ORDIN nr. 4.659.859 din 7 noiembrie 2020privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Ovidiu, județul Constanța
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 7 noiembrie 2020  Luând în considerare situația epidemiologică din orașul Ovidiu, județul Constanța, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 5,85 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța nr. 71 din 7.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. 21.591 din 5.11.2020 și a Avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. 71 din 5.11.2020,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.11.2020, ora 20,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru orașul Ovidiu, județul Constanța.(2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate geografice:latitudine: 44°237'596' N, longitudine: 28°582'942' Elatitudine: 44°232'485' N, longitudine: 28°571'934' Elatitudine: 44°260'466' N, longitudine: 28°549'260' Elatitudine: 44°263'810' N, longitudine: 28°564'900' E.  +  Articolul 2În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:a) identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;b) limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;c) evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică Constanța a oportunității și prioritizării testării persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/ Ministerul Sănătății;d) stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin intermediul mass-mediei locale a acestei măsuri;e) interzicerea desfășurării următoarelor activități:– organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;– organizarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;– activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;– organizarea și desfășurarea de activități în cinematografe și în instituții organizatoare de spectacole și/sau concerte;f) slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;g) slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane;h) este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane;i) slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane;j) la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecție sanitară stabilite prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020, cu avizul secretarului de stat pentru culte emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;k) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice închise și deschise;l) activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem online;m) instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați vor organiza activitatea și desfășurarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru se organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore;n) se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; prin excepție, se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară;o) pentru spațiile exterioare în care se desfășoară activități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice, care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt ele definite în Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare, li se aplică în mod similar regulile și măsurile de protecție sanitară, prevăzute în anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;p) operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private își organizează și desfășoară activitatea în intervalul orar 5,00-21,00. Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00:– operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.– unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.  +  Articolul 3În intervalul orar 5,00-23,00, în zonele carantinate este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei pentru:a) activități în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentării cu apă, comunicațiilor, mass-mediei, transporturilor și aprovizionării populației cu prezentarea unei adeverințe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfășurarea activității, legitimații de serviciu sau oricărui alt document care să ateste activitatea profesională;b) activități profesionale, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimații de serviciu sau oricărui alt document care să ateste activitatea profesională;c) asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;d) servicii de îngrijire personală;e) deplasarea pentru servicii de alimentație publică, exceptându-le pe cele destinate activității desfășurate în restaurante și terase care presupun consumul produselor în incinta respectivelor spații;f) alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;g) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei legate de nevoile animalelor de companie/domestice;h) urgențe medicale;i) participarea la slujbele religioase, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. f)-j);j) tranzitarea zonei carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe raza acesteia, dacă nu au fost stabilite rute ocolitoare.  +  Articolul 4În intervalul orar 23,00-5,00, în zonele carantinate este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei pentru:a) activități în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, mass-mediei, cu prezentarea legitimației de serviciu;b) activități profesionale, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu prezentarea unei adeverințe de la angajator care să ateste activitatea profesională în intervalul orar 23,00-5,00;c) urgențe medicale.  +  Articolul 5(1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, atât în interiorul cât și la intrarea/ieșirea din zona carantinată, legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională.(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte autorităților abilitate, atât în interiorul, cât și la intrarea/ieșirea din zona carantinată, o declarație pe propria răspundere care să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, domiciliul/reședința, motivul deplasării, adresa la care se deplasează, data completării și semnătura.  +  Articolul 6Direcția de Sănătate Publică Constanța va întreprinde următoarele:1. va analiza oportunitățile și va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;2. va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spațiilor publice și va urmări îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;3. va îndruma și implica medicii de familie de pe raza localității prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);4. va supraveghea colectarea deșeurilor medicale și va asigura respectarea normelor de colectare a deșeurilor medicale.  +  Articolul 7(1) În/Din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionării populației;b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor;c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;g) urgențe medicale;h) participarea la slujbele religioase de înmormântare.(2) Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare, este permisă tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în această localitate.  +  Articolul 8Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităților publice locale și vor fi aduse la cunoștința populației prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum și prin alte mijloace.  +  Articolul 9Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al Județului Constanța asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.  +  Articolul 10Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acțiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 11Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.  +  Articolul 12Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța și de Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța, după caz (e-mail: cjcci@isudobrogea.ro).  +  Articolul 13Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și a Direcției de Sănătate Publică Constanța, și spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică, Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 14Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 7.11.2020, ora 12,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 7.11.2020, ora 20,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.  +  Articolul 15Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 7 noiembrie 2020.Nr. 4.659.859.-----