LEGE Nr. 78 din 20 iulie 1992pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 28 iulie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Articolul 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale se modifica şi se completează şi va avea următorul cuprins: "În cadrul societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, pînă la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 58/1991 a privatizării societăţilor comerciale, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciţi mandataţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi un împuternicit mandatat de ministerul de resort sau, după caz, de consiliul local ori judeţean. La băncile comerciale cu capital integral de stat, interesele acestuia vor fi reprezentate de doi împuterniciţi mandataţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi un împuternicit mandatat de Banca Naţionala a României. Mandatarea se face pe bază de contract. Împuterniciţii prevăzuţi la alin. 1 şi 2 nu pot face parte din consiliile de administraţie şi nu pot fi directori ai societăţilor comerciale respective. Membrii consiliilor de administraţie ale societăţilor în care statul este unic acţionar se numesc şi se înlocuiesc în condiţiile prezentei legi, cu acordul ministerului de resort sau, după caz, al consiliului local ori judeţean. Administratorii, precum şi rudele şi afinii lor pînă la gradul al doilea inclusiv nu pot fi, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care sînt în relaţii comerciale directe. Cenzorii la societăţile cu capital integral de stat vor fi reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor."  +  Articolul 2Cuvintele "Consiliul imputernicitilor statului" din cuprinsul legilor şi din hotărîrile Guvernului, în vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, se înlocuiesc cu cuvintele "împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat". Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN-------------