ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 30 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 5 iulie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 iunie 1999, se modifica astfel:1. Articolul 1 litera a) va avea următorul cuprins:"a) prin licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directa, organizate potrivit regulamentului elaborat de Ministerul Apărării Naţionale şi aprobat de Guvern;"2. La articolul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"În sensul prezentei ordonanţe, prin sintagma bunuri scoase din funcţiune se înţelege mijloacele fixe scoase din funcţiune, mijloacele fixe atipice sau excedentare, chiar dacă sunt în stare de funcţionare, precum şi alte bunuri materiale în starea în care se afla, declasate sau casate."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 29 august 1998, aprobată prin Legea nr. 50/1999, se modifica şi se completează astfel:1. Articolul 9 litera c) va avea următorul cuprins:"c) prin valorificare, pe bază de licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directa, a bunurilor materiale care nu au putut fi improspatate sau când păstrarea în depozitare ar duce la deprecieri ori stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize şi încercări în laboratoare şi poligoane specializate, potrivit normelor care vor fi emise de ministere, în condiţiile prevăzute la art. 13 din prezenta ordonanţă; de asemenea, pot face obiectul valorificării tehnica, utilajele, loturile P.S.A., piesele de schimb, agregatele, ansamblurile, subansamblurile şi materialele de orice fel, în starea în care se afla, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: nu mai sunt necesare, au devenit excedentare, nu mai sunt prevăzute în inzestrarea armatei, nu se mai fabrica sau datorită uzurii fizice ori morale fac obiectul înlocuirii cu tehnica performanta. În scopul rezolvarii unor nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale se pot valorifica şi bunuri din existent, indiferent de starea acestora".2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Preţul de pornire în activităţile de valorificare la extern a bunurilor şi serviciilor prin licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directa va fi stabilit de către comisia de evaluare numita în acest scop prin ordin al ordonatorului principal de credite, iar la intern, de către comisia de evaluare numita prin ordin al ordonatorului de credite în a cărui administrare nemijlocită se afla acestea. (2) În situaţia în care preţul rezultat în urma procedurilor de valorificare la extern se situeaza sub preţul de pornire determinat de comisia de evaluare, valorificarea la acest preţ poate avea loc numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (3) Pentru produsele rămase nevalorificate în condiţiile alin. (1) şi (2) se va proceda, după caz, la scoatere din funcţiune, declasare şi casare, conform reglementărilor în vigoare, şi la valorificarea acestora ca materiale recuperabile şi refolosibile. (4) Influentele negative determinate de eventualele diferenţe de preţ se vor suporta din fondurile bugetare alocate în anul următor pentru reîntregirea, completarea şi creşterea nivelurilor rezervelor proprii."3. După articolul 20 se introduce articolul 20^1 cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - Ministerul Apărării Naţionale va supune spre aprobare Guvernului Regulamentul privind valorificarea bunurilor prevăzute la art. 9 lit. c)."p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:──────────────────Ministrul apărării naţionale,Sorin FrunzaverdeMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes───────────────────