GHID din 28 octombrie 2020privind finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 29 octombrie 2020  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 18 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1003 din 29 octombrie 2020.
   +  Capitolul I Mandatarii financiari  +  Articolul 1(1) Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, individual sau într-o alianță, au obligația de a-și desemna mandatari financiari coordonatori, respectiv mandatari financiari pentru fiecare circumscripție electorală județeană, pentru circumscripția electorală a municipiului București, precum și pentru circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării, denumite în continuare circumscripții electorale.(2) Partidul politic, alianța politică și organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 doar într-o circumscripție electorală își desemnează un singur mandatar financiar, care va avea și calitatea de mandatar financiar coordonator.(3) Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar, acesta având calitatea de mandatar financiar coordonator.(4) Partidele politice care fac parte din aceeași alianță pot desemna aceiași mandatari financiari pentru aceeași circumscripție electorală.  +  Articolul 2(1) Poate fi desemnată ca mandatar financiar numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care mandatarul financiar nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidatul independent, după caz, are obligația de a încheia un contract de asistență de specialitate cu persoane specializate, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate.(3) Mai multe partide sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, indiferent de nivel, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală.(4) Mai mulți candidați independenți nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar financiar.(5) Candidații nu pot fi mandatari financiari.(6) Atribuțiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.  +  Articolul 3(1) În vederea înregistrării mandatarilor financiari la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți sau persoanele desemnate de către aceștia vor depune documentația necesară până cel mai târziu la data de 6 noiembrie 2020.(2) În vederea înregistrării mandatarului financiar - persoană fizică vor fi depuse următoarele documente:a) Cererea de înregistrare a mandatarului financiar/ mandatarului financiar coordonator conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice, în 3 exemplare originale; rubricile vor fi completate cu toate datele solicitate, cererea urmând a fi semnată și ștampilată conform mențiunilor din formular;b) copia actului de identitate (mandatar financiar, reprezentant formațiune politică/candidat independent);c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat (exemplu: copia carnetului de expert contabil/contabil autorizat cu viza pe anul 2020, certificată pentru conformitate cu originalul);d) copii ale contractului de asistență de specialitate încheiat de competitorii electorali cu persoane specializate, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, certificate pentru conformitate cu originalul;e) copii ale contractului încheiat între competitorul electoral și mandatarul financiar/mandatarul financiar coordonator, certificat pentru conformitate cu originalul;f) împuternicirea dată de competitorul electoral mandatarului financiar/mandatarului financiar coordonator și acceptul acestuia, conform prevederilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) orice alte acte doveditoare, după caz.(3) În vederea înregistrării mandatarului financiar - persoană juridică, vor fi depuse următoarele documente:a) Cererea de înregistrare a mandatarului financiar/ mandatarului financiar coordonator, conform modelului prevăzut de Normele metodologice, în 3 exemplare originale;b) extras din registrul comerțului - original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul;c) copii ale atestatului pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate (Certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România);d) copii ale contractului încheiat între competitorul electoral și mandatarul financiar/mandatarul financiar coordonator;e) împuternicirea dată de competitorul electoral mandatarului financiar/mandatarului financiar coordonator și acceptul acestuia;f) copia actului de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice;g) orice alte acte doveditoare, după caz.(4) În situația în care documentele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt depuse de către o altă persoană decât competitorul electoral sau reprezentantul legal al acestuia se vor anexa și împuternicirea pentru depunerea documentelor, și copia actului de identitate al împuternicitului.  +  Articolul 4(1) Documentele necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator se depun la sediul central al Autorității Electorale Permanente, iar documentele necesare înregistrării mandatarilor financiari desemnați la nivelul circumscripțiilor electorale, respectiv a mandatarilor financiari ai candidaților independenți se depun la sediile structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente din circumscripțiile electorale în care au fost propuși candidați, respectiv la sediul filialei București-Ilfov a Autorității Electorale Permanente, în cazul în care candidații au fost propuși în Circumscripția electorală a municipiului București sau în Circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.(2) În situația în care partidele politice, alianțele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale nu au sediul central în municipiul București, documentele necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator se pot depune la structura teritorială a Autorității Electorale Permanente din circumscripția electorală în a cărei rază teritorială se află sediul central.(3) Mandatarii financiari vor fi înregistrați numai în cazul în care sunt depuse toate documentele prevăzute la art. 3.(4) Mandatarii financiari înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiți oricând de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice.(5) La data înregistrării la Autoritatea Electorală Permanentă, mandatarul financiar coordonator primește un cod unic de identificare al partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau al candidatului independent, după caz, care va fi imprimat pe materialele de propagandă electorală ce vor fi produse și utilizate în campania electorală aparținând partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidatului independent pe care îl reprezintă, respectiv pe afișe electorale, publicitate în presa scrisă și broșuri, pliante și alte materiale tipărite.(6) Numele mandatarilor financiari, codurile unice de identificare primite de către aceștia, precum și partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți pe care îi reprezintă se publică pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.(7) Codurile unice de identificare prevăzute la alin. (5) sunt compuse din următoarele elemente: tip alegeri, partid politic/organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale/candidat independent; ultimele două cifre ale anului alegerilor, 4 cifre acordate unic.  +  Articolul 5(1) Odată cu cererile de înregistrare a mandatarilor financiari, partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți transmit Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale adresele poștale și/sau adresele de poștă electronică, numerele de telefon și/sau de fax pe care le vor utiliza în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă, precum și datele de contact ale mandatarilor financiari.(2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) va fi comunicată de îndată Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 6Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuții principale:a) asigură evidența operațiunilor financiare derulate prin conturile destinate finanțării campaniei electorale, prevăzute la art. 28 alin. (3) și art. 30 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai partidului politic sau ai organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și centralizează evidențele acestora;c) poate aviza angajarea cheltuielilor electorale, din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în acest caz, transmite Autorității Electorale Permanente informațiile prevăzute la lit. d);d) centralizează și transmite Autorității Electorale Permanente informațiile comunicate de către mandatarii financiari desemnați la nivelul circumscripțiilor electorale privind cheltuielile electorale efectuate de formațiunea politică sau de către candidat, după caz, în cel mult 3 zile lucrătoare de la angajarea cheltuielilor electorale; comunicarea se va realiza prin mijloace electronice și va cuprinde informațiile din tabelul nr. 1:Tabelul nr. 1.Informațiile privind cheltuielile electorale care se comunică Autorității Electorale Permanente în 3 zile lucrătoare de la data angajării acestora
  Denumirea competitorului electoralTipul cheltuielii electorale [conform art. 38 alin. (2) din Legea nr 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare]Valoarea în lei a cheltuielii electoraleData angajării cheltuielii electoraleNumele mandatarului financiar care a vizat angajarea cheltuielii electoraleCircumscripția electorală pentru care s-a efectuat cheltuiala electorală.Funcția pentru care s-a efectuat cheltuiala electorală
  e) întocmește raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale;f) transmite Autorității Electorale Permanente documentele și rapoartele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scris și în format electronic;g) întocmește și depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;h) depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista candidaților care au depus și către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivelul circumscripțiilor electorale sau la nivel central, după caz;i) poate efectua plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competență pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;j) transmite Autorității Electorale Permanente lista conturilor și/sau a subconturilor bancare deschise pentru campania electorală, înaintea efectuării oricărei cheltuieli electorale prin intermediul acestora.
   +  Articolul 7Mandatarul financiar desemnat la nivelul circumscripțiilor electorale, are următoarele obligații principale:a) organizează evidența operațiunilor financiare efectuate pentru campania electorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;b) la primirea contribuției electorale, verifică și înregistrează contribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice;c) avizează angajarea cheltuielilor electorale, din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; transmite, de îndată, mandatarului financiar coordonator, prin mijloace electronice, informațiile prevăzute la art. 6 lit. d);d) efectuează operațiunile de plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competență pe baza împuternicirii scrise a partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau a candidatului independent, după caz;e) îndeplinește, în mod corespunzător, atribuțiile mandatarului financiar coordonator în cazul candidaților independenți;f) transmite mandatarului financiar coordonator datele și informațiile necesare întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale.  +  Articolul 8Înregistrarea mandatarului financiar trebuie realizată de către fiecare partid politic, alianță politică, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidat independent în termenul și condițiile prevăzute de lege pentru următoarele motive:a) numai mandatarul financiar coordonator întocmește și depune raportările obligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă;b) candidatului declarat ales nu i se poate valida mandatul dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau ale candidatului independent nu a fost depus de către mandatarul financiar coordonator, în condițiile legii;c) în lipsa unui mandatar financiar, cheltuielile electorale nu pot fi angajate, efectuate și rambursate.
   +  Capitolul II Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală  +  Articolul 9(1) Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale deschid conturi și/sau subconturi bancare ce vor fi folosite pentru campania electorală, după cum urmează:a) un cont sau subcont bancar la nivel central;b) câte un cont sau subcont bancar la nivelul fiecărei circumscripții electorale.(2) Partidele politice care obțin venituri din subvenții de la bugetul de stat vor deschide la nivel central un cont sau subcont bancar distinct, destinat sumelor de bani pentru finanțarea campaniei electorale transferate din contul de subvenții de la bugetul de stat, precum și câte un cont sau subcont bancar distinct cu aceeași destinație la nivelul fiecărei circumscripții electorale.(3) Candidatul independent deschide un cont sau subcont bancar pentru campania electorală.(4) Toate operațiunile de încasări și plăți privind campania electorală se efectuează numai prin conturile sau subconturile bancare deschise pentru campania electorală, notificate în prealabil Autorității Electorale Permanente.(5) Lista conturilor și subconturilor bancare deschise pentru campania electorală se notifică de către mandatarul financiar coordonator Autorității Electorale Permanente, la sediul central sau la sediul structurii teritoriale a acesteia, după caz. Lista conturilor și a subconturilor bancare pentru campania electorală deschise de către partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv contul bancar deschis de către candidatul independent, va cuprinde cel puțin codul IBAN, banca, respectiv sucursalele unde acestea au fost deschise.(6) De la data notificării Autorității Electorale Permanente, conturile și subconturile bancare deschise pentru campania electorală sunt destinate exclusiv încasării contribuțiilor electorale, respectiv efectuării plății cheltuielilor electorale, fiind interzisă derularea altor tipuri de tranzacții. Prin conturile și subconturile bancare de subvenții se vor efectua numai transferuri având ca sursă de finanțare subvențiile primite de la bugetul de stat și se vor efectua plăți ale cheltuielilor electorale realizate distinct din subvenții.(7) Conturile și subconturile bancare pentru campania electorală rămân deschise până la data restituirii către candidați a sumelor de bani necheltuite sau rambursate de Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii.  +  Articolul 10(1) Contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală se deschide numai de un partid politic, alianță politică sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz.(2) Alimentarea contului sau a subcontului bancar central pentru campania electorală se poate face de la data înregistrării mandatarului financiar coordonator și până la data încheierii campaniei electorale, respectiv până la data de 5 decembrie 2020, ora 7,00.(3) Alimentarea contului sau a subcontului bancar central pentru campania electorală se face numai din transferuri ale fondurilor obținute din sursele prevăzute la art. 12 alin. (2), cu excepția celor provenite din subvenții de la bugetul de stat.(4) Din contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală se pot transfera, prin virament bancar, sume în celelalte conturi și/sau subconturi bancare pentru campania electorală și se pot face plăți numai pentru cheltuielile electorale proprii.(5) Din contul bancar central de subvenții deschis pentru campania electorală, se pot transfera sume de bani în limitele prevăzute de lege în conturile sau subconturile de subvenții deschise la nivelul circumscripțiilor electorale.  +  Articolul 11(1) Alimentarea conturilor și/sau a subconturilor bancare pentru campania electorală deschise la nivelul circumscripțiilor electorale se poate face numai din:a) contribuții electorale ale candidaților din circumscripțiile electorale, după caz;b) transferuri de fonduri din contul sau subcontul bancar de campanie deschis la nivel central.(2) Din conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivelul circumscripțiilor electorale se pot face plăți numai pentru cheltuielile electorale efectuate la nivelul respectiv.(3) În conturile și/sau subconturile bancare de subvenții deschise la nivelul circumscripțiilor electorale se vor încasa numai transferuri din contul bancar de subvenții deschis la nivel central și se vor efectua plăți ale cheltuielilor electorale realizate distinct din subvenții.  +  Capitolul III Contribuțiile pentru campania electorală  +  Secţiunea 1 Contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru campania electorală  +  Articolul 12(1) Partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot contribui la campania electorală proprie cu sume de bani până la concurența limitelor totale prevăzute de art. 28 alin. (12) din Legea nr. 334/2006.(2) Contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pot proveni numai din transferuri ale fondurilor obținute din următoarele surse de finanțare:a) cotizații ale membrilor de partid;b) donații, legate și alte liberalități;c) venituri provenite din activități proprii, conform legii;d) subvenții de la bugetul de stat, primite potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice.(3) Pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator un partid politic sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale poate transfera din contul bancar central pentru campania electorală în conturile deschise la nivelul circumscripțiilor electorale, sume de bani până la concurența limitelor totale prevăzute la art. 28 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(4) Limitele maxime ale contribuțiilor ce pot fi depuse în contul deschis la nivel central pentru campania electorală se calculează după cum urmează:
  numărul candidaților la nivel național (senatori și deputați)x10 salarii de bază minime brute pe țarăx2.230 lei
  (5) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani provenite din fonduri obținute din sursele de finanțare a unui partid politic în contul sau subcontul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central, partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale are obligația de a preda mandatarului financiar coordonator o declarație cu indicarea sursei contribuției.(6) Fondurile obținute de partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care au fost transferate în contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat Autorității Electorale Permanente.
   +  Articolul 13(1) Partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale poate transfera, din contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală, prin intermediul mandatarului financiar coordonator, sume de bani în conturile și/sau subconturile bancare de campanie deschise la nivelul circumscripțiilor electorale, cu respectarea plafonului legal maxim al contribuțiilor electorale de la nivelul respectiv.(2) Fondurile transferate din contul sau subcontul central pentru campania electorală în conturile și/sau subconturile bancare pentru campania electorală deschise la nivelul circumscripțiilor electorale trebuie declarate la structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente de către mandatarii financiari desemnați la nivelul circumscripțiilor beneficiare ale transferului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul sau subcontul bancar notificat Autorității Electorale Permanente, precum și de către mandatarii financiari coordonatori la Autoritatea Electorală Permanentă.(3) Sumele transferate potrivit alin. (1) și (2) intră în calculul limitelor maxime ale cheltuielilor electorale care pot fi efectuate la nivel central.(4) Fondurile transferate din contul sau subcontul central pentru campania electorală, inclusiv cele provenite din subvenții de la bugetul de stat, în conturile și/sau subconturile bancare pentru campania electorală deschise la nivelul circumscripțiilor electorale vor fi cuprinse în calculul limitelor maxime ale contribuțiilor electorale care pot fi depuse la nivelul respectiv.(5) Ordinele de plată privind transferurile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să cuprindă mențiuni privind circumscripția electorală și funcția eligibilă pentru care se virează contribuția.  +  Articolul 14Declarația privind indicarea sursei contribuției partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, prevăzută la art. 28 alin. (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să facă referire la tipul sursei de venit: cotizație, donație, venit provenit din activități proprii, împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice sau subvenții de la bugetul de stat, după caz.
   +  Secţiunea a 2-a Contribuțiile candidaților  +  Articolul 15(1) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot proveni exclusiv din următoarele surse:a) venituri proprii ale acestora;b) donații primite de la persoane fizice;c) împrumuturi contractate de la persoane fizice sau de la instituții de credit.(2) Limitele maxime ale contribuțiilor ce pot fi depuse sau virate de către candidați sau de către mandatarii financiari desemnați la nivelul circumscripțiilor electorale în conturile și/sau subconturile bancare pentru campania electorală deschise la nivelul circumscripțiilor electorale pot fi de până la 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator.(3) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse de către mandatarii financiari desemnați la nivelul circumscripțiilor electorale în conturile sau subconturile bancare deschise pentru campania electorală, în baza împuternicirii scrise a candidaților și a declarațiilor privind sursa de proveniență a contribuției. Împuternicirea scrisă va cuprinde numele și prenumele candidatului, codul numeric personal al candidatului, funcția pentru care candidează, circumscripția electorală. Este suficientă o singură împuternicire pentru toate operațiunile.(4) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală trebuie să cuprindă obligatoriu mențiunea „contribuție pentru campania electorală“, precum și datele de identificare ale candidaților (nume, prenume și cod numeric personal) pentru care se depun contribuțiile pentru campania electorală.(5) Declararea contribuției candidatului pentru campania electorală se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul sau subcontul bancar notificat Autorității Electorale Permanente, prin transmiterea de către mandatarii financiari desemnați la nivelul circumscripțiilor electorale la structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente, a centralizatorului în format electronic, cuprinzând nominal fiecare contribuție depusă, conform tabelului nr. 2.(6) Declararea contribuțiilor candidaților pentru campania electorală se realizează, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul sau subcontul bancar notificat Autorității Electorale Permanente, prin transmiterea de către mandatarii financiari coordonatori la Autoritatea Electorală Permanentă a centralizatorului în format electronic, cuprinzând nominal fiecare contribuție depusă pentru fiecare circumscripție electorală în parte, conform tabelului nr. 2.Tabelul nr. 2. Centralizator al contribuțiilor electorale ale candidaților
  Nr. crt.Circumscripția electoralăNumele și prenumele candidatului care a depus contribuțiaFuncția pentru care candidează și circumscripția electorală în care candideazăSuma și sursa contribuțieiTotal contribuțieData încasării contribuției în contul bancar de campanie
  Venituri propriiDonațieÎmprumut
   +  Articolul 16(1) Donațiile primite de către candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie primite doar de la persoane fizice;b) să fie primite prin conturile bancare proprii, dacă depășesc valoarea de 22.300 de lei.(2) Donațiile primite de către candidați care au o valoare mai mare de 25.000 de lei se încheie prin înscris autentic notarial.  +  Articolul 17(1) În cazul în care candidatul primește mai multe donații de la aceeași persoană fizică, iar valoarea totală a acestora depășește 22.300 de lei, atunci suma de bani care depășește valoarea menționată va fi încasată doar prin cont sau subcont bancar. [Exemplu: un donator face 3 donații unui candidat, de 7.000 de lei, de 13.000 de lei și de 4.000 de lei. Primele două sume pot fi primite în numerar. Pentru ultima sumă, fracționat, 2.300 de lei (până la 22.300 de lei) pot fi primiți în numerar, iar restul de 1.700 de lei, partea care depășește valoarea de 22.300 de lei, va fi depusă obligatoriu în contul personal al candidatului.](2) La acceptarea donațiilor, indiferent de modul și forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice și să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor în formularul prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice, adaptat după caz.(3) Donațiile primite de candidați trebuie să fie însoțite de declarații ale donatorilor privind sursa acestora, în cazul în care nu provin din venituri proprii.  +  Articolul 18(1) Donațiile primite de candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să fie însoțite de documente justificative.(2) Sunt documente justificative ale donațiilor primite de către candidați orice înscrisuri sub semnătură privată care consemnează valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, precum și identitatea părților, însoțite de copiile actelor de identitate ale donatorilor.(3) În cazul donațiilor efectuate prin intermediul unui cont sau subcont bancar ori prin intermediul sistemelor de plăți online se pot utiliza ca documente justificative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofertei donației și a acceptării acesteia, însoțite de copii ale ordinelor de plată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor, precum și de copiile actelor de identitate ale donatorilor.(4) Documentele justificative ale donațiilor primite de către candidați conform alin. (1) și care sunt încheiate prin acte autentice sunt contractele de donație.(5) Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 19Candidații pot primi drept contribuții pentru campania electorală împrumuturi în bani de la persoane fizice și/sau de la instituții de credit care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie contractate numai prin acte autentice notariale, însoțite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul și termenul de restituire a acestora;b) să fie efectuate și restituite doar prin virament bancar.  +  Articolul 20(1) Este interzisă finanțarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se aplică și în cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice, conform legii.(2) Finanțarea în orice mod a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de naționalitate română sau de altă naționalitate decât cea română este interzisă conform legii.(3) Este interzisă, conform legii, finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, din partea unor persoane fizice care nu au cetățenia română sau a unor persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția persoanelor fizice cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.(4) Este interzisă, conform legii, primirea de donații pentru campania electorală de către candidați din partea unor persoane juridice sau a unor persoane fizice care nu au cetățenia română, cu excepția celor primite din partea cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.(5) Nu pot fi primite donații care au alt obiect decât sume de bani și nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanțarea campaniei electorale.
   +  Capitolul IV Cheltuielile electorale  +  Articolul 21(1) Eficiența și oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți, cu respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cheltuielile aferente campaniei electorale trebuie să respecte următoarele condiții:a) să provină numai din contribuții ale candidaților sau ale formațiunilor politice;b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar, conform prezentului ghid;c) să se încadreze în limitele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) să fie efectuate numai pentru promovarea candidaților și a programelor electorale proprii.(3) Limitele maxime ale cheltuielilor electorale trebuie să se încadreze în limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală pentru fiecare circumscripție electorală și funcție eligibilă în parte.(4) Cheltuielile efectuate nu pot fi mai mari decât contribuțiile electorale depuse.(5) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală la nivel central prin contul sau subcontul bancar deschis la nivel central trebuie să se încadreze în limitele maxime ale contribuțiilor depuse, conform art. 12 alin. (4).  +  Articolul 22Valoarea maximă a cheltuielilor electorale nu poate depăși limitele contribuțiilor aferente candidaturilor individuale și listelor de candidați rămase definitive.  +  Articolul 23(1) Cheltuielile electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor și/sau subconturilor bancare deschise pentru campania electorală la nivel central și la nivelul circumscripțiilor electorale.(2) Mandatarii financiari pot realiza operațiuni financiare aferente campaniei electorale numai în baza împuternicirii scrise a organelor de conducere ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv a candidatului independent. Se poate acorda o singură împuternicire pentru toate operațiunile.(3) Mandatarul financiar poate efectua plăți ale cheltuielilor electorale și prin intermediul unui card asociat contului bancar de campanie și al sistemelor electronice de plată la distanță de tipul online banking și/sau mobile banking.(4) Facturile vor fi întocmite separat pentru fiecare tip de cheltuială electorală și vor menționa, în mod obligatoriu, circumscripția electorală și funcția eligibilă.(5) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu mențiuni privind numărul facturii, tipul de material de propagandă electorală sau serviciu aferent campaniei electorale, precum și circumscripția electorală și funcția eligibilă pentru care se face cheltuiala.(6) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către formațiunea politică sau de către candidat, după caz, mandatarii financiari și mandatarul financiar coordonator comunică structurii centrale sau teritoriale a Autorității Electorale Permanente, după caz, valoarea și destinația acestora conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Emiterea facturilor se va face cel mai târziu până la data încheierii campaniei electorale, respectiv până la data de 5 decembrie 2020, ora 7,00. Facturile emise după această dată nu vor fi luate în considerare pentru rambursarea cheltuielilor electorale.  +  Articolul 24(1) În campania electorală competitorii electorali pot utiliza contribuțiile pentru campania electorală numai pentru categoriile de cheltuieli prevăzute în tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3. Destinațiile contribuțiilor pentru campania electorală (cheltuielile electorale permise)
  Tipurile de cheltuieli permise pentru campania electoralăProcent admisibil
  Cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă40%
  Cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online30%
  Cheltuieli pentru cercetări sociologice30%
  Cheltuieli pentru afișe electorale20%
  Cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite50%
  Cheltuieli aferente serviciilor de telefonie și internet, cheltuieli de transport și cazare ale candidaților, cheltuieli de hrană, cazare și transport ale voluntarilor și ale membrilor partidului politic, cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente, cheltuieli pentru vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului politic inscripționată cu denumirea sau numele competitorului electoral, cheltuieli de protocol destinate organizării de reuniuni electorale, cheltuieli pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari30%
  Cheltuieli pentru comisioane bancareVariabil
  (2) Plafoanele stabilite în tabelul nr. 3 se determină prin raportare la fiecare circumscripție electorală, respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul competitorul electoral în aceste circumscripții electorale și la nivel central, după caz. (3) Cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de către partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și de către candidații independenți.(4) Accesul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și al candidaților independenți la posturile de radio și de televiziune, publice și private, se realizează conform prevederilor art. 66-75 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 603/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020.
   +  Capitolul V Materialele de propagandă electorală  +  Articolul 25Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții:a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri, clar identificat;b) este utilizat în perioada 6 noiembrie 2020-5 decembrie 2020, ora 7,00;c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.  +  Articolul 26(1) În campania electorală, partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și candidații independenți pot finanța numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:a) afișe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 de mm o latură și 350 de mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 de mm o latură și 250 de mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj stabilite prin dispoziție a primarului;b) spoturi electorale și materiale audiovizuale electorale, difuzate de mass-media audiovizuală, gratuit sau contra cost, după caz;c) publicitate în presa scrisă;d) materiale de propagandă electorală online;e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.(2) Prin materiale tipărite din aceeași categorie cu broșurile și pliantele se înțelege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, fluturași, flyere etc.(3) În campania electorală sunt permise și următoarele tipuri de cheltuieli:a) cheltuieli pentru comunicarea cu alegătorii prin intermediul serviciilor de telefonie și internet, în condițiile legislației privind protecția datelor cu caracter personal;b) cheltuieli de transport și cazare ale candidaților, în cadrul circumscripției electorale în care candidează;c) cheltuieli de cazare și transport ale voluntarilor din echipa de campanie și/sau ale membrilor partidului politic, necesare bunei organizări și desfășurări a activităților de campanie electorală;d) cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente necesare bunei organizări și desfășurări a activităților de campanie electorală;e) cheltuieli pentru vestimentația voluntarilor din echipa de campanie și/sau a membrilor partidului politic inscripționată cu denumirea sau numele competitorului electoral;f) cheltuieli de protocol destinate organizării de reuniuni electorale.  +  Articolul 27(1) Producerea și difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiții decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt interzise, sub sancțiunea prevăzută de lege.(2) Următoarele tipuri de acțiuni și materiale de propagandă electorală nu pot fi finanțate în campania electorală:a) utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaților, precum și orice alte referiri la competitorii electorali;b) utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staționar;c) spectacole, serbări, focuri de artificii etc.;d) bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.(3) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie, sub sancțiunea prevăzută de lege.(4) În campania electorală, partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți le este interzisă efectuarea de cheltuieli în legătură cu oferirea, darea sau distribuirea către alegători, în mod direct sau indirect, a măștilor, a dezinfectanților, a odorizantelor auto, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a șepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoșelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleților, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a țigărilor și a altor asemenea produse.  +  Articolul 28(1) Partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți au obligația de a imprima, în mod vizibil, pe toate materialele de propagandă electorală tipărite, prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a), c) și e) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea prevăzută de lege, următoarele date:a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianței electorale/alianței politice din care acesta face parte sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, după caz;b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;c) codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator;d) tirajul, pentru materialele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a) și e) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală audiovideo, mass-media audiovizuală are obligația să comunice datele prevăzute la alin. (5) lit. a)-c), sub sancțiunea prevăzută de lege.(3) În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligația de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora, sub sancțiunea prevăzută de lege. Declarațiile vor fi transmise la structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente în circumscripția electorală în care participă la alegeri.  +  Capitolul VI Raportarea cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă  +  Articolul 29(1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, respectiv până la data de 22 decembrie 2020, ora 17,00, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris și în format electronic, următoarele documente:a) raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la Normele metodologice, care se semnează și se datează de către mandatarul financiar coordonator;b) declarația privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice; declarația privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale se întocmește pentru întreaga formațiune politică, se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;c) declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 la Normele metodologice; declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;d) declarația privind respectarea plafoanelor maxime pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20 la Normele metodologice; declarația privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic ori al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;e) lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală;f) declarațiile candidatului privind proveniența contribuțiilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice;g) formularele de înregistrare a contribuitorilor, al căror model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice; se anexează documentele justificative privind sursa de proveniență a contribuției electorale, excepție făcând cea provenită din venituri proprii;h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuțiilor electorale ale candidatului;i) declarația reprezentantului legal al partidului politic sau al organizației cetățenilor români aparținând minorităților naționale, după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate activității curente.(2) Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale întocmit pentru partidul politic la nivel central va fi semnat și datat de către mandatarul financiar coordonator și va fi întocmit pe baza declarațiilor și rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale întocmite de către mandatarii financiari desemnați la nivelul circumscripțiilor electorale.(3) Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, și ulterior pe pagina de internet proprie, urmând ca Autoritatea Electorală Permanentă să comunice competitorilor electorali publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 30(1) În situația în care, la data depunerii raportului detaliat de venituri și cheltuieli electorale, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți înregistrează datorii, aceștia au obligația să depună trimestrial la Autoritatea Electorală Permanentă un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice.(2) Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale nu a fost depus în condițiile legii.  +  Capitolul VII Rambursarea cheltuielilor electorale  +  Articolul 31(1) Partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului și care au îndeplinit condițiile legale au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivelul fiecărei circumscripții electorale, cât și la nivel central.(2) Partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu obțin numărul de voturi prevăzut la alin. (1), însă obțin, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate într-o circumscripție electorală pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului și care au îndeplinit condițiile legale au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripția electorală respectivă.(3) Cheltuielile efectuate într-o circumscripție electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obținut cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale în care a candidat.(4) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut un mandat de deputat la nivel național au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale.  +  Articolul 32Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripțiile electorale, precum și a celor efectuate la nivel central, prevăzută la art. 48 alin. (1)-(2), (7) și (9) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termen de 90 de zile de la data alegerilor, pentru sumele validate de Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor art. 48 alin. (11) din aceeași lege.  +  Articolul 33(1) După publicarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv până la data de 6 ianuarie 2021, mandatarul financiar coordonator depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor electorale aferentă alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 la Normele metodologice, însoțită de documentele justificative.(2) În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate pe durata campaniei electorale (6 noiembrie 2020 - 5 decembrie 2020, ora 7,00) și plătite până cel târziu la data depunerii cererii (6 ianuarie 2021).(3) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se depune la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator.(4) Cererea de rambursare depusă după data de 6 ianuarie 2021 nu este luată în considerare.(5) Dacă pentru verificarea legalității încasărilor și a plăților efectuate în campania electorală sunt necesare declarații și documente suplimentare față de cele menționate în prezentul ghid, termenul prevăzut la art. 58 alin. (3) din Normele metodologice se prelungește cu 15 zile.(6) Depunerea după data-limită a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale, de către mandatarul financiar coordonator și nesemnarea de către reprezentantul legal al partidului politic sau împuternicitul acestuia, conform statutului, încălcarea obligației de a depune documentele prevăzute de art. 54 din Normele metodologice, lipsa documentelor justificative sau caracterul incomplet al acestora, precum și nedepunerea eventualelor declarații și documente suplimentare solicitate de Autoritatea Electorală Permanentă atrag nerambursarea totală sau parțială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.(7) Lipsa rapoartelor, declarațiilor și a documentelor justificative, precum și încălcarea prevederilor legale privind finanțarea campaniei electorale atrag nerambursarea totală sau parțială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.(8) Nu se rambursează:a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depășesc plafoanele stabilite conform art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) sumele de bani aferente cheltuielilor finanțate din alte surse decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost finanțate din subvenții primite de la bugetul de stat.  +  Articolul 34(1) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio și televiziune, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și câte o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) procesele-verbale de recepție a materialelor de propagandă electorală audiovizuale produse și orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;e) declarația privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24 la Normele metodologice și orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii.(2) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală în presa scrisă, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) declarația privind data apariției publicației și tirajul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25 la Normele metodologice și orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;e) câte un exemplar al fiecărei publicații.(3) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) declarația privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26 la Normele metodologice și orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;e) câte un exemplar, pe suport electronic, al fiecărui material de propagandă electorală online.(4) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru cercetări sociologice, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind factura plătită;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.(5) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producția și difuzarea afișelor electorale, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) procesele-verbale de recepție a afișelor electorale sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;e) lista de distribuție a afișelor electorale, cuprinzând numărul de afișe electorale din fiecare localitate și orice alte documente justificative privind distribuția acestora;f) câte un exemplar al fiecărui tip de afiș electoral.(6) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru producția și difuzarea broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) procesele-verbale de recepție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite sau orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii;e) lista de distribuție a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de propagandă electorală tipărite și orice alte documente justificative privind distribuția acestora;f) câte un exemplar al fiecărui tip de broșură, pliant și material tipărit de propagandă electorală.(7) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru închirierea de spații și echipamente, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) fotografii ale spațiilor și ale echipamentelor închiriate.(8) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru campania electorală;d) declarația reprezentantului legal al formațiunii politice privind numărul de participanți, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27 la Normele metodologice și orice alte documente justificative privind organizarea evenimentului, precum liste de prezență.(9) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală aferente serviciilor de telefonie și internet, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.(10) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru transportul și cazarea candidaților, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.(11) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru hrana, transportul și cazarea voluntarilor și ale membrilor partidului politic, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.(12) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului politic, inscripționată cu denumirea sau numele competitorului electoral, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;d) procesul-verbal de recepție a vestimentației și orice alte documente justificative care atestă realitatea cheltuielii.(13) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) contractele încheiate;c) facturile în original, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;d) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.(14) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, mandatarii financiari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justificative:a) extrasul de cont bancar, care va conține mențiuni privind tipul cheltuielii;b) facturile sau contractele, care vor conține mențiuni privind tipul de serviciu furnizat;c) ordinele de plată, care vor conține mențiuni privind tipul cheltuielii, sau bonul fiscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.(15) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru campania electorală pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii financiari trebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care la rubrica informații va conține mențiuni privind tipul cheltuielii. Aceste mențiuni pot fi prescurtate.  +  Articolul 35(1) Copiile exemplarelor originale ale documentelor justificative sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente.(2) Exemplarele originale ale documentelor justificative se restituie mandatarilor financiari după finalizarea controlului veniturilor și cheltuielilor electorale.(3) Depunerea documentelor și restituirea exemplarelor originale ale acestora se realizează conform programării stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu mandatarii financiari coordonatori.  +  Articolul 36Partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, prin intermediul mandatarilor financiari coordonatori, au obligația de a restitui candidaților, în termen de 30 de zile de la data rambursării de Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate și sumele necheltuite, conform listei candidaților prevăzute la art. 6 lit. h), depuse la Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Capitolul VIII Alianțele politice și electorale  +  Articolul 37Prevederile prezentului ghid se aplică în mod corespunzător alianțelor politice.  +  Articolul 38(1) Partidele politice care fac parte din aceeași alianță electorală desemnează împreună un singur mandatar financiar coordonator, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ghid.(2) Mandatarul financiar coordonator desemnat potrivit prevederilor alin. (1) poate fi unul dintre mandatarii financiari coordonatori desemnați de formațiunile politice care fac parte din alianța electorală.  +  Articolul 39(1) Mandatarii financiari ai partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care fac parte din alianțe electorale vor întocmi, vor semna și vor data raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru formațiunea pe care o reprezintă.(2) Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale întocmit pentru o alianță electorală va fi semnat și datat de către mandatarul financiar coordonator al alianței electorale și va fi întocmit pe baza declarațiilor și rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale întocmite de către mandatarii financiari coordonatori ai fiecărui partid politic sau organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale care face parte din alianța electorală.(3) Pe materialele de propagandă electorală tipărite ale alianțelor electorale se va imprima codul unic de identificare al partidului politic sau al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care face cheltuiala.  +  Capitolul IX Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 40Faptele care constituie contravenții potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sancțiunile aferente, în contextul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, sunt descrise în anexa nr. 1 la prezentul ghid.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 41Documentele prevăzute la cap. VII și VIII care sunt transmise Autorității Electorale Permanente prin intermediul poștei electronice trebuie să fie semnate sau certificate pe fiecare pagină, cu semnătură electronică calificată.  +  Articolul 42(1) Documentele și raportările prevăzute de prezentul ghid se depun sau se transmit la Autoritatea Electorală Permanentă după cum urmează:a) documentele și raportările pe suport hârtie ale formațiunilor politice și ale mandatarilor financiari ai acestora privind finanțarea campaniei electorale prin conturile bancare deschise la nivel central se depun la sediul central al Autorității Electorale Permanente;b) documentele și raportările pe suport hârtie ale formațiunilor politice și ale mandatarilor financiari ai acestora privind finanțarea campaniei electorale prin conturile bancare deschise la nivel județean și la nivelul municipiului București se depun la sediile structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente;c) documentele și comunicările pe suport hârtie ale candidaților independenți și ale mandatarilor financiari ai acestora se depun la sediile structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente;d) documentele și raportările electronice prevăzute la lit. a) se transmit la adresa de e-mail raportaricentral@finantarepartide.ro;e) documentele și raportările electronice prevăzute la lit. b) și c) se transmit la adresele de e-mail structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ghid.(2) Solicitările de clarificare și întrebările formațiunilor politice, ale candidaților independenți și ale mandatarilor financiari pot fi adresate la numărul de telefon 0213100760.  +  Articolul 43Termenele prevăzute în prezentul ghid se calculează fără a se include prima și ultima zi a termenului.  +  Articolul 44Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghid
  Contravenții și sancțiuni
  Nr. crt.Descrierea fapteiSancțiunea
  1.Nerespectarea condițiilor privind cheltuielile aferente campaniilor electorale, respectiv: a) să provină numai din contribuții ale candidaților sau ale formațiunilor politice; b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar coordonator; c) să se încadreze în limitele prevăzute de lege; d) să fie efectuate de competitori electorali numai pentru promovarea candidaților și a programelor electorale proprii.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei și confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
  2.Nerespectarea obligației privind încasarea contribuțiilor electorale și plata cheltuielilor electorale numai prin intermediul conturilor bancare notificate în prealabil Autorității Electorale Permanente.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei
  3.Depunerea sau virarea contribuțiilor pentru campania electorală de către alte persoane decât candidații cărora aceste contribuții le aparțin/mandatarul financiar coordonator.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei
  4.Nedeclararea transferurilor fondurilor în contul bancar de campanie.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei
  5.Transferul în conturile bancare pentru campania electorală al aportului financiar al formațiunii nepolitice asociate cu partidul politic.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei și confiscarea sumelor de bani care fac obiectul contravenției
  6.Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei și confiscarea sumelor de bani care fac obiectul contravenției
  7.Depunerea sau virarea în conturile bancare pentru campania electorală a unor contribuții/transferuri pentru campanie care provin din surse nelegale.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei și confiscarea sumelor de bani care fac obiectul contravenției și nerambursarea cheltuielilor electorale
  8.Încălcarea obligației de către candidat sau partidul politic de a preda mandatarului financiar o declarație cu indicarea sursei contribuției, conform modelului legal aprobat, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul bancar notificat pentru campania electorală.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei
  9.Încălcarea obligației mandatarului financiar coordonator de a aduce la cunoștința Autorității Electorale Permanente, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de formațiunea politică sau de către candidat, după caz, a valorii și destinației acesteia conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei
  10.Depunerea și utilizarea contribuțiilor electorale pentru efectuarea de cheltuieli în conturile bancare pentru campania electorală după data de 5 decembrie 2020, ora 7,00.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei și confiscarea sumelor de bani care fac obiectul contravenției
  11.Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală de către competitorii electorali.Avertisment sau amendă de la 15.000 de lei la 50.000 de lei și confiscarea sumelor de bani care fac obiectul contravenției
  12.Finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetățenia română sau de persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția finanțării de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.Avertisment sau amendă de la 10.000 de lei la 25.000 de lei și confiscarea sumelor de bani care fac obiectul contravenției
  13.Finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, sau de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.Avertisment sau amendă de la 10.000 de lei la 25.000 de lei și confiscarea sumelor de bani care fac obiectul contravenției
  14.Finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de sindicate, culte religioase, asociații ori fundații.Avertisment sau amendă de la 10.000 de lei la 25.000 de lei și confiscarea sumelor de bani care fac obiectul contravenției
  15.Finanțarea de către competitorii electorali a unor materiale de propagandă electorală care nu sunt prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Avertisment sau amendă de la 10.000 de lei la 25.000 de lei, confiscarea sumelor de bani care fac obiectul contravenției și nerambursarea cheltuielilor electorale
   +  Anexa nr. 2la ghid
  LISTA
  adreselor de e-mail ale structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente
  Nr. crt.Județul/municipiulAdresa de e-mail
  1.Albabj.alba@finantarepartide.ro
  2.Aradbj.arad@finantarepartide.ro
  3.Argeșbj.arges@finantarepartide.ro
  4.Bacăubj.bacau@finantarepartide.ro
  5.Bihorbj.bihor@finantarepartide.ro
  6.Bistrița-Năsăudbj.bistritanasaud@finantarepartide.ro
  7.Botoșanibj.botosani@finantarepartide.ro
  8.Brăilabj.braila@finantarepartide.ro
  9.Brașovbj.brasov@finantarepartide.ro
  10.Bucureștibm.bucuresti@finantarepartide.ro
  11.Buzăubj.buzau@finantarepartide.ro
  12.Călărașibj.calarasi@finantarepartide.ro
  13.Caraș-Severinbj.carasseverin@finantarepartide.ro
  14.Clujbj.cluj@finantarepartide.ro
  15.Constanțabj.constanta@finantarepartide.ro
  16.Covasnabj.covasna@finantarepartide.ro
  17.Dâmbovițabj.dambovita@finantarepartide.ro
  18.Doljbj.dolj@finantarepartide.ro
  19.Galațibj.galati@finantarepartide.ro
  20.Giurgiubj.giurgiu@finantarepartide.ro
  21.Gorjbj.gorj@finantarepartide.ro
  22.Harghitabj.harghita@finantarepartide.ro
  23.Hunedoarabj.hunedoara@finantarepartide.ro
  24.Ialomițabj.ialomita@finantarepartide.ro
  25.Iașibj.iasi@finantarepartide.ro
  26.Ilfovbj.ilfov@finantarepartide.ro
  27.Maramureșbj.maramures@finantarepartide.ro
  28.Mehedințibj.mehedinti@finantarepartide.ro
  29.Mureșbj.mures@finantarepartide.ro
  30.Neamțbj.neamt@finantarepartide.ro
  31.Oltbj.olt@finantarepartide.ro
  32.Prahovabj.prahova@finantarepartide.ro
  33.Sălajbj.salaj@finantarepartide.ro
  34.Satu Marebj.satumare@finantarepartide.ro
  35.Sibiubj.sibiu@finantarepartide.ro
  36.Suceavabj.suceava@finantarepartide.ro
  37.Teleormanbj.teleorman@finantarepartide.ro
  38.Timișbj.timis@finantarepartide.ro
  39.Tulceabj.tulcea@finantarepartide.ro
  40.Vasluibj.vaslui@finantarepartide.ro
  41.Vâlceabj.valcea@finantarepartide.ro
  42.Vranceabj.vrancea@finantarepartide.ro
  ----