ORDIN nr. 293 din 9 octombrie 2020privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, precum și modificarea art. VI din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 281/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 12 octombrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. 244.430 din 9.10.2020 al Direcției generale politici agricole și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 28 august 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (3^4) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^4) Procentajele menționate la alin. (3^1) și (3^2)^ se completează în mod corespunzător în cadrul cererii pentru plata sprijinului financiar și în scrisoarea de garanție.2. La articolul 6, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Beneficiarul are obligația să depună la A.P.I.A. documentele justificative ale plăților efectuate conform contractelor încheiate între distilerie și producători astfel:a) în termen de 45 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar potrivit art. 5 alin. (1);b) până cel târziu la termenele-limită stabilite pentru justificarea avansului potrivit art. 5 alin. (7^1), respectiv art. 5 alin. (8) în cazul sprijinul financiar încasat în avans.3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Beneficiarul va întocmi un centralizator cu datele privind denaturarea fiecărui lot de alcool obținut, conform anexei nr. 5, și îl va depune la A.P.I.A. după denaturarea produsului rezultat, dar nu mai târziu de data de 12 martie 2021, în cazul plății în avans potrivit prevederilor art. 5 alin. (8).4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care valoarea avansului este de 100% în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^1), beneficiarul va întocmi un centralizator cu datele privind denaturarea fiecărui lot de alcool obținut, conform anexei nr. 5, și îl va depune la A.P.I.A. după denaturarea produsului rezultat, dar nu mai târziu de data de 19 aprilie 2021.  +  Articolul IIArticolul VI din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 281/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 25 septembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul VIPrevederile art. I pct. 2, ale art. II pct. 2 și ale art. III pct. 2 se aplică programelor de restructurare/reconversie, investiții și programelor din cadrul măsurii de promovare a vinurilor, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florian-Emil Dumitru,
  secretar de stat
  București, 9 octombrie 2020.Nr. 293.----