HOTĂRÂRE nr. 993 din 18 noiembrie 2020privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 10 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă conținutul minimal al fișei-tip, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Atestatul nivelului de calitate a educației furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Unitățile de învățământ preuniversitar aflate în proceduri de evaluare externă în vederea autorizării, acreditării și evaluării externe periodice a calității finalizează procedura potrivit legislației în vigoare la data începerii acesteia.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2007, și Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2013, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 18 noiembrie 2020.Nr. 993.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodicea organizațiilor furnizoare de educație  +  Anexa nr. 2
  Informații minimale pe care le va conține fișa-tip
  a) Persoana juridică inițiatoare - denumirea, subsistem - public/privat, CIF/CUI, sediul social, datele de contact, reprezentantul legal, persoana de contactb) Unitatea de învățământ - denumirea existentă și/sau propusă a fi înființată, după caz, sediul existent și/sau propus, după caz, datele de contact, reprezentantul legal, incluzând apartenența la Corpul Național al Experților în Management Educațional, persoana de contactc) Capacitatea maximă de școlarizare, pentru unitatea de învățământ și toate structurile arondated) Nivelurile și/sau specializările și/sau calificările profesionale școlarizate, respectiv intenționat a fi școlarizate, după caze) Existența și adecvarea bazei materiale necesare desfășurării în condiții optime a procesului educațional, raportat la tipul de învățământ, nivelul de învățământ și numărul de elevi, respectiv: spații școlare - săli de clasă, spații specializate, spații administrative și auxiliare, după caz, dotate adecvat; echipamente, inclusiv TIC și multimedia; mijloace de învățământ/auxiliare curriculare, inclusiv digitale și fondul de carte/de documentare, în format clasic și/sau electronicf) Asigurarea managementului resurselor umane și al carierei pentru desfășurarea în condiții optime a procesului educațional, respectiv: respectarea legislației naționale și specifice privind recrutarea, selecția, angajarea, normarea, evaluarea, stimularea, sancționarea și disponibilizarea personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar și nedidactic; existența și implementarea unor programe de dezvoltare managerială pentru personalul de conducere și profesională pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în acord cu nevoi organizaționale și/sau profesionale analizate și clar identificateg) Respectarea cerințelor legale privind sănătatea și securitatea în unitățile de învățământ, în conformitate cu normele specificeh) Asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică, orientare și consiliere școlarăi) Existența sistemului de înregistrare, gestionare, arhivare și actualizare a datelor - inclusiv accesarea platformelor și completarea bazelor electronice de date, cu asigurarea securității datelor personale, conform legislației în vigoarej) Colectarea sistematică, de la nivelul comunității și al școlii, a datelor necesare pentru îmbunătățirea participării școlare și pentru eliminarea violenței și hărțuirii/bullying și segregării școlarek) Completarea corectă, conform prevederilor legale, a cataloagelor, registrelor matricole și, după caz, a celorlalte documente de evidență a participării școlare și a rezultatelor învățăriil) Programul de funcționare al unității de învățământ, stabilirea orarului și planificarea activităților curriculare și extracurriculare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoarem) Constituirea structurilor de conducere, consultative și funcționale, inclusiv a consiliului elevilor și a consiliului consultativ/asociației părinților, după cazn) Întocmirea proiectului de buget și derularea activității financiare a unității de învățământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoareo) Înregistrarea și rezolvarea în termen legal a plângerilor și reclamațiilor beneficiarilor, personalului unității de învățământ și terților, referitoare la activitatea unității de învățământp) Utilizarea curriculumului național sau alternativ aprobatq) Proiectarea și realizarea curriculumului la decizia școlii/în dezvoltare locală în concordanță cu prevederile legale și opțiunile exprimate de elevi și/sau părinți/operatori economici, după cazr) Consemnarea și evaluarea sistematică a participării școlare - prezența la școală și participarea la ore și la activitățile școlare - inclusiv extracurriculare, precum și a rezultatelor învățării, pentru fiecare antepreșcolar/preșcolar/elev și la nivelul fiecărei activități de învățare
   +  Anexa nr. 3
  - Model -
  ATESTAT
  privind nivelul calității educației oferite de către unitatea de învățământ
  ......................................................................................,
  cu sediul în .....................................................................................,
  nivelul ...................................................,
  raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate (standarde de calitate)
  Se confirmă îndeplinirea nivelului minim de calitate stabilit prin standardul de acreditare, prevăzut în legislația în vigoare.Se atestă nivelul de calitate prin obținerea calificativelor ............, cu un punctaj de .............., la ..... indicatori de performanță prevăzuți de legislația în vigoare.Activitatea de evaluare externă periodică s-a desfășurat în anul școlar .......................................... .Activitatea de evaluare externă periodică a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 33 și 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.Raportul de evaluare externă este public și poate fi consultat pe website-ul ARACIP ..................... .Prezentul atestat are o valabilitate de 5 ani, respectiv din anul școlar ........................... până în anul școlar .............. inclusiv.Unitatea de învățământ are obligația de a solicita următoarea activitate de evaluare externă periodică până la sfârșitul anului școlar .................., cu derularea activității de evaluare în anul școlar .................. .
  Președinte ARACIP,
  ................................................
  Indice de eficiență: .......................................... Punctaj final obținut: .............................REZULTATE ALE EVALUĂRII PERIODICE
  -----