ORDIN nr. 216 din 20 martie 2000pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor şi produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este parte, cod MT.RNR-EM-2000
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 iulie 2000    Ministrul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 12 lit. d), m) şi s) şi ale art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, republicată,având în vedere prevederile art. 69, 70 şi ale art. 83 pct. 1 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi ale Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 96/98/CE din 20 decembrie 1996 privind echipamentul maritim, astfel cum a fost amendata prin Directiva Comisiei Uniunii Europene nr. 98/85/CE din 11 noiembrie 1998,în aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 302/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Registrul Naval Roman", precum şi ale art. 2 pct. 4 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor şi produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este parte, cod MT.RNR-EM-2000, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Supravegherea tehnica şi inspecţiile prin care se certifica respectarea normelor tehnice prevăzute la art. 1 se efectuează de către Regia Autonomă "Registrul Naval Roman", organism tehnic specializat, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Registrul Naval Roman" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării lui.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.--------- Notă *) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi, prin Regia Autonomă "Registrul Naval Roman".Ministrul transporturilor,Traian Basescu---------