GHID DE FINANȚARE din 12 octombrie 2020a Programului "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile"
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 20 octombrie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 3.950 din 12 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 964 din 20 octombrie 2020.
   +  Articolul 1Ghidul de finanțare a Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“, denumit în continuare ghid, reglementează condițiile de selecție și evaluare pentru apelul de proiecte realizat în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“, denumită în continuare OUG nr. 158/2020.  +  Articolul 2(1) Obiectivul Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“, aprobat prin OUG nr. 158/2020, denumit în continuare Program, îl reprezintă susținerea managementului energiei durabile la nivelul localităților sărace/subdezvoltate din România. (2) Scopul Programului îl reprezintă stimularea îmbunătățirii infrastructurii la nivel local, precum și sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă.(3) Performanța programului este măsurată prin evoluția în cadrul fiecărui proiect a următorilor indicatori: a) reducerea/evitarea producerii emisiilor de CO_2;b) reducerea consumului de energie; c) reducerea costurilor cu energia.(4) Domeniile specifice ale Programului sunt:a) reabilitarea termică a clădirilor publice; b) termoficare; c) furnizarea de energie, inclusiv regenerabilă; d) iluminat public; e) transport public;f) planificare urbană.  +  Articolul 3(1) Programul este finanțat din:a) granturi alocate din bugetul Ministerului Fondurilor Europene, constituite din sursele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 158/2020;b) sume din bugetele locale.(2) Valoarea sumelor alocate de la bugetul Ministerului Fondurilor Europene este de 8.000.000 lei.(3) Valoarea minimă a grantului este de 1.000.000 lei.  +  Articolul 4Cheltuielile eligibile ale proiectelor implementate în cadrul Programului sunt finanțate în cuantum de maximum 85% din fonduri provenite din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), respectiv în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare.  +  Articolul 5Programul se derulează multianual, fără a depăși durata de implementare prevăzută la art. 3 din OUG nr. 158/2020, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație.  +  Articolul 6(1) Beneficiarii finanțării pot solicita plăți în avans în vederea asigurării prefinanțării cheltuielilor eligibile. (2) Plățile în avans se acordă după cum urmează: a) valoarea unei tranșe de avans nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor finanțate din fondurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), conform contractului de finanțare;b) acordarea unei noi tranșe de avans se face numai după ce:(i) avansul acordat anterior a fost justificat integral prin rapoarte intermediare și documente justificative;(ii) avansul acordat anterior a fost justificat parțial prin rapoarte intermediare și documente justificative, proporțional cu sumele solicitate pentru reîntregirea avansului;c) tranșele se aprobă până la atingerea a 80% din valoarea totală a cheltuielilor finanțate potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) și b), urmând ca ultima plată să se realizeze pe baza prezentării și acceptării raportului final. (3) Cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, ce depășesc valoarea avansului acordat, se includ în cererea de plată și vor fi plătite împreună cu următoarea tranșă de avans.  +  Articolul 7(1) Sunt eligibile la finanțare în cadrul Programului comune, orașe și municipii din 17 județe sărace/subdezvoltate din România, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ghid și stabilite pe baza datelor statistice privind rata sărăciei relative, pe regiuni de dezvoltare pentru anul 2018, disponibile la nivelul Institutului Național de Statistică, și impozitul pe venit pe cap de locuitor pentru anul 2018. (2) Proiectul propus către finanțare poate fi considerat eligibil în cadrul Programului dacă vizează cel puțin unul dintre domeniile specifice menționate la art. 2 alin. (4) lit. a)-f).(3) Cheltuielile efectuate în cadrul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:a) să fie utilizate doar în scopul realizării obiectivului proiectului și să fie efectuate după data semnării contractului de finanțare în cadrul Programului; b) să fie suportate efectiv și definitiv de către beneficiar pentru realizarea activităților prevăzute prin proiect; c) să fie înregistrate distinct în contabilitatea beneficiarului, identificabile, verificabile și dovedite prin documente originale; d) să nu facă obiectul altor finanțări publice;e) să fie angajate cu respectarea prevederilor legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale și al concesiunilor de lucrări și servicii.  +  Articolul 8Sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul Programului cheltuielile efectuate pentru: a) amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază;b) amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură;c) asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului investiției;d) studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului;e) documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;f) expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcțiilor existente;g) certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;h) proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție;i) asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier;j) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție de clădiri; consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor; construcții speciale; instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, rețele de comunicații electronice și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției, precum și pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;k) achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;l) probe tehnologice și teste;m) taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;n) achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete și know-how.  +  Articolul 9(1) Sunt considerate cheltuieli neeligibile în cadrul Programului următoarele: a) cheltuielile angajate înainte de data semnării contractului de finanțare;b) dobânda aferentă creditelor;c) achiziționarea de terenuri și clădiri;d) taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată prin orice mijloace, conform legii, chiar dacă nu este recuperată efectiv de beneficiar;e) alte comisioane, impozite și taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe și contribuțiile de securitate socială aferente salariilor și remunerațiilor eligibile dacă nu sunt suportate efectiv și definitiv de către beneficiar.(2) Asigurarea sumelor necesare plății cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finanțate în cadrul Programului.  +  Articolul 10Dosarele de finanțare se depun la sediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Direcția generală administrație publică, până la data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul 11Dosarul de finanțare depus de solicitanți trebuie să cuprindă: a) propunerea finală de proiect (10-20 pag.), întocmită potrivit formatului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ghid; b) studiu de fezabilitate sau DALI și/sau proiectul tehnic în cazul în care proiectul presupune execuție de lucrări; c) angajamentul beneficiarului privind evitarea dublei finanțări - declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal; d) hotărârea consiliului local privind aplicarea la program, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; hotărârea trebuie să conțină: (i) acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu finanțatorul; (ii) acordul privind asigurarea și susținerea unei contribuții financiare proprii la realizarea proiectului; (iii) aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul propus; (iv) asumarea atingerii gradului de îndeplinire a reducerilor prevăzute în proiect pentru indicatorii urmăriți prin Program, potrivit art. 2 alin. (3).  +  Articolul 12(1) Criteriile în baza cărora se efectuează evaluarea și selecția proiectelor sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentul ghid. (2) Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează de către o echipă formată din trei persoane, salariate ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu competențe în domeniu.(3) În procesul de evaluare și selecție a proiectelor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației poate solicita informații/date suplimentare.(4) În urma procesului de evaluare și selecție a proiectelor, echipa prevăzută la alin. (2) stabilește punctajul obținut de fiecare proiect și întocmește clasamentul final.(5) Finanțarea proiectelor se realizează în limita fondurilor disponibile alocate Programului și în ordinea punctajului obținut ca urmare a evaluării. (6) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației aduce la cunoștința solicitanților, prin scrisoare oficială, rezultatele procesului de evaluare și selecție. (7) Documentațiile depuse pentru finanțare în cadrul Programului, aprobate sau respinse, nu se restituie.  +  Articolul 13În situația în care proiectul clasat pe locul întâi nu acoperă grantul aferent apelului de proiecte, se propune la finanțare și al doilea proiect, în ordinea clasamentului, în condițiile în care beneficiarul își asumă asigurarea contribuției proprii până la acoperirea diferenței dintre grantul disponibil și valoarea totală a proiectului.  +  Articolul 14(1) Candidații care sunt nemulțumiți de rezultatul procesului de selecție au dreptul să depună contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție.(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației aduce la cunoștința contestatarului, prin scrisoare oficială, rezultatele analizei contestației, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.  +  Articolul 15Rezultatul evaluării și selecției proiectelor se comunică, prin grija Direcției generale administrație publică, Ministerului Fondurilor Europene, în vederea încheierii contractului/contractelor de finanțare în forma electronică (semnătura digitală) stabilită de Ministerul Fondurilor Europene.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghid
  Localitățile eligibile la finanțare
  U.A.T. JUDEȚUL BACĂU, din care:1. DĂRMĂNEȘTI2. BUCIUMI3. CAȘIN4. IZVORU BERHECIULUI5. LIPOVA6. LIVEZI7. LUIZI-CĂLUGĂRA8. MĂGIREȘTI9. MĂNĂSTIREA CAȘIN10. MĂRGINENI11. MOTOȘENI12. NEGRI13. ODOBEȘTI14. OITUZ15. ONCEȘTI16. ORBENI17. PALANCA18. PÂNCEȘTI19. PARAVA20. PÂRGĂREȘTI21. PARINCEA22. PÂRJOL23. PLOPANA24. PODURI25. PRĂJEȘTI26. RĂCĂCIUNI27. RĂCHITOASA28. RACOVA29. ROȘIORI30. SĂNDULENI31. SĂRATA32. SASCUT33. SĂUCEȘTI34. SCORȚENI35. SECUIENI36. SOLONȚ37. STĂNIȘEȘTI38. ȘTEFAN CEL MARE39. STRUGARI40. TAMAȘI41. TĂTĂRĂȘTI42. TRAIAN43. UNGURENI44. URECHEȘTI45. VALEA SEACĂ46. VULTURENIU.A.T. JUDEȚUL BOTOȘANI, din care:1. BUCECEA2. FLĂMÂNZI3. ADĂȘENI4. ALBEȘTI5. AVRĂMENI6. BĂLUȘENI7. BLÂNDEȘTI8. BRĂEȘTI9. BROSCĂUȚI10. CĂLĂRAȘI11. CÂNDEȘTI12. CONCEȘTI13. COPĂLĂU14. CORDĂRENI15. CORLĂTENI16. CORNI17. COȘULA18. COȚUȘCA19. CRISTEȘTI20. CRISTINEȘTI21. DÂNGENI22. DERSCA23. DIMĂCHENI24. DOBÂRCENI25. DRĂGUȘENI26. DURNEȘTI27. FRUMUȘICA28. GEORGE ENESCU29. GORBĂNEȘTI30. HĂNEȘTI31. HAVÂRNA32. HILIȘEU-HORIA33. HLIPICENI34. HUDEȘTI35. IBĂNEȘTI36. LEORDA37. LOZNA38. LUNCA39. MANOLEASA40. MIHĂILENI41. MIHĂLĂȘENI42. MILEANCA43. MITOC44. NICȘENI45. PĂLTINIȘ46. POMÂRLA47. PRĂJENI48. RĂUSENI49. RIPICENI50. ROMA51. SANTA MARE52. ȘENDRICENI53. STĂUCENI54. ȘTIUBIENI55. SUHARĂU56. SULIȚA57. TODIRENI58. TUDORA59. UNGURENI60. UNȚENI61. VĂCULEȘTI62. VÂRFU CÂMPULUI63. VIIȘOARA64. VLĂDENI65. VORNICENI66. VORONAU.A.T. JUDEȚUL IAȘI, din care:1. ALEXANDRU I. CUZA2. ANDRIEȘENI3. ARONEANU4. BALȘ5. BELCEȘTI6. BRĂEȘTI7. BUTEA8. CEPLENIȚA9. CIOHORĂNI10. CIORTEȘTI11. CIUREA12. COARNELE CAPREI13. COMARNA14. COSTEȘTI15. COSTULENI16. COZMEȘTI17. CRISTEȘTI18. CUCUTENI19. DAGÂȚA20. DELENI21. DOBROVĂȚ22. DOLHEȘTI23. DRĂGUȘENI24. DUMEȘTI25. ERBICENI26. FÂNTÂNELE27. FOCURI28. GOLĂIEȘTI29. GORBAN30. GRAJDURI31. GROPNIȚA32. GROZEȘTI33. HĂLĂUCEȘTI34. HĂRMĂNEȘTI35. HELEȘTENI36. HOLBOCA37. HORLEȘTI38. IPATELE39. LESPEZI40. LUNGANI41. MĂDÂRJAC42. MIRCEȘTI43. MIRONEASA44. MIROSLOVEȘTI45. MOGOȘEȘTI46. MOȘNA47. MOȚCA48. MOVILENI49. OȚELENI50. PLUGARI51. POPEȘTI52. POPRICANI53. PRISĂCANI54. PROBOTA55. REDIU56. ROMÂNEȘTI57. ROȘCANI58. RUGINOASA59. SCÂNTEIA60. ȘCHEIA61. SCHITU DUCA62. SCOBINȚI63. SINEȘTI64. ȘIPOTE65. SIREȚEL66. STOLNICENI-PRĂJESCU67. STRUNGA68. TANSA69. TĂTĂRUȘI70. ȚIBANA71. ȚIBĂNEȘTI72. TODIREȘTI73. TOMEȘTI74. TRIFEȘTI75. UNGHENI76. VALEA SEACĂ77. VÂNĂTORI78. VICTORIA79. VOINEȘTIU.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ, din care:1. AGAPIA2. BAHNA3. BĂLȚĂTEȘTI4. BÂRGĂUANI5. BICAZ-CHEI6. BICAZU ARDELEAN7. BIRA8. BODEȘTI9. BOGHICEA10. BORLEȘTI11. BOTEȘTI12. BOZIENI13. BRUSTURI14. CÂNDEȘTI15. COSTIȘA16. CRĂCĂOANI17. DĂMUC18. DOBRENI19. DOCHIA20. DOLJEȘTI21. DRĂGĂNEȘTI22. DRAGOMIREȘTI23. DULCEȘTI24. FĂRCAȘA25. FĂUREI26. GÂDINȚI27. GHERĂEȘTI28. GHINDĂOANI29. GRINȚIEȘ30. GRUMĂZEȘTI31. HORIA32. ICUȘEȘTI33. ION CREANGĂ34. MĂRGINENI35. MOLDOVENI36. NEGREȘTI37. ONICENI38. PÂNCEȘTI39. PETRICANI40. PIATRA ȘOIMULUI41. PIPIRIG42. POIENARI43. RĂUCEȘTI44. REDIU45. ROMÂNI46. RUGINOASA47. SĂBĂOANI48. SAGNA49. STĂNIȚA50. ȘTEFAN CEL MARE51. TĂMĂȘENI52. ȚIBUCANI53. TIMIȘEȘTI54. TRIFEȘTI55. TUPILAȚI56. URECHENI57. VALEA URSULUI58. VĂLENI59. VÂNĂTORI-NEAMȚU.A.T. JUDEȚUL TULCEA, din care:1. BEȘTEPE2. CARCALIU3. DOROBANȚU4. GRECI5. GRINDU6. HAMCEARCA7. HORIA8. I. C. BRĂTIANU9. IZVOARELE10. JIJILA11. LUNCAVIȚA12. NALBANT13. OSTROV14. PECENEAGA15. SLAVA CERCHEZĂ16. SOMOVA17. TOPOLOG18. TURCOAIA19. VALEA NUCARILOR20. VALEA TEILORU.A.T. JUDEȚUL SUCEAVA, din care:1. BROȘTENI2. CAJVANA3. DOLHASCA4. FRASIN5. LITENI6. MILIȘĂUȚI7. SALCEA8. VICOVU DE SUS9. ADÂNCATA10. ARBORE11. BAIA12. BĂLĂCEANA13. BĂLCĂUȚI14. BERCHIȘEȘTI15. BILCA16. BOGDĂNEȘTI17. BOROAIA18. BOTOȘANA19. BREAZA20. BUNEȘTI21. BURLA22. CACICA23. CALAFINDEȘTI24. CAPU CÂMPULUI25. CÂRLIBABA26. CIOCĂNEȘTI27. CIPRIAN PORUMBESCU28. COMĂNEȘTI29. COȘNA30. DĂRMĂNEȘTI31. DOLHEȘTI32. DORNA-ARINI33. DRĂGOIEȘTI34. DRĂGUȘENI35. DUMBRĂVENI36. FÂNTÂNA MARE37. FÂNTÂNELE38. FORĂȘTI39. FRĂTĂUȚII NOI40. FRĂTĂUȚII VECHI41. FRUMOSU42. GĂLĂNEȘTI43. GRĂMEȘTI44. GRĂNICEȘTI45. HĂNȚEȘTI46. HÂRTOP47. HORODNIC DE SUS48. HORODNICENI49. IASLOVĂȚ50. ILIȘEȘTI51. MĂLINI52. MĂNĂSTIREA HUMORULUI53. MARGINEA54. MITOCU DRAGOMIRNEI55. MOLDOVA-SULIȚA56. MOLDOVIȚA57. MUȘENIȚA58. PĂLTINOASA59. PÂRTEȘTII DE JOS60. PĂTRĂUȚI61. POIANA STAMPEI62. POIENI-SOLCA63. PREUTEȘTI64. PUTNA65. RĂDĂȘENI66. RÂȘCA67. SADOVA68. ȘARU DORNEI69. SATU MARE70. ȘERBĂUȚI71. SIMINICEA72. SLATINA73. STRAJA74. STROIEȘTI75. STULPICANI76. SUCEVIȚA77. TODIREȘTI78. UDEȘTI79. ULMA80. VADU MOLDOVEI81. VALEA MOLDOVEI82. VAMA83. VATRA MOLDOVIȚEI84. VICOVU DE JOS85. VOITINEL86. VOLOVĂȚ87. VULTUREȘTI88. ZAMOSTEA89. ZVORIȘTEAU.A.T. JUDEȚUL VASLUI, din care:1. MURGENI2. ALBEȘTI3. ALEXANDRU VLAHUȚĂ4. ARSURA5. BĂCANI6. BĂCEȘTI7. BANCA8. BEREZENI9. BLĂGEȘTI10. BOGDANA11. BOGDĂNEȘTI12. BOGDĂNIȚA13. BOȚEȘTI14. BUNEȘTI-AVEREȘTI15. CIOCANI16. CODĂEȘTI17. COROIEȘTI18. COSTEȘTI19. COZMEȘTI20. CREȚEȘTI21. DĂNEȘTI22. DELENI23. DELEȘTI24. DODEȘTI25. DRAGOMIREȘTI26. DUDA-EPURENI27. DUMEȘTI28. EPURENI29. FEREȘTI30. FRUNTIȘENI31. GĂGEȘTI32. GÂRCENI33. GHERGHEȘTI34. GRIVIȚA35. HOCENI36. IANA37. IBĂNEȘTI38. IVĂNEȘTI39. IVEȘTI40. LAZA41. LIPOVĂȚ42. LUNCA BANULUI43. MĂLUȘTENI44. MICLEȘTI45. MUNTENII DE SUS46. OLTENEȘTI47. OȘEȘTI48. PĂDURENI49. PERIENI50. POCHIDIA51. POGANA52. POGONEȘTI53. POIENEȘTI54. PUIEȘTI55. PUNGEȘTI56. PUȘCAȘI57. RAFAILA58. REBRICEA59. SOLEȘTI60. STĂNILEȘTI61. ȘTEFAN CEL MARE62. ȘULETEA63. TĂCUTA64. TANACU65. TĂTĂRĂNI66. TODIREȘTI67. VĂLENI68. VETRIȘOAIA69. VIIȘOARA70. VINDEREI71. VOINEȘTI72. VULTUREȘTI73. VUTCANI74. ZĂPODENI75. ZORLENIU.A.T. JUDEȚUL BRĂILA, din care:1. BERTEȘTII DE JOS2. BORDEI VERDE3. CAZASU4. CIOCILE5. DUDEȘTI6. GALBENU7. GEMENELE8. GRĂDIȘTEA9. JIRLĂU10. MOVILA MIRESII11. RACOVIȚA12. RÂMNICELU13. ROMANU14. ROȘIORI15. SALCIA TUDOR16. SCORȚARU NOU17. STĂNCUȚA18. SURDILA-GĂISEANCA19. ȘUȚEȘTI20. TUDOR VLADIMIRESCU21. ULMU22. UNIREA23. VICTORIA24. VIȘANI25. VIZIRU26. ZĂVOAIAU.A.T. JUDEȚUL BUZĂU, din care:1. BĂLĂCEANU2. BALTA ALBĂ3. BECENI4. BISOCA5. BLĂJANI6. BOLDU7. BOZIORU8. BRĂDEANU9. BRĂEȘTI10. BREAZA11. BUDA12. C.A. ROSETTI13. CALVINI14. CĂNEȘTI15. CĂTINA16. CERNĂTEȘTI17. CHILIILE18. CHIOJDU19. CILIBIA20. COLȚI21. COSTEȘTI22. COZIENI23. FLORICA24. GĂLBINAȘI25. GHERĂSENI26. GHERGHEASA27. GLODEANU SĂRAT28. GREBĂNU29. LARGU30. LOPĂTARI31. LUCIU32. MÂNZĂLEȘTI33. MĂRGĂRITEȘTI34. MOVILA BANULUI35. MURGEȘTI36. ODĂILE37. PĂNĂTĂU38. PARDOȘI39. PÂRSCOV40. PODGORIA41. POȘTA CÂLNĂU42. RACOVIȚENI43. RÂMNICELU44. ROBEASCA45. RUȘEȚU46. SĂGEATA47. SĂRULEȘTI48. SCORȚOASA49. SCUTELNICI50. SIRIU51. SMEENI52. TISĂU53. TOPLICENI54. ULMENI55. VADU PAȘII56. VÂLCELELE57. VALEA RÂMNICULUI58. VALEA SALCIEI59. VIPEREȘTI60. ZĂRNEȘTI61. ZIDURIU.A.T. JUDEȚUL CONSTANȚA, din care:1. 23 AUGUST2. ALBEȘTI3. ALIMAN4. BĂRĂGANU5. CASTELU6. CHIRNOGENI7. CIOBANU8. CIOCÂRLIA9. COBADIN10. COMANA11. CUMPĂNA12. CUZA VODĂ13. DOBROMIR14. GÂRLICIU15. GHINDĂREȘTI16. HORIA17. ION CORVIN18. LIPNIȚA19. MIRCEA VODĂ20. OLTINA21. PANTELIMON22. PECINEAGA23. RASOVA24. SALIGNY25. SEIMENI26. SILIȘTEA27. TÂRGUȘORU.A.T. JUDEȚUL GALAȚI, din care:1. BEREȘTI2. BĂLĂBĂNEȘTI3. BĂLĂȘEȘTI4. BĂLENI5. BĂNEASA6. BARCEA7. BEREȘTI-MERIA8. BRĂHĂȘEȘTI9. BRANIȘTEA10. BUCIUMENI11. CAVADINEȘTI12. CERȚEȘTI13. CORNI14. COROD15. COSMEȘTI16. COSTACHE NEGRI17. CUCA18. CUDALBI19. CUZA VODĂ20. DRĂGĂNEȘTI21. DRĂGUȘENI22. FÂRȚĂNEȘTI23. FRUMUȘIȚA24. FUNDENI25. GHIDIGENI26. GOHOR27. GRIVIȚA28. INDEPENDENȚA29. IVEȘTI30. JORĂȘTI31. LIEȘTI32. MĂSTĂCANI33. MATCA34. MOVILENI35. MUNTENI36. NĂMOLOASA37. NEGRILEȘTI38. NICOREȘTI39. PECHEA40. PISCU41. POIANA42. PRIPONEȘTI43. RĂDEȘTI44. REDIU45. SCÂNTEIEȘTI46. SCHELA47. SMÂRDAN48. SMULȚI49. SUCEVENI50. SUHURLUI51. ȚEPU52. TUDOR VLADIMIRESCU53. TULUCEȘTI54. UMBRĂREȘTI55. VALEA MĂRULUI56. VÂRLEZI57. VLĂDEȘTIU.A.T. JUDEȚUL DOLJ, din care:1. DĂBULENI2. AFUMAȚI3. ALMĂJ4. AMĂRĂȘTII DE JOS5. AMĂRĂȘTII DE SUS6. APELE VII7. ARGETOAIA8. BÂRCA9. BOTOȘEȘTI-PAIA10. BRABOVA11. BRALOȘTIȚA12. BRATOVOEȘTI13. BREASTA14. BULZEȘTI15. CĂLĂRAȘI16. CALOPĂR17. CARAULA18. CÂRNA19. CARPEN20. CASTRANOVA21. CATANE22. CELARU23. CERĂT24. CERNĂTEȘTI25. CETATE26. CIOROIAȘI27. CIUPERCENII NOI28. COȚOFENII DIN DOS29. COȚOFENII DIN FAȚĂ30. DANEȚI31. DESA32. DIOȘTI33. DOBREȘTI34. DOBROTEȘTI35. DRĂGOTEȘTI36. DRĂNIC37. FĂRCAȘ38. GALICEA MARE39. GALICIUICA40. GHIDICI41. GHINDENI42. GIGHERA43. GÂNGIOVA44. GIURGIȚA45. GOGOȘU46. GOICEA47. GOIEȘTI48. GRECEȘTI49. ÎNTORSURA50. IZVOARE51. LEU52. LIPOVU53. MĂCEȘU DE SUS54. MAGLAVIT55. MÂRȘANI56. MISCHII57. MOȚĂȚEI58. MURGAȘI59. NEGOI60. ORODEL61. OSTROVENI62. PISCU VECHI63. PLENIȚA64. PLEȘOI65. PREDEȘTI66. RADOVAN67. RAST68. ROBĂNEȘTI69. ROJIȘTE70. SADOVA71. SĂLCUȚA72. SCĂEȘTI73. SEACA DE CÂMP74. SEACA DE PĂDURE75. SECU76. SILIȘTEA CRUCII77. SOPOT78. TEASC79. TERPEZIȚA80. TESLUI81. ȚUGLUI82. UNIREA83. URZICUȚA84. VALEA STANCIULUI85. VÂRTOP86. VÂRVORU DE JOS87. VELA88. VERBIȚAU.A.T. JUDEȚUL VRANCEA, din care:1. MĂRĂȘEȘTI2. ANDREIAȘU DE JOS3. BĂLEȘTI4. BÂRSEȘTI5. BILIEȘTI6. BOGHEȘTI7. BOLOTEȘTI8. BORDEȘTI9. BROȘTENI10. CÂMPURI11. CÂRLIGELE12. CHIOJDENI13. CIORĂȘTI14. CORBIȚA15. COTEȘTI16. DUMITREȘTI17. FITIONEȘTI18. GAROAFA19. GOLOGANU20. GUGEȘTI21. GURA CALIȚEI22. HOMOCEA23. JARIȘTEA24. JITIA25. MĂICĂNEȘTI26. MERA27. MILCOVUL28. MOVILIȚA29. NĂNEȘTI30. NĂRUJA31. NEGRILEȘTI32. NEREJU33. NISTOREȘTI34. OBREJIȚA35. PALTIN36. PĂULEȘTI37. PĂUNEȘTI38. PLOSCUȚENI39. POIANA CRISTEI40. POPEȘTI41. PUFEȘTI42. RĂCOASA43. RĂSTOACA44. REGHIU45. RUGINEȘTI46. SIHLEA47. SLOBOZIA BRADULUI48. SLOBOZIA CIORĂȘTI49. SOVEJA50. SPULBER51. STRĂOANE52. SURAIA53. TÂMBOEȘTI54. TĂNĂSOAIA55. TĂTĂRANU56. ȚIFEȘTI57. TULNICI58. URECHEȘTI59. VALEA SĂRII60. VÂRTEȘCOIU61. VIDRA62. VINTILEASCA63. VIZANTEA-LIVEZI64. VRÂNCIOAIA65. VULTURUU.A.T. JUDEȚUL GORJ, din care:1. ALBENI2. ALIMPEȘTI3. ANINOASA4. ARCANI5. BĂLĂNEȘTI6. BĂLEȘTI7. BENGEȘTI-CIOCADIA8. BERLEȘTI9. BOLBOȘI10. BORĂSCU11. BRĂNEȘTI12. BUMBEȘTI-PIȚIC13. CIUPERCENI14. CRASNA15. CRUȘEȚ16. DĂNCIULEȘTI17. DĂNEȘTI18. DRĂGUȚEȘTI19. GLOGOVA20. GODINEȘTI21. IONEȘTI22. JUPÂNEȘTI23. LELEȘTI24. LICURICI25. LOGREȘTI26. MUȘETEȘTI27. NEGOMIR28. PADEȘ29. PLOPȘORU30. PRIGORIA31. ROȘIA DE AMARADIA32. SĂCELU33. SAMARINEȘTI34. SĂULEȘTI35. SCHELA36. SCOARȚA37. SLIVILEȘTI38. STĂNEȘTI39. STEJARI40. ȚÂNȚĂRENI41. TELEȘTI42. TURCINEȘTI43. VĂGIULEȘTI44. VLADIMIRU.A.T. JUDEȚUL MEHEDINȚI, din care:1. BÂCLEȘ2. BALA3. BĂLĂCIȚA4. BALTA5. BÂLVĂNEȘTI6. BRANIȘTEA7. BREZNIȚA-MOTRU8. BREZNIȚA-OCOL9. BROȘTENI10. BURILA MARE11. BUTOIEȘTI12. CĂZĂNEȘTI13. CIREȘU14. CORCOVA15. CORLĂȚEL16. CUJMIR17. DÂRVARI18. DEVESEL19. DUMBRAVA20. EȘELNIȚA21. FLOREȘTI22. GÂRLA MARE23. GODEANU24. GRECI25. GROZĂEȘTI26. GRUIA27. HINOVA28. HUSNICIOARA29. ILOVĂȚ30. ILOVIȚA31. ISVERNA32. JIANA33. LIVEZILE34. MALOVĂȚ35. OBÂRȘIA DE CÂMP36. OBÂRȘIA-CLOȘANI37. OPRIȘOR38. PADINA39. PĂTULELE40. PODENI41. PONOARELE42. POROINA MARE43. PRISTOL44. PRUNIȘOR45. PUNGHINA46. ROGOVA47. SALCIA48. ȘIȘEȘTI49. STÂNGĂCEAUA50. TÂMNA51. VÂNĂTORI52. VÂNJULEȚ53. VLĂDAIA54. VOLOIAC55. VRATAU.A.T. JUDEȚUL OLT, din care:1. BĂBICIU2. BALDOVINEȘTI3. BĂLTENI4. BĂRĂȘTI5. BÂRZA6. BOBICEȘTI7. BRÂNCOVENI8. BRASTAVĂȚU9. BREBENI10. BUCINIȘU11. CĂLUI12. CÂRLOGANI13. CEZIENI14. CILIENI15. COLONEȘTI16. CORBU17. COTEANA18. CRÂMPOIA19. CURTIȘOARA20. DĂNEASA21. DOBREȚU22. DOBROSLOVENI23. DOBRUN24. DRĂGHICENI25. FĂGEȚELU26. FĂLCOIU27. FĂRCAȘELE28. GÂRCOV29. GĂVĂNEȘTI30. GHIMPEȚENI31. GIUVĂRĂȘTI32. GOSTAVĂȚU33. GRĂDINARI34. GROJDIBODU35. GURA PADINII36. IANCA37. IANCU JIANU38. IPOTEȘTI39. IZBICENI40. IZVOARELE41. LELEASCA42. MĂRUNȚEI43. MILCOV44. MORUNGLAV45. MOVILENI46. OBÂRȘIA47. OBOGA48. OPORELU49. OPTAȘI-MĂGURA50. ORLEA51. OSICA DE JOS52. OSICA DE SUS53. PÂRȘCOVENI54. PERIEȚI55. PLEȘOIU56. POBORU57. PRISEACA58. RADOMIREȘTI59. REDEA60. ROTUNDA61. RUSĂNEȘTI62. SÂMBUREȘTI63. SÂRBII-MĂGURA64. SCĂRIȘOARA65. SEACA66. ȘERBĂNEȘTI67. ȘOPÂRLIȚA68. SPRÂNCENATA69. ȘTEFAN CEL MARE70. STOENEȘTI71. STOICĂNEȘTI72. STUDINA73. TĂTULEȘTI74. TESLUI75. TIA MARE76. TOPANA77. TRAIAN78. TUFENI79. URZICA80. VĂDASTRA81. VĂDĂSTRIȚA82. VÂLCELE83. VALEA MARE84. VĂLENI85. VERGULEASA86. VIȘINA87. VIȘINA NOUA88. VITOMIREȘTI89. VLĂDILA90. VOINEASA91. VULPENI92. VULTUREȘTIU.A.T. JUDEȚUL VÂLCEA, din care:1. AMĂRĂȘTI2. BĂRBĂTEȘTI3. BERISLĂVEȘTI4. BOIȘOARA5. BUNEȘTI6. CÂINENI7. CERNIȘOARA8. COPĂCENI9. CREȚENI10. DICULEȘTI11. FÂRTĂȚEȘTI12. FĂUREȘTI13. GALICEA14. GHIOROIU15. GLĂVILE16. GOLEȘTI17. GRĂDIȘTEA18. IONEȘTI19. LĂCUSTENI20. LĂDEȘTI21. LALOȘU22. LĂPUȘATA23. LIVEZI24. LUNGEȘTI25. MĂDULARI26. MĂLDĂREȘTI27. MATEEȘTI28. MITROFANI29. MUEREASCA30. NICOLAE BĂLCESCU31. OLANU32. OTEȘANI33. PĂUȘEȘTI34. PERIȘANI35. PESCEANA36. PIETRARI37. POPEȘTI38. PRUNDENI39. RACOVIȚA40. ROEȘTI41. ROȘIILE42. RUNCU43. SĂLĂTRUCEL44. SCUNDU45. SINEȘTI46. ȘIRINEASA47. SLĂTIOARA48. STĂNEȘTI49. ȘTEFĂNEȘTI50. STOENEȘTI51. STOILEȘTI52. STROEȘTI53. ȘUȘANI54. SUTEȘTI55. TETOIU56. TOMȘANI57. VAIDEENI58. VALEA MARE59. VOICEȘTI
   +  Anexa nr. 2la ghid
  PROPUNERE FINALĂ DE PROIECT
  Cerințe pentru propunerile finale de proiect
  Propunerea finală de proiect va furniza toate informațiile-cheie legate de realizarea și implementarea proiectului. Propunerea finală de proiect va fi însoțită de toate documentele necesare (matrice logică, SF/DALI și/sau proiect tehnic, studiu privind impactul asupra mediului) care să permită evaluarea. Propunerea finală de proiect va avea între 10 și 20 de pagini, plus anexele și va furniza informații detaliate, adecvate, cu privire la:
  ElementeConținut
  Rezumatul proiectului (maximum o pagină)Titlul proiectului, o scurtă descriere a proiectului care să includă: obiective, oportunitatea implementării proiectului, beneficiarii și rezultatele proiectului (economii de energie, reducerea emisiilor de CO_2 etc.), buget, durata de implementare a proiectului, graficul de activități
  SolicitantNumele unității administrativ-teritoriale; reprezentant legal, date de contact; experiența anterioară în implementarea de proiecte, inclusiv proiecte în domeniul dezvoltării durabile
  Contextul generalProbleme care trebuie soluționate prin implementarea proiectului; situația actuală; date-cheie social economice și de mediu legate de necesitatea și oportunitatea elaborării proiectului; acțiuni întreprinse până în prezent de a rezolva problema, alte inițiative asociate etc.
  Conținutul proiectuluiDescrierea, inclusiv a obiectivelor, sustenabilitatea proiectului, rezultate așteptate (matricea cadrului logic), activități și indicatori; beneficiarii, grupul-țintă; riscuri și oportunități; sustenabilitatea proiectului Concluziile principale ale studiului de fezabilitate/DALI
  RelevanțaRelevanța proiectului pentru dezvoltarea locală a comunelor/orașelor/municipiilor (justificarea realizării proiectului)
  ObiectiveImpactul activităților implementate prin proiect asupra managementului energiei durabile la nivel local: reducerea/evitarea producerii emisiilor de CO_2 (în procente); reducerea consumului de energie (în procente); reducerea costurilor cu energia (în procente)
  Organizarea proiectuluiGraficul de implementare a activităților (gantt), perioada de desfășurare a fiecărei activități, durata fiecărei activități, cu încadrarea rambursărilor în termenul-limită de 1 septembrie 2025 de implementare a proiectului
  Resurse umane implicateResponsabilități în proiect și resurse umane alocate pe fiecare activitate
  ElementeConținut
  BugetValoarea totală a proiectului, cofinanțarea beneficiarului (contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile), contribuția proprie (contribuția beneficiarului, inclusiv cheltuieli neeligibile), valoarea contribuției din fondurile naționale nerambursabile aferente programului pentru fundamentarea bugetului, se vor anexa oferte de piață.
  AchizițiiProceduri de achiziții pentru bunuri, servicii și lucrări (se vor preciza toate procedurile necesare, inclusiv perioada preconizată)
  Impact de dezvoltareMonitorizarea și evaluarea indicatorilor de rezultat/impact
  AnexeStudiu de fezabilitate/DALI, studiul de impact asupra mediului, autorizații (dacă este cazul)
   +  Anexa nr. 3la ghid
  CRITERII DE SELECȚIE
  pentru beneficiarii Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“
  A. Criterii administrative
  CriteriuDaNu
  Solicitantul se află pe lista potențialilor beneficiari.
  Proiectul respectă formatul de propunere finală de proiect.
  Proiectul este semnat de către reprezentantul legal.
  Proiectul vizează obiectivul managementul energiei durabile în domeniile: - reabilitarea termică a clădirilor publice; - termoficare; - furnizarea de energie (inclusiv regenerabilă); - iluminat public; - transport public; - planificare urbană.
  Grantul se încadrează între 1.000.000 lei (valoarea minimă) și 8.000.000 lei (valoarea maximă).
  La propunerea finală de proiect există anexat studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și/sau proiect tehnic.
  Există un angajament privind evitarea dublei finanțări - declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.
  Termenul-limită de finalizare a lucrărilor/serviciilor aferente proiectului se încadrează în termenul de implementare a Programului (finalul anului 2025).
  B. Criterii tehnice
  Nr.CriteriuValoare
  1.Activitățile proiectului sprijină în mod corespunzător obiectivul referitor la managementul energiei durabile60 de puncte
  1.1. reducerea/evitarea producerii emisiilor de CO_2 (în procente)20 de puncte - proiectul cu valoarea cea mai mare 10-19 puncte - proiectele cu valoarea cuprinsă peste 1/2 din valoarea proiectului clasat pe locul întâi 1-9 puncte - proiectele cu valoarea cuprinsă sub 1/2 din valoarea proiectului clasat pe locul întâi 0 puncte - proiectul cu valoarea 0
  1.2. reducerea consumului de energie (în procente)20 de puncte - proiectul cu valoarea cea mai mare 10-19 puncte - proiectele cu valoarea cuprinsă peste 1/2 din valoarea proiectului clasat pe locul întâi 1-9 puncte - proiectele cu valoarea cuprinsă sub 1/2 din valoarea proiectului clasat pe locul întâi 0 puncte - proiectul cu valoarea 0
  1.3. reducerea costurilor cu energia (în procente)20 de puncte - proiectul cu valoarea cea mai mare 10-19 puncte - proiectele cu valoarea cuprinsă peste 1/2 din valoarea proiectului clasat pe locul întâi 1-9 puncte - proiectele cu valoarea cuprinsă sub 1/2 din valoarea proiectului clasat pe locul întâi 0 puncte - proiectul cu valoarea 0
  2.Relevanța proiectului pentru dezvoltarea locală a UAT10 puncte Relevanță mare - 10 puncte Relevanță medie - 7 puncte Relevanță scăzută - 3 puncte Fără relevanță - 0 puncte
  3.Sustenabilitate (din punct de vedere economic, social și al factorilor de mediu)10 puncte Sustenabilitate ridicată - 10 puncte Sustenabilitate medie - 7 puncte Sustenabilitate redusă - 3 puncte Nu se asigură sustenabilitate - 0 puncte
  4.Buget10 puncte Estimarea costurilor este realizată în mod realist - 10 puncte Costurile sunt parțial realiste - 5 puncte Bugetul estimat nu este unul realist - 0 puncte
  5.Calitatea și coerența proiectului (obiective și activități bine definite, planificare corespunzătoare, riscuri identificate)10 puncte Calitate și coerență ridicate - 10 puncte Calitate și coerență medii - 7 puncte Calitate și coerență scăzute - 3 puncte Fără calitate și coerență - 0 puncte
  TOTAL
  ----