LEGE nr. 269 din 25 noiembrie 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 26 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 25 august 2020, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă achiziționarea de către beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1), în condițiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene - UE este de 131.250.000 euro, iar contribuția națională este de 18.750.000 euro.(2) Sumele aferente achiziției echipamentelor IT mobile, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanțare REACT-EU, pentru valoarea alocată conform prevederilor alin. (1).(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate 2014-2020, să modifice programul operațional în sensul introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) și eliminării sintagmei «proiecte pilot» din tipul de intervenție a secțiunii E-Educație, precum și să modifice Ghidul solicitantului aferent apelului POC/369/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, în vederea introducerii ca activitate eligibilă achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar cu acces la internet și resurse educaționale deschise, precum și a introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a).(4) Finanțarea achiziției echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tabletă, echivalentul în lei la data efectuării achizițiilor.(5) În valoarea de achiziție a tabletelor/laptopurilor pentru uz școlar vor fi incluse și cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni.2. La articolul 2, alineatele (2), (5) și (8)-(12) vor avea următorul cuprins:(2) Cererile de finanțare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziționării de echipamente/dispozitive electronice pentru activitățile didactice ale elevilor care urmează a se desfășură în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinație, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum și cu respectarea pragului minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat în condițiile legii și a criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul solicitantului.(...)(5) Achiziția de echipamente mobile IT de tip tablete/laptop pentru uz școlar se face potrivit prevederilor legale în vigoare.(...)(8) Cheltuielile care depășesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 250 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile și se suportă de către beneficiarii finanțării, astfel cum este prevăzut la alin. (1).(9) Cheltuielile cu achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line prevăzute la art. 1 alin. (1), efectuate începând cu data de 11 martie 2020, sunt considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020.(10) Autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 11 martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.(11) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziție publică pentru procurarea de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 11 martie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.(12) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat și autoritățile publice locale asociate în parteneriate pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 11 martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu pot fi decontate din alocarea Programului operațional Competitivitate 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management a Programului operațional Competitivitate 2014-2020 și din resursele alocate de Comisia Europeană pentru combaterea pandemiei - REACT-EU.4. La articolul 4, alineatele (1), (3), (5)-(9) și (13) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și containere sanitare mobile în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, instituțiilor de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, în limita a 60.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, din care 10.000.000 euro pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale și dezinfectanți, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, pentru containere sanitare mobile, destinate unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu aplicarea mecanismului prevăzut de art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Decontarea echipamentelor de protecție medicală de tip dezinfectanți, precum și/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene.(...)(3) Achiziționarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru autoritățile publice locale/unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la rețeaua de apă-canalizare, în limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul în lei la data aprobării ghidului solicitantului, cu condiția contractării în condițiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor sanitare mobile. Depășirea cheltuielilor cu achiziția de containere sanitare mobile se suportă de către beneficiarul finanțării. Decontarea cheltuielilor cu containerele sanitare mobile se realizează cu obligația beneficiarului finanțării de a depune documente justificative privind costul de achiziție al acestora.(...)(5) Cheltuielile cu achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere sanitare mobile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(6) Autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(7) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat/Instituțiile de învățământ superior de stat, pe baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziție publică pentru procurarea de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile pentru decontare începând cu data de 1 februarie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(8) Parteneriatele dintre unitățile de învățământ preuniversitar de stat și autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile pentru decontare începând cu data de 1 februarie 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(9) Ministerul Educației și Cercetării aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu încadrarea în bugetul alocat cu această destinație, creditele bugetare și de angajament pe baza cărora inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București în parteneriat cu unitățile de învățământ achiziționează echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți prin proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achiziție în curs sau finalizate.(...)(13) Containerele sanitare mobile se instalează de către autoritățile publice locale care asigură darea acestora în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 25 noiembrie 2020.Nr. 269.-----