ORDIN nr. 2.948 din 30 octombrie 2020privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 3 noiembrie 2020    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul I(1) Situațiile financiare trimestriale centralizate la 30 septembrie 2020, întocmite de instituțiile publice, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile subordonate.(2) Situațiile financiare trimestriale centralizate prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.(3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor Publice sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(4) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.  +  Articolul IISubpunctul C punctul 1.6.(1) din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La litera a), după a treia liniuță se introduce o nouă liniuță, liniuța a patra, cu următorul cuprins:– anexa nr. 17 «Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri2. La litera b), după liniuța a cincea se introduc trei noi liniuțe, cu următorul cuprins:– anexa nr. 15 «Contul de execuție a bugetului creditelor externe - cheltuieli»– anexa nr. 16 «Contul de execuție a bugetului creditelor interne - cheltuieli»– anexa nr. 18 «Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli3. La litera c), prima teză se modifică și va avea următorul cuprins:termenul de raportare a formularelor de la lit. a) și b) este data de 18 a lunii următoare celei de raportare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 30 octombrie 2020.Nr. 2.948.-----