă până la data de 2 iunie 2020.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) publică și transmit A.S.F următoarele machete care fac parte din raportul privind solvabilitatea și situația financiară întocmit pentru data de referință 31.12.2019, până la data de 21 aprilie 2020:a) bilanț (S.02.01);b) LTG (S.22.01);c) fonduri proprii (S.23.01);d) calculul SCR (S.25.01).(3) Societățile prevăzute la alin. (1) asigură, de asemenea, publicarea oricăror informații adecvate cu privire la efectul coronavirus/COVID-19.(4) Societățile prevăzute la alin. (1) publică și transmit A.S.F. raportul de audit prevăzut la art. 3^1 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, aferent raportului privind solvabilitatea și situația financiară întocmit pentru data de referință de 31 decembrie 2019, până la data de 2 iunie 2020.
   +  Articolul 4Mijloacele de comunicare a raportărilor periodice de supraveghere(1) Entitățile menționate la art. 1 alin. (2) transmit raportările menționate la art. 3 în format electronic, în aplicația ASF E-HUB.(2) În vederea transmiterii machetelor cantitative anuale și trimestriale care fac parte din raportările periodice de supraveghere prevăzute la art. 3, entitățile raportoare utilizează standardul XBRL, forma și regulile de validare (taxonomia) publicate de EIOPA pentru fiecare tip și perioadă de raportare. (la 01-01-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )  +  Articolul 4^1Raportarea suplimentară de lichiditate(1) În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) lit. d), art. 34 alin. (2) lit. a), c), d) și k) din Legea nr. 237/2015 și ale art. 304 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 și în vederea asigurării unui sistem funcțional și eficient al managementului riscului de lichiditate, societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) dețin active lichide peste nivelul rezervei brute de daune, în cazul activității de asigurări generale, respectiv al rezervei brute de daune și al altor sume cuvenite contractanților și beneficiarilor, în cazul activității de asigurări de viață.(2) În vederea monitorizării riscului de lichiditate, societățile calculează și raportează lunar indicatorul de lichiditate pe baza evidențelor contabile, tehnico-operative și evaluării la valoarea de piață a activelor, separat pentru activitatea de asigurări generale, respectiv de asigurări de viață.(3) Modul de calcul și formatul raportării suplimentare de lichiditate privind indicatorul de lichiditate pe care societățile le transmit A.S.F. sunt prevăzute în anexele nr. 2^1 și 2^2 la prezenta normă.(4) În situația nerespectării prevederilor alin. (1), societățile restabilesc nivelul indicatorului de lichiditate până cel târziu la data maximă de transmitere a raportării suplimentare de lichiditate imediat următoare celei pe baza căreia a fost constatat indicatorul neconform, considerată ca dată de referință.(5) Data de referință pentru care se întocmește și se transmite prima raportare suplimentară de lichiditate este 31.03.2021.(6) În situația în care raportarea prevăzută la alin. (5) arată un indicator de lichiditate neconform, odată cu această raportare societatea transmite un plan, aprobat de conducere, cu măsuri și termene concrete pe care urmează să le întreprindă în scopul restabilirii nivelului indicatorului până cel târziu la data de 30.06.2021, considerată ca dată de referință; în perioada de aplicare a planului, societatea raportează lunar A.S.F., odată cu transmiterea raportării suplimentare de lichiditate, stadiul de implementare a măsurilor, respectiv măsurile efectiv realizate și rezultatele acestora în îmbunătățirea indicatorului de lichiditate. (la 01-01-2021, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )  +  Articolul 5Alte raportări suplimentare (la 01-01-2021, Titlul Articolului 5 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) transmit A.S.F., de asemenea, următoarele raportări suplimentare, completate în baza evidențelor contabile și tehnico-operative: (la 01-01-2021, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) a) raportări anuale:(i) situațiile financiare anuale în forma prevăzută de reglementările A.S.F. în vigoare;(ii) chestionar privind indemnizațiile brute plătite pe categorii de servicii medicale și furnizori de servicii medicale, în forma prevăzută în anexa nr. 2^3;(iii) raportarea privind angajații și persoanele cu contract de mandat, în forma prevăzută în anexa nr. 2^4; (la 01-01-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) b) raportări semestriale:(i) raportările contabile pentru semestrul I al exercițiului financiar, în forma prevăzută de reglementările A.S.F. în vigoare; (la 01-01-2021, Punctul (i) din Litera b) , Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (ii) rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 3;(iii) acoperirea riscurilor de catastrofe naturale pentru asigurările generale, în forma prevăzută în anexa nr. 4;(iv) raportarea privind tranzacțiile intragrup, în forma prevăzută în anexa nr. 4^1; (la 01-01-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completată de Punctul 15, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) c) raportări trimestriale:(i) tranzacțiile privind activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 5;(ii) tranzacțiile privind activitatea de asigurări de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 6;(ii^1) tranzacțiile privind activitatea de asigurări de viață cu componentă exclusivă de protecție (asigurări de deces din orice cauză), în forma prevăzută în anexa nr. 6^1; (la 01-01-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completată de Punctul 16, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (iii) obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută în anexa nr. 7;(iv) obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 8;(iv^1) obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări de viață cu componentă exclusivă de protecție (asigurări de deces din orice cauză), în forma prevăzută în anexa nr. 8^1;“ (la 01-01-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completată de Punctul 17, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (v) repartizarea primelor brute subscrise, nete de anulări, pe județe pentru asigurări generale și asigurări de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 9;(vi) repartizarea indemnizațiilor brute plătite pe județe pentru asigurări generale și asigurări de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 10;(vii) Abrogat. (la 01-01-2021, Punctul (vii) din Litera c) , Alineatul (1) , Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (viii) structura acționariatului asigurătorului, în forma prevăzută în anexa nr. 12;(ix) situația activității desfășurate pe teritoriul altor state de către societățile autorizate conform Legii nr. 237/2015, în forma prevăzută în anexa nr. 13;(x) situația primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și asigurări de viață pe categorii de contractanți, respectiv persoane fizice și juridice, în forma prevăzută în anexa nr. 14;(xi) situația și indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor agricole, în forma prevăzută în anexa nr. 15;(xii) situația și indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor facultative de locuințe, în forma prevăzută în anexa nr. 16;(xiii) împrumuturile acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare și asigurate de societățile de asigurare și/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 17;(xiv) registrele speciale de evidență a activelor care acoperă rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale și de viață, în conformitate cu prevederile Normei nr. 38/2015;(xv) raportarea aferentă cedărilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale și de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 17^1; (la 01-01-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completată de Punctul 19, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (xvi) raportarea aferentă primirilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale și de viață, în forma prevăzută în anexa nr. 17^2; (la 01-01-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost completată de Punctul 19, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 5 din NORMA nr. 21 din 1 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 02 aprilie 2020:
  Articolul 5Societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) transmit A.S.F. următoarele raportări trimestriale, întocmite pentru data de referință 31 martie 2020, astfel:a) machetele cantitative trimestriale prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.450 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 12.05.2020; în macheta Fonduri proprii (S.23.01), societățile prezintă o estimare a SCR pentru sfârșitul datei de referință a trimestrului, în locul valorii calculate anterior astfel cum se prevede în instrucțiunile de completare a machetei;b) prin excepție de la prevederile lit. a), societățile transmit A.S.F. macheta cantitativă trimestrială „Tranzacții cu instrumente derivate (S.08.02)“, până la data de 2 iunie 2020;c) raportările suplimentare trimestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020;d) raportările trimestriale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) dinNorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020.
  d) raportări lunare:(i) Abrogat. (la 01-01-2021, Punctul (i) din Litera d) , Alineatul (1) , Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (ii) Abrogat. (la 01-01-2021, Punctul (ii) din Litera d) , Alineatul (1) , Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (iii) situația modificării capitalurilor proprii pentru activitatea de asigurări generale, asigurări de viață și activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, în forma prevăzută în anexa nr. 20;(iv) situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată, în forma prevăzută în anexa nr. 21.
  (2) Sucursalele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) transmit A.S.F.:a) raportări anuale:(i) situațiile financiare anuale simplificate în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;(ii) raportarea privind situația activității desfășurate de sucursală în forma prevăzută în anexa nr. 22;b) raportări semestriale: raportările contabile în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.
   +  Articolul 6Termenele de transmitere a raportărilor suplimentare(1) Raportările anuale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) se transmit în termen de 120 de zile de la data de referință pentru care au fost întocmite, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i). (la 01-01-2021, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (1^1) Raportările semestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) se transmit în termen de 45 de zile de la data de referință pentru care au fost întocmite, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (i). (la 01-01-2021, Articolul 6 a fost completat de Punctul 22, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (2) Raportările trimestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea.(3) Raportările lunare prevăzute la art. 4^1 și art. 5 alin. (1) lit. d) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. (la 01-01-2021, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (4) Abrogat. (la 01-01-2021, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )  +  Articolul 7Mijloacele de comunicare a raportărilor suplimentare(1) Raportarea suplimentară prevăzută la art. 4^1 se transmite A.S.F. în format electronic în aplicația ASF-EWS, precum și pe suport hârtie.(2) Raportările suplimentare prevăzute la art. 5 se transmit A.S.F. în format electronic în aplicația ASF-EWS. (la 01-01-2021, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )  +  Articolul 8Moneda raportărilor suplimentare(1) În sensul prezentei norme, moneda de raportare este moneda utilizată pentru întocmirea situațiilor financiare ale entităților prevăzute la art. 1 alin. (2).(2) În cazul în care se precizează valoarea activelor sau obligațiilor denominate în altă monedă decât moneda de raportare, valoarea lor se convertește la cursul de închidere disponibil în ultima zi a perioadei de raportare.(3) În cazul valorii unui element de venit sau cheltuială valoarea de conversie în moneda de raportare este aceeași cu valoarea de conversie utilizată în scop contabil.  +  Articolul 9 Abrogat  +  Articolul 9 Retransmiterea(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) retransmit informațiile raportate cu ajutorul machetelor menționate în prezenta normă, atunci când, ulterior transmiterii informațiilor către A.S.F., intervin modificări semnificative ale informațiilor raportate inițial în legătură cu aceeași perioadă de raportare.(2) În același timp cu transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1), pentru toate modificările semnificative survenite după termenul de raportare, societatea transmite letric o notă explicativă care cuprinde:a) un tabel care să cuprindă valoarea precedentă raportată, valoarea rectificată, impactul modificărilor și motivele raportării incomplete sau incorecte; (la 01-01-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) b) măsurile pe care societatea le va adopta astfel încât aceste modificări să fie minime.(3) Modificările prevăzute la alin. (2) sunt considerate semnificative atunci când omiterea sau prezentarea eronată a acestora ar putea influența procesul decizional sau opinia A.S.F.(4) Abrogat. (la 01-01-2021, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) (la 02-05-2018, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 2, Articolul V din NORMA nr. 7 din 24 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 02 mai 2018 )  +  Articolul 10Răspunderea conduceriiMembrii conducerii executive a entității raportoare răspund pentru caracterul complet, corect și conform cu realitatea și cerințele prevederilor legale al raportărilor transmise A.S.F.  +  Articolul 11SancțiuniNerespectarea dispozițiilor prezentei norme se sancționează de către A.S.F. conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015.  +  Articolul 12Prevederi finale(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.(2) Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezenta normă.
  Președintele Autorității
  de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 31 martie 2016.Nr. 21.  +  Anexa nr. 1GHIDprivind raportarea și publicarea informațiilor (Anexa nr. 1)  +  Anexa nr. 2GHIDprivind raportarea în scopul stabilității financiare (Anexa nr. 2)  +  Anexa nr. 2^1
  Raportare suplimentară de lichiditate.
  Determinarea indicatorului de lichiditate pentru
  activitatea de asigurări generale
  - Raportare lunară -
  la data de: I.............I
  A. Total titluri de stat (în lei și valută), inclusiv certificate de trezorerie
  -lei-
  Denumirea instituției de credit custodeDenumirea emitentuluiValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)
  123
  Total titluri de stat
  *) Pentru evaluare se va utiliza cotația bid afișată de furnizorii de cotații, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile cotații, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puțin ajustările pentru depreciere. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.A.1. Titluri de stat în lei
  - lei -
  Denumirea instituției de credit custodeDenumireaemitentuluiDataachizițieiDatascadențeiValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)
  12345
  Total titluri de statXXX
  A.2. Titluri de stat în valută
  -lei-
  Denumirea instituției de credit custodeDenumireaemitentuluiDataachizițieiDatascadențeiValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)
  12345
  Total titluri de statXXX
  B. Obligațiuni emise de administrația publică locală
  -lei-
  Denumirea instituției de credit custodeDenumireaadministrației publiceDataachizițieiDatascadențeiValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)
  12345
  Total obligațiuni XXX
  *) Pentru evaluare se va utiliza cotația bid afișată de furnizorii de cotații, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  C. Total depozite bancare
  -lei-
  Denumirea instituției de creditValoarea totală a depozitelor*)
  12
  Total depozite
  *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.C.1. Depozite în lei la instituții de credit
  -lei-
  Denumirea instituției de creditDataconstituiriiDatascadențeiValoarea depozitului la data de referință pentru care se face raportarea
  1234
  Total depoziteXX
  C.2. Depozite în valută la instituții de credit
  Denumirea instituției de creditDataconstituiriiDatascadențeiValoarea depozitului la data de referință pentru care se face raportarea
  În valutăTip (EUR, USD etc.)Echivalent în lei
  123456
  Total depoziteXXXX
  D. Disponibilități în conturi curente și în casierie
  Denumirea instituției de creditDisponibil în conturi curenteDisponibil în casierieTotal disponibil în lei (6 = 2+3+4+5)
  în valută*)în leiîn valută*)în lei
  123456
  Total
  *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  E. Obligațiuni tranzacționate pe piețe reglementate
  -lei-
  Denumirea societății emitenteNumăr de obligațiuni emise de respectivul emitentNumăr de obligațiuni achiziționateValoarea de piață*) a unei obligațiuniValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportareaValoarea maximă admisă a obligațiunilorValoarea ponderată cu coeficientul de risc
  12345 = 3x46 = 5% (2x4)7 = 0,75 x min (5 și 6)
  XXXX
  *) Obligațiunile tranzacționate pe piețe reglementate (corporative) se evaluează la prețul de închidere din ultima zi de tranzacționare aferentă perioadei de raportare. Atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precedă această dată. În cazul în care obligațiunile nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza cotația bid afișată de furnizorii de cotații, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile prețurile de închidere sau cotații, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puțin ajustările pentru depreciere. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  F. Acțiuni tranzacționate pe piețe reglementate
  -lei-
  Denumirea societății emitenteNumăr de acțiuni emise de respectivul emitentNumăr de acțiuni achiziționateValoarea de piață a unei acțiuniValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportareaValoarea maximă admisă a acțiunilorValoarea ponderată cu coeficientul de risc
  12345 = 3x46 = 5% (2x4)7 = 0,50 x min (5 și 6)
  TotalXXX
  *) Acțiunile tranzacționate pe piețe reglementate se evaluează la prețul de închidere din ultima zi de tranzacționare aferentă perioadei de raportare. Atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precedă această dată. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  G. Titluri de participare la unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare și alte fonduri de investiții (OPCVM)
  -lei-
  Denumirea fonduluiNumărul titlurilor de participare deținuteValoarea de piață a unui titlu la data raportării *)Valoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea20% din valoarea activului net al fondului la data raportăriiValoarea ponderată cu coeficientul de risc
  1234 = 2x356 = 0,90 x min (4 și 5)
  TotalXX
  *) Se va utiliza VUAN - valoarea unui titlu (unitate de fond) din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  H. Total active lichide
  -lei-
  Nr. crt.Tipuri de activeValoareMESAJValoarea maximă admisă
  1.Total titluri de stat, inclusiv certificate de trezorerie (A)X
  2.Obligațiuni emise de administrația publică locală (B)X
  3.Total depozite bancare (C)X
  4.Disponibilități conturi curente și în casierie (D)X
  5.Valoarea obligațiunlor tranzacționate pe piețe reglementate (E)
  6.Valoarea acțiunilor tranzacționate pe piețe reglementate (F)
  7.Titluri de participare la OPCVM (G)
  8.Total active lichide (H)X
  NOTĂ: [Valori mobiliare și titluri de participare la OPCVM (E + F + G) / [Total active lichide (H)] ≤ 0,50
  I. Rezerva brută de daune Rezerva brută de daune se determină conform prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Normei Activității de Supraveghere Financiară nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă.J. Indicatorul de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale = Total active lichide (H)/ Rezerva brută de daune (I) (la 01-01-2021, Actul a fost completat de Punctul 28, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2^2
  Raportare suplimentară de lichiditate.
  Determinarea indicatorului de lichiditate pentru
  activitatea de asigurări de viață
  - Raportare lunară -
  la data de: I.............I
  A. Total titluri de stat (în lei și în valută), inclusiv certificate de trezorerie
  Denumirea instituției de credit custodeDenumirea emitentuluiValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)
  123
  Total titluri de stat
  *) Pentru evaluare se va utiliza cotația bid afișată de furnizorii de cotații, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile prețurile de închidere sau cotații, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puțin ajustările pentru depreciere. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.A1. Titluri de stat în lei
  -lei-
  Denumirea instituției de credit custodeDenumirea emitentuluiData achizițieiData scadențeiValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)
  12345
  Total titluri de statXXX
  A2. Titluri de stat în valută
  -lei-
  Denumirea instituției de credit custodeDenumirea emitentuluiData achizițieiData scadențeiValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)
  12345
  Total titluri de statXXX
  B. Obligațiuni emise de administrația publică locală
  -lei-
  Denumirea instituției de credit custodeDenumirea administrației publiceData achizițieiData scadențeiValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea *)
  12345
  Total obligațiuniXXX
  *) Pentru evaluare se va utiliza cotația bid afișată de furnizorii de cotații, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  C. Total depozite bancare
  -lei-
  Denumirea instituției de creditValoarea totală a depozitelor*)
  12
  Total depozite
  *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.C.1. Depozite la instituții de credit în lei
  -lei-
  Denumirea instituției de creditDat constituiriiData scadențeiValoarea depozitului la data de referință pentru care se face raportarea
  1234
  Total depoziteXX
  C.2. Depozite la instituții de credit în valută
  Denumirea instituției de creditData constituiriiData scadențeiValoarea depozitului la data de referință pentru care se face raportarea
  În valutăTip (EUR, USD etc.)Echivalent în lei
  123456
  Total depoziteXXXX
  D. Disponibilități în conturi curente și în casierie
  Denumirea instituției de creditDisponibil în conturi curenteDisponibil în casierieTotal disponibil în lei (6 = 2 + 3 + 4 +5)
  în valută*)în leiîn valută*)în lei
  123456
  Total
  *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  E. Obligațiuni tranzacționate pe piețe reglementate
  -lei-
  Denumirea societății emitenteNumăr de obligațiuni emise de respectivul emitentNumăr de obligațiuni achiziționateValoarea de piață*) a unei obligațiuniValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportareaValoarea maximă admisă a obligațiunilorValoarea ponderată cu coeficientul de risc
  12345 = 3x46 = 5% (2x4)7 = 0,75 x min (5 și 6)
  XXXX
  *) Obligațiunile tranzacționate pe piețe reglementate (corporative) se evaluează la prețul de închidere din ultima zi de tranzacționare aferentă perioadei de raportare. Atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precedă această dată. În cazul în care obligațiunile nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza cotația bid afișată de furnizorii de cotații, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile prețurile de închidere sau cotații, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puțin ajustările pentru depreciere. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  F. Acțiuni tranzacționate pe piețe reglementate
  -lei-
  Denumirea societății emitenteNumăr de acțiuni emise de respectivul emitentNumăr de acțiuni achiziționateValoarea de piață a unei acțiuniValoarea de piață la data de referință pentru care se face raportareaValoarea maximă admisă a acțiunilorValoarea ponderată cu coeficientul de risc
  12345 = 3x46 = 5% (2x4)7 = 0,50 x min (5 și 6)
  TotalXXX
  *) Acțiunile tranzacționate pe piețe reglementate se evaluează la prețul de închidere din ultima zi de tranzacționare aferentă perioadei de raportare. Atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precedă această dată. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  G. Titluri de participare la OPCVM
  -lei-
  Denumirea fonduluiNumărul titlurilor de participare deținuteValoarea de piață a unui titlu la data raportării *)Valoarea de piață la data de referință pentru care se face raportarea20% din valoarea activului net al fondului la data raportăriiValoarea ponderată cu coeficientul de risc
  1234 = 2x356 = 0,90 x min (4 și 5)
  TotalXX
  *) Se va utiliza VUAN - valoarea unui titlu (unitate de fond) din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  H. Total active lichide
  -lei-
  Nr. crt.Tipuri de activeValoareMESAJValoarea maximă admisă
  1.Total titluri de stat, inclusiv certificate de trezorerie (A)X
  2.Obligațiuni emise de administrația publică locală (B)X
  3.Total depozite bancare (C)X
  4.Disponibilități în conturi curente și în casierie (D)X
  5.Valoarea obligațiunilor tranzacționate pe piețe reglementate (E)
  6.Valoarea acțiunilor tranzacționatc pe piețe reglementate (F)
  7.Titluri de participare la OPCVM (G)
  8.Total active lichide (H)X
  NOTĂ: [Valori mobiliare și titluri de participare la OPCVM (E + F + G)] / [Total active lichide (H)] ≤ 0,50
  I. Rezerva brută de daune și alte sume cuvenite contractanților și beneficiarilor:
  1.1. 0,5% din sumele asigurate în cazul asigurărilor de deces
  1.2. Maximum dintre 0,5% din sumele asigurate și 10% din valorile de răscumpărare în cazul asigurărilor care acoperă riscul de deces și la care este garantată o valoare de răscumpărare
  1.3. 10% din valorile de răscumpărare în cazul asigurărilor care nu acoperă riscul de deces și la care este garantată o valoare de răscumpărare
  1.4. rezerva brută de daune *)
  *) Se includ sumele datorate pentru maturități și răscumpărări în măsura în care acestea nu se regăsesc în rezerva de daune. Rezerva brută de daune se determină conform prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă.
  J. Indicatorul de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viață = Total active lichide (H) / Suma de la I.1 la I.4 (la 01-01-2021, Actul a fost completat de Punctul 28, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2^3
  Chestionar privind indemnizațiile brute plătite pe categorii
  de servicii medicale și furnizori de servicii medicale
  - Raportare anuală -
  la data de: I.........I
  Chestionar pentru fiecare clasă de asigurări care acoperă servicii medicale, accidente și boli profesionale
  CLASA DE ASIGURARE
  - lei -
  Categorii de serviciiTotal sume decontate, direct pacientului sau unității sanitareCategorii de furnizori
  SpitaleUnități rezidențiale cu internare cazare pe termcn lungFurnizori de servicii medicale ambulatoriiFurnizori de servicii medicale auxiliareFurnizori de bunuri medicaleAlte tipuri de furnizori**)
  A1234567
  1Total sume decontate pentru servicii medicale, direct pacientului sau unității sanitare0000000
  ladin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0000000
  lbasiguraților în afara țării0000000
  lcasiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0000000
  2Servicii spitalicești pentru afecțiuni acute0000000
  2adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  2basiguraților în afara țării0
  2casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  3Servicii spitalicești pentru afecțiuni cronice (recuperare, reabilitare, balneologie)0000000
  3adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  3basiguraților în afara țării0
  3casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  4Servicii medicale acordate în spital, internare de zi0000000
  4adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  4basiguraților în afara țării0
  4casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  5Servicii de asistență primară0000000
  5adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  5basiguraților în afara țării0
  5casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  6Servicii medicale ambulatorii de specialitate clinice0000000
  6adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  6basiguraților în afara țării0
  6casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  7Servicii de medicină dentară0000000
  7adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  7basiguraților în afara țării0
  7casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  8Servicii medicale la domiciliu0000000
  8adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  8basiguraților în afara țării0
  8casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  9Servicii medicale ambulatorii paraclinice0000000
  9adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  9basiguraților în afara țării0
  9casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  10Servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar0000000
  10adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  10basiguraților în afara țării0
  10casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  11Medicamente0000000
  11adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  11basiguraților în afara țării0
  11casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  12Dispozitive medicale0000000
  12adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  12basiguraților în afara țării0
  12casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  13Servicii de prevenție0000000
  13adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  13basiguraților în afara țării0
  13casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  14Alte servicii medicale sau conexe0000000
  14adin care, pentru servicii medicale furnizateasiguraților în România0
  14basiguraților în afara țării0
  14casiguraților cu reședința în străinătate în unități medicale din România0
  15Cheltuieli administrative pentru asigurările medicale
  **) Direct către asigurat servicii de spitalizare și intervenții chirurgicale Instrucțiuni de completare: Se va completa câte un chestionar pentru fiecare clasă de asigurări care acoperă servicii medicale, accidente și boli profesionale Un set complet de chestionare reprezintă toate chestionarele aferente unui an calendaristic și este format dintr-un număr de chestionare egal cu numărul de clase de asigurare care în anul de referință au acoperit serviciile medicale, accidentele și bolile profesionale. Se au în vedere următoarele definiții și reguli de validare: Tipul serviciului ● Rândul 2 - Servicii spitalicești pentru afecțiuni acute: Include servicii generale furnizate în spital înainte de trimiterea pacientului către un consult de specialitate (examinări de rutină, prescrierea de medicamente, consilierea pacienților, injecții sau vaccinări, consultații prenatale de rutină etc.) și servicii medicale specializate (implică utilizarea aparaturii și tehnicii avansate, proceduri de diagnostic și tratament mai complexe și, de obicei sunt furnizate de unități specializate etc.). ● Rândul 3 - Servicii spitalicești pentru afecțiuni cronice (recuperare, reabilitare, balneologie): Includ servicii medicale furnizate în scopul ameliorării capacității funcționale, pacienților cu limitări datorate unei boli sau răni recente sau cu caracter recurent. Include servicii care au ca scop atingerea, revenirea sau menținerea la un nivel funcțional al capacităților fizice (de ex.: recuperarea funcțiilor corporale prin intermediul unei proteze), senzoriale (de ex.: recuperarea auzului prin intermediul unei proteze), intelectuale (de ex.: recuperarea memoriei după un accident vascular cerebral), psihologice și sociale. ● Rândul 4 - Servicii medicale acordate în spital, internare de zi: Serviciile medicale de spitalizare de zi includ servicii medicale furnizate de spitale pentru pacienții cărora li s-au făcut formele de internare și sunt externați pe parcursul aceleiași zile. ● Rândul 5 - Servicii de asistență primară: Includ consultații (inclusiv la domiciliu), diagnosticarea și prevenția bolilor, recomandarea de examene paraclinice, încadrarea pacienților în grupe de risc, servicii medicale curative în caz de boală sau accident, servicii de mică chirurgie și tratament injectabil, prescrierea de tratament medical și igenico-dietetic, întocmirea de trimiteri pentru consult de specialitate, monitorizarea pacienților, eliberarea de acte medicale etc. ● Rândul 6 - Servicii medicale ambulatorii de specialitate clinice: Includ servicii medicale specializate furnizate pacienților în cabinete medicale individuale, centre medicale, centre de sănătate etc. ● Rândul 7 - Servicii de medicină dentară: Includ servicii stomatologice furnizate atât în cabinete independente cât și pacienților neinternați în cabinetele stomatologice din structura spitalelor, în ambulatorii de specialitate ale spitalelor, în cabinete organizate la locul de muncă, în școli sau penitenciare. ● Rândul 8 - Servicii medicale la domiciliu: Includ serviciile de îngrijire medicală prestate de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătățirea stării de bine a acestuia din punct de vedere fizic și psihic și se efectuează la indicația medicilor. ● Rândul 9 - Servicii medicale ambulatorii paraclinice: Includ serviciile de diagnosticare furnizate pacienților prin analize de laborator, explorări funcționale, tehnici de diagnosticare radiologică, ca de exemplu: radiografie convențională a sistemului osos, radiografie convențională a țesuturilor moi; radiografie cu utilizarea unei substanțe de contrast sau foto-imagistică; scanare și imagistică prin rezonanță magnetică nucleară; imagistică în medicina nucleară; explorări cu ajutorul ultrasunetelor; alte tehnici de diagnosticare imagistică (angiocardiografie, flebografie, termografie, estimarea densității minerale osoase etc.) ● Rândul 10 - Servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar: Includ serviciile de transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgență, cu sau fără medic, acordate pacienților. Includ serviciile de ambulanță și serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) care au în structura lor, după caz, echipaje de intervenție specializate în acordarea primului ajutor calificat, reanimarea, descarcerarea și executarea operațiunilor de salvare, inclusiv salvarea aeriană. ● Rândul 11 - Medicamente: Include produsele medicamentoase achiziționate de pacient (și decontate prin asigurare) atât în farmacii independente cât și în farmacii din cadrul unor unități sanitare cum ar fi: spitale, ambulatorii de spital sau alte canale de distribuție ● Rândul 12 - Dispozitive medicale: Include bunuri medicale cum ar fi: orteze, proteze, ochelari de vedere, aparate auditive etc. ● Rândul 13 - Servicii de prevenție: Includ imunizările (inclusiv costul vaccinului), servicii de screening (pentru depistarea cancerului la sân, cancerului cervical, de colon, a diabetului, testarea HIV/SIDA, malarie, tuberculoză etc.), consultații de monitorizare a stării de sănătate în anumite situații cum ar fi sarcina (consultații pre și post-natale), pentru anumite categorii de persoane (copii, bătrâni) sau control preventiv medical sau stomatologic. ● Rândul 14 - Alte servicii medicale sau conexe: toate serviciile medicale care nu au fost precizate la rândurile anterioare. ● Rândul 15 - Cheltuieli administrative pentru asigurările medicale: Include costurile serviciilor de soluționare a dosarului de daună, comisioane sau cheltuieli indirecte. Tipul furnizorului de servicii medicale ● Coloana 3 - Unități rezidențiale cu internare / cazare pe termen lung: Includ: cămine de bătrâni cu asistență medicală, hospice, centre de îngrijire paliativă, unități medico-sociale etc. ● Coloana 4 - Furnizori de servicii medicale ambulatorii: Includ furnizori de servicii medicale ambulatorii care nu furnizează și servicii medicale cu internare ● Coloana 5 - Furnizori de servicii medicale auxiliare: Includ unități sanitare care furnizează servicii auxiliare (de ex.: transport medical, ambulanță, laboratoare medicale și de diagnostic) direct pacienților și nu sunt incluse în tratamentul spitalicesc sau ambulatoriu ● Coloana 6 - Furnizori de bunuri medicale: Includ furnizori specializați a căror principală activitate este vânzarea cu amănuntul a produselor medicale. ● Coloana 7 - Alte tipuri de furnizori: alți furnizori de servicii medicale care nu au fost precizați la coloanele anterioare Reguli de validare a chestionarului ● col.1 = col.2+col.3+col.4+col.5+col.6+col.7 ● rd. 1 = rd.1a+rd.1b+rd.1c ● rd. 2 = rd.2a+rd.2b+rd.2c ...................... ● rd. 13 = rd.13a+rd.13b+rd.13c ● rd 14 = rd.14a+rd.14b+rd.14c ● col.2 rd.1 = col.2 rd.2 + col.2 rd.3 + ... + col.2 rd.14 ● col.3 rd.1 = col.3 rd.2 + col.3 rd.3 + ... + col.3 rd.14 ● col.4 rd.1 = col.4 rd.2 + col.4 rd.3 + ... + col.4 rd.14 ............................ ● col.7 rd.1 = col.7 rd.2 + col.7 rd.3 + ... + col.7 rd.14 (la 01-01-2021, Actul a fost completat de Punctul 28, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2^4
  Date privind angajații și nivelul de salarizare
  la data de: ..............
  - Raportare anuală -
  Nr. crt.SpecificațieU/MCu carte de muncă pe perioadă nedeterminatăCu carte de muncă pe perioadă determinatăCu contract de mandat*)
  1.Număr total de persoane, din care:Nr.
  - în conducerea executivăNr.
  - în conducerea operativăNr.
  2.Salariul brut mediu lunar/angajatLei
  3.Număr total de persoane care activează în cadrul departamentelor aferente funcțiilor cheie din care:Nr.
  - funcția de audit internNr.
  - funcția de conformitateNr.
  - funcția de management al risculuiNr.
  - funcția actuarialăNr.
  *) conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2021, Actul a fost completat de Punctul 28, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale
  - Raportare semestrială -
  la data de: ..........
  -lei-
  Nr. crt.IndicatoriAsigurări directe și acceptări în reasigurareCedări în reasigurare și retrocedăriValori nete
  XABC=A-B
  1Prime subscrise nete de anulări
  2Rezerva de prime la începutul perioadei
  3Rezerva de prime la sfârșitul perioadei
  4Variația rezervei de prime (3)-(2)
  5Prime câștigate (1)-(4)
  6Despăgubiri și cheltuieli cu soluționarea daunelor
  7Recuperări și regrese ajustate cu deprecierile
  8Rezerva de daune avizate la începutul perioadei
  9Rezerva de daune avizate la sfârșitul perioadei
  10Variația rezervei de daune avizate (9)-(8)
  11Rezerva de daune neavizate la începutul perioadei
  12Rezerva de daune neavizate la sfârșitul perioadei
  13Variația rezervei de daune neavizate (12)-(11)
  14Daune întâmplate(6)-(7)+( 10)+( 13)
  15Cheltuieli de achiziție aferente primelor subscrise
  16Cheltuieli de achiziție amânate la începutul perioadei
  17Cheltuieli de achiziție amânate la sfârșitul perioadei
  18Variația cheltuielilor de achiziție amânate (17)-(16)
  19Cheltuieli de achiziție ale perioadei (15)- (18)
  20Cheltuieli de administrare
  21Cheltuieli de exploatare (19)+(20)
  22Variația rezervei pentru riscuri neexpirate
  23Variația rezervei de catastrofă
  24Variația altor rezerve tehnice
  25Alte venituri tehnice
  26Alte cheltuieli tehnice
  27Total venituri tehnice (5)+(25)
  28Total cheltuieli tehnice (14)+(21)+(22)+(23)+(24)+(26)
  29Rata daunei (14)/(5)%
  30Rata cheltuielilor (21)/(5)%
  31Rata combinată (29)+(30)
  32Rezultat tehnic*) (27)-(28)
  *) a se corela cu Contul tehnic (la 01-01-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 4Acoperirea riscurilor de catastrofe naturale- Raportare semestrială - Macheta nr. 1 Situația primelor brute subscrise aferente contractelor de asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale, a rezervei de catastrofă constituite, a nivelului reținerii proprii și a acumulării răspunderilor asumate la data de: |...........................| - lei -
  Nr. crt.Clase de asigurare Prime brute subscrise*1) pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale Rezerva brută de catastrofă Nivelul reținerii proprii*2) a asigurătorului pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe (la sfârșitul perioadei de raportare) Acumularea răspunderilor asumate prin contracte de asigurare care acoperă riscuride catastrofe (la sfârșitul perioadei de raportare)
  În perioada de raportare(semestru) Cumulat de la începutul exercițiului financiar Constituită pentru primelesubscrise în perioada deraportare (evidențiate în coloana 2) Constituită pentru primelesubscrise cumulat de la începutul exercițiului financiar (evidențiate în coloana 3) Soldul rezervei brutede catastrofă la sfârșitul perioadei de raportare
  1 2 3 4 5 6 7 8
  1.
  2.
  Total
  Notă
  *1) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
  *2) Se va anexa modul de calcul al reținerii proprii a asigurătorului pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale. Nivelul reținerii proprii se determină ca o estimare cumulată pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale și pentru care asigurătorul răspunde.
  Pentru calculul echivalentului în lei al nivelului reținerii proprii și al acumulării răspunderilor asumate se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
  Macheta nr. 2 Situația contractelor de reasigurare care includ acoperirea riscurilor de catastrofe naturale la data de: |..................|
  Nr. crt. Clase de asigurare care fac obiectul contractelor de reasigurare Tip contract Capacitatea contractului de reasigurare - EUR - Prioritatea contractului de reasigurare - EUR - Răspunderea societății care preia în reasigurare - EUR - Prime cedate în reasigurare - EUR - Valoarea indemni- zațiilor brute plătite de asigurător - EUR -
  1 2 3 4 5 6 7
  1.
  2.
  Total x x x
  *Font 8* Macheta nr. 3 Acumularea maximă aferentă contractelor de asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale*1) la data de: |......................|
  Nr. crt.Clase de asigurare Agregat sume asigurate pentru contracte de asigurare în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - EUR - din care:
  Sume asigurate cedate în reasigurare*1) - EUR - Sume asigurate în reținerea asigurătorului - EUR -
  1 2 3 4 = 2-3
  1.
  2.
  Total
  Notă
  *1) Vor fi luate în calcul numai contractele de reasigurare proporțională.
  *Font 7* Macheta nr. 4 Expunerea maximă - Dauna maximă posibilă aferentă contractelor de asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale la data de: |..........................|
  Nr. crt.Clase de asigurare Dauna maximă posibilă aferentă contractelor în vigoare - EUR - Dauna maximă posibilă în sarcina societăților care preiau în reasigurare - EUR - Dauna maximă posibilă (netă) în sarcina asigurătorului - EUR -
  pentru contractele proporționale pentru contractele neproporționalepentru contractele proporționalepentru contractele neproporționalepentru contractele proporționalepentru contractele neproporționale
  1 2 3 4 5 6 7
  1.
  2.
  Total
   +  Anexa nr. 4^1
  Raportarea privind tranzacțiile intragrup
  la data de: ...........
  - Raportare semestrială -
  Nr. crt.Denumirea societății din cadrul grupuluiȚara sediului socialDescrierea pe scurt a tipului de tranzacții desfășurate/servicii prestateValoarea participației deținuteSold datoriiSold creanțeVenituri/ (cheltuieli) în anul de raportareGaranții și tranzacții extra bilanțiere
  1
  2
  3
  4
  (la 01-01-2021, Actul a fost completat de Punctul 30, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 5
  Raportarea tranzacțiilor efectuate pentru
  activitatea de asigurări generale
  - Raportare trimestrială -
  la data de: I...........I
  Nr. Crt.IndicatoriA1*1)A2*1)A3*1)A4*1)A5*1)A6*1)A7*1)A8*1)A9*1)A10*1)A11*1)A12*1)A13*1)A14*1)A15*1)A16*1)A17*1)A18*1)Total
  Răspundere civilă auto, exclusiv răspunderea transportatoruluiRăspunderea transportatorului
  1Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - buc.
  2Număr de contracte noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare*0) -buc.
  3Număr de daune avizate și nelichidate la sfârșitul perioadei de raportare - buc.
  4Număr de daune avizate și nelichidate în perioada de raportare - buc.
  5Număr de dosare de daună lichidate sau plătite parțial în perioada de raportare*2) - buc.
  6Prime brute subscrise*3) - total, din care:
  7a) din asigurări directe
  8b) din primiri în reasigurare
  9Prime brute câștigate*4) - total, din care:
  10a) din asigurări directe
  11b) din primiri în reasigurare
  12Prime brute subscrise anulate
  13Prime brute subscrise cedate în reasigurare - total, din care:
  14a) din asigurări directe
  15b) din primiri în reasigurare
  16Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care:
  17a) din asigurări directe
  18b) din primiri în reasigurare
  19Prime nete de reasigurare câștigate*5) - total, din care:
  20a) din asigurări directe
  21b) din primiri în reasigurare
  22Prime brute încasate - total, din care **):
  23a) din asigurări directe
  24b) din primiri în reasigurare
  25Prime brute subscrise intermediate de companii de brokeraj
  26Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare
  27Venituri din recuperări și regrese nete de reasigurare
  28Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare
  29Daune Întâmplate*6) - total, din care:
  30a) pentru asigurări directe
  31b) pentru primiri în reasigurare
  32Despăgubiri brute plătite*7) - total, din care:
  33a) pentru asigurări directe
  34b) pentru primiri în reasigurare
  35Despăgubiri brute plătite - total, din care:
  36a) aferente daunelor întâmplate în anii anteriori
  37- avizate în anii anteriori
  38- avizate în anul de raportare
  39b) aferente daunelor întâmplate în anul de raportare
  40- pentru contractele aflate în vigoare la sfârșitul exercițiului financiar precedent
  41- pentru contracte noi încheiate în anul de raportare
  42Despăgubiri nete plătite - total, din care:
  43a) aferente daunelor întâmplate în anii anteriori
  44b) aferente daunelor întâmplate în anul de raportare
  45Cheltuieli cu soluționarea daunelor*8)
  46Cheltuieli cu managementul investițiilor*9)
  47Cheltuieli administrative
  48Cheltuieli de achiziție - total, din care:
  49a) Cheltuieli privind comisioanele pentru primele intermediate de companii de brokeraj
  50b) Cheltuieli cu reclama și publicitatea
  51Sume asigurate aferente contractelor în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare
  52Sume asigurate aferente contractelor noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare
  *0) Se raportează inclusiv contractele care se reînnoiesc în cursul perioadei de raportare, precum și contractele care se aniversează în cursul perioadei și pentru care se înregistrează subscriere de prime. *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015. *2) Numărul de dosare de daună din perioada de raportare pentru care există cel puțin o plată. *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate. *4) Primele brute subscrise câștigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variația rezervei brute de primă. *5) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare și cu variația rezervei nete de primă. *6) Daune întâmplate: suma dintre despăgubirile brute plătite și variația în cursul exercițiului financiar a rezervei de daune avizate și neavizate. Sunt excluse cheltuielile de soluționare a daunelor și variația rezervei pentru cheltuieli de soluționare a daunelor. *7) Despăgubirile nu vor fi diminuate cu recuperări și regrese. *8) Cheltuielile cu soluționarea daunelor = cheltuieli cu procesarea și soluționarea daunelor, inclusiv cheltuielile juridice și onorariile experților evaluatori și comisioanele bancare în cazul plăților cu despăgubirile. *9) Cheltuielile cu managementul investițiilor = cheltuieli alocate la nivelul portofoliului de contracte de asigurare care includ cheltuielile de păstrare a evidențelor pentru portofoliul de investiții, salariile personalului responsabil cu activitatea de investiții, cheltuielile cu activitatea de tranzacționare (de exemplu, cumpărare-vânzare de titluri), precum și remunerațiile serviciului de custodie. *) Conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015. **) A se corela cu raportările aferente cotei pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară. (la 01-01-2021, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 6
  Raportarea tranzacțiilor efectuate pentru activitatea de asigurări de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: [...........]
  Nr. crt.IndicatoriC1*1)C2*1)C3*1)C4*1)C5*1)C6*1)C7*1)A1*2)A2*2)Total
  1Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - buc.
  2Număr de contracte noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare*0) - buc.
  3Număr de daune avizate și nelichidate la sfârșitul perioadei de raportare - buc.
  4Număr de daune avizate și nelichidate în perioada de raportare - buc.
  5Număr de dosare de daună lichidate sau plătite parțial în perioada de raportare*2) - buc.
  6Prime brute subscrise*3) - total, din care:
  7a) din asigurări directe
  8b) din primiri în reasigurare
  9Prime brute câștigate*4) - total, din care:
  10a) din asigurări directe
  11b) din primiri în reasigurare
  12Prime brute intermediate de companii de brokeraj
  13Prime brute subscrise anulate
  14Prime brute subscrise cedate în reasigurare - total, din care:
  15a) din asigurări directe
  16b) din primiri în reasigurare
  17Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care:
  18a) din asigurări directe
  19b) din primiri în reasigurare
  20Prime nete de reasigurare câștigate*5) – total, din care:
  21a) din asigurări directe
  22b) din primiri în reasigurare
  23Prime brute încasate - total, din care:*)
  24a) din asigurări directe
  25b) din primiri în reasigurare
  26Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare
  27Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare
  28Daune întâmplate*6) - total, din care:
  29a) pentru asigurări directe
  30b) pentru primiri în reasigurare
  31Indemnizații brute plătite (fără maturități) - total, din care:
  32a) pentru asigurări directe
  33b) pentru primiri în reasigurare
  34Indemnizații brute plătite (fără maturități) - total, din care:
  35a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori
  36b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare
  37Indemnizații nete plătite - total, din care:
  38a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori
  39b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare
  40Sume datorate pentru răscumpărări totale
  41Sume plătite pentru răscumpărări totale
  42Sume datorate pentru răscumpărări parțiale
  43Sume plătite pentru răscumpărări parțiale
  44Sume datorate pentru maturități
  45Sume plătite pentru maturități
  46Cheltuieli cu managementul investițiilor*7)
  47Cheltuieli de soluționare a daunelor*8)
  48Cheltuieli administrative
  49Cheltuieli de achiziție, total din care:
  50a) cheltuieli privind comisioanele companiilor de brokeraj
  51b) cheltuieli privind reclama și publicitatea
  *0) Se raportează inclusiv contractele care se reînnoiesc în cursul perioadei de raportare, precum și contractele care se aniversează în cursul perioadei și pentru care se înregistrează subscriere de prime *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1 secțiunea C din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare. *2) Numărul de dosare de daună din perioada de raportare pentru care există cel puțin o plată. *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate. *4) Primele brute subscrise câștigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variația rezervei brute de primă. *5) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare și cu variația rezervei nete de primă. *6) Daune întâmplate: suma dintre daunele plătite și variația rezervei pentru daune avizate în cursul exercițiului financiar (Sunt excluse cheltuielile de soluționare a daunelor și variația rezervei pentru cheltuieli de soluționare a daunelor). *7) Cheltuielile cu managementul investițiilor = cheltuieli alocate la nivelul portofoliului de contracte de asigurare care includ cheltuielile de păstrare a evidențelor pentru portofoliul de investiții, salariile personalului responsabil cu activitatea de investiții, cheltuielile cu activitatea de tranzacționare (de exemplu, cumpărare-vânzare de titluri), precum și remunerațiile serviciului de custodie. *8) Cheltuielile cu soluționarea daunelor = cheltuieli cu procesarea și soluționarea daunelor, inclusiv cheltuielile juridice și onorariile experților evaluatori și comisioanele bancare în cazul plăților cu despăgubirile. *) A se corela cu raportările aferente cotei pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară. (la 01-01-2021, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 6^1
  Raportarea tranzacțiilor privind activitatea de asigurări de viață cu
  componentă exclusivă de protecție (asigurări de deces din orice cauză)
  la data de: ..............
  - Raportare trimestrială -
  Nr. crt.IndicatoriAsigurări de viață cu componentă exclusivă de protecție (asigurări de deces din orice cauză) *)
  1Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare*1) - buc.
  2Număr de contracte noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare*1) - buc.
  3Număr de daune avizate și nelichidate la sfârșitul perioadei de raportare - buc.
  4Număr de daune avizate și nelichidate în perioada de raportare - buc.
  5Număr de dosare de daună lichidate sau plătite parțial în perioada de raportare*2) - buc.
  6Prime brute subscrise*3) - total, din care:
  7a) din asigurări directe
  8b) din primiri în reasigurare
  9Prime brute câștigate*4) - total, din care:
  10a) din asigurări directe
  11b) din primiri în reasigurare
  12Prime brute intermediate de companii de brokeraj
  13Prime brute subscrise anulate
  14Prime brute subscrise cedate în reasigurare - total, din care:
  15a) din asigurări directe
  16b) din primiri în reasigurare
  17Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care:
  18a) din asigurări directe
  19b) din primiri în reasigurare
  20Prime nete de reasigurare câștigate*5) - total, din care:
  21a) din asigurări directe
  22b) din primiri în reasigurare
  23Prime brute încasate - total, din care:**)
  24a) din asigurări directe
  25b) din primiri în reasigurare
  26Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare
  27Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare
  28Daune întâmplate*6) - total, din care:
  29a) pentru asigurări directe
  30b) pentru primiri în reasigurare
  31Indemnizații brute plătite (fără maturități) - total, din care:
  32a) pentru asigurări directe
  33b) pentru primiri în reasigurare
  34Indemnizații brute plătite (fără maturități) - total, din care:
  35a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori
  36b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare
  37Indemnizații nete plătite - total, din care:
  38a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori
  39b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare
  40Cheltuieli cu managementul investițiilor*7)
  41Cheltuieli de soluționare a daunelor*8)
  42Cheltuieli administrative
  43Cheltuieli de achiziție, total din care:
  44a) cheltuieli privind comisioanele companiilor de brokeraj
  45b) cheltuieli privind reclama și publicitatea
  *) În categoria asigurări de viață cu componentă exclusivă de protecție intră produsele de asigurări de viață din categoria asigurărilor prevăzute la art. 2, alin. (6) al Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc concomitent următoarele condiții:a. nu prevăd acordarea unei sume asigurate în caz de supraviețuire a persoanei asigurateb. nu prevăd acordarea unei valori de răscumpărare. În categoria asigurări de viață cu componentă exclusivă de protecție sunt cuprinse:a. asigurările de deces din orice cauză, individuale sau de grup, inclusiv cele asociate creditelor sau altor produse sau servicii, pentru care asigurarea este oferită complementarb. asigurări suplimentare atașate asigurărilor de deces din orice cauză, în special asigurarea împotriva vătămărilor corporale, inclusiv a incapacității de muncă, asigurarea împotriva decesului rezultat în urma unui accident și asigurarea de invaliditate în caz de accident sau de boală. *1) La rubrica număr de contracte nu vor fi luate în considerare asigurările suplimentare atașate asigurărilor de viață cu componentă exclusivă de protecție. *2) Numărul de dosare de daună din perioada de raportare pentru care există cel puțin o plată. *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate. *4) Primele brute subscrise câștigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variația rezervei brute de primă. *5) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare și cu variația rezervei nete de primă. *6) Daune întâmplate: suma dintre despăgubirile brute plătite și variația în cursul exercițiului financiar a rezervei de daune avizate și neavizate (Sunt excluse cheltuielile de soluționare a daunelor și variația rezervei pentru cheltuieli de soluționare a daunelor). *7) Cheltuielile cu managementul investițiilor = cheltuieli alocate la nivelul portofoliului de contracte de asigurare care includ cheltuielile de păstrare a evidențelor pentru portofoliul de investiții, salariile personalului responsabil cu activitatea de investiții, cheltuielile cu activitatea de tranzacționare a investițiilor (de exemplu, cumpărare-vânzare de titluri), precum și remunerațiile serviciului de custodie. *8) Cheltuielile cu soluționarea daunelor = cheltuieli cu procesarea și soluționarea daunelor, inclusiv cheltuielile juridice și onorariile experților evaluatori și comisioanele bancare în cazul plăților cu despăgubirile. **) A se corela cu raportările aferente cotei pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară. (la 01-01-2021, Actul a fost completat de Punctul 32, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 7Obligații asumate pentru activitateade asigurări generale- Raportare trimestrială -la data de: [......................]*Font 7* lei
  Nr. crt.Indicatori A1 *1)A2 *1)A3 *1)A4 *1)A5 *1)A6 *1)A7 *1)A8 *1)A9 *1)A10*1)A11*1)A12*1)A13*1)A14*1)A15*1)A16*1)A17*1)A18*) Total
  1 Total rezerve tehnice aferente asigurărilor generale, din care: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  2 Total valoare brută
  3 Total valoare netă
  4 Rezerva de prime X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  5 Valoare brută
  6 Valoare netă
  7 Rezerva de daune avizate X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  8 Valoare brută, din care:
  9 a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori
  10 - avizate în anii anteriori
  11 - avizate în anul de raportare
  12 b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare
  13 - pentru contractele aflate în vigoare la sfârșitul exercițiului financiar precedent
  14 - pentru contractele noi încheiate în anul de raportare
  15 Valoare netă
  16 a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori
  17 b) aferentă daunelor întâmplate în anul deraportare
  18 Rezerva de daune neavizate X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  19 Valoare brută
  20 a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori
  21 b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare
  22 Valoare netă
  23 a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori
  24 b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare
  25 Rezerva pentru riscuri neexpirate X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  26 Valoare brută
  27 Valoare netă
  28 Rezerva de catastrofă X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  29 Valoare brută
  30 Valoare netă
  31 Rezerva de participare la beneficii și risturnuriX X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  32 Valoare brută
  33 Valoare netă
  34 Alte rezerve tehnice (cumulat) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  35 Valoare brută
  36 Valoare netă
  (la 01-01-2021, Tabelul din Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din NORMA nr. 46 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1304 din 29 decembrie 2020 ) Notă
  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015.
  *) Conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015.
   +  Anexa nr. 8Obligații asumate pentruactivitatea de asigurări de viață- Raportare trimestrială -la data de: [......................] - lei -
  Nr. crt.Indicatori C1 *1)C2 *1)C3 *1)C4 *1)C5 *1)C6 *1)C7 *1)A1 *2)A2 *2)Total
  1 Rezerve tehnice aferente asigurărilor de viață X X X X X X X X X X
  2 Valoare brută
  3 Valoare netă
  4 Rezerva matematică X X X X X X X X X X
  5 Valoare brută
  6 Valoare netă
  7 Rezerva de participare la beneficii și risturnuriX X X X X X X X X X
  8 Valoare brută