CONVENŢIE din 16 decembrie 1970pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 49 din 9 mai 1972    Notă *) TraducerePREAMBULStatele părţi la prezenta convenţie,considerând ca actele ilicite de capturare sau de exercitare a controlului unor aeronave în zbor compromit securitatea persoanelor şi bunurilor, stanjenesc în mod serios exploatarea serviciilor aeriene şi submineaza încrederea popoarelor lumii în securitatea aviaţiei civile,considerând ca săvîrşirea unor asemenea acte le provoacă o serioasă preocupare,considerând ca, în scopul prevenirii acestor acte este o necesitate urgenta să se prevadă măsuri corespunzătoare pentru pedepsirea autorilor lor,au căzut de acord asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Comite o infracţiune penală (denumita mai jos infracţiune) orice persoană care, la bordul unei aeronave în zbor: a) în mod ilicit şi prin violenta sau ameninţare cu violenta pune stapanire pe aceasta aeronava sau exercita controlul asupra ei, ori incearca sa comita una dintre aceste fapte, sau b) este complicele unei persoane care comite sau incearca sa comita una dintre aceste fapte.  +  Articolul 2Orice stat contractant se obliga sa reprime infracţiunea prin pedepse severe.  +  Articolul 31. Pentru aplicarea prezentei convenţii o aeronava este considerată în zbor din momentul în care, fiind terminată imbarcarea, toate uşile exterioare ale acelei aeronave au fost închise şi pînă în momentul în care una dintre aceste uşi este deschisă în vederea debarcarii. În caz de aterizare forţată, zborul se considera ca fiind continuat pînă în momentul cînd autoritatea competentă ia în primire aeronava, precum şi persoanele şi bunurile de la bord.2. Prezenta convenţie se aplică aeronavelor utilizate în scopuri militare, de vama sau de poliţie.3. Prezenta convenţie nu se aplică decât dacă locul de decolare sau locul de aterizare efectivă a aeronavei la bordul căreia a fost săvîrşită infracţiunea este situat în afară teritoriului statului de înmatriculare a acestei aeronave, indiferent dacă este vorba de o aeronava în zbor interntational sau de o aeronava în zbor intern.4. În cazurile prevăzute la art. 5, prezenta convenţie nu se aplică dacă locul de decolare şi locul de aterizare efectivă a aeronavei la bordul căreia a fost comisă infracţiunea sînt situate pe teritoriul unui singur stat dintre cele menţionate în acel articol.5. Independent de prevederile paragrafelor 3 şi 4 ale prezentului articol, articolele 6, 7, 8 şi 10 sînt aplicabile, oricare ar fi locul decolarii sau aterizarii efective a aeronavei, dacă autorul sau autorul prezumat al infracţiunii este descoperit pe teritoriul unui alt stat decât cel de înmatriculare a aeronavei respective.  +  Articolul 41. Orice stat contractant va lua măsurile necesare pentru a stabili competenţa sa jurisdicţională în ceea ce priveşte infracţiunea, precum şi orice act de violenta îndreptat împotriva pasagerilor sau echipajului şi comis de autorul prezumat al infracţiunii în legătură directa cu aceasta, în următoarele cazuri: a) dacă infracţiunea este săvîrşită la bordul unei aeronave înmatriculate în acest stat; b) dacă aeronava la bordul căreia s-a săvârşit infracţiunea aterizeaza pe teritoriul sau avînd încă la bord pe autorul prezumat al infracţiunii; c) dacă infracţiunea este săvîrşită la bordul unei aeronave închiriate fără echipajul unei persoane care îşi are sediul principal în exploatare sau, în lipsa, reşedinţa sa permanenta în acel stat.2. Orice stat contractant va lua de asemenea măsurile necesare pentru a stabili competenţa sa jurisdicţională în ceea ce priveşte infracţiunea, în cazul în care autorul prezumat al infracţiunii se găseşte pe teritoriul sau şi cînd statul respectiv nu-l extrădează conform art. 8 unuia dintre statele menţionate în paragraful 1 al prezentului articol.3. Prezenta convenţie nu inlatura nici o competenţa penală exercitată conform legilor naţionale.  +  Articolul 5Statele contractante care înfiinţează pentru transportul aerian organizaţii de exploatare în comun sau organisme internaţionale de exploatare şi care exploatează aeronave care fac obiectul unei înmatriculări comune sau internaţionale vor desemna pentru fiecare aeronava, prin modalităţi corespunzătoare, statul care exercită competenţa şi care va avea atribuţiile statului de înmatriculare în sensul prezentei convenţii. Ele vor înştiinţa despre aceasta desemnare Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, care va informa toate statele părţi la prezenta convenţie.  +  Articolul 61. Orice stat contractant pe teritoriul căruia se afla autorul sau autorul prezumat al infracţiunii, dacă apreciază ca împrejurările justifica acest lucru, va asigura detenţiunea acestei persoane sau va lua orice alte măsuri necesare pentru a asigura prezenta acesteia. Detenţiunea şi măsurile respective trebuie să fie conforme cu legislaţia acelui stat; ele nu pot fi menţinute decât pe durata necesară deschiderii urmăririi penale sau a unei proceduri de extrădare.2. Statul respectiv va proceda imediat la o ancheta preliminară în vederea stabilirii faptelor.3. Orice persoană deţinută în baza paragrafului 1 al prezentului articol poate comunică imediat cu cel mai apropiat reprezentant calificat al statului al cărui cetăţean este, în care scop îi vor fi acordate orice înlesniri.4. Atunci cînd un stat a deţinut o persoană conform prevederilor prezentului articol, el va înştiinţa imediat despre aceasta deţinere, precum şi despre împrejurările care o justifica, statul de înmatriculare a aeronavei, statul menţionat la art. 4 paragraful 1 (c), statul al cărui cetăţean este persoana deţinută şi, dacă considera oportun orice alte state interesate. Statul care procedează la ancheta preliminară menţionată în paragraful 2 al prezentului articol va comunică prompt concluziile acesteia statelor mai sus arătate şi le va indica dacă intenţionează să-şi exercite competenţa sa jurisdicţională.  +  Articolul 7Statul contractant pe teritoriul căruia este descoperit autorul prezumat al infracţiunii, dacă nu-l extrădează, va supune cauza, fără nici o excepţie şi indiferent dacă infracţiunea a fost sau nu săvîrşită pe teritoriul sau, autorităţilor sale competente pentru exerciţiul acţiunii penale. Aceste autorităţi vor hotărî în aceleaşi condiţii ca pentru orice infracţiune de drept comun cu caracter grav, conform legilor acestui stat.  +  Articolul 81. Infracţiunea este cuprinsă de plin drept ca un caz de extrădare în orice tratat de extrădare încheiat între statele contractante. Statele contractante se obliga sa cuprindă infracţiunea ca un caz de extrădarea în orice tratat de extrădare ce urmează a se încheia între ele.2. Dacă un stat contractant care subordonează extrădarea existenţei unui tratat este sesizat cu o cerere de extrădare din partea altui stat contractant cu care nu este legat printr-un tratat de extrădare, el are latitudinea de a considera prezenta convenţie ca fiind baza juridică a extrădării în ceea ce priveşte infracţiunea. Extrădarea este subordonata celorlalte condiţii prevăzute de dreptul statului solicitat.3. Statele contractante care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat recunosc infracţiunea ca un caz de extrădare între ele, în condiţiile prevăzute de dreptul statului solicitat.4. Între statele contractante, infracţiunea este considerată în vederea extrădării ca fiind comisă atît pe locul săvîrşirii ei cat şi pe teritoriul statelor ce trebuie să-şi stabilească competenţa în virtutea articolului 4 paragraful 1.  +  Articolul 91. Atunci cînd unul dintre actele prevăzute la art. 1 (a) este săvârşit sau pe punctul de a fi săvârşit, statele contractante vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru ca comandantul legitim al aeronavei sa recapete sau sa menţină controlul asupra aeronavei.2. În cazurile menţionate în paragraful precedent, orice stat contractant pe teritoriul căruia se afla aeronava, pasagerii sau echipajul înlesneşte pasagerilor şi echipajului continuarea călătoriei lor cat mai grabnic posibil şi restituie fără întîrziere aeronava şi incarcatura sa celor care au dreptul să le detina.  +  Articolul 101. Statele contractante îşi vor acorda cea mai larga asistenţa juridică posibila, în orice procedura penală relativă la infracţiune şi la celelalte acte menţionate în art. 4. În toate cazurile, legea aplicabilă pentru aducerea la îndeplinire a unei cereri de asistenţa este cea a statului solicitat.2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu afectează obligaţiile ce decurg din prevederile oricărui tratat bilateral sau multilateral care reglementează sau care va reglementa, total sau parţial, domeniul asistenţei judiciare reciproce în materie penală.  +  Articolul 11Orice stat contractant va comunică fără întîrziere Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei sale naţionale, orice informaţii utile pe care le poseda în legătură cu: a) împrejurările infracţiunii; b) măsurile luate în aplicarea art. 9; c) măsurile luate cu privire la autorul sau autorul prezumat al infracţiunii şi în special la rezultatul oricărei proceduri de extrădare sau a oricărei alte proceduri juridice.  +  Articolul 121. Orice diferend între statele contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu poate fi rezolvat pe calea negocierii, este supus arbitrajului, la cererea unuia dintre ele. Dacă, timp de 6 luni de la data cererii de arbitraj, părţile nu reuşesc să se pună de acord asupra organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curţii Internaţionale de Justiţie, depunând o cerere în conformitate cu Statutul Curţii.2. Fiecare stat va putea, în momentul cînd va semna sau va ratifica prezenta convenţie ori cînd va adera la ea, sa declare că nu se considera legat de prevederile paragrafului precedent. Celelalte state contractante nu vor fi legate prin sus mentionatele prevederi, faţă de orice stat contractant care va formula o rezervă.3.Orice stat contractant care va formula o rezervă conform prevederilor paragrafului precedent va putea în orice moment sa renunţe la aceasta rezerva printr-o notificare adresată guvernelor depozitare.  +  Articolul 131. Prezenta convenţie va fi deschisă spre semnare la 16 decembrie 1970, la Haga, statelor care au participat la Conferinţa internationala de drept aerian ţinuta la Haga între 1 şi 16 decembrie 1970 (numita mai jos Conferinţa de la Haga).După 31 decembrie 1970, ea va fi deschisă spre semnare tuturor statelor, la Moscova, Londra şi Washington.Orice stat care nu va semna convenţia înainte de intrarea ei în vigoare conform paragrafului 3 al prezentului articol va putea adera la ea în orice moment.2. Prezenta convenţie este supusă ratificării statelor semnatare. Instrumentele de ratificare, precum şi instrumentele de aderare, vor fi depuse la guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Statelor Unite ale Americii, care sînt desemnate, prin prezentele dispoziţii, ca guverne depozitare.3. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 30 zile de la data depunerii instrumentelor de ratificare a 10 state semnatare care au participat la Conferinţa de la Haga.4. Pentru celelalte state, prezenta convenţie va intra în vigoare la data intrării sale în vigoare conform paragrafului 3 al prezentului articol, sau la 30 zile de la data depunerii instrumentelor lor de ratificare sau de aderare, dacă aceasta din urma data este posterioară celei dintâi.5. Guvernele depozitare vor informa prompt toate statele care vor semna prezenta convenţie sau care vor adera la ea despre data fiecărei semnături, data depunerii fiecărui instrument de ratificare sau de aderare, data intrării în vigoare a prezentei convenţii precum şi despre orice alte comunicări.6. Din momentul intrării în vigoare, prezenta convenţie va fi înregistrată de guvernele depozitare conform art. 102 din Carta Naţiunilor Unite şi conform prevederilor art. 83 din Convenţia referitoare la aviaţia civilă internationala (Chicago, 1944).  +  Articolul 141. Orice stat contractant poate denunta prezenta convenţie printr-o notificare scrisă adresată guvernelor depozitare.2. Denunţarea va avea efect la 6 luni după data la care notificarea va fi primită de guvernele depozitare.Drept care plenipotenţiarii mai jos semnati, valabil împuterniciţi, au semnat prezenta convenţie.Încheiată la Haga la 16 decembrie 1970, în trei exemplare originale, cuprinzînd fiecare patru texte autentice redactate în limbile franceza, engleza, spaniola şi rusa._______________