REGULAMENT din 26 octombrie 2020de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 27 octombrie 2020  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 4 din 26 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 992 din 27 octombrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Autoritatea Electorală Permanentă, denumită în continuare Autoritatea, este autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică și competență generală în materia pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor și a referendumurilor, precum și în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.(2) Autoritatea urmărește, în limitele atribuțiilor sale, buna organizare și desfășurare a alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie.(3) În realizarea misiunii sale, Autoritatea cooperează instituțional cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu Administrația Prezidențială și Parlamentul, cu organizații internaționale, precum și cu organizații neguvernamentale.  +  Articolul 2(1) Sediul central al Autorității se află în municipiul București.(2) Autoritatea are sedii secundare în municipiul București și în fiecare municipiu reședință de județ.  +  Articolul 3(1) Organizarea și funcționarea Autorității sunt prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament.(2) Competența și atribuțiile Autorității sunt stabilite de legile prevăzute la alin. (1), de alte legi care reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, de ordonanțe și hotărâri ale Guvernului în aceeași materie, precum și de prezentul regulament.  +  Capitolul II Funcțiile și atribuțiile principale  +  Articolul 4Autoritatea îndeplinește următoarele funcții principale:a) elaborează politicile publice, strategiile și planurile de acțiune în domeniile sale de activitate;b) reglementează cadrul normativ și instituțional al alegerilor și referendumurilor, precum și al funcționării partidelor politice;c) asigură aplicarea unitară a legislației în domeniile sale de competență și veghează la legalitatea procedurilor electorale și la respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele și procedurile prevăzute de lege;d) asigură și/sau urmărește asigurarea resurselor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și pentru funcționarea partidelor politice;e) instruiește și îndrumă persoanele implicate în organizarea și desfășurarea proceselor electorale, precum și în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;f) asigură informarea participanților la alegeri și referendumuri;g) promovează alegerile libere și corecte și urmărește formarea și dezvoltarea atitudinilor și a comportamentelor democratice ale alegătorilor;h) elaborează și operaționalizează mecanisme și proceduri de prevenție a încălcării legislației în domeniile sale de activitate;i) controlează aplicarea legii în sfera sa de competență și aplică sancțiunile prevăzute de lege, unde este cazul;j) reprezintă statul român în domeniile sale de competență, în plan intern și extern;k) cooperează cu organizații internaționale, organizații neguvernamentale și autorități străine în domeniile sale de activitate;l) este autoritate centrală în domeniul cooperării în materia organizării alegerilor europene, potrivit tratatelor la care România este parte și instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene.  +  Articolul 5Autoritatea exercită următoarele atribuții:I. în domeniul planificării strategice și al evaluării proceselor electorale:1. elaborează strategii și planuri de acțiune pentru consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc, pe care le supune spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, după caz;2. elaborează și avizează strategii, programe, proiecte și planuri de acțiune care privesc domeniile sale de competență;3. coordonează, implementează, monitorizează și evaluează aplicarea strategiilor și a planurilor de acțiune prevăzute la pct. 1 și 2 și asigură promovarea acestora;4. elaborează studii, analize și propuneri vizând îmbunătățirea sistemului electoral, pe care le dă publicității și le prezintă autorităților publice, partidelor politice, precum și organizațiilor neguvernamentale interesate;5. prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, pentru Președintele României, pentru Parlamentul European și pentru autoritățile administrației publice locale sau a unui referendum național, un raport asupra organizării și desfășurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfășurare a acestuia, abaterile și neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate și rezultatul consultării; raportul se dă publicității sub forma unei Cărți albe;II. în domeniul normativ, al aplicării unitare a legislației și al contenciosului electoral:1. propune și avizează, prin președintele său, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniile sale de competență; participă la susținerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;2. constituie comisii de elaborare a proiectelor de coduri ce interesează domeniile de competență ale Autorității, putând folosi, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri și a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 218/2001, și colaboratori externi - cadre didactice din învățământul superior, cercetători științifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alți specialiști, procedura de selecție, modul de organizare și funcționare a comisiilor fiind stabilite prin ordin al președintelui Autorității;3. elaborează propuneri și proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea și perfecționarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă;4. elaborează și supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice bunei organizări și desfășurări a alegerilor și a referendumurilor;5. adoptă hotărâri și instrucțiuni cu caracter normativ pentru executarea legislației în domeniile sale de competență;6. evaluează legislația, în sfera sa de competență, din punctul de vedere al constituționalității, al legalității, al standardelor și principiilor internaționale și europene în materie electorală;7. asigură protecția juridică a actelor normative adoptate în domeniile sale de competență, a actelor organismelor electorale, precum și a hotărârilor și deciziilor proprii privind alegerile și referendumurile în fața instanțelor judecătorești, de toate gradele, la organele de urmărire penală și la alte organe cu atribuții jurisdicționale prin funcționarii publici cu atribuții de consilier juridic, desemnați pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de președintele Autorității;8. urmărește aplicarea unitară a legislației în domeniile sale de competență;9. emite puncte de vedere privind interpretarea și aplicarea unitară a legislației din domeniile sale de competență;10. urmărește evoluția jurisprudenței electorale și formulează propuneri pentru unificarea practicii birourilor electorale sau propuneri de promovare a recursului în interesul legii, după caz;11. participă, de la caz la caz și potrivit sferei sale de competență, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorități publice;12. încheie parteneriate, bazate pe voluntariat sau finanțate din fondurile proprii ale partenerilor, cu instituții de învățământ superior, precum și cu alte entități de interes public, în vederea elaborării și promovării de strategii, studii, documentații sau programe privind politici publice și proiecte legislative în domeniile sale de competență;13. distribuie, cu titlu gratuit, buletinele informative, culegerile de acte normative și de practică a birourilor electorale, precum și alte materiale din domeniile sale de activitate;14. atacă în fața instanței civile sau a instanței de contencios administrativ, după caz, actele autorităților publice și ale organismelor electorale prin care se încalcă legislația în domeniile sale de activitate;15. veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale;16. veghează la respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele și procedurile stabilite de lege;17. elaborează, prin personalul desemnat, proiectele hotărârilor, deciziilor și ale oricăror alte acte ale Biroului Electoral Central;18. soluționează întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din Registrul electoral;19. emite adeverințe privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;20. stabilește proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilități;III. în domeniul relației cu Parlamentul și Uniunea Europeană:1. asigură transpunerea și/sau implementarea în legislația națională a legislației Uniunii Europene;2. îndeplinește procedurile prevăzute de Legea nr. 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene;3. îndeplinește formalitățile necesare validării parlamentarilor europeni;4. reprezintă România în Rețeaua electorală europeană și în fața instituțiilor Uniunii Europene în domeniile sale de competență;5. răspunde la întrebările și interpelările parlamentarilor;6. formulează puncte de vedere privind inițiativele legislative ale parlamentarilor;7. formulează pozițiile României în domeniile sale de competență, în relația cu organizațiile internaționale și Uniunea Europeană;IV. în domeniul managementului electoral:1. asigură monitorizarea, analiza, evaluarea și planificarea strategică a operațiunilor electorale în vederea realizării unui management integrat al alegerilor și referendumurilor;2. elaborează propuneri referitoare la asigurarea logisticii necesare desfășurării alegerilor, pe care le transmite spre însușire Guvernului și autorităților administrației publice locale, și urmărește modul de îndeplinire a propunerilor;3. urmărește modul de delimitare a secțiilor de votare, de stabilire a localurilor secțiilor de vot și a sediilor birourilor electorale; avizează pentru conformitate delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;4. propune înființarea secțiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secțiilor de votare în cazurile în care nu se asigură respectarea prevederilor art. 20-22^1 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare;5. urmărește realizarea din timp de o manieră unitară a dotărilor specifice secțiilor de votare: urne și cabine tipizate, ștampile, tușiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot și altele asemenea;6. controlează modul de păstrare a logisticii electorale între perioadele electorale și poate dispune măsuri pentru înlocuirea logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite potrivit prezentei legi;7. urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate, din timp, a logisticii necesare desfășurării procesului electoral, pe baza informărilor furnizate de autoritățile publice competente;8. monitorizează securitatea secțiilor de votare, a buletinelor de vot și a celorlalte documente și materiale specifice perioadei electorale, pe baza informărilor furnizate de autoritățile publice competente;9. ia măsuri pentru constituirea arhivei care rezultă din alegeri și referendumuri, precum și pentru constituirea unui fond arhivistic constând din specimene de buletine de vot și ștampile utilizate în alegeri și referendumuri;10. face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare și desfășurare a alegerilor;11. ține evidența comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, precum și a județelor în care au fost dizolvate consiliile locale și județene sau în care sunt vacante posturile de primar și de președinte al consiliului județean și face propuneri Guvernului privind stabilirea datei de organizare și desfășurare a alegerilor parțiale;12. realizează monografii privind unitățile administrativ-teritoriale, constând în evidențe, situații, statistici, nomenclatoare, documentare foto, hărți și altele asemenea, necesare pentru evaluarea, monitorizarea și planificarea operațiunilor electorale;13. stabilește condițiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească sediile secțiilor de votare și localurile de vot;14. stabilește, în condițiile legii, numărul buletinelor de vot care vor fi tipărite pentru alegeri sau referendumuri, după caz;15. organizează procedurile de recrutare, selecție, examinare, evaluare, admitere și desemnare a experților electorali, a operatorilor de calculator și a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, a locțiitorilor acestora, precum și a celorlalți membri ai birourilor și oficiilor electorale, în condițiile legii;16. stabilește condițiile de desfășurare a activității operatorilor de calculator;17. asigură, în condițiile legii, personalul tehnic auxiliar necesar sprijinirii activității organismelor electorale;18. eliberează adeverințe pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator privind activitatea desfășurată în vederea acordării zilei libere prevăzute de lege;19. coordonează activitatea reprezentanților săi în birourile electorale;20. acordă subvențiile de la bugetul de stat, cuvenite partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, conform legii;V. în domeniul informatizării proceselor electorale:1. administrează și asigură suportul tehnic necesar funcționării Registrului electoral și Registrului secțiilor de votare;2. elaborează și adoptă instrucțiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea Registrului electoral;3. adoptă măsuri tehnice, operative și de procedură privind Registrul electoral;4. ia măsuri pentru prevenirea pierderii informațiilor din Registrul electoral și asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forță majoră;5. asigură actualizarea Registrului electoral, prin mijloacele și procedurile prevăzute de lege;6. asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcționarea infrastructurii informatice a Biroului Electoral Central;7. asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al Institutului Național de Statistică, implementarea și gestionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;8. coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;9. asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al Institutului Național de Statistică, implementarea și gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;10. coordonează Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;11. organizează și implementează sistemele de colectare de date și de informare periodică a opiniei publice privind prezența populației la vot;12. certifică aplicațiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și le pune la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora;13. constituie baze de date și evidențe informatizate cuprinzând rezultatele alegerilor și referendumurilor, participarea la vot, Corpul experților electorali, evidența operatorilor de calculator, mandatarii financiari, precum și candidații la alegeri, precum și orice alte evidențe informatizate necesare desfășurării activității Autorității și organismelor electorale;14. asigură aplicațiile informatice necesare desemnării președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator;15. întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor;16. asigură schimbul de date privind alegătorii români și europeni cu autoritățile similare din alte state membre ale Uniunii Europene;17. constituie baza materială specifică, prin asigurarea serviciilor, aplicațiilor și a produselor informatice necesare;VI. în domeniul monitorizării și controlului aplicării legii:1. monitorizează și controlează actualizarea Registrului electoral;2. monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;3. monitorizează și controlează actualizarea listelor electorale complementare și speciale;4. urmărește modalitatea de arondare a alegătorilor la secțiile de votare;5. monitorizează și controlează, conform legii, finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;6. suspendă, unde este cazul, acordarea subvențiilor de la bugetul de stat către partidele politice;7. urmărește și controlează, potrivit legii, modul de cheltuire a subvențiilor acordate partidelor politice;8. controlează și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităților publice și altor organisme în pregătirea și organizarea proceselor electorale;9. controlează și monitorizează respectarea legislației electorale, a hotărârilor și deciziilor birourilor și oficiilor electorale, precum și a hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor proprii;10. aplică sancțiuni contravenționale, în condițiile legii;11. dispune măsuri pentru restabilirea legalității și/sau aplicarea corectă a legii sau pentru remedierea unei situații existente neconforme;VII. în domeniul votului în străinătate:1. înregistrează, în condițiile legii, în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opțiunea pentru votul la secția de votare sau cu opțiunea pentru votul prin corespondență, alegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătate;2. stabilește secțiile de votare din străinătate, în condițiile legii;3. gestionează contractul încheiat cu Compania Națională „Poșta Română“ privind votul prin corespondență;4. întocmește listele electorale pentru votul prin corespondență;5. întocmește machetele electronice ale buletinelor de vot prin corespondență și asigură postarea acestora pe site-ul propriu, în condițiile legii;6. propune modelele, dimensiunile și condițiile de confecționare a documentelor de vot prin corespondență;7. promovează votul prin corespondență;VIII. în domeniul informării, educației, formării, transparenței și al cooperării internaționale:1. informează și educă alegătorii cu privire la sistemul electoral românesc și asupra respectării deontologiei electorale;2. îndrumă, instruiește și formează personalul autorităților și instituțiilor, cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale și operatori de calculator în secțiile de votare, persoanele responsabile de administrarea fondurilor partidelor politice și mandatarii financiari;3. organizează conferințe, seminare și congrese naționale și internaționale în domeniul său de activitate;4. asigură transparența cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și referendumurilor;5. asigură transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;6. asigură transparența activității și a sancțiunilor aplicate, în condițiile legii;7. acreditează organizațiile și instituțiile mass-media care observă alegerile și referendumurile, observatorii internaționali și reprezentanții internaționali ai mass-mediei;8. asigură, pe toată durata votării, publicitatea datelor privind numărul alegătorilor prezenți la vot, respectiv a informațiilor rezultate în urma verificării corelațiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obținute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;9. promovează, în plan internațional, bunele practici ale României în materia organizării alegerilor și referendumurilor, precum și în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;10. încheie memorandumuri de înțelegere cu autorități străine cu atribuții similare, cu organizații internaționale și cu organizații internaționale care activează în domeniile sale de competență;11. participă la activități de monitorizare/observare a proceselor electorale din alte state, precum și la misiuni de asistență electorală sub egida unor organizații internaționale sau în nume propriu;IX. în domeniul gestionării resurselor proprii:1. exercită atribuțiile ce îi revin privind recrutarea, numirea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului propriu și a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al președintelui, precum și privind gestionarea carierei acestora;2. asigură fondurile necesare, fundamentează și elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie și a Centrului „Expert electoral“;3. coordonează și îndrumă activitatea economică, de investiții, de achiziții și administrativă a aparatului propriu;4. organizează și conduce contabilitatea, organizează activitatea de control financiar preventiv propriu, asigură salarizarea personalului și centralizarea situațiilor financiare;5. coordonează activitățile de implementare a proiectelor cu finanțare externă pentru toate domeniile sale de activitate și administrează fondurile provenind din intrări de credite externe și fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;6. asigură apărarea patrimoniului propriu și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de judecată, de toate gradele, la organele de urmărire penală și la alte organe cu atribuții jurisdicționale prin funcționarii publici cu atribuții de consilier juridic, desemnați pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de președintele Autorității;7. asigură accesarea și implementarea proiectelor și a programelor cu finanțare internațională în domeniul său de competență;X. alte atribuții:1. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;2. îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;3. stabilește măsurile necesare pentru îndeplinirea dispozițiilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;4. elaborează strategiile de comunicare, organizează conferințele de presă ale Autorității și răspunde de asigurarea caracterului coerent și unic al mesajului public al Autorității;5. asigură funcționarea Rețelei electorale naționale;6. îndeplinește orice alte atribuții în materie electorală, care nu sunt prevăzute de lege în competența altor autorități sau organisme, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege, prin ordonanțe, prin hotărâri ale Guvernului sau prin prezentul regulament.  +  Capitolul III Conducerea Autorității  +  Secţiunea 1 Președintele Autorității  +  Articolul 6(1) Președintele îndeplinește, în domeniul de activitate al Autorității, următoarele atribuții generale:a) organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor Autorității, precum și a ordinelor pe care le-a emis, potrivit legii;b) inițiază și avizează proiecte de legi, ordonanțe, hotărâri ale Guvernului și memorandumuri privind domeniile de competență ale Autorității;c) acționează pentru aplicarea strategiei Autorității;d) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;e) urmărește proiectarea și realizarea investițiilor din sistemul Autorității, în baza bugetului aprobat;f) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații internaționale ce interesează domeniul de activitate al Autorității;g) inițiază și negociază, din împuternicirea Președintelui României sau a Guvernului, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;h) urmărește și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte și ia măsuri pentru realizarea condițiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaționale;i) coordonează și urmărește elaborarea și implementarea de politici și strategii în domeniile de activitate ale Autorității;j) avizează, în condițiile legii, înființarea organismelor neguvernamentale și cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;k) colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din cadrul Autorității;l) aprobă, după caz, editarea publicațiilor de specialitate și informare;m) constituie comisii de elaborare a codurilor privind domeniile de competență ale Autorității;n) coordonează Rețeaua electorală națională;o) coordonează, în mod direct, departamentele prevăzute la art. 13 alin. (1);p) aprobă, la propunerea secretarului general, regulamentul intern al Autorității, în condițiile legii;q) la propunerea secretarului general, înaintează birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității, precum și orice modificări și completări ale acestuia;r) la propunerea secretarului general, numește personalul Autorității, în condițiile legii.(2) Președintele îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite potrivit legii.(3) Președintele își îndeplinește atribuțiile ce îi revin cu ajutorul aparatului propriu al Autorității.(4) În subordinea președintelui este organizat și funcționează un cabinet propriu, conform art. 546 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului exercită atribuții de execuție și secretariat legate în mod direct de activitatea președintelui și asigură legătura funcțională a președintelui cu compartimentele Autorității, potrivit dispozițiilor acestuia.(5) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, președintele emite ordine, în condițiile legii.(6) În cazurile în care președintele se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcției sale, înlocuitorul acestuia pe durata concediului sau a imposibilității exercitării funcției este unul dintre vicepreședinți desemnat de acesta, prin ordin.(7) Președintele își poate delega atribuțiile prin ordin.  +  Articolul 7(1) Președintele poate adresa mesaje publice pe teme generale în domeniile de competență ale Autorității.(2) Președintele poate acorda diplome, premii și distincții stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea în domeniile de competență ale Autorității sau pentru performanțe profesionale deosebite în cadrul Autorității.  +  Secţiunea a 2-a Vicepreședinții Autorității  +  Articolul 8(1) Vicepreședinții exercită atribuțiile prevăzute de lege și pe cele delegate de către președinte, prin ordin.(2) În subordinea fiecărui vicepreședinte este organizat și funcționează câte un cabinet propriu, conform 546 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor vicepreședinților exercită atribuții de execuție și secretariat legate în mod direct de activitatea și atribuțiile vicepreședinților și asigură legătura funcțională a acestora cu compartimentele Autorității pe care aceștia le coordonează.  +  Secţiunea a 3-a Secretarul general  +  Articolul 9(1) Autoritatea are un secretar general. Secretarul general este numit de prim-ministru, în condițiile legii.(2) Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general sunt următoarele:a) coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul Autorității și asigură legătura operativă dintre președinte și conducătorii tuturor compartimentelor din Autoritate;b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere și alte autorități publice, cu secretarii județelor și cu instituțiile prefectului, în probleme de interes comun;c) monitorizează și controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;d) coordonează întregul personal al Autorității, activitatea de elaborare a politicilor de personal și principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.(3) Secretarul general al Autorității îndeplinește și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Autorității ori încredințate de președinte.(4) Funcția de secretar general face parte din categoria funcțiilor publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și beneficiază de drepturile salariale prevăzute de lege pentru secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului și de cele stabilite prin prezentul regulament.(5) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcțiilor sale, este înlocuit de către persoana delegată prin ordin al președintelui, la propunerea acestuia.(6) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, secretarul general emite dispoziții, note și rezoluții scrise, în condițiile legii. Secretarul general avizează documentele și lucrările întocmite de către personalul din subordine.(7) Poate îndeplini calitatea de ordonator principal de credite delegată prin ordin al președintelui Autorității.  +  Secţiunea a 4-a Secretarii generali adjuncți  +  Articolul 10(1) Autoritatea are doi secretari generali adjuncți. Secretarii generali adjuncți sunt numiți de președintele Autorității, pe bază de concurs sau examen, după caz.(2) Secretarii generali adjuncți exercită atribuțiile delegate, prin dispoziție, de către secretarul general.(3) Funcția de secretar general adjunct face parte din categoria funcțiilor publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și beneficiază de drepturile salariale prevăzute de lege pentru secretarii generali adjuncți ai celor două Camere ale Parlamentului și de cele stabilite prin prezentul regulament.  +  Secţiunea a 5-a Colegiul Autorității  +  Articolul 11(1) Pe lângă președinte funcționează Colegiul Autorității, format din vicepreședinți, secretarul general, secretarii generali adjuncți și conducătorii compartimentelor care ocupă funcții de conducere corespunzătoare primului nivel ierarhic.(2) Președintele poate dispune ca la lucrările Colegiului Autorității să participe și alte persoane, atunci când, în opinia sa, situația o impune.(3) Colegiul Autorității se întrunește lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.(4) Colegiul Autorității dezbate activitatea și politicile acesteia.(5) Convocarea și ordinea de zi a Colegiului Autorității sunt stabilite de către președinte, lucrările fiind conduse de către acesta sau de către persoana desemnată în acest scop.(6) Colegiul Autorității are un rol consultativ.(7) Componența și regulamentul de desfășurare a lucrărilor Colegiului Autorității se aprobă prin ordin al președintelui.(8) Secretariatul Colegiului Autorității este asigurat de Direcția secretariat general și pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ.  +  Secţiunea a 6-a Conducătorii compartimentelor Autorității  +  Articolul 12(1) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere din cadrul Autorității îndeplinesc următoarele atribuții principale comune:a) îndeplinesc sarcinile pe care le primesc din partea președintelui Autorității, a vicepreședinților, a secretarului general sau a secretarilor generali adjuncți, după caz;b) urmăresc îndeplinirea atribuțiilor care revin compartimentelor pe care le conduc;c) repartizează sarcini personalului din subordine și întocmesc fișele de post ale personalului din subordine;d) coordonează personalul din subordine în vederea îndeplinirii sarcinilor repartizate;e) verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine;f) avizează/semnează documentele și lucrările întocmite de către personalul din subordine, precum și documentele și lucrările care privesc activitatea compartimentelor pe care le conduc;g) asigură urmărirea avizării și aprobării documentelor promovate de compartimentele pe care le conduc;h) evaluează performanțele profesionale ale personalului din subordine;i) pot propune președintelui Autorității acordarea de diplome, premii și distincții stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea în materie electorală sau pentru orice altă performanță profesională în materie electorală, pentru personalul din subordine;j) asigură evidența prezenței la serviciu a personalului din subordine și întocmirea pontajelor lunare;k) reprezintă compartimentele pe care le conduc în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorității, cu alte autorități, ministere și instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice, în limitele stabilite de către președintele Autorității, ori secretarul general, după caz;l) răspund pentru bunul mers al compartimentelor pe care le conduc.(2) Înalții funcționari publici din cadrul Autorității asigură managementul de nivel superior și îndeplinirea obiectivelor strategice în domeniile lor de competență.  +  Capitolul IV Organizarea aparatului propriu al Autorității  +  Articolul 13(1) În cadrul structurii centrale a Autorității funcționează departamente de specialitate împărțite pe domeniile de activitate prevăzute la art. 102 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:1. Departamentul legislativ:1.1. Direcția reglementări, contencios electoral și coordonarea aplicării unitare a legislației;1.1.1. Serviciul drepturi și proceduri electorale;1.1.2. Compartimentul protecția datelor cu caracter personal;1.2. Direcția afaceri europene și relația cu Parlamentul;1.3. Serviciul politici publice.2. Departamentul sistemul informațional electoral național:2.1. Direcția evidențe electorale informatizate;2.2. Direcția dezvoltare software și aplicații.3. Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale:3.1. Direcția prevenție și monitorizare;3.2. Serviciul îndrumare și instruire;3.3. Serviciul Registrul fiscal;3.4. Serviciul urmărirea respectării destinației subvențiilor.4. Departamentul logistică și resurse electorale:4.1. Direcția resurse electorale;4.2. Serviciul tehnologii electorale.5. Direcția generală coordonarea activității în teritoriu:5.1. Direcția pentru managementul structurilor teritoriale;5.2. Serviciul recrutare experți electorali și operatori de calculator.6. Departamentul suport organizatoric electoral:6.1. Direcția instruire, îndrumare și suport pentru organismele electorale;6.2. Serviciul pentru votul în țară și străinătate.7. Departamentul cooperare internațională și relații publice:7.1. Direcția comunicare;7.2. Serviciul relații externe.8. Corpul reprezentanților permanenți ai Autorității pe lângă organizații internaționale ce activează în domeniile de competență ale Autorității.(2) În cadrul Departamentului sistemul informațional electoral național și al Departamentului logistică și resurse electorale se înființează în condițiile art. 102^2 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, funcții de specialist în tehnologia informației și comunicațiilor.  +  Articolul 14(1) În cadrul structurii centrale a Autorității sunt organizate compartimente cu rol de suport, conform art. 102 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:1. Direcția financiară și salarizare:1.1. Biroul salarizare și decontări;1.2. Biroul alocare subvenții și rambursări cheltuieli electorale;2. Direcția generală juridică și resurse umane:2.1. Direcția juridică;2.1.1. Biroul avizare documente și întocmire contracte;2.2. Direcția resurse umane;2.2.1. Biroul dezvoltare profesională.3. Direcția generală administrativă și achiziții publice:3.1 Direcția administrativă;3.2. Serviciul achiziții publice.4. Direcția generală registratură.5. Direcția secretariat general și pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ.6. Serviciul audit public intern.7. Biroul protecția informațiilor clasificate.(2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) se subordonează secretarului general.  +  Articolul 15(1) În cadrul structurii teritoriale a Autorității funcționează filiale, la nivel de direcție, conduse de directori și directori adjuncți, precum și birouri conduse de șefi birou. (2) Filialele și birourile Autorității sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 16(1) Departamentul este condus de un șef de departament sau director general, după caz.(2) Direcția generală este condusă de un director general.(3) Direcția/Filiala este condusă de un director și un director adjunct.(4) Serviciul este condus de un șef serviciu.(5) Biroul este condus de un șef birou.(6) Pe timpul absenței șefilor de departament, directorilor generali, directorului direcției financiare și salarizare, șefului serviciului de audit public intern și șefului serviciului protecția informațiilor clasificate, președintele desemnează prin ordin persoanele cărora li se deleagă atribuțiile.  +  Articolul 17Atribuțiile compartimentelor Autorității sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității, conform art. 102 alin. (14) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18(1) Prin ordin al președintelui Autorității se pot organiza compartimente funcționale în cadrul departamentelor prevăzute la art. 13 alin. (1), la propunerea conducătorilor acestora. (2) Prin ordin al președintelui Autorității se pot organiza comisii și grupuri de lucru temporare și funcționale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de competență ale Autorității.  +  Articolul 19Organigrama Autorității este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul V Personalul Autorității  +  Articolul 20(1) Personalul Autorității este format din funcționari publici și din personal încadrat pe bază de contract individual de muncă.(2) Funcțiile utilizate pentru personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă din aparatul propriu sunt cele prevăzute de anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.8 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21(1) Funcțiile publice din cadrul Autorității se ocupă prin examen sau concurs organizat de Autoritate, în condițiile legii, sau prin transfer, după caz.(2) Transferul pe o funcție publică din cadrul Autorității poate avea loc în interesul serviciului la solicitarea președintelui Autorității, cu acordul scris al funcționarului public și cu aprobarea conducătorului instituției sau autorității administrației publice centrale ori locale în care este numit funcționarul public.(3) Posturile contractuale din cadrul Autorității, cu excepția celor de la cabinetele demnitarilor, se ocupă prin examen sau concurs, după caz.(4) Angajarea personalului din cadrul cabinetului președintelui și al cabinetelor vicepreședinților, precum și stabilirea atribuțiilor acestuia se fac potrivit prevederilor art. 548 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(5) În funcțiile publice din cadrul Autorității pot fi detașați funcționari publici care ocupă funcții publice generale sau funcții publice specifice, precum și funcționari publici cu statut special. Detașarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire a funcționarului public detașat, la propunerea președintelui Autorității.  +  Articolul 22(1) Funcționarii publici din cadrul Autorității au drepturile și obligațiile pe care le au funcționarii publici parlamentari, fiindu-le aplicabile, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul Autorității nu poate face parte din partide politice sau formațiuni politice sub sancțiunea încetării raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz.(3) Raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, se nasc și se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condițiile legii și ale prezentului regulament de către președintele Autorității.  +  Articolul 23(1) Pentru a fi numită într-o funcție publică în cadrul Autorității, o persoană trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Funcțiile publice de execuție din cadrul Autorității sunt următoarele:a) funcția de consultant asimilată funcției de consultant parlamentar;b) funcția de expert asimilată funcției de expert parlamentar, pentru a cărei ocupare este necesară o vechime în specialitatea necesară ocupării funcției de cel puțin 3 ani;c) funcția de consilier asimilată funcției de consilier parlamentar, pentru a cărei ocupare este necesară o vechime în specialitatea necesară ocupării funcției de cel puțin 5 ani.(3) Pentru ocuparea unei funcții publice în cadrul Autorității sunt necesare studii universitare de licență ce au legătură cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.(4) Pentru ocuparea funcțiilor de șef departament, director, director adjunct și șef serviciu din cadrul compartimentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) pct. 1 și 7, precum și a funcției de reprezentant permanent al Autorității pe lângă organizații internaționale ce activează în domeniile de competență ale Autorității este necesară cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională. (5) Pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul Autorității sunt necesare competențe de utilizare a calculatorului la nivelul necesar îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului.  +  Articolul 24(1) Funcțiile publice de conducere din cadrul Autorității corespunzătoare funcțiilor publice parlamentare de conducere sunt funcțiile de șef birou, șef serviciu, director adjunct și director, acestea ocupându-se prin concurs sau examen, organizat de Autoritate, în condițiile legii. (2) Funcțiile publice de conducere din cadrul Autorității pot fi ocupate prin concurs sau examen de către persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament și au o vechime de cel puțin 5 ani în cadrul Autorității, într-o funcție publică parlamentară sau într-o altă funcție publică asimilată funcției publice parlamentare.(3) Funcțiile publice de conducere din cadrul Autorității pot fi ocupate numai de către absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25(1) Funcțiile publice parlamentare din cadrul Autorității corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici parlamentari sunt funcțiile de secretar general, secretar general adjunct, șef departament și director general, acestea ocupânduse prin concurs sau examen, organizat de Autoritate, în condițiile legii. (2) Pot ocupa funcții de șef departament sau director general în cadrul Autorității persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament și au o vechime de cel puțin 10 ani în cadrul Autorității, într-o funcție publică parlamentară sau într-o altă funcție publică asimilată funcției publice parlamentare.(3) Funcția de reprezentant permanent pe lângă organizații internaționale este asimilată funcției de director general, putând fi ocupată de persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament și care au o vechime de cel puțin 10 ani în cadrul Autorității, într-o funcție publică parlamentară sau într-o altă funcție publică asimilată funcției publice parlamentare. Numărul funcțiilor de reprezentant permanent pe lângă organizații internaționale este 3.(4) Pot ocupa funcția de secretar general sau de secretar general adjunct în cadrul Autorității persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament și au o vechime de cel puțin 15 ani în cadrul Autorității, într-o funcție publică parlamentară sau într-o altă funcție publică asimilată funcției publice parlamentare.(5) Președintele, vicepreședinții și înalții funcționari publici care nu au domiciliul și nici locuință proprietate personală în municipiul București primesc, conform legii, o diurnă de deplasare, pe zi de activitate, de 2% din indemnizația lunară brută sau din salariul de bază lunar brut, după caz.  +  Articolul 26Președintele, vicepreședinții, secretarul general, secretarii generali adjuncți, funcționarii publici și personalul contractual au dreptul la concediu de odihnă plătit, potrivit legii și prezentului regulament.  +  Articolul 27(1) Eliberarea din funcție, promovarea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului contractual se fac de către președinte, la propunerea secretarului general, în condițiile legii și ale prezentului regulament.(2) Numirea în funcțiile de conducere vacante sau temporar vacante se face de către președintele Autorității, la propunerea secretarului general, prin numirea temporară a unui angajat pe perioadă nedeterminată în funcție publică din cadrul Autorității, până la organizarea unui concurs sau examen în condițiile legii. (3) Condițiile de studii și de vechime în specialitate pentru ocuparea funcțiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc de președinte, prin ordin.  +  Articolul 28Autoritatea are un număr de 522 de posturi, exclusiv demnitarii, personalul cabinetului președintelui și al vicepreședinților, înalții funcționari publici și personalul Centrului expert electoral.  +  Capitolul VI Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 29Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 30(1) La 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, președintele aprobă, prin ordin, regulamentul intern al Autorității.(2) Regulamentul intern al Autorității prevăzut la alin. (1) va cuprinde și procedurile și normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Autorității, procedura privind avertizorii de integritate, precum și numărul de posturi din cadrul fiecărui compartiment.(3) La data prevăzută la alin. (1), se procedează la echivalarea funcțiilor publice din cadrul Autorității cu funcțiile generale și specifice, echivalarea vechimii în funcția publică parlamentară prin asimilarea vechimii în specialitatea studiilor, pentru întreg personalul Autorității angajat la data intrării în vigoare a prezentului regulament și reîncadrarea acestuia, prin ordin al președintelui, potrivit legii și prezentului regulament. (4) La data prevăzută de alin. (1), președintele stabilește, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, atribuțiile compartimentelor Autorității.(5) La data prevăzută la alin. (1), denumirile compartimentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) pct. 1, 2 și 4-7 se modifică după cum urmează:1. Denumirea Departamentului legislativ se modifică în Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană;2. Denumirea Departamentului sistemul informațional electoral național se modifică în Departamentul informatizarea proceselor electorale;3. Denumirea Departamentului logistică și resurse electorale se modifică în Departamentul logistică electorală;4. Denumirea Departamentului coordonarea activității în teritoriu se modifică în Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu;5. Denumirea Departamentului suport organizatoric electoral se modifică în Departamentul coordonarea organismelor electorale;6. Denumirea Departamentului cooperare internațională și relații publice se modifică în Departamentul cooperare internațională.  +  Anexa nr. 1*)la regulament*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Electorale Permanente
  Numărul maxim de posturi = 522 (exclusiv demnitarii, cabinetul președintelui și al vicepreședinților, secretarul general, secretarii generali adjuncți și personalul Centrului expert electoral)Legendă:I. Structura centrală de specialitate1. Departamentul legislativ1.1. Direcția reglementări, contencios electoral și coordonarea aplicării unitare a legislației1.1.1. Serviciul drepturi și proceduri electorale1.1.2. Compartimentul protecția datelor cu caracter personal1.2. Direcția afaceri europene și relația cu Parlamentul1.3. Serviciul politici publice2. Departamentul sistemul informațional electoral național2.1. Direcția evidențe electorale informatizate2.2. Direcția dezvoltare software și aplicații3. Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale3.1. Direcția prevenție și monitorizare3.2. Serviciul îndrumare și instruire3.3. Serviciul Registrul fiscal3.4. Serviciul urmărirea respectării destinației subvențiilor4. Departamentul logistică și resurse electorale4.1. Direcția resurse electorale4.2. Serviciul tehnologii electorale5. Departamentul coordonarea activității în teritoriu5.1. Direcția pentru managementul structurilor teritoriale5.2. Serviciul recrutare experți electorali și operatori de calculator6. Departamentul suport organizatoric electoral6.1. Direcția instruire, îndrumare și suport pentru organismele electorale6.2. Serviciul pentru votul în țară și străinătate7. Departamentul cooperare internațională și relații publice7.1. Direcția comunicare7.2. Serviciul relații externe8. Corpul reprezentanților permanenți ai Autorității pe lângă organizații internaționale ce activează în domeniile de competență ale AutoritățiiII. Structura teritorială de specialitate9. Filiale10. BirouriIII. Structura centrală de suport11. Direcția financiară și salarizare11.1. Biroul salarizare și decontări11.2. Biroul alocare subvenții și rambursări cheltuieli electorale12. Direcția generală juridică și resurse umane12.1. Direcția juridică12.1.1. Biroul avizare documente și întocmire contracte12.2. Direcția resurse umane12.2.1. Biroul dezvoltare profesională13. Direcția generală administrativă și achiziții publice13.1 Direcția administrativă13.2. Serviciul achiziții publice14. Direcția generală registratură15. Direcția secretariat general și pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ16. Serviciul audit public intern17. Biroul protecția informațiilor clasificate
   +  Anexa nr. 2la regulament
  FILIALELE ȘI BIROURILE AUTORITĂȚII
  I. Filiala Nord-Est, cu sediul în municipiul Bacău, are în subordine:1. Biroul Județean Botoșani;2. Biroul Județean Iași;3. Biroul Județean Neamț;4. Biroul Județean Suceava;5. Biroul Județean Vaslui.II. Filiala Sud-Est, cu sediul în municipiul Galați, are în subordine:1. Biroul Județean Brăila;2. Biroul Județean Buzău;3. Biroul Județean Constanța;4. Biroul Județean Vrancea;5. Biroul Județean Tulcea.III. Filiala Sud-Muntenia, cu sediul în municipiul Târgoviște, are în subordine:1. Biroul Județean Argeș;2. Biroul Județean Prahova;3. Biroul Județean Teleorman.IV. Filiala Sud-Vest Oltenia, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, are în subordine:1. Biroul Județean Dolj;2. Biroul Județean Gorj;3. Biroul Județean Mehedinți;4. Biroul Județean Olt.V. Filiala Vest, cu sediul în municipiul Reșița, are în subordine:1. Biroul Județean Arad;2. Biroul Județean Hunedoara;3. Biroul Județean Timiș.VI. Filiala Nord-Vest, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, are în subordine:1. Biroul Județean Bihor;2. Biroul Județean Bistrița-Năsăud;3. Biroul Județean Sălaj;4. Biroul Județean Satu Mare;5. Biroul Județean Maramureș.VII. Filiala Centru, cu sediul în municipiul Brașov, are în subordine:1. Biroul Județean Alba;2. Biroul Județean Covasna;3. Biroul Județean Harghita;4. Biroul Județean Mureș;5. Biroul Județean Sibiu.VIII. Filiala București-Ilfov, cu sediul în municipiul București, are în subordine:1. Biroul Județean Ilfov;2. Biroul Județean Călărași;3. Biroul Județean Giurgiu;4. Biroul Județean Ialomița.
  ----