METODOLOGIE din 18 noiembrie 2020de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 10 decembrie 2020    Notă
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 993 din 18 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1205 din 10 decembrie 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizației de funcționare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară activități de învățământ corespunzătoare sistemului educațional românesc, este realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.  +  Articolul 2Activitatea ARACIP se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Procedurile de autorizare de funcționare provizorie, de acreditare și de evaluare externă periodică a calității educației  +  Secţiunea 1 Procesul de acreditare  +  Articolul 3(1) Procesul de acreditare presupune parcurgerea a două etape succesive:a) autorizarea de funcționare provizorie;b) acreditarea.(2) Procesul de evaluare externă periodică a calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar acreditate se realizează cel puțin o dată la 5 ani.(3) Procedurile de evaluare externă în vederea autorizării, acreditării și evaluării externe periodice a calității educației se derulează la cerere, pe bază de contract încheiat cu ARACIP, și se finalizează cu emiterea ordinului ministrului educației și cercetării, la propunerea ARACIP, respectiv cu emiterea de către ARACIP a Atestatului privind nivelul de calitate a educației furnizate, după caz, în cazul constatării îndeplinirii standardelor naționale de calitate.(4) Procedurile de evaluare externă periodică a calității educației se pot derula și la solicitarea altor persoane juridice interesate, precum: Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratul școlar, autoritățile publice locale, asociațiile de părinți.  +  Articolul 4(1) Autorizarea de funcționare provizorie este etapa în care unitatea de învățământ/instituția de învățământ/ organizația interesată, pe baza evaluării externe realizate, în condițiile legii, dobândește calitatea de furnizor de educație, prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea ARACIP. (2) Autorizația de funcționare provizorie se acordă pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, și conferă dreptul de organizare a admiterii, precum și de organizare și desfășurare a procesului de învățământ.(3) Ordinul ministrului educației și cercetării prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și produce efecte începând cu anul școlar următor.(4) Ordinul prin care se acordă autorizarea de funcționare provizorie, prevăzut la art. 29^1 alin. (8) din ordonanța de urgență, reprezintă și actul de înființare, ca persoană juridică, a unității de învățământ preuniversitar de stat și se comunică autorității publice locale în vederea includerii, de drept, în rețeaua școlară a unității administrativ-teritoriale.(5) Furnizorii de educație, cu niveluri de învățământ/ specializări/calificări profesionale autorizate să funcționeze provizoriu, fac parte din rețeaua națională de învățământ și au dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic și de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, de a participa la programe naționale și internaționale și de a gestiona documentele școlare din învățământul preuniversitar, în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Prin ordinul de acreditare se înființează unitatea de învățământ și se acordă personalitate juridică, după cum urmează:a) de drept privat și de utilitate publică, pentru unitățile particulare de învățământ preuniversitar, înființate din inițiativa și cu resursele unor persoane juridice de drept privat;b) de drept privat și de utilitate publică, pentru unitățile de învățământ preuniversitar confesional, înființate din inițiativa, cu resursele și potrivit cerințelor specifice fiecărui cult recunoscut de stat;c) de drept public, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat.(2) Furnizorul de educație acreditat este parte a sistemului național de educație, cu toate drepturile și obligațiile conferite de lege.(3) Organizațiile furnizoare de educație, cu niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale acreditate, au dreptul de a organiza examene de absolvire și pot emite diplome și/sau alte acte de studii, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării. (4) Elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.(5) Furnizorul de educație acreditat se supune din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, în condițiile prevăzute de art. 33, 34 și 40 din ordonanța de urgență.  +  Secţiunea a 2-a Raportul de evaluare internă  +  Articolul 6(1) În vederea declanșării procesului de evaluare externă, persoanele juridice, publice sau private, trebuie să depună la ARACIP o cerere de declanșare a procedurii de evaluare externă, însoțită de o fișă-tip și un raport de evaluare internă.(2) Fișa-tip conține informații privind infrastructura, curriculumul, resursele umane și materiale, avizele și autorizațiile necesare procesului de evaluare externă. Fișa-tip este asumată de reprezentantul legal al furnizorului de educație și este avizată de inspectoratul școlar județean/al municipiului București. Informațiile minimale pe care fișa-tip le conține sunt prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, iar formatul fișei-tip se stabilește prin instrucțiuni periodice emise de ARACIP.(3) Raportul de evaluare internă cuprinde o serie de componente, stabilite în funcție de tipul de proces de evaluare externă și etapa corespunzătoare, cu informații necesare pentru a dovedi îndeplinirea cerințelor stabilite în standardele de autorizare, acreditare, respectiv în standardele de referință, pentru fiecare nivel de învățământ, tip de program de studiu și de calificare profesională, după caz.(4) Cererea de evaluare externă și fișa-tip se depun în format letric la ARACIP.(5) Celelalte componente ale raportului de evaluare internă se transmit în format electronic, conform instrucțiunilor periodice emise de ARACIP.  +  Articolul 7(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele:a) fișă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP;b) acte privind persoana juridică inițiatoare, după caz:– actele care atestă dobândirea personalității juridice;– actul constitutiv și statutul de organizare și funcționare ale persoanei juridice;– certificatul de înregistrare fiscală a persoanei juridice;c) documente manageriale de prognoză: – planul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al școlii;d) oferta educațională;e) modelul de contract educațional particularizat;f) proiectul de regulament propriu de organizare și funcționare al unității de învățământ.(2) Societățile înregistrate la registrul comerțului în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot înființa unități de învățământ preuniversitar particular numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții: a) existența și derularea de activități economice principale, conform actului constitutiv, în ultimii 3 ani, altele decât activitățile de învățământ;b) menționarea expresă a activităților de învățământ ca activități secundare;c) respectarea principiului nonprofit în ceea ce privește derularea activităților de învățământ. (3) În vederea obținerii acreditării, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele: a) fișă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP;b) actul de înființare a unității de învățământ preuniversitar;c) documente manageriale de diagnoză, pentru fiecare an școlar din perioada de funcționare provizorie:– raportul anual de evaluare internă (RAEI);– raportul anual de activitate;d) documente manageriale de prognoză:– noul plan de dezvoltare instituțională/plan de acțiune al școlii;– planul managerial pe fiecare an școlar din perioada de funcționare provizorie;– programul de dezvoltare a sistemului de control managerial; e) documente manageriale de evidență, pentru fiecare an școlar din perioada de funcționare provizorie:– statul de funcții;– organigrama;– schema orară/programul zilnic;– planul de școlarizare;f) regulamentul propriu de organizare și funcționare al unității de învățământ;g) lista procedurilor proprii privind funcționarea comisiilor;h) regulamentul propriu de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;i) strategia proprie de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;j) contractul educațional particularizat utilizat în unitatea de învățământ;k) certificatul de atestare fiscală.(4) În vederea obținerii Atestatului privind nivelul calității educației furnizate, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele: a) fișă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP;b) documente manageriale de diagnoză:– raportul anual de evaluare internă pentru ultimul an școlar;c) documente manageriale de prognoză:– planul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al școlii;d) orice alt tip de document dintre cele menționate la alin. (3), considerat relevant pentru evaluarea nivelului de calitate al unității de învățământ, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 3-a Activitățile de evaluare externă  +  Articolul 8(1) Cererea de declanșare a procesului de evaluare externă este înregistrată la ARACIP și repartizată spre expertiză. (2) În baza cererii se încheie un contract cu persoana juridică solicitantă și se emite factura fiscală corespunzătoare. Persoana juridică solicitantă este obligată să comunice către ARACIP o copie de pe ordinul de plată a tarifului de evaluare externă, în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plății.(3) Rezultatul expertizei datelor și informațiilor din raportul de evaluare internă se comunică persoanei juridice solicitante în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.(4) În situația în care din raport lipsesc informații dintre cele prevăzute la art. 7 sau se constată caracterul incomplet al informațiilor/datelor prezentate, se comunică persoanei juridice respective necesitatea realizării completărilor de rigoare, în termen de maximum 15 zile de la comunicare, în caz contrar cererea urmând a se respinge ca inadmisibilă.(5) În cazul în care raportul de evaluare internă este complet se comunică persoanei juridice solicitante declanșarea procedurii de evaluare, cu informarea corespunzătoare a Biroului executiv al ARACIP.(6) În situația menționată la alin. (5), expertul desemnat înaintează, spre aprobare, Biroului executiv o propunere de grafic de desfășurare a vizitelor de evaluare, precum și de componență a comisiilor de experți. (7) Biroul executiv al ARACIP, întrunit în ședință ordinară, aprobă graficul de desfășurare a vizitelor de evaluare, precum și componența comisiilor de experți, desemnate în acest scop.(8) Perioada de desfășurare a vizitelor de evaluare se aduce la cunoștința persoanelor juridice solicitante, într-un termen de cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea vizitei de evaluare.  +  Articolul 9Comisiile de experți, desemnate de ARACIP pe bază de hotărâre, sunt alcătuite din 2-4 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare, înscriși în Registrul propriu al experților în evaluare și acreditare. Acestea efectuează vizite de evaluare de 2-5 zile, după caz. În cazuri justificate, Biroul executiv al ARACIP poate aproba ca vizita de evaluare în vederea autorizării de funcționare provizorie să aibă o durată de o zi.  +  Articolul 10Activitatea de evaluare externă a organizațiilor furnizoare de educație se realizează în baza criteriilor, indicatorilor și standardelor de evaluare unice la nivel național, valabile atât pentru învățământul preuniversitar de stat, cât și pentru învățământul preuniversitar particular.  +  Articolul 11(1) În cadrul vizitelor de evaluare externă, comisiile de experți verifică îndeplinirea standardelor de evaluare corespunzătoare procesului și etapei respective, respectarea legislației în domeniul învățământului, precum și conformitatea cu realitatea pentru informațiile din raportul de evaluare internă depus la ARACIP.(2) În cadrul vizitelor de evaluare externă periodică, comisia de evaluare desemnată de ARACIP desfășoară următoarele activități:a) organizarea agendei evaluării și programarea orară a activităților și a întâlnirilor;b) activități specifice: vizitarea unității de învățământ, observarea directă, asistență la lecții, asistență la activități extrașcolare, după caz, aplicarea de chestionare grupurilor-țintă, cum ar fi elevi, părinți, angajatori operatori economici parteneri, personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic, realizarea de interviuri și discuții individuale și de grup, vizite la operatori economici, în cazul stagiilor de practică;c) analiza contextului și a situației concrete a unității școlare, conform realităților de la fața locului și prin raportare la planul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al școlii, precum și la RAEI;d) analiza situației rezultatelor școlare pe ultimii 3 ani, comparativ cu rezultatele la nivel de județ și la nivel național, precum și prin comparație cu țintele europene, dacă acestea există;e) analiza oricărei dovezi prin care se probează, după caz, buna funcționare a unității de învățământ, rezultatele și progresul fiecărui antepreșcolar sau elev, după caz.(3) Îndeplinirea standardelor de autorizare și acreditare se înregistrează prin „da/nu“. Gradul de îndeplinire a standardelor de referință se înregistrează pe baza unui calificativ, care poate fi transpus într-un punctaj.(4) Calificativele care se acordă pentru fiecare indicator de performanță evaluat din standardele de referință, precizate în raportul de evaluare externă periodică, sunt următoarele:a) „Nesatisfăcător“, în situația neîndeplinirii a cel puțin unei cerințe din standardele de acreditare și evaluare periodică; b) „Satisfăcător“, în situația îndeplinirii tuturor cerințelor din standardele de acreditare și evaluare periodică; c) „Bine“, în situația îndeplinirii tuturor cerințelor din standardele de acreditare și evaluare periodică și a cel puțin unei cerințe din standardele de referință; d) „Foarte bine“, în situația îndeplinirii tuturor cerințelor din standardele de acreditare și evaluare periodică și a tuturor cerințelor din standardele de referință; e) „Excelent“, în situația îndeplinirii tuturor cerințelor din standardele de acreditare și evaluare periodică, a tuturor cerințelor din standardele de referință, precum și a unor cerințe definite de unitatea de învățământ. (5) Calificativele se corelează cu punctaje stabilite de ARACIP, în vederea realizării evaluării comparative interinstituționale.  +  Articolul 12(1) Membrii comisiilor de experți întocmesc un raport de evaluare externă cu informații pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, după caz. Raportul de evaluare externă întocmit se înaintează ARACIP în termen de maximum 5 zile de la finalizarea vizitei și este înregistrat la ARACIP.(2) Experții ARACIP verifică rapoartele de evaluare externă întocmite de către comisiile de experți în evaluare și acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare de către aceste comisii. (3) În cazul în care în urma verificării menționate la alin. (2) se constată neconcordanțe între datele din rapoartele de evaluare externă și informațiile din raportul de evaluare internă depus la ARACIP se poate dispune completarea/modificarea raportului întocmit sau invalidarea acestuia. În situația de invalidare se va proceda la refacerea raportului, prin realizarea unei activități de monitorizare dispuse de Biroul executiv. (4) În urma verificării prevăzute la alin. (2) și a constatării concordanței între datele din rapoartele de evaluare externă și informațiile din raportul de evaluare internă, expertul desemnat validează, în termen de maximum 5 zile de la primire, raportul de evaluare externă întocmit de către comisia de experți și îl înaintează Biroului executiv al ARACIP.(5) Biroul executiv al ARACIP, întrunit în ședință ordinară, analizează și avizează rapoartele de evaluare primite în termen de maximum 30 de zile de la primire și le înaintează Consiliului ARACIP spre aprobare.(6) Consiliul ARACIP, întrunit în ședință ordinară, analizează și aprobă rapoartele de evaluare întocmite, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestora. După aprobarea rapoartelor, Consiliul ARACIP propune acordarea/neacordarea autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învățământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învățământ/specializare/calificare profesională, respectiv eliberarea Atestatului privind nivelul calității educației furnizate. Hotărârile Consiliului ARACIP se fac publice pe site-ul ARACIP.(7) Biroul executiv al ARACIP înaintează Ministerului Educației și Cercetării, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învățământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învățământ/specializare/calificare profesională, după caz. (8) După aprobarea de către Consiliul ARACIP, rapoartele de evaluare externă, întocmite de către membrii comisiilor de experți, se fac publice pe site-ul ARACIP.  +  Articolul 13(1) Contestațiile cu privire la acordarea, neacordarea, respectiv retragerea autorizației de funcționare provizorie sau a acreditării se adresează ministrului educației și cercetării, în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ordinul ministrului educației și cercetării poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) În cazul în care furnizorul de educație nu a primit acreditarea, acesta are obligația de a remedia toate deficiențele care au stat la baza emiterii ordinului ministrului educației și cercetării de neacordare a acreditării. Acesta are dreptul de a depune un nou raport de evaluare internă, în termen de maximum 1 an de la prima evaluare, calculat de la data publicării ordinului de neacordare a acreditării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea procedurii prevăzute în prezenta metodologie.(2) În cazul în care, în urma unei noi evaluări, furnizorului de educație nu i s-a acordat acreditarea, se dispune încetarea definitivă a școlarizării, prin ordin al ministrului educației și cercetării, elevii fiind transferați la alte unități de învățământ, cu respectarea prevederilor regulamentului școlar.  +  Articolul 15(1) În cazul evaluării externe periodice, ARACIP eliberează un atestat din care reiese nivelul de calitate existent în cadrul unității de învățământ respective, raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate.(2) Atestatul va menționa nivelul rezultatelor obținute de unitatea școlară la evaluarea externă, având în vedere și indicii de eficiență stabiliți pe baza datelor colectate în urma proceselor de evaluare internă a calității educației, pe baza metodologiei proprii a ARACIP.(3) Modelul de atestat al nivelului de calitate a educației furnizate este prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre.(4) În cazul evaluării externe periodice, în vederea realizării evaluării comparative interinstituționale, ARACIP realizează, prin metode statistice, o analiză a condițiilor de funcționare a școlilor pe baza rezultatelor raportate în RAEI. (5) Pentru analiza prevăzută la alin. (4), ARACIP poate angaja personal specializat, pe bază de contract. Rezultatul analizei va genera un indice de eficiență educațională, anual, pentru fiecare unitate de învățământ. Acest indice poate fi considerat în stabilirea punctajului final pentru o unitate de învățământ care a fost suspusă procesului de evaluare externă periodică și va fi înscris în atestatul prevăzut la alin. (1).(6) În situația în care în raportul de evaluare externă a calității există indicatori de performanță apreciați cu calificativul „Nesatisfăcător“, nu se eliberează atestatul și se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 34 din ordonanța de urgență. (7) În cazul menționat la alin. (6), unitatea de învățământ respectivă va urmări cu prioritate implementarea unor măsuri care să conducă la remedierea acestora. (8) Inspectoratele școlare realizează o monitorizare a unității de învățământ în vederea remedierii calificativului nesatisfăcător prin inspecția tematică, urmărind progresul înregistrat de școala respectivă. Rezultatele monitorizării sunt aduse la cunoștința ARACIP. În cazul în care se constată remedierea tuturor aspectelor negative, inspectoratul școlar informează ARACIP în vederea eliberării atestatului.(9) Dacă în urma inspecției tematice realizate de inspectoratele școlare se constată neîndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul planului de îmbunătățire, inspectoratul școlar care a efectuat inspecția tematică poate sesiza ARACIP în vederea demarării de către această instituție a procedurilor de evaluare instituțională specifice.  +  Articolul 16(1) Furnizorul de educație are obligația de a face public conținutul raportului de evaluare externă periodică, ordinul ministrului emis la încheierea oricărei etape, respectiv atestatul de la finalul procesului de evaluare externă periodică.(2) Pe baza concluziilor raportului de evaluare externă, Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității propune revizuirea planului de dezvoltare instituțională și/sau, după caz, a planului managerial, introducând activități specifice de îmbunătățire a calității, corespunzătoare punctelor slabe/ariilor de dezvoltare identificate în raportul de evaluare externă. (3) Implementarea activităților de îmbunătățire este monitorizată de inspectoratele școlare.  +  Articolul 17(1) Îndeplinirea standardelor de autorizare și de acreditare este obligatorie pe toată durata de funcționare a unității de învățământ.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar autorizate, respectiv acreditate pot fi monitorizate și controlate de ARACIP, în colaborare cu inspectoratele școlare, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării. (3) În cazul în care după obținerea autorizării de funcționare provizorie, respectiv a acreditării se constată, cu ocazia vizitelor de monitorizare și control, că unitățile de învățământ nu respectă legislația în vigoare, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 31^1 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență.(4) În cazul menționat la alin. (3), procedura de obținere a autorizației de funcționare provizorie poate fi reluată după o perioadă minim egală cu un ciclu de școlarizare de la ridicarea autorizației/a acreditării, după caz.(5) În cazul în care se constată nerespectarea standardelor de calitate de către unitățile de învățământ preuniversitar acreditate, se derulează, în mod corespunzător, procedurile prevăzute la art. 34 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 18(1) ARACIP întocmește registre speciale, denumite Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu, precum și Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar acreditate.(2) Finanțarea în învățământul preuniversitar se va realiza luând în considerare rezultatele procesului de evaluare externă periodică.  +  Articolul 19(1) În vederea asigurării calității activității de evaluare externă, Biroul executiv al ARACIP poate dispune monitorizarea activității de evaluare realizate de experții ARACIP în evaluare și acreditare. (2) Monitorizarea activității de evaluare poate consta în verificarea activității școlii, pe baza informațiilor/datelor transmise periodic de organizația furnizoare de educație, în repetarea procedurii de evaluare externă pe anumite domenii, standarde sau indicatori de evaluare de către experți desemnați de către conducerea ARACIP, în aplicarea de chestionare și interviuri beneficiarilor serviciilor educaționale, în analiza unor dosare de presă, în verificarea reclamațiilor/sesizărilor primite de la clienții și beneficiarii serviciilor educaționale, inspectorate școlare etc., după caz.(3) În cazul în care prin activitățile de monitorizare se constată discordanțe între rapoartele de evaluare externă întocmite și rapoartele întocmite cu ocazia monitorizării, experții în evaluare și acreditare vor fi excluși din Registrul ARACIP, respectiv vor fi sancționați civil, penal sau contravențional, după caz, potrivit legii.(4) Pentru realizarea procedurilor de monitorizare a activității de evaluare externă a organizațiilor furnizoare de educație nu se percep tarife de evaluare de la organizațiile în cauză.  +  Articolul 20(1) Furnizorii de educație autorizați să funcționeze provizoriu și unitățile de învățământ acreditate și evaluate extern periodic au obligația să completeze și să publice, pentru fiecare an școlar, RAEI.(2) Completarea RAEI se realizează în format electronic, conform instrucțiunilor periodice emise de ARACIP, iar publicarea se face prin postare pe site și/sau prin afișare în unitatea de învățământ. Furnizorul de educație poate folosi, suplimentar, și alte mijloace de publicitate. (3) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București au obligația de a verifica existența RAEI și, în cazul în care se constată inexistența acestuia, sesizează ARACIP, în vederea demarării de către această instituție a procedurilor de evaluare instituțională specifice.  +  Secţiunea a 4-a Organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară  +  Articolul 21(1) Organizațiile furnizoare de educație pot organiza și desfășura, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, în următoarele situații:a) pe bază de acord încheiat între autoritățile și/sau instituțiile similare din România și cele din statul al cărui sistem educațional este/urmează a fi adoptat;b) dacă dispun de acreditare în sistemul educațional respectiv, fiind parte a acestuia. (2) Organizațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la ARACIP un dosar care să cuprindă următoarele documente:a) acte care să ateste acreditarea în sistemul educațional adoptat în cadrul unității de învățământ respective;b) elementele de identificare a organizațiilor furnizoare de educație, după cum urmează: – denumirea și sediul unității de învățământ respective;– nivelurile de învățământ, specializările, precum și durata de școlarizare, conform structurii din sistemul educațional respectiv;– date referitoare la personalul angajat;– date referitoare la elevii școlarizați: numărul de elevi/an de studiu, naționalitatea;– date referitoare la spațiile de învățământ și baza materială, regimul de deținere a acestora, precum și autorizația sanitară de funcționare, vizată pe anul în curs, autorizația de securitate la incendiu;c) acte privind curriculumul utilizat;d) certificatul de atestare fiscală.(3) ARACIP va solicita misiunii diplomatice a statului respectiv confirmarea, pe baza răspunsului autorității competente din statul al cărui sistem educațional este/ urmează a fi adoptat, privind următoarele elemente:a) respectarea de către unitatea de învățământ a legislației în domeniul educațional din statul respectiv;b) eliberarea de către unitatea de învățământ respectivă de diplome identice cu acelea care permit accesul în învățământul superior în țara de origine.(4) În cazul în care organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), acestea au obligația de a se supune procesului de evaluare și acreditare în sistemul educațional românesc, în condițiile legii.  +  Articolul 22(1) Organizațiile furnizoare de educație care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2) sunt înscrise în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară.(2) După înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1), organizația respectivă are obligația de a întocmi, anual, un raport de evaluare internă, care să cuprindă elementele menționate la art. 21 alin. (2) lit. b), pe care îl transmite la ARACIP.(3) Organizațiile prevăzute la alin. (1) au obligația de a solicita ARACIP, din 5 în 5 ani, reînscrierea în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară; în caz contrar, organizația respectivă se consideră desființată.  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23În funcție de finalitățile fiecărei vizite de evaluare externă, ARACIP poate stabili numărul indicatorilor de performanță și al descriptorilor pe baza cărora se va judeca nivelul calității educației furnizate.  +  Articolul 24(1) La activitățile de evaluare a organizațiilor furnizoare de educație participă obligatoriu, cu statut de observator, reprezentantul inspectoratului școlar județean/al municipiului București, dar pot participa cu același statut de observatori și reprezentanții organizațiilor sindicale din unitatea de învățământ preuniversitar supusă evaluării, precum și reprezentanți ai părinților, ai elevilor, ai altor instituții reprezentative din comunitatea locală, ai autorităților publice județene și locale.(2) Observatorul, reprezentant al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, va consemna în procesul-verbal încheiat cu ocazia activităților de evaluare externă concluziile proprii privind modul de desfășurare a activității de evaluare externă și îl va înainta conducerii inspectoratului școlar. (3) Observatorii menționați la alin. (1), alții decât observatorii reprezentanți ai inspectoratului școlar județean/al municipiului București, pot redacta din proprie inițiativă un raport, ce cuprinde concluziile și mențiunile lor din cadrul evaluării. La cererea scrisă argumentată a ARACIP, raportul respectiv va putea fi comunicat ARACIP, spre consultare.  +  Articolul 25Prevederile prezentei metodologii nu se aplică furnizorilor de formare profesională autorizați, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. -----