DECIZIE nr. 603 din 21 octombrie 2020privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020
EMITENT
 • CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 22 octombrie 2020  Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, conform dispozițiilor art. 6 alin. (3), art. 12 alin. (1) lit. f) și art. 64-78 din Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) și ale art. 26^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Campania electorală la posturile de radio și de televiziune, publice și private, se desfășoară în condițiile stabilite de Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea dispozițiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentei decizii.(2) Reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe vineri, 6 noiembrie 2020, și se încheie în ziua de vineri, 4 decembrie 2020, ora 7,00.  +  Articolul 2Candidații și reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți, denumiți în continuare competitori electorali, au acces la posturile de radio și de televiziune, publice și private, în condițiile art. 66-69 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Campania trebuie să servească următoarelor interese generale:a) ale electoratului, de a primi informații corecte, astfel încât să poată vota în cunoștință de cauză;b) ale competitorilor electorali, de a se face cunoscuți și de a-și prezenta platformele, programele politice și ofertele electorale.(2) Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toți competitorii electorali, respectând următoarele principii:a) echitate - toți candidații trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuți electoratului;b) echilibru în prezentarea activităților de campanie ale competitorilor electorali;c) corectitudine - toți competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv și echidistant.  +  Capitolul II Proceduri preliminare  +  Articolul 4(1) Posturile de radio și de televiziune private au obligația să comunice Consiliului Național al Audiovizualului, denumit în continuare C.N.A., implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum și intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în data de 6 noiembrie 2020, printr-o adresă, conform modelului prevăzut în anexă.(2) Lista radiodifuzorilor care au notificat C.N.A. intenția de reflectare a campaniei electorale în condițiile prevăzute la alin. (1) va fi comunicată public pe pagina de internet a C.N.A.(3) În situațiile litigioase privind alocarea timpilor de antenă, posturile vor trebui să facă dovada că au oferit tuturor competitorilor electorali accesul în condițiile prevăzute la art. 68 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Tarifele pe emisiune și pe unitate de timp ale fiecărui post privat de radio și de televiziune vor fi făcute publice și vor fi aceleași pentru toți competitorii.  +  Capitolul III Emisiuni electorale  +  Articolul 5(1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:a) emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care pot fi difuzate informații privind sistemul electoral, tehnica votării și activitățile de campanie ale candidaților; în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică;b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care competitorii electorali își pot prezenta programele politice și activitățile de campanie electorală; în situația transmiterii în direct a unor activități de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală“, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puțin doi candidați sau a reprezentanților lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menționat; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală“, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.(2) Serviciile de video-text, datorită specificului lor, nu pot difuza emisiunile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6(1) În perioada campaniei electorale candidații și reprezentanții competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c) difuzate de posturile de radio și televiziune, publice și private, implicate în campania electorală.(2) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidați și de reprezentanți declarați ai competitorilor electorali.  +  Articolul 7(1) Emisiunile informative se supun obligației de obiectivitate, echitate și de informare corectă a publicului.(2) În emisiunile informative, prezentarea activităților de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Sunt interzise difuzarea de materiale în legătură cu activitățile de campanie, realizate sau puse la dispoziția radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum și difuzarea de interviuri acordate de către candidați sau reprezentanți ai competitorilor electorali.(3) Candidații care dețin funcții publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcției lor; în aceste situații radiodifuzorii au obligația să asigure echidistanța și pluralismul de opinii.(4) Difuzarea unor informații privind sistemul electoral și tehnica votării care nu corespund realității este interzisă.  +  Articolul 8(1) Emisiunile și dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaților condiții egale în ceea ce privește libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor și echidistanța.(2) În cadrul emisiunilor electorale și de dezbatere electorală, candidații au următoarele obligații:a) să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor;b) să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice;c) să probeze eventualele acuzații cu incidență penală sau morală aduse unui alt candidat;d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală ori etnie.(3) Emisiunile electorale se realizează în direct sau se înregistrează, în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui competitor electoral, în proporțiile stabilite de către fiecare competitor electoral.(4) Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.  +  Articolul 9Realizatorii și moderatorii emisiunilor și dezbaterilor electorale au următoarele obligații:a) să fie imparțiali;b) să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuții posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendențioase sau părtinitoare;d) să asigure menținerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale și a tematicii stabilite;e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitații încalcă dispozițiile art. 8 alin. (1) și (2) și, după caz, prevederile art. 65 alin. (5) și (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care invitații nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfoanelor acestora sau oprirea emisiunii, după caz.  +  Articolul 10În cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.  +  Articolul 11(1) Radiodifuzorii privați pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale, cu respectarea dispozițiilor art. 67 alin. (6) și (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cerințelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate și marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spațiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.(3) Conținutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerințe:a) să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor;b) să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice;c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.(4) În cazul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale ale serviciilor publice de radio și televiziune pot fi difuzate și spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordați competitorilor electorali.(5) La finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale vor fi inserate spoturi de interes public cu caracter informativ privind legislația electorală, puse la dispoziție de către Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă, cu acordul C.N.A.  +  Articolul 12(1) Sondajele de opinie cu conținut electoral pot fi difuzate în condițiile prevăzute de art. 77 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.  +  Articolul 13Radiodifuzorii trebuie să asigure exercitarea dreptului la rectificare sau, după caz, la replică în condițiile prevăzute de art. 74 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Începând cu 48 de ore înainte de începerea votării și până la încheierea votării sunt interzise:a) prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă;b) difuzarea de spoturi de publicitate electorală;c) invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) comentarii privind desfășurarea campaniei, precum și cele privind candidații și competitorii electorali.  +  Articolul 15În ziua votării sunt interzise:a) activitățile prevăzute la art. 14;b) prezentarea de sondaje realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării;c) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;d) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 16(1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 și a spoturilor publicitare electorale în condițiile stabilite în Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune, cu modificările și completările ulterioare.(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor și vor fi puse la dispoziția C.N.A., la cererea acestuia.(3) Radiodifuzorii au obligația să furnizeze datele solicitate de personalul de control al C.N.A. privind desfășurarea campaniei electorale, în termenul și condițiile comunicate.  +  Articolul 17Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.
  Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
  Maria Monica Gubernat
  București, 21 octombrie 2020.Nr. 603.  +  ANEXĂCătreConsiliul Național al AudiovizualuluiBucurești, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, cod 050706e-mail: cna@cna.ro, fax: 021.305.53.54Subsemnatul/Subscrisa, .........................., cu domiciliul/sediul în localitatea ......................., str. ......................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., județul/sectorul ......................, în vederea aplicării dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 603/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, în calitate de titular de licență audiovizuală nr. ....../..........., vă comunicăm că postul nostru de radio/televiziune, cu denumirea ........................................., intenționează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale:[ ] emisiuni electorale, cu denumirea din grila de programe, tarif ......... lei/minut:.............................................................................................................................[ ] emisiuni de dezbateri electorale, cu denumirea din grila de programe:.............................................................................................................................[ ] emisiuni informative - în care vor fi difuzate:[ ] informații privind sistemul electoral și tehnica votării;[ ] activități de campanie ale candidaților.Estimăm că difuzarea emisiunilor dedicate campaniei electorale va începe la data de .................. .În conformitate cu dispozițiile art. 68 din Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de volumul solicitărilor, aceste emisiuni vor fi programate, după cum urmează:[ ] luni, emisiune electorală ........../emisiune de dezbateri electorale ....................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[ ] marți, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ....................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[ ] miercuri, emisiune electorală ........../emisiune de dezbateri electorale ..................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[ ] joi, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ....................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[ ] vineri, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ..............;(Se precizează fiecare tronson orar.)[ ] sâmbătă, emisiune de dezbateri electorale ....................................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[ ] duminică, emisiune de dezbateri electorale ................................... .(Se precizează fiecare tronson orar.)Tarifele unice pe unitatea de timp și/sau pe emisiune practicate de postul nostru sunt următoarele:............................................................................................................................................................................Persoanele învestite cu responsabilități directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt ................................. și pot fi contactate la telefon ......................., fax: ................., e-mail ...................^1.^1 Prin completarea rubricilor aferente datelor de contact se exprimă acordul ca datele respective să fie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
  ..........................................................
  (semnătura titularului de licență audiovizuală)
  NOTĂ:Pentru societățile care dețin mai multe licențe audiovizuale, această comunicare se face pentru fiecare post de radio/televiziune în parte.
  -----