ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 207 din 27 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 3 decembrie 2020  Luând în considerare obligațiile asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, necesitatea respectării dreptului Uniunii Europene și implicit a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și asigurarea cu prioritate a sumelor destinate obligațiilor pecuniare ale României la bugetul Uniunii Europene, decurgând inclusiv din hotărâri ale instanței Uniunii Europene,având în vedere inclusiv scrisoarea Comisiei Europene nr. ARES (2020) 6083112 privind plata sancțiunilor pecuniare stabilite, în sarcina statului român, prin hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-549/18, Comisia Europeană împotriva României, implicit necesitatea evitării riscului plății unor dobânzi penalizatoare după expirarea termenului de 45 de zile calendaristice de la data primirii notificării de plată, și anume de la data de 30 octombrie 2020,ținând cont de faptul că un stat membru al Uniunii Europene nu poate invoca situații interne pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor decurgând din această calitate,luând în considerare faptul că, în prezent, cadrul normativ intern nu conține o reglementare expresă care să desemneze organul administrației publice centrale sau autoritatea publică care acționează în numele statului român în ceea ce privește plata sancțiunilor pecuniare impuse prin hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene inițiate împotriva României,având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetul de stat și nici angajată și efectuată din acest buget dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială,ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor propuse poate conduce la întârzieri în plata sancțiunilor stabilite prin hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-549/18, Comisia Europeană împotriva României, și la aplicarea dobânzilor penalizatoare,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislației privind creanțele fiscale administrate de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hotărârilor executorii ale instanțelor judecătorești sau arbitrale, cheltuielile rezultate în urma soluționării de către Ministerul Finanțelor Publice, pe cale amiabilă, în condițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, a diferendelor ivite în activitatea sa, precum și obligațiile bănești ale statului român născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și sancțiunile pecuniare aplicate statului român de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat.2. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin documente legale în baza cărora Ministerul Finanțelor Publice acoperă sancțiunile pecuniare aplicate statului român prin hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, în sensul alin. (1), se înțelege deciziile acestei instanțe UE, transmise Ministerului Finanțelor Publice de către Ministerul Afacerilor Externe, în forma comunicată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 207.-----