GHID din 28 noiembrie 2020de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.176 bis din 4 decembrie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 3.402 din 28 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.176 din 4 decembrie 2020.
   +  INTRODUCERE Acest Ghid cuprinde informații privind:a) obiectul, scopul și obiectivul programului;b) procedura de depunere a solicitărilor și criteriile de validare a dosarelor aplicanților;c) condițiile și termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare și decontare a proiectului propus;d) implementarea și monitorizarea proiectului aprobat;e) coeficientul de performanță al proiectului, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici și cuantumul finanțării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și cel puțin a unei stații de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare. Pentru a mări șansele ca cererea dumneavoastră de finanțare nerambursabilă să fie selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să vă asigurați că ați citit toate informațiile prezentate în acest Ghid și că ați înțeles toate aspectele legate de modalitatea de finanțare a proiectelor de investiții prin programul de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul ghidului de finanțare(1) Ghidul de finanțare a programului ElectricUP, denumit în continuare Ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale referitoare la derularea programului de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național (denumit în continuare SEN), precum și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.(2) Prin Programul de finanțare ElectricUP se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.  +  Articolul 2Obiectul, scopul, obiectivul programului și indicatorii de performanță(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(2) Scopul programului îl reprezintă creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Programul nu încurajează livrarea surplusului de energie în rețeaua națională de energie electrică, rezultat din utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice.(3) Obiectivul programului constă în creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp pentru asigurarea consumului propriu și dezvoltarea electromobilității reale la nivel național prin creșterea numărului stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.(4) Indicatorii de performanță ai programului sunt: IpPV reducerea cantității totale de gaze cu efect de seră (kg CO(2) echivalent), prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului; IpSE atingerea țintei cu titlul indicativ de până la 6.500 puncte de reîncărcare și/sau realimentare cu toate tipurile de combustibili alternativi conform Obiectivelor de politică națională din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și înființarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi, cu modificările și completările ulterioare, pentru a susține creșterea accelerată a numărului de puncte de reîncărcare.(5) Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat prin aplicația informatică conform specificațiilor din Anexa 1 la ghid.  +  Articolul 3Caracterul programului și aria geografică de aplicare Programul are caracter multianual și se aplică la nivel național.  +  Articolul 4Sursa de finanțare pentru derularea programului(1) Conform art. 3 alin. (5) și (6) din O.U.G. nr. 159/2020, sumele necesare implementării programului se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.(2) Suma necesară implementării programului este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.  +  Articolul 5Cuantumul finanțării(1) Finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.(2) În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.(4) Acordarea avansului va fi prevăzută în schema de acordare a ajutorului de minimis, ce va fi supusă avizării Ministerului Finanțelor Publice și Consiliului Concurenței.  +  Articolul 6Cheltuieli eligibile în cadrul programului(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:a) cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;b) cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;e) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare figura 1;f) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare figura 2;g) stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare - opțional.(2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.(3) Cheltuielile aferente branșamentului la rețeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanțarea din Program.(4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, pentru consultanță și management a proiectului angajate ulterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.  +  Articolul 7Definiții și acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) Analiza conformității documentelor - procedură prin care se verifică existența tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse și valabilitatea acestora;b) Autoritate - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;c) Aplicație informatică - aplicație administrată și pusă la dispoziție gratuit de către Autoritate, având rolul de a gestiona bugetul programului, de depunere, de stocare și verificare a informațiilor privind solicitanții înscriși și monitorizarea implementării programului;d) Aviz tehnic de racordare (ATR) - avizul de prosumator (Ordinul ANRE nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, cu modificările și completările ulterioare) valabil pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea, la cererea unui utilizator de rețea, asupra posibilităților și condițiilor tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a locului de consum și/sau de producere, întocmit conform reglementărilor tehnice în vigoare emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public cu modificările și completările ulterioare;e) Auditor energetic pentru clădiri*1) - persoană fizică atestată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să elaboreze rapoarte de audit energetic și/sau certificate de performanță energetică pentru clădiri/unități de clădire, în conformitate cu metodologia specifică adoptată la nivel național aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației. Auditorul energetic pentru clădiri este specialistul care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005, privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare; *1) Auditorul energetic pentru clădiri este eligibil exclusiv pentru proiectele de fotovoltaice pentru domeniul HORECAf) Auditor energetic pentru industrie*2) - persoana fizică sau juridică atestată/autorizată în condițiile legii care are dreptul să realizeze audit energetic la consumatori. Auditorii energetici persoane fizice își desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau angajați ai unor persoane juridice, conform prevederilor Legii nr. 121/2014, privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare. *2) Auditorul energetic pentru industrie este eligibil pentru proiectele de fotovoltaice asociate cu domeniul IMM și pentru domeniul HORECA eligibile; modelul de formular al cererii de decontare este prevăzut în Anexa 4 la prezentul ghid;g) Beneficiar - solicitantul declarat eligibil pe baza îndeplinirii condițiilor prevăzute în schema de minimis, care a încheiat contractul de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;h) Cerere de decontare - formular completat și depus de beneficiar prin intermediul aplicației informatice, în baza căreia se face decontarea cheltuielilori) Cerere de finanțare nerambursabilă - formular completat și depus de solicitant prin intermediul aplicației informatice; modelul de formular al cererii de finanțare nerambursabilă este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul ghid;î) Cerere de înscriere - formular completat și depus prin intermediul aplicației informatice, în cadrul sesiunii de înscriere, în vederea înscrierii în program; modelul cererii de înscriere este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul ghid;j) Certificat de racordare - document emis de către operatorul de rețea în vederea punerii sub tensiune a instalațiilor electrice de la locul de consum și/sau de producere și a utilizării rețelei, întocmit conform Ordinului ANRE nr. 5/2014 pentru aprobarea Conținutului-cadru al certificatelor de racordare, cu modificările și completările ulterioare, care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;k) Cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către Beneficiar cu achiziția de produse și/sau lucrări și servicii necesare implementării proiectului și care pot fi finanțate de Autoritate, detaliate cu titlu de exemplu la art. 6 și care se vor stabili în concret prin raportare exclusivă la Schema de minimis;l) Coeficientul de performanță al proiectului (CPP) - valoarea determinată de aplicația informatică, conform specificațiilor de la Anexa 1 la prezentul ghid;m) Contract de finanțare nerambursabilă actul juridic încheiat între Beneficiar și Autoritate prin care se aprobă spre finanțare un proiect, în scopul atingerii obiectivelor programului și care stabilește drepturile și obligațiile părților;n) Curent electric alternativ - curent electric la care direcția de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);o) Curent electric continuu - curent electric la care direcția de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;p) Dosar de decontare - dosar depus de către Beneficiar prin intermediul aplicației informatice, care cuprinde cererea de decontare definită, însoțită de documentele justificative;q) Dosar de finanțare - dosar depus de către solicitant la Autoritate prin intermediul aplicației informatice, care cuprinde cererea de finanțare definită, însoțită de documentele justificative;r) Instalator ales - firma de specialitate selectată de operatorul economic pentru instalarea sistemului fotovoltaic care este atestată ANRE și are angajați instalatori pentru sisteme fotovoltaice conform COR 741103;s) Invertor - aparat care convertește curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în rețeaua electrică, și care îndeplinește cerințele tehnice specificate în Ordinele ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020;ș) Întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi ("IMM-uri") - întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 50 de milioane euro și/sau al căror total al bilanțului anual nu depășește 43 de milioane euro;t) Manager energetic - persoana fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată în condițiile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea și gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;ț) Panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază al unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;u) Punct comun de cuplare (PCC) - punct al unei rețele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectați și alți utilizatori, reprezentat, de regulă, de punctul de delimitare ori de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit în ATR;v) Punct de reîncărcare (PR) - permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric sau electric hibrid plug-in, la o putere de minim 22 kW curent, echipat cu cel puțin o priză sau conector de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN 62196-2:2017;w) Punct de reîncărcare accesibil publicului (PRap) - punct de reîncărcare care furnizează energie electrică și care oferă utilizatorilor un acces nediscriminatoriu; accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare, utilizare și plată;x) Putere de vârf - peak power - reprezintă puterea de ieșire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 25°C în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 wați pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus și celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu fața direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);y) Putere electrică (P) - puterea electrică (P - măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volți) și intensitatea curentului electric (I - măsurată în amperi);z) Raportul de performanță (RP) - calculat și asumat de instalatorul acreditat ANRE, conform IEC 61724-1:2017(E), IEC 61724-2:2016(E), IEC 61724-3:2016(E).aa) Schema de minimis - schema elaborată cu respectarea Regulamentului 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE, avizată de ministrul finanțelor publice și Consiliul Concurenței și aprobată prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.ab) Semnătura electronică - Semnarea documentelor cu ajutorul unui certificat digital calificat.ac) Sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalații, echipamente și elemente, care împreună sunt destinate producerii și stocării de energie electrică utilizând energia solară;ad) Solicitant eligibil - persoana juridică care îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate și depune prin intermediul aplicației informatice la Autoritate documentele obligatorii prevăzute în ghid, pentru una sau mai multe locații;ae) Stație de reîncărcare - este elementul central al infrastructurii de reîncărcare autovehicule electrice și electrice hibrid plug-in care furnizează energia electrică necesară reîncărcării prin intermediul a unuia sau a mai multe puncte de reîncărcare;af) Unitate HORECA - persoană juridică română, care desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.ag) Unitate HORECA cu activitate sezonieră - prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, în virtutea recunoașterii acestei forme de activitate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de "zi" sau "zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) MEEMA - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;b) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;c) ATR - aviz tehnic de racordare;d) CPP - Coeficientul de Performanță al Proiectului;e) CUI/CIF - cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală;f) HORECA - industria ospitalității definită la Art. 7, alin. 1, lit. ae;g) IMM - întreprinderi mici și mijlocii;h) PCC - punct comun de cuplare;i) SEN - sistemul energetic național;î) TVA - taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 8Etapele programului(1) Programul de finanțare se aplică pe perioada 2020-2026, în mai multe cicluri de finanțare.(2) Un ciclu de finanțare are următoarele etapele:a) publicarea pe pagina de internet a Autorității, www.energie.gov.ro a informațiilor necesare demarării programului;b) înscrierea solicitanților și validarea înscrierii acestora;c) depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP;d) solicitarea de informații suplimentare și clarificări;e) analiza și aprobarea proiectelor;f) publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;g) depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;i) încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;î) publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;j) acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;k) implementarea proiectelor de către Beneficiari;l) decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;m) monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari;n) monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari.(3) Grafic indicativ de timp privind desfășurarea etapelor Programului pentru ciclul 1 de finanțare:a) Autoritatea va publica toate informațiile utile cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program;b) Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 60 de zile;c) Fiecare solicitant va obține parola de pe platforma informatică și în mod automat confirmarea înscrierii și numărul unic asociat înscrierii;d) Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura timp de minim 60 de zile, ulterior demarării sesiunii de înscriere;e) Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 60 de zile, lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade;f) Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;g) Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim 30 de zile de la soluționarea ultimei contestații;h) În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul în aplicația informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;i) Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă, în maxim 60 de zile de la semnarea acestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor în condițiile prevăzute în ghid;î) Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de racordare și încheie toate formalitățile privind recepția și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării;j) Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an.  +  Articolul 9Reguli generale privind gestionarea informațiilor(1) Pentru derularea programului, prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se aprobă:a) sesiunile de desfășurare a programului și sumele alocate finanțării, care se publică pe pagina de internet energie.gov.ro;b) modelul grilelor de verificare și evaluare a conformității dosarelor de finanțare și criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;c) comisia de analiză, de soluționare a contestațiilor și de implementare și monitorizare.(2) Informațiile necesare desfășurării programului, sumele alocate finanțării și documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicației informatice.  +  Capitolul II Proceduri de înscriere, evaluare, analiză și aprobare, contractare, implementare și monitorizare în cadrul programului  +  Articolul 10Publicarea pe pagina de internet(1) Autoritatea va publica pe pagina de internet energie.gov.ro, informațiile necesare privind demararea programului și perioada de organizare a sesiunii de înscriere, cu minim 5 zile înainte de deschiderea sesiunii.(2) Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe cicluri de finanțare.(3) Operatorii economici au obligația de a urmări informațiile referitoare la Program pe pagina de internet energie.gov.ro, pe toată perioada de înscriere, până la semnarea cererii de finanțare, precum și pe perioada de implementare și monitorizare.  +  Înscrierea și validarea operatorilor economici în Program  +  Articolul 11Criterii de eligibilitate pentru validarea operatorilor economici Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HORECA, care îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de minimis dintre care se enunță:a) în cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HORECA, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările și completările ulterioare;b) deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;d) are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;e) nu este sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cu modificările și completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;g) se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;h) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanțare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum și plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general - inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică;î) în situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.  +  Articolul 12Înscrierea solicitanților și validarea înscrierii acestora(1) Solicitanții, IMM-uri și operatori economici din domeniul HORECA se înscriu în Program prin completarea cererii de înscriere în aplicația informatică, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2 la ghid.(2) Cererea de înscriere se semnează electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.(3) În cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită de reprezentantul legal, se va atașa împuternicirea notarială, scanată sau semnată digital.(4) Datele introduse de solicitant se validează automat de către aplicația informatică.(5) În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user și parolă).  +  Articolul 13Depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP(1) Depunerea proiectelor se efectuează prin intermediul aplicației informatice în sesiunea de depunere.(2) Proiectele vor îndeplini criteriile de eligibilitate și cerințele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare din prezentul ghid;(3) Procedura de depunere a proiectului constă în:a) completarea, de către solicitant, a câmpurilor obligatorii generate de platforma informatică;b) prezentarea proiectului în format .csv, prin încărcarea simulării proiectului realizată în PVGIS pe platforma informatică, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și specificațiilor tehnice prevăzute la art. 14.(4) Solicitantul va semna electronic depunerea proiectului;(5) Proiectul depus prin intermediul aplicației informatice, va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei/sesiunii de depunere, pe care vor fi menționate coeficientul de performanță al proiectului (CPP) și numărul de ordine eliberat de aplicația informatică;(6) În cazul în care se constată neclarități în documentele depuse, acestea prezintă neconcordanțe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoștință operatorilor economici motivele invalidării, prin intermediul platformei informatice, iar aceștia, în termen de 15 zile lucrătoare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele în forma corectă și/sau a clarificărilor, cu condiția ca documentele și/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii.(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:a) nerespectarea termenului de depunere a proiectului;b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori depășirea perioadei de valabilitate a acestuia;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau a unei cerințe tehnice;d) solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, fără stația/stațiile de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.e) solicitarea pentru instalare doar a stației/stațiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.  +  Criterii de eligibilitate a proiectului  +  Articolul 14Criterii de eligibilitate a proiectului și cerințe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare(1) Este eligibil proiectul care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis și are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în rețeaua națională de distribuție, și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public.(2) Prin program se finanțează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp - 100 kWp.(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordați la Sistemul energetic național va avea următoarea dimensionare:a) sistemul de panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 300 Wp;b) invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp;c) conexiuni - curent continuu și/sau curent alternativ;d) structura de susținere a sistemului - capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentații de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;e) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalația existentă.(4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065.(5) Schema electrică cu protecțiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerințele tehnice impuse de reglementările ANRE în vigoare.(6) Cerințe tehnice minime ale panourilor fotovoltaice:a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp]: 300 Wp; +/- 5 Wb) eficiență panou: minimum 18%;c) grad protecție: minimum IP65;d) rezistență factori externi: în conformitate cu standardul IEC 61215;e) interval de temperatură funcționare: - 40°C - 85°C;f) NOCT: 45°C+/-2°C;g) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V]: ≥ 30V;h) standarde minime obligatorii pentru module: SR EN 61215 și SR EN 61730; JE 61215, IEC 61730i) garanție panou: minimum 10 ani pentru fiecare modul și garanție de productivitate 25 de ani;î) garanție eficientă: peste 90% în 10 ani și peste 80% în 25 de ani;j) condiții de măsură (Standard Test Conditions - STC):– masă aer AM = 1,5;– radiație solară E = 1.000 W/mp;– temperatura celulei TC = 25°C.(7) Cerințe tehnice minime ale invertorului/invertoarelor:a) puterea nominală instalată însumată: minimum 27 kW; maxim 100 kWb) MPPT da;c) ieșire: 230/400 Vac, 50 Hz;d) eficiență: minimum 96%;e) interval de temperatură funcționare: - 25°C - 60°Cf) umiditate: cel puțin 95%;g) certificări conform: SR EN 62109, SR EN 61000, SR EN 50438; IEC 62109, IEC 6100, IEC 50438, EN 50178, EN 50438, CEI 016, CEI 021, IEC 61727h) garanție invertor minimum 5 ani.(8) Invertorul poate fi și hibrid, minimum 80%.(9) Alte cerințe tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în Ordinele ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020.(10) Cerințele tehnice minime ale racordului electric:a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la rețea și vor respecta cerințele operatorului de distribuție;b) ieșirea în sistem se va face printr-o protecție redundantă și un contor specific în sarcina operatorului de distribuție.(11) Cerințele tehnice minime ale modulului de comunicație:a) protocol: Mod Bus liber;b) date transmise: energie zilnică, curent;c) garanție: minimum 5 ani;d) certificare: SR EN 60950/SR EN 62368, SR EN 55032;e) interval de temperatură funcționare: -20°C - +55°C.(12) Echipamentele folosite trebuie să aibă capabilitatea de centralizare a datelor în format criptat sau nemodificabil pe platforma producătorului acestora și în memoria tampon (buffer). Platforma trebuie să permită accesul autorității finanțatoare prin intermediul credențialelor proprii, adică posibilitatea atașării contului autorității la interfața platformei producătorului echipamentelor fotovoltaice finanțate.(13) Platforma online a producătorului de echipamente fotovoltaice, trebuie să dispună de opțiunea configurării raportărilor periodice (ex: zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producția totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei și alte informații relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanțării pe perioada de monitorizare.(14) Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, în format nesecurizat sau asupra cărora exista suspiciunea alterării datelor precum și: ● descărcarea acestora de pe echipament sau de pe platforma producătorului și expedierea/încărcarea manuală; ● retransmiterea email-urilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma producătorului; ● rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate în regie proprie sau independente de producătorul echipamentelor; ● echipamente de monitorizare și raportare care permit alterarea datelor; ● echipamente care nu dețin certificări și omologări la nivel european; ● echipamente care rulează firmware custom-izat sau alterat; ● rapoarte ce provin din pagina producătorului, fără un certificat SSL valid și emis de către o autoritate de certificare recunoscută.(15) Cerințele tehnice minime ale sistemului de stocare energie:a) Acumulatori: tip Deep Cycle cu gel, NiMh sau Litiu;b) Cicluri de descărcare la 50%: minim 750;c) Durata de viață: minim 10 ani la 20°C;d) Necesită întreținere: nu;e) Acumulatorii se pot monta: atât vertical, cât și orizontal;f) Sistemul va fi prevăzut cu: modul de monitorizare și vizualizare a încărcării.(16) Cerințe tehnice minime pentru punctul de reîncărcare:a) stațiile de reîncărcare vor avea factori de protecție minim IP54;b) stațiile de reîncărcare, atât normale cât și rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice rețea prin platforme informatice specifice;c) se asigură un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul stațiilor de reîncărcare solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.(17) Cerințele tehnice pentru stațiile de reîncărcare de pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent:a) interfața de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie să fie în limba română și cel puțin în alte 2 limbi de circulație internațională și să fie amplasată la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dezabilități;b) stațiile de reîncărcare rapidă trebuie să fie pregătite pentru sezonul rece, fiind prevăzute cu sisteme de ventilare forțată a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, înghețul (degradarea timpurie și imposibilitatea de folosire a stațiilor);c) ecranul trebuie să fie certificat antivandal, cu minim IK10.d) standardul SR EN 62196-2:2017 pentru stațiile cu putere normală, SR EN 62196-3:2015 pentru stațiile cu putere ridicată de minim 50 KW și SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minim 75 KW;e) factorul de putere al stațiilor de reîncărcare rapidă - minim 0,98;f) eficiența stațiilor de reîncărcare rapidă - minim 95%;g) garanția pentru lucrări și produsele finanțate este de 5 ani.h) prevede semnalizarea corespunzătoare a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare cu următorul panou de informare: figura 2.  +  Articolul 15Validarea proiectului(1) În vederea aprobării solicitanților validați, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceștia în aplicația informatică.(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză.(3) Comisia de analiză se constituie prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în 30 de zile de la data publicării prezentului ghid.(4) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și înaintează Președintelui comisiei lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanțare și lista cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(5) Prin decizie, Președintele comisiei, aprobă lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanțare și lista privind proiectele propuse spre respingere.(6) Deciziile Comisiei de analiză cuprinzând listele proiectelor acceptate și listele proiectelor respinse, se aduc la cunoștința solicitanților prin publicarea pe site-ul Autorității, www.energie.gov.ro, cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant și a numărului de ordine al depunerii.(7) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet, www.energie.gov.ro, lista proiectelor selectate cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant și a numărului de ordine al depunerii.(8) Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului (CCP)(1). Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant(2). În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat(3). și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program(4).  +  Articolul 16Contestarea rezultatului(1) Împotriva deciziei Comisiei de analiză solicitanții pot depune o singură contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a deciziilor prevăzute la art. 15 alin. (5).(2) Contestația se înregistrează în aplicația informatică în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei proiectelor propuse spre respingere.(3) La data recepționării contestației, aceasta primește din aplicația informatică a Autorității un număr unic de înregistrare.(4) Contestația trebuie să cuprindă:a) obiectul contestației;b) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază.(5) Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor este efectuată de către Comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii.(6) Comisiei de soluționare a contestațiilor se constituie prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în 30 de zile de la data publicării prezentului ghid.(7) Rezultatele soluționării contestațiilor se publică pe pagina de internet a Autorității.(8) Împotriva deciziei de respingere a contestației, solicitantul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(9) Până la soluționarea contestației, procedura de aprobare a proiectelor este suspendată.  +  Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă și obținerea ATR  +  Articolul 17Programarea în vederea încheierii contractului Pentru încheierea contractelor, Autoritatea pune la dispoziția solicitanților validați, proiectele contractelor de finanțare nerambursabilă prin intermediul aplicației informatice. Contractele vor fi contrasemnate de Autoritate în format electronic.  +  Articolul 18Contractul de finanțare(1) Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la stingerea tuturor obligațiilor asumate.(2) Lista operatorilor validați care au încheiat contracte de finanțare cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorității, www.energie.gov.ro.  +  Articolul 19Documente necesare Beneficiarilor în vederea finanțării Documentele minime pe care le depune Beneficiarul sunt:a) cererea de finanțare, conform Anexei nr. 3 la prezentul ghid cu semnătură electronică;b) certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;c) împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul, scanată;d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;e) documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, după caz, valabil pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului), scanate. În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementează proiectul, documentele doveditoare ale calității de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi însoțite de extrasul de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului. În situația în care informațiile din cererea de finanțare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va depune un document emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care să se realizeze corespondența datelor respective, scanat;f) certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, emis în SPV;g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;i) atestatul ANRE, scanat, și extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales, scanat;j) raport de audit energetic în baza facturilor anterioare și/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, în baza facturilor plătite, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară PVGIS Sarah, în format CSV, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de ANRE sau MEEMA, având în vedere raportul de performanță (performance ratio);k) solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin suma solicitată;l) în situația prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid. În concret, documentele necesare în vederea obținerii finanțării sunt cele prevăzute în schema de minimis.  +  Articolul 20Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă(1) Autoritatea pune la dispoziția solicitanților eligibili în termen de 10 zile, contractele de finanțare nerambursabilă prin intermediul aplicației informatice. Contractele poartă semnătura electronică a Autorității.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), solicitantul eligibil semnează în aplicația informatică contractul de finanțare nerambursabilă.  +  Articolul 21Obținerea ATR și prezentarea acestuia(1) În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul în aplicația informatică;(2) Neprezentarea ATR și neintroducerea acestui document în aplicația informatică în termenul prevăzut la alin. (1) se consideră renunțare la finanțare și atrage rezoluțiunea contractului de finanțare.  +  Implementarea proiectului  +  Articolul 22Dispoziții generale pentru implementarea proiectului(1) Implementarea proiectului se realizează de către Beneficiar prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice și prin instalarea stațiilor de reîncărcare, cu îndeplinirea formalităților specifice obținerii tuturor avizelor și acordurilor.(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care Beneficiarul depune certificatul de racordare și încheie toate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, emiterea facturii și plata contribuției proprii.(3) În maximum 5 zile de la termenul prevăzut la alin. (2), Beneficiarul scanează și introduce în aplicația informatică documentele antemenționate.  +  Documentele privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, emiterea facturilor și plata contribuției proprii  +  Articolul 23 Documentele aferente formalităților, potrivit art. 22 alin. (2), sunt:a) facturi emise Beneficiarului, în original;b) declarațiile de conformitate și certificatele de garanție emise de către producătorul echipamentelor conform Art. 19 lit. c) din Ordinului ANRE nr. 69/2020, care să conțină inclusiv seriile componentelor principale (panouri fotovoltaice, contoare, invertor/invertoare, puncte de încărcare) ale sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in;c) certificatul de racordare.d) procesul-verbal de recepție însoțit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificațiilor tehnice din prezentul ghid.  +  Articolul 24Reguli privind întocmirea facturii(1) Factura trebuie să cuprindă atributele de identificare ale Beneficiarului.(2) Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie completată integral, conform prevederilor legale;b) să fie emisă după data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate;c) să conțină denumirea și cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate.  +  Decontarea sumelor solicitate de către operatorii economici  +  Articolul 25Mecanismul de decontare(1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează prin depunerea cererii de decontare, însoțită în mod obligatoriu de documentele justificative prevăzute în prezentul ghid.(2) Dosarul de decontare se depune și se înregistrează la Autoritate până în ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de finanțare.(3) Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora și stabilește cheltuielile eligibile și sumele ce pot fi finanțate, conform prevederilor prezentului ghid.(4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie, în măsura în care cererile de decontare și documentele anexate acestora sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul aferent ciclului de finanțare.(5) Termenul de decontare este 30 de zile de la depunerea completă a dosarului de decontare.(6) În situația în care nu se respectă condițiile impuse de ghid și obligațiile asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată.(7) Autoritatea poate deconta în avans până la 30% din valoarea contractului în condițiile stabilite prin schema de ajutor.(8) În cazul în care nu se poate efectua recepția sistemului conform art. 23, sumele decontate în avans vor fi restituite integral.  +  Articolul 26Conținutul dosarului de decontare Dosarul de decontare conține următoarele:(1) cererea de decontare semnată electronic;(2) dosarul de finanțare al Beneficiarului, care cuprinde următoarele documente:a) documentele menționate la art. 23 și art. 24, în forma solicitată prin ghid;b) ATR, scanat;c) certificat de racordare, scanat.  +  Monitorizarea Beneficiarilor  +  Articolul 27Dispoziții generale(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului, a investițiilor realizate, precum și a respectării condițiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 5 ani de la data obținerii de către Beneficiar a certificatului de racordare.(2) Beneficiarul va păstra 5 ani de la finalizarea proiectului în formă fizică dosarul cu toate documentele încărcate electronic în dosarul transmis prin intermediul aplicației electronice, în original sau în copie conform cu originalul, după cum este cazul.(3) Beneficiarii au următoarele obligații pe perioada de monitorizare:a) să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate prin program cu diligențele unui bun proprietar;b) să mențină în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice și punctele de reîncărcare achiziționate și instalate prin program minim 10 ani;c) să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanților Autorității și ai instituțiilor abilitate să verifice și să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fața locului;d) în perioada de monitorizare, Beneficiarul va întocmi și va transmite anual în format electronic, de la finalizarea proiectului, un raport referitor la funcționalitatea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, derularea activităților și un audit energetic. Acesta va viza inclusiv raportul de funcționare a sistemului, cu obligativitatea menținerii în funcțiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maxim 15%, iar în situația instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maxim 40%.e) să aducă la cunoștința organelor de executare, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, obligația menținerii funcționalității investiției finanțate prin program, în situația în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare achiziționat în cadrul programului;f) să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și să se asigure că modulele de comunicare ale sistemului de panouri și ale punctelor de încărcare comunică fără dificultăți cu platforma informatică dezvoltată de Autoritate;g) să furnizeze și să transmită Autorității orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.(4) Autoritatea analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor din Program prin:a) Verificare documentară: Rapoarte de progres și de audit energetic transmise de beneficiar;b) Verificarea datelor introduse în platforma informatică la dispoziția Autorității;c) Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și pe perioada de monitorizare a durabilității proiectului.(5) Rapoarte de progres transmise anual cu scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării proiectului și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.(6) Rapoartele de progres vor conține suplimentar specificațiilor tehnice prevăzute în Program, următoarele tipuri de date și informații:a) modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,b) date privind stadiul activităților din Proiect,c) modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului,d) date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în Program,e) date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului/Programului,f) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de Autoritate relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional,g) informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare.(7) Autoritatea verifică și avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:a) colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;b) analizării gradului de realizare a indicatorilor;c) analizării evoluției implementării proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.(8) Vizita Autorității de monitorizare pe parcursul implementării proiectului:a) are în vedere verificarea existenței fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului și permite verificarea corectitudinii, completitudinii și acurateței informației furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres și a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți prin Contractul de finanțare;b) facilitează contactul dintre reprezentanții Autorității și beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;c) urmărește:– să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de finanțare;– să identifice, în timp util, posibilele probleme și să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum și îmbunătățirea activității de implementare;– să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici.(9) Analizarea durabilității proiectului se realizează de Autoritate pe baza Rapoartelor de progres întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuțiile din fondurile acordate se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea implementării acestora, nu au fost afectate de nici o modificare, respectiv:a) o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale prevăzute în Program și asumate prin Contractul de finanțare,b) încetarea sau delocalizarea unei activități în afara zonei eligibile.(10) Vizita de monitorizare a durabilității proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.(11) Beneficiarul are obligația de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a Autorității sau reprezentanților cu competențe delegate, împuterniciți de către aceasta, toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării.  +  Capitolul III Reguli și proceduri aplicate de Autoritate în cadrul programului  +  Articolul 28 Reguli și proceduri generale aplicate în cadrul programului(1) Autoritatea nu plătește/nu finanțează dosarele de decontare/finanțare care nu respectă condițiile de conformitate și eligibilitate prevăzute în ghid, Beneficiarul asumându-și responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicația informatică cu cele depuse la Autoritate prin cererea de decontare.(2) Analiza cererii de decontare constă în efectuarea conformității documentelor prezentate de către Beneficiar și introduse în aplicația informatică și stabilirea eligibilității cheltuielilor.(3) În situația în care Autoritatea constată nerespectarea condițiilor prevăzute în ghidul de finanțare, notifică Beneficiarul în vederea remedierii deficienței respective. În termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării, Beneficiarul are obligația să remedieze deficiența semnalată de Autoritate, sub sancțiunea neefectuării plății cheltuielilor aferente deficiențelor sau recuperării sumelor deja plătite.(4) După introducerea în aplicația informatică a tuturor informațiilor și documentelor prevăzute în ghid, acestea nu se mai pot modifica și/sau completa. Corectarea erorilor de redactare se poate face doar prin solicitare prin aplicația informatică și cu aprobare din partea Autorității.(5) Sumele rezervate în aplicația informatică, aferente solicitanților respinși, devin disponibile în ciclul următor de finanțare.(6) Operatorul economic validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin intermediul aplicației informatice.(7) În situația în care aplicația informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanțare care depind de funcționarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcționat.(8) Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către Beneficiar a termenelor și condițiilor stipulate în prezentul ghid.(9) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum și pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de finanțare orice informație sau document relevant în legătură cu finanțarea acordată.(10) Beneficiarul va comunica Autorității seria contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și a invertoarelor, precum și datele privind producția de energie electrică pentru sistemul de panouri fotovoltaice instalat.(11) Metodologia specifică de analiză, selectare și finanțare în cadrul programului, în aplicarea prevederilor prezentului ghid, se stabilește prin proceduri interne în cadrul Autorității.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 29Păstrarea documentelor(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) Documentele depuse de către Beneficiar al cărui dosar de validare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera copii ale documentelor depuse.  +  Articolul 30 Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(1) Autoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor juridice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează și să le gestioneze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia.(2) Prin depunerea cererii de finanțare, precum și prin încheierea contractului de finanțare nerambursabilă Beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea, de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora de către Autoritate către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, Beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate.  +  Articolul 31Reguli de publicitate(1) Orice demers publicitar efectuat de către Beneficiar, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, derulat de Autoritate, și vor folosi următoarele machete: Figura 1 Figura 2(1) Orice reducere de preț, sub orice denumire, promovată, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta și suma finanțată prin program.(2) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai și în cazul proiectului sau programului promovat de către Beneficiar în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat de Autoritate.(3) Autoritatea poate solicita instalarea pe cheltuiala Beneficiarului de noi panouri indicatoare în cazul în care stația de încărcare nu funcționează la parametrii optimi.  +  Articolul 32Publicarea informațiilor relevante(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorității, www.energie.gov.ro.(2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate.  +  Articolul 33Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncționalități ale aplicației informatice) terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează Autoritatea de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 34Raportul ghidului cu alte acte normative Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 35Anexe Anexele fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1 la ghid ElectricUP
  Calculul coeficientul de performanță al proiectului (CPP)
  1 PAE(PV) este estimat pentru un an, pentru capacitatea PV solicitată spre instalare, folosind instrumentul Uniunii Europene disponibil la adresa https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/, utilizând PVGIS SARAH. Pentru Unitatea HORECA cu activitate sezonieră, unde n este numărul de luni de activitate, PAE(PV(n)) este estimat pentru n luni, folosind același instrument și metodă menționată anterior. 2 Calcul FM:Consum (12)≥ 6 x PAE(PV) -> FM = 45 pct.Consum (12)≥ 5 x PAE(PV) -> FM = 38 pct.Consum (12)≥ 4 x PAE(PV) -> FM = 28 pct.Consum (12)≥ 3 x PAE(PV) -> FM = 17 pct.Consum (12)≥ 2 x PAE(PV) -> FM = 11 pct.Consum (12)≥ 0,8 x PAE(PV) -> FM = 7 pct.Consum (12)≥ 0,6 x PAE(PV) -> FM = 3 pct.Consum (12)≥ 0,4 x PAE(PV) -> FM = 2 pct.Consum (12)≥ 0,2 x PAE(PV) -> FM = 1 pct.Consum (12)≥ 0,1 x PAE(PV) -> FM = 0 pct. unde Consum(12) = Consum anual calculat pe baza facturilor pentru 12 luni consecutive alese de solicitant din perioada 1.01.2019 - 30.10.2020 sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive. Prin excepție pentru Calcul FM(n) pentru Unitatea HoReCa cu activitate sezonieră, unde n este numărul de luni de activitate - se acceptă doar FM(3), FM(4), FM(5) și FM(6)Consum (n)≥ 6 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 45 pct.Consum (n)≥ 5 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 38 pct.Consum (n)≥ 4 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 28 pct.Consum (n)≥ 3 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 17 pct.Consum (n)≥ 2 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 11 pct.Consum (n)≥ 0,8 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 7 pct.Consum (n)≥ 0,6 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 3 pct.Consum (n)≥ 0,4 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 2 pct.Consum (n)≥ 0,2 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 1 pct.Consum (n)≥ 0,1 x PAE[(PV)(n)] -> FM = 0 pct. unde Consum(n) = Consum de n luni consecutive, calculat pe baza facturilor alese de solicitant din perioada 1.01.2019 - 30.10.2020 sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive. Nu se acceptă la calculul sezonalității lunile de iarnă, având în vedere specificitatea programului. 3 Calcul FU(SE) în funcție de modul de utilizare:
  Pe domeniul public/privat, cu acces public permanent, de cel peste 22 kWFU(SE) = 5 pct.
  Pe domeniul public/privat, cu acces public permanent, de 22 kWFU(SE) = 3 pct.
  Pe domeniul privat, fără acces public, cu consum propriuFU(SE) = 1 pct.
   +  Introducerea datelor După crearea unui cont nou sau conectarea la granturi.imm.gov.ro cu un cont existent, Solicitantul își va calcula Coeficientul de performanță al proiectului (CPP) prin intermediul aplicației informatice, cu ajutorul Instalatorului acreditat ANRE, Managerului energetic și/sau Auditorului energetic*). *) Instalatorul acreditat ANRE, Managerul energetic și/sau Auditorului energetic certifică și răspund prin semnătură digitală de corectitudinea informațiilor furnizate. Situația de consum: Consumul anual/sezonier al solicitantului în kWh:
  12 luni •
  Prima lună de consumDată emitere factură................................ kWh
  A doua lună de consumDată emitere factură................................. kWh
  A treia lună de consumDată emitere factură................................. kWh
  A patra lună de consumDată emitere factură................................. kWh
  A cincea lună de consumDată emitere factură................................ kWh
  A șasea lună de consumDată emitere factură................................ kWh
  A șaptea lună de consumDată emitere factură................................ kWh
  A opta lună de consumDată emitere factură................................ kWh
  A noua lună de consumDată emitere factură................................ kWh
  A zecea lună de consumDată emitere factură................................. kWh
  A unsprezecea lună de consumDată emitere factură................................ kWh
  A douăsprezecea lună de consumDată emitere factură................................. kWh
  sau
  12 luni •
  Consum estimat pentru 12 luni consecutive în baza unui audit energeticAudit energetic efectuat de:La data de:.................. kWh
  ................................................
  în calitate de:Instalator [] Acreditat ANREManagerul [] energetic acreditat ANRE/MEEMAAuditor [] energetic acreditat ANRE/MEEMA
  * Instalatorul acreditat ANRE, Managerul energetic și/sau Auditorului energetic certifică și răspund prin semnătură digitală de corectitudinea informațiilor furnizate.
   +  Anexa nr. 2la ghid ElectricUP
  ÎNSCRIEREA OPERATORULUI ECONOMIC ÎN PROGRAM
  Nr. [................] din [...../...../......] Generate de Aplicația Informatică
  Denumirea completă a operatorului [................] tip [S.R.L./S.A./....] Declar că sunt: [] IMM [] persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HoReCa Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [..........] cu nr. de ordine [...../...../......], cod de identificare fiscală [........] cont nr. [..........] deschis la Trezoreria [......................] Adresa sediului social: localitatea [...................], str. [..........] nr. [...], bl. [...], sc. [...], et. [...], ap. [...], județul/ sectorul [...........] cod poștal [........], telefon (fix și mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...], website [..........] reprezentat/reprezentată legal de [..........], în calitate de [..........] Responsabil de proiect [..........], telefon (fix și mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@.......] Denumirea completă a instalatorului autorizat care certifică și răspund datele [..........] tip [S.R.L./S.A./...] Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [..........] cu nr. de ordine [...../...../......], cod de identificare fiscală [........] cont nr. [..........] deschis la Trezoreria [......................] Responsabil de proiect [..........], telefon (fix și mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...] Autorizație ANRE [] Nr. [..........] din [...../...../......] sau Denumirea completă a managerului energetic autorizat care certifică și răspund datele [..........] tip [S.R.L./S.A./...] Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [..........] cu nr. de ordine [...../...../......], cod de identificare fiscală [........] cont nr. [..........] deschis la Trezoreria [......................] Responsabil de proiect [..........], telefon (fix și mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...] Autorizație: ANRE [] Nr. [..........] din [...../...../......] MEEMA [] Nr. [..........] din [...../...../......] sau Denumirea completă a auditorului energetic autorizat care certifică și răspund datele [..........] tip [S.R.L./S.A./...] Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [..........] cu nr. de ordine [...../...../......], cod de identificare fiscală [........] cont nr. [..........] deschis la Trezoreria [......................] Responsabil de proiect [..........], telefon (fix și mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...] Autorizație: ANRE [] Nr. [..........] din [...../...../......] MEEMA [] Nr. [..........] din [...../...../......] MLPDA [] Nr. [..........] din [...../...../......] Este obligatorie cel puțin introducerea datelor unui instalator, manager energetic sau auditor energetic, pentru a certifica cifrele introduse în program. Adresa sediului social: localitatea [.................], str. [..........], nr. [.....], bl. [.....], sc. [.....], et. [.....], ap. [.....], județul/sectorul [...........] cod poștal [.....], telefon (fix și mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...], website [...........] reprezentat/reprezentată legal de [...........], în calitate de [...........] Responsabil de proiect [..........], telefon (fix și mobil) [..........], fax [..........] e-mail [.......@...] Solicităm înscrierea în cadrul Programului privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, și perfectarea contractului de finanțare în vederea decontării cu MEEMA, denumit în continuare program. În cadrul programului, societatea noastră, prin instalatorul ales acreditat de către ANRE, intenționează să elaboreze documentația tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanțare, precum și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, radiere, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată []b) avem [] /nu avem deschis cont la Trezoreria Statului, însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare și să prezentăm actul doveditor, în copie []c) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă []c) societatea pe care o reprezint se angajează că va întocmi toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare []e) societatea pe care o reprezint se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, precum și a cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW, cu minim 2 puncte de încărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare printr-un instalator ales, acreditat de către ANRE și are angajați instalatori pentru sisteme fotovoltaice conform COR 741103 []f) declar că sunt de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate [] Declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații [] Îmi asum în calitatea de beneficiar răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și în toate celelalte documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte [] Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de înscriere sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societății noastre de către MEEMA în cadrul programului [] Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de înscriere orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice și fizice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai MEEMA cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint [] Prin semnarea prezentei cereri de înscriere confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia [] Semnătura electronică [..........] Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicația Informatică [] Semnătura electronică instalator [..........] Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicația Informatică [] Semnătura electronică manager energetic [..........] Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicația Informatică [] Semnătura electronică auditor energetic [..........] Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicația Informatică Este obligatorie cel puțin o semnătură a unui instalator, manager energetic sau auditor energetic.
   +  Anexa nr. 3la ghid ElectricUP
  CERERE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
  Nr. [..........] din [.......... / .......... / ..........] Generate de Aplicația Informatică
  I. Date de identificare a solicitantului Generate de Aplicația Informatică Se actualizează datele? [Se preiau datele introduse la înscrierea operatorului economic/Se actualizează datele] Locația [....] la care se implementează proiectul: Aplicația Informatică va aloca un număr fiecărei locații a aplicantului. GPS Latitudine [...............] Longitudine [................] Localitatea [...............], Județul [...............], Str. [...........], Nr. [....] Aplicația Informatică va genera un câmp pentru selectarea unui sat în cazul selectării denumirii unei comune Descriere suplimentară pentru a permite identificarea [.......................................] Nr. cărții funciare [.....], nr. cadastral [....], nr. topo [....] din [...../...../.......] Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta: [] pe imobilul construcție [] pe teren Cerere pentru obținere ATR [................] din [...../...../.......] către [...........] Aplicația Informatică va permite o listă drop-down sincronizată cu lista ANRE.II. Finanțare solicitată Subsemnatul/Subsemnata, Prenume [ .......... ] Nume [ .......... ] Aplicația Informatică va permite selectarea datelor anterior introduse. Persoană nouă? [] În caz de bifare, se deschide fereastra de actualizare a reprezentanților Beneficiarului. în numele beneficiarului, solicit o finanțare nerambursabilă în sumă de [..........] lei, reprezentând cofinanțare în procent de maximum 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică de Aplicația Informatică va transmite valoarea introdusă anterior, și a cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanțare. Coeficientul de performanță al proiectului (CPP) este calculat prin aplicația mea este obținut prin cumularea valorilor introduse de Beneficiar cu ajutorul: [] Instalatorului autorizat de ANRE, [] Managerului energetic și/sau [] Auditorului energetic, care certifică și răspund prin semnătură digitală de corectitudinea informațiilor furnizate. Aplicația Informatică va verifica dacă instalarea se va face la una sau la mai multe locații indicate de Beneficiar, solicitând indicarea puterii instalate, raportului de performanță și producției de energie anuale/sezonier pentru fiecare locație în parte, dar fără a depăși cumulat 100 kWp.III. Declarație pe propria răspundere În calitate de beneficiar, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) imobilul în/pe care se realizează investiția nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică []b) sunt de acord ca reprezentanții Autorității sau ai instituțiilor desemnate sau alte instituții cu atribuții în verificarea și controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanțării nerambursabile primite []c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanțarea prin Program în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională de energie electrică, nu fac obiectul unui alt program de finanțare []d) nu am fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă []e) în situația în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniul meu a sistemului de panouri fotovoltaice achiziționat în cadrul programului, voi aduce la cunoștința organelor de executare, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, obligația menținerii funcționalității investiției finanțate prin program pe o perioadă de 10 ani, și voi notifica Autoritatea prin aplicația informativă privind orice modificare []f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora, de către Autoritate, către terțe instituții sau persoane juridice și fizice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în Ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici []g) mă angajez să permit accesul reprezentanților Autorității pentru inspectarea activităților realizate din finanțarea acordată și a tuturor declarațiilor transmise []h) mă angajez că voi asigura contribuția proprie și cheltuielile neeligibile pentru realizarea proiectului []i) sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanțarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare []j) am depus o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru oricare dintre locațiile din prezenta cerere []l) mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificare curbei de consum []m) proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică, pentru același tip de activități realizate asupra acelorași imobile (teren și clădire) și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare [] [] Declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în cererea de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete [] Am luat cunoștință că neprezentarea documentelor așa cum sunt solicitate prin ghidul de finanțare, neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la neînscrierea mea în program sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului. [] Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia. Societatea Aplicația Informatică preia numele Beneficiarului Prin reprezentant legal/împuternicit, Aplicația Informatică preia prenumele și numele persoanei definite la secțiunea II Semnătură electronică [..........] Data [..../..../......] Generată de Aplicația Informatică Este nevoie de Declarație pe propria răspundere a coproprietarilor? [] [] Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate ghidului de finanțare al programului, și certific și răspund în solidar prin semnătură digitală de corectitudinea informațiilor furnizate de Beneficiar. [] Declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în cererea de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete. ● Semnătura electronică instalator [..........] Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicația Informatică ● Semnătura electronică manager energetic [..........] Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicația Informatică ● Semnătura electronică auditor energetic [..........] Data [.......... / .......... / ..........] Generată de Aplicația Informatică Este obligatorie cel puțin o semnătură a unui instalator, manager energetic sau auditor energetic.  +  DISPOZIȚII FINALE Prezentul Contract de Finanțare este semnat electronic, în 2 exemplare, de către toate părțile și produce efecte juridice egale între părți de la obținerea ultimei semnături.
  Pentru Autoritate Pentru Beneficiar
  Nume: ............... Funcție: ................... Semnătura (electronică): Data ....................Nume: ................. Funcție: ................... Semnătura (electronică): Data ....................
   +  Anexa nr. 4la ghid ElectricUP
  Cerere de decontare
  Nr. [..........] din [.......... / .......... / ..........] Generate de Aplicația Informatică
  Beneficiar: ........................ Adresa beneficiarului: ............... Contract nr. .......... Valoarea totală eligibilă a contractului .............. Suma solicitată .............. Subsemnatul/a, ......(numele și prenumele reprezentantului legal)......, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului finanțării acordate prin Programul de finanțare ELECTRICUP pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin prezenta cerere de plată solicit suma de .......... lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate în vederea implementării Proiectului, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. .......... din data de ......... . Plata va fi efectuată în contul bancar: .................... deschis la: .................. . În calitate de Beneficiar declar următoarele:A. Proiectul pentru care solicit decontarea nu este finanțat prin alte instrumente naționale sau ale Comisiei EuropeneB. Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanțareC. Facturile depuse în vederea decontării respect prevederile Contractului de finanțare și ale Programului de finanțare, precum și legislația naționalăD. Declar că prezenta Cerere de plată a fost completată cunoscând prevederile art. 322, art. 323 și art. 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și falsul în declarații.E. Cunosc faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat prin prezenta Cerere de plată este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat inclusiv la următoarea cerere de rambursare, cu plata dobânzilor și penalităților aferente, conform prevederilor Contractului de finanțare, iar în cazul în care nu sunt prevăzute, conform prevederilor legale în vigoare. [nume și prenume] [funcția][semnătura][ștampila] A se completa de către MEEMA:
  Observații: Nume și prenume / Semnătura: Responsabil .......................................................... (data ....................................) Bun de plată pentru suma de .......................................................... Se va consemna numele și funcția persoanei legal împuternicite Semnătura
  ----