NORME din 13 noiembrie 2020privind supravegherea și controlul îndeplinirii atribuțiilor delegate
EMITENT
  • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 26 noiembrie 2020    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 393 din 13 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1138 din 26 noiembrie 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 ObiectPrezentele norme reglementează supravegherea și controlul modului în care Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, îndeplinește atribuțiile delegate, în conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 162/2017, și cu reglementările specifice emise de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS.  +  Articolul 2 Competență(1) Autoritatea competentă responsabilă pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 162/2017 este ASPAAS.(2) În situația delegării atribuțiilor prevăzute la art. 3 spre a fi îndeplinite, parțial sau în totalitate, de către CAFR, responsabilitatea finală pentru îndeplinirea acestor atribuții revine ASPAAS.  +  Articolul 3 Atribuții care pot fi delegateAtribuțiile asupra cărora ASPAAS își exercită competența de supraveghere și control care pot fi delegate CAFR spre îndeplinire sunt următoarele:a) autorizarea ca auditori financiari a persoanelor fizice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 162/2017;b) autorizarea ca firme de audit a entităților, potrivit prevederilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 162/2017;c) înregistrarea firmelor de audit autorizate în alt stat membru, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017;d) retragerea autorizării unui auditor financiar sau a unei firme de audit, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) și art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017;e) organizarea examenului de competență profesională, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 162/2017;f) organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, precum și verificarea desfășurării stagiului de pregătire practică, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 162/2017;g) organizarea programelor de formare continuă, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 162/2017;h) autorizarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 162/2017;i) înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2), (5) și (7) din Legea nr. 162/2017;j) actualizarea informațiilor cuprinse în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 162/2017;k) traducerea și publicarea Codului etic, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 162/2017;l) traducerea și publicarea Standardelor internaționale de audit, potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 162/2017;m) asigurarea respectării principiilor de etică profesională de către auditorii financiari și firmele de audit, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 162/2017;n) efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit, care efectuează audit statutar la alte entități decât cele de interes public.  +  Capitolul II Condiții generale și specifice de delegare  +  Articolul 4 Condiții de delegare(1) Atribuțiile prevăzute la art. 3 pot fi delegate sub rezerva respectării de către CAFR a următoarelor condiții generale:a) raportarea anuală sau ori de câte ori ASPAAS consideră necesar asupra modului de exercitare a atribuției sau a atribuțiilor delegate;b) asigurarea condițiilor de lucru pentru personalul ASPAAS care supraveghează și controlează exercitarea atribuției sau atribuțiilor delegate, inclusiv a accesului la informații și comunicării cu angajații CAFR;c) aplicarea reglementărilor aplicabile atribuțiilor delegate;d) cooperarea permanentă cu ASPAAS;e) punerea în aplicare a recomandărilor ASPAAS;f) îndeplinirea condițiilor specifice de delegare.(2) Condițiile specifice de delegare prevăzute la alin. (1) lit. f) se stabilesc prin ordinul de delegare emis de către președintele ASPAAS, în funcție de atribuția delegată.  +  Capitolul III Supravegherea și controlul îndeplinirii atribuțiilor delegate  +  Articolul 5 Supravegherea îndeplinirii atribuțiilor delegate(1) ASPAAS supraveghează îndeplinirea atribuției/atribuțiilor delegate printr-un control eficace și permanent, prin echipe constituite în acest scop din care fac parte cel puțin 2 reprezentanți ai ASPAAS, denumite în continuare echipe de supraveghere și control.(2) ASPAAS solicită CAFR orice informații necesare pentru atingerea obiectivelor urmărite referitoare la atribuția/atribuțiile delegată/delegate.(3) Documentația întocmită de CAFR trebuie să fie suficientă, astfel încât echipa de supraveghere și control să înțeleagă natura, plasarea în timp și amploarea activităților efectuate, rezultatele obținute, precum și aspectele semnificative ce au apărut în timpul exercitării atribuției delegate.(4) Supravegherea prevăzută la alin. (1) constă în:a) verificarea respectării de către CAFR a condițiilor generale și a celor specifice de delegare, stabilite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2);b) verificarea respectării prevederilor Legii nr. 162/2017, ale normelor specifice atribuției delegate și ale prezentelor norme;c) verificarea modului în care CAFR a îndeplinit atribuția delegată, urmărind dacă au fost respectate, în totalitate, reglementările aplicabile;d) verificarea înscrisurilor și analiza informațiilor furnizate de personalul CAFR, precum și a celor solicitate de echipa de supraveghere și control;e) verificarea raportărilor anuale sau a celor periodice transmise de CAFR asupra modului de îndeplinire a atribuției sau a atribuțiilor delegate;f) asistarea CAFR în exercitarea atribuției delegate, atunci când echipa de supraveghere și control consideră necesar, cu scopul de a obține o înțelegere rezonabilă cu privire la modul de desfășurare a acesteia;g) verificarea traducerii Codului etic și a Standardelor Internaționale de Audit;h) efectuarea oricărei alte verificări cu privire la atribuțiile delegate.(5) Constituirea echipelor prevăzute la alin. (1), aria de cuprindere a activității de supraveghere și control, precum și orice alte informații specifice se stabilesc prin decizie a președintelui ASPAAS.(6) Echipa de supraveghere și control, odată constituită conform alin. (5), înștiințează CAFR cu privire la începerea procedurii de supraveghere a îndeplinirii atribuției delegate.(7) La începutul activității de supraveghere, echipa ASPAAS prezintă reprezentanților CAFR decizia prevăzută la alin. (5) și ordinul de deplasare, după caz.(8) În cazul în care CAFR nu se supune supravegherii și/sau nu răspunde la solicitările de informații sau documente ale ASPAAS, în scopul îndeplinirii obiectivelor sale, se aplică prevederile art. 43 din Legea nr. 162/2017.(9) Comunicarea de informații eronate sau incomplete constituie abatere administrativ-disciplinară în sensul art. 43 din Legea nr. 162/2017.(10) În aplicarea prevederilor alin. (2), termenele de răspuns se stabilesc în funcție de natura și volumul informațiilor sau al documentelor solicitate, acestea neputând fi mai mici de 3 zile.  +  Articolul 6 Documentația întocmită de echipa de supraveghere și control(1) Ca urmare a verificărilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4), echipa de supraveghere și control întocmește o notă de constatare, în două exemplare, în care sunt consemnate observațiile și constatările rezultate din verificări. (2) Un exemplar al notei de constatare se comunică reprezentanților CAFR pentru luare la cunoștință.(3) Activitatea de supraveghere și control al îndeplinirii atribuției delegate se finalizează cu întocmirea de către echipa de supraveghere și control a unui raport, denumit în continuare raport de supraveghere și control, în termen de 30 de zile de la încheierea activității.(4) Raportul de supraveghere și control conține următoarele informații:a) obiectivele echipei de supraveghere și control;b) constatările și observațiile echipei de supraveghere și control; c) deficiențele și abaterile de la normele aplicabile;d) recomandările și termenele de implementare;e) măsurile și perioada de remediere;f) alte informații de interes.(5) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) se anexează la raportul de supraveghere și control și face parte integrantă din acesta.(6) Raportul de supraveghere și control se înaintează președintelui ASPAAS în vederea aprobării.(7) Raportul de supraveghere și control, aprobat în condițiile alin. (6), se comunică CAFR, în vederea implementării recomandărilor și a remedierii deficiențelor constatate. (8) După expirarea termenelor stabilite prin raportul de supraveghere și control, echipa de supraveghere și control verifică modul de implementare a recomandărilor și de remediere a deficiențelor.(9) În urma verificării prevăzute la alin. (8) se întocmește un proces-verbal de constatare care va face parte integrantă din raportul de supraveghere și control.(10) În situația reînnoirii delegării, echipa de supraveghere și control va efectua și o evaluare privind capacitatea operațională a CAFR, care se concretizează printr-un raport care va sta la baza emiterii ordinului președintelui ASPAAS privind reînnoirea delegării.  +  Articolul 7 Termene și consecințele nerespectării acestora(1) Pentru implementarea recomandărilor echipei de supraveghere și control se acordă CAFR un termen de implementare de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora. În situații justificate, termenul poate fi prelungit până la 60 de zile.(2) Pentru remedierea deficiențelor constatate de echipa de supraveghere și control se acordă CAFR o perioadă de remediere a acestora, cuprinsă între 30 și 120 de zile, în funcție de gravitatea deficiențelor. (3) În situația în care se constată încălcarea condițiilor de delegare, precum și în situația în care deficiențele nu sunt remediate în termenele stabilite, se aplică prevederile art. 53 și ale art. 43 din Legea nr. 162/2017.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 8 Dispoziții finale(1) Termenele stabilite prin prezenta normă se calculează potrivit modului de calcul al termenelor procedurale prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În exercitarea atribuțiilor delegate, CAFR aplică prevederile prezentelor norme, precum și pe cele ale normelor specifice fiecărei atribuții delegate.(3) O sinteză a rezultatelor supravegherii va fi inclusă în raportul anual de activitate al ASPAAS, raport care se publică pe site-ul propriu, conform legii.-----