ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 30 iunie 2000privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(6) Numerotarea circumscriptiilor electorale şi numărul de deputaţi şi de senatori ce urmează să fie aleşi în fiecare circumscripţie electorală sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege."2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"c) primeşte de la birourile electorale de circumscripţie procesele-verbale cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi şi constata dacă exista partide, formaţiuni politice sau aliante ale acestora care nu au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2); comunică birourilor electorale de circumscripţie şi da publicităţii, în termen de 24 de ore de la constatare, partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care se afla în aceasta situaţie;"3. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"(2) De asemenea, prefectii, subprefectii şi conducătorii serviciilor publice ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, descentralizate în unităţile administrativ-teritoriale, nu pot candida în circumscripţiile electorale constituite în unităţile administrativ-teritoriale în care îşi exercită funcţiile, după data declanşării oficiale a campaniei electorale."4. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 62 vor avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va încheia, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, câte un proces-verbal, în 3 exemplare, care va cuprinde: a) numărul alegătorilor, potrivit listelor electorale permanente; b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr în funcţie de alegatorii de pe lista electorală permanenta şi de pe aceea specială; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare lista de candidaţi sau de fiecare candidat independent; f) expunerea, pe scurt, a intampinarilor şi contestaţiilor şi a modului lor de soluţionare, precum şi a contestaţiilor înaintate spre soluţionare biroului electoral de circumscripţie; g) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării; h) numărul buletinelor de vot primite; i) numărul buletinelor de vot rămase neintrebuintate şi anulate. (2) Procesele-verbale se semnează de preşedinte şi de membrii biroului şi vor avea aplicată ştampila de control. Semnăturile se pun în dreptul prenumelui, numelui şi, după caz, al apartenentei politice a fiecărui membru. Un exemplar din procesul-verbal se afişează, la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei de votare."5. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) După primirea proceselor-verbale cu rezultatul numararii voturilor biroul electoral de circumscripţie va încheia, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, câte un proces-verbal cuprinzând voturile valabil exprimate pentru fiecare partid, formaţiune politica sau alianta a acestora, pe care îl va inainta în termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central. (2) După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale ale circumscriptiilor potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central va stabili partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat. Pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentară, exprimat în procente, după cum urmează: a) 5% din voturile valabil exprimate pe întreaga ţara, pentru partidele politice sau formaţiunile politice; b) în cazul aliantelor politice, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) se adauga, pentru al doilea partid membru al aliantei politice, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga ţara, şi, pentru fiecare membru al aliantei politice, începând cu al treilea partid, câte un singur procent (1%) din voturile valabil exprimate pe întreaga ţara, dar nu mai mult de 10% . (3) După primirea de la Biroul Electoral Central a constatării cu privire la partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care întrunesc şi care nu întrunesc pragul electoral, biroul electoral de circumscripţie va proceda la atribuirea, potrivit art. 66, a mandatelor de deputat, respectiv de senator. (4) La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripţie au dreptul sa asiste candidaţii şi persoanele acreditate."6. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 66 vor avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Atribuirea de mandate pentru candidaţii de pe liste se face avându-se în vedere numai partidele, formaţiunile politice sau alianţele acestora care au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat. (2) Operaţiunea de atribuire a mandatelor se face după comunicarea Biroului Electoral Central cu privire la partidele, formaţiunile politice şi alianţele acestora care au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 65 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat."7. Articolul 91 se abroga.8. Anexa nr. 1 va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Candidaturile propuse de partide, formaţiuni politice sau aliante politice, precum şi candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin 300.000 de alegatori. Un alegator poate susţine un singur candidat."2. Litera c) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"c) sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat, precum şi de lista sau listele susţinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 300.000 de alegatori."3. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(3) Lista susţinătorilor este un act public, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele şi numele candidatului, precum şi prenumele şi numele, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile alegătorilor care susţin candidatura. În lista se vor menţiona, de asemenea, numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnaturilor susţinătorilor."4. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor preşedintele biroului secţiei de votare încheie un proces-verbal în 3 exemplare, care va cuprinde: a) numărul alegătorilor potrivit listelor electorale permanente; b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr în funcţie de alegatorii de pe lista permanenta şi de pe cea specială; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat; f) expunerea, pe scurt, a intampinarilor şi contestaţiilor şi a modului lor de soluţionare, precum şi a contestaţiilor înaintate spre soluţionare biroului electoral de circumscripţie. (2) Procesele-verbale se semnează de preşedinte şi de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afişează, la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei de votare."  +  Articolul 3Sintagmele coalitii politice şi coalitii electorale din cuprinsul Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare se înlocuiesc cu sintagma aliante politice.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice prevederi contrare.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de statMinistrul funcţiei publice,Vlad Rosca  +  Anexă                         NUMEROTAREA ŞI NUMĂRUL DE MANDATE                      pentru fiecare circumscripţie electorală
    Numărul circumscripţiei electoraleAmplasarea teritorialăNumărul de mandate de deputatNumărul de mandate de senator
    Circumscripţia electorală nr. 1Alba62
    Circumscripţia electorală nr. 2Arad73
    Circumscripţia electorală nr. 3Argeş104
    Circumscripţia electorală nr. 4Bacău115
    Circumscripţia electorală nr. 5Bihor94
    Circumscripţia electorală nr. 6Bistriţa-Năsăud52
    Circumscripţia electorală nr. 7Botoşani73
    Circumscripţia electorală nr. 8Braşov94
    Circumscripţia electorală nr. 9Brăila62
    Circumscripţia electorală nr. 10Buzău73
    Circumscripţia electorală nr. 11Caraş-Severin52
    Circumscripţia electorală nr. 12Călăraşi52
    Circumscripţia electorală nr. 13Cluj105
    Circumscripţia electorală nr. 14Constanţa115
    Circumscripţia electorală nr. 15Covasna42
    Circumscripţia electorală nr. 16Dâmboviţa83
    Circumscripţia electorală nr. 17Dolj115
    Circumscripţia electorală nr. 18Galaţi94
    Circumscripţia electorală nr. 19Giurgiu42
    Circumscripţia electorală nr. 20Gorj62
    Circumscripţia electorală nr. 21Harghita52
    Circumscripţia electorală nr. 22Hunedoara83
    Circumscripţia electorală nr. 23Ialomiţa42
    Circumscripţia electorală nr. 24Iaşi125
    Circumscripţia electorală nr. 25Ilfov42
    Circumscripţia electorală nr. 26Maramureş83
    Circumscripţia electorală nr. 27Mehedinţi52
    Circumscripţia electorală nr. 28Mureş94
    Circumscripţia electorală nr. 29Neamţ84
    Circumscripţia electorală nr. 30Olt73
    Circumscripţia electorală nr. 31Prahova125
    Circumscripţia electorală nr. 32Satu Mare62
    Circumscripţia electorală nr. 33Sălaj42
    Circumscripţia electorală nr. 34Sibiu63
    Circumscripţia electorală nr. 35Suceava104
    Circumscripţia electorală nr. 36Teleorman73
    Circumscripţia electorală nr. 37Timiş104
    Circumscripţia electorală nr. 38Tulcea42
    Circumscripţia electorală nr. 39Vaslui73
    Circumscripţia electorală nr. 40Vâlcea63
    Circumscripţia electorală nr. 41Vrancea62
    Circumscripţia electorală nr. 42municipiul Bucureşti2913
    TOTAL:   327140
  -------------