ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 30 iunie 2000privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 iulie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul UNICLegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 24 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:"d) filiera profesională, cu profilurile tehnic, servicii, exploatarea resurselor naturale şi protecţia mediului."2. Alineatul (2) litera B a articolului 26 se completează cu un paragraf nou "Filiera profesională", cu următorul cuprins:"Filiera profesională a) o proba la alegere din aria curriculara <>; b) o proba la alegere din aria curriculara <> sau <>, în funcţie de domeniul calificării profesionale ales de elev; c) o proba practica pentru certificarea competentelor profesionale."3. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) La şcolile profesionale se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu, cu sau fără certificat de capacitate."4. Articolul 59 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Absolvenţii cu diploma de bacalaureat ai liceului Filiera profesională - pot participa numai la admiterea în învăţământul universitar de scurta durata, organizat în domeniul în care aceştia au dobândit calificarea profesională. Absolvenţii cu diploma de bacalaureat ai liceului - Filiera profesională - pot continua studiile în învăţământul universitar de lungă durata după absolvirea cu diploma de bacalaureat a liceului - filierele teoretică, vocationala sau tehnologică."p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda Dobrescu-----------