NORMĂ din 30 septembrie 2020"Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-FIN-08-I/0)
EMITENT
 • COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 7 octombrie 2020  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 258 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 7 octombrie 2020.
  Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu:– Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare;– Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, subcapitolul 3.3 „Ajutoare sub formă de subvenționare a ratelor dobânzii pentru împrumuturi“, denumită în continuare Comunicare;– Decizia Comisiei Europene C (2020) 4.565 din 1 iulie 2020 privind schema-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei de COVID-19.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În baza prevederilor Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei de COVID-19, prezenta normă instituie o schemă de ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată („Schema“), având ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.  +  Articolul 2În cadrul Schemei, EximBank acordă ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată în lei, în numele și în contul statului, pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.  +  Articolul 3Acordarea creditelor în cadrul Schemei se poate face fie direct de către EximBank în numele și în contul statului, fie prin intermediul băncilor comerciale, prin operațiuni de cofinanțare.  +  Articolul 4Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor și a condițiilor de acordare a creditelor prevăzute în Schemă.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 5În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel:a) ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată - ajutor de stat acordat în baza prevederilor Comunicării Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19;b) întreprinderi mici și mijlocii (IMM) - acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane de euro, fie active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro.Calculul cifrei de afaceri și al numărului de salariați se face ținând cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea CE din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124 din 20 mai 2003;c) întreprinderi mari - întreprinderi cu număr de angajați și cifra de afaceri anuală netă/active totale care depășesc pragurile prevăzute la lit. b), inclusiv prin cumularea acestor date cu cele ale întreprinderilor partenere și/sau legate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;d) întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situații: (i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de evaluare efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (4), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;e) beneficiar - persoană juridică care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Schemă;f) EximBank NCS - Banca de Export-Import a României EximBank - S.A., în numele și în contul statului;g) credit - facilitate cash, nonrevolving, acordată de EximBank NCS, în numele și contul statului, în lei, sub forma unui credit de investiții sau a unui credit pentru capital de lucru; în noțiunea de credit nu se includ plafoanele de facilități (plafon de scrisori de garanție bancară, plafon multiprodus, alte tipuri de plafoane);h) dosar de finanțare - cererea de finanțare și documentația necesară realizării analizei de către EximBank NCS.  +  Capitolul III Bugetul și durata Schemei  +  Articolul 6Sursa de finanțare a măsurilor instituite în baza Schemei este reprezentată de fondurile puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în condițiile legii și administrate de EximBank NCS.  +  Articolul 7Bugetul Schemei este de 2 miliarde lei și este destinat unui număr estimat de 100 de beneficiari.  +  Articolul 8În baza Schemei, EximBank NCS acordă credite companiilor care depun dosarul de finanțare până cel târziu la data de 30 noiembrie 2020, iar acordarea creditelor (semnarea contractelor de credit) se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul 9Acordarea de finanțări în cadrul Schemei se face în limita bugetului alocat, pe principiul primul venit, primul servit, unde prin servit se înțelege încadrarea în disponibilul de buget, conform cap. VI secțiunea 1.  +  Capitolul IV Beneficiari și criterii de eligibilitate  +  Articolul 10În baza Schemei pot accesa credite beneficiarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepții:a) industria jocurilor de noroc și pariurilor;b) producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, tutun, produse din alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;c) activități de investigare și protecție;d) tranzacții imobiliare;e) intermediere financiară și asigurări,conform Listei activităților neeligibile pentru acordarea finanțărilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 11În cadrul Schemei, creditele se acordă beneficiarilor care, la data depunerii dosarului de finanțare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare; b) se încadrează în categoria IMM și au o cifră de afaceri peste 20 milioane de lei^1 în anul 2019 sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;^1 Conform situației financiare anuale a companiei depuse la administrația financiară.c) nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, așa cum această noțiune este definită în cap. II;d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;e) nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială și nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa acestora ori la solicitarea vreunui terț creditor;f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situația existenței unor sume restante, se poate accepta:(i) ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării contractului de credit documente din care să reiasă că și-a achitat sau a reglementat respectivele restanțe, prin reglementare înțelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau(ii) achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru acordat în baza Schemei;g) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a CIP; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;h) prezintă serviciul datoriei de tip A începând cu 1 decembrie 2019 (ratele de credit sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile, inclusiv), conform consultării CRC; criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;i) nu se află în litigiu cu EximBank;j) nu se află în litigiu^2 cu Ministerul Finanțelor Publice (MFP), inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).^2 Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MFP/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și se referă la entitățile împotriva cărora MFP/ANAF a inițiat în instanță un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de finanțare.  +  Capitolul V Condiții de acordare a creditelor în cadrul Schemei  +  Articolul 12În cadrul Schemei, EximBank NCS acordă credite pentru investiții sau pentru capital de lucru.  +  Articolul 13(1) Creditele nu pot avea ca obiect refinanțarea altor credite sau retrofinanțarea unor cheltuieli deja efectuate de beneficiari.(2) Creditele nu pot fi utilizate pentru plata de dividende sau pentru rambursări de împrumuturi acordate de asociați/acționari.  +  Articolul 14(1) Valoarea maximă a unui credit nu poate depăși:a) dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului din anul 2019 (incluzând contribuțiile sociale și costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei, dar este oficial pe statul de plată al subcontractanților) sau pe ultimul an disponibil. În cazul societăților înființate după 1 ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu va depăși valoarea anuală estimată a cheltuielilor salariale pentru primii 2 ani de activitate; saub) 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din anul 2019; sauc) necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv 12 luni (în cazul întreprinderilor mari).(2) Estimarea poate include costuri legate atât de investiții, cât și de capitalul de lucru, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate.(3) Estimarea are caracter de excepție și va fi utilizată doar în situația beneficiarilor pentru care, în funcție de domeniul de activitate sau natura activității lor, valoarea maximă determinată conform alin. (1) lit. a) și b) de mai sus va fi insuficientă pentru acoperirea necesarului de lichidități.(4) Opțiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) este disponibilă în special:(i) în cazul întreprinderilor cu o dezvoltare rapidă, dar care au avut un nivel scăzut al cifrei de afaceri sau cheltuieli cu salariile mai puțin relevante în 2019 și care își propun implementarea unor proiecte de dimensiuni mari care urmăresc acoperirea unor necesități ale pieței în sectoare specifice precum sănătate, educație sau industria alimentară^3; sau^3 Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.(ii) întreprinderi din domeniul turismului sau transporturilor^4, care se confruntă cu necesități crescute de lichiditate pentru implementarea proiectelor de investiții, pe o perioadă scurtă de timp, destinate adaptării la noile standarde de funcționare ale activității curente, cum ar fi: infrastructură de protecție, echipamente suplimentare de protecție, investiții suplimentare necesare conformării la noile reguli privind distanțarea socială etc.^4 Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.  +  Articolul 15Sunt eligibile pentru finanțare:a) în cazul creditelor de investiții - cheltuieli de investiții, constând în:– achiziția de echipamente și lucrări de construcții-montaj aferente acestora (noi capacități de producție, precum și dezvoltarea, modernizarea și/sau retehnologizarea celor existente etc.);– terenuri și construcții destinate folosinței împrumutatului (achiziția și construirea de clădiri, unități de producție/servicii, dezvoltarea și modernizarea construcțiilor existente, achiziția de terenuri în scopul realizării proiectului de investiții etc.);– imobilizări necorporale (licențe, brevete, programe informatice, documentații etc.);– cheltuieli de consultanță și cheltuieli aferente întocmirii documentațiilor;– alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiții, inclusiv TVA;b) în cazul creditelor pentru capital de lucru - cheltuieli aferente activității curente, constând în:– cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (de exemplu: achiziționarea de materii prime și/sau materiale pentru aprovizionare, producție, desfacere etc.);– cheltuieli generale aferente activității curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat).  +  Articolul 16Durata maximă a creditului (care include perioada de grație la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de:a) 6 ani, în cazul creditelor de investiții;b) 4 ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.  +  Articolul 17(1) Perioada de grație aferentă unui credit poate fi de maximum 24 de luni.(2) Pe durata perioadei de rambursare, creditele se rambursează în rate egale, lunare sau trimestriale, conform graficului de rambursare.(3) Utilizările din credite se vor efectua numai cu respectarea destinației aprobate.(4) În cazul creditelor de investiții, precum și în cazul creditelor pentru capital de lucru, atunci când beneficiarul desfășoară și activități neeligibile, cu pondere de peste 10% în cifra de afaceri, utilizările din credite se pot efectua numai în baza documentelor justificative prezentate la plată de către beneficiar.  +  Articolul 18(1) Creditul va fi acoperit în proporție de minimum 100% cu garanții colaterale (reale și personale), la o valoare de admitere în garanție stabilită conform normelor proprii ale EximBank NCS.(2) În mixul de garanții constituit în favoarea EximBank NCS se acceptă cu valoare numai ipoteci de prim rang.(3) Ipotecile de rang subsecvent se pot accepta cu valoare numai dacă toate rangurile deja înscrise sunt constituite pentru credite acordate/garantate de EximBank NCS.  +  Articolul 19(1) În mixul de garanții colaterale constituite la credit se vor include cel puțin următoarele tipuri de garanții:a) ipotecă mobiliară pe toate conturile curente ale beneficiarului deschise la EximBank (ipoteca poate fi constituită și cu rang subsecvent);b) în cazul creditelor de investiții, ipotecă mobiliară și/sau imobiliară cu rang I, asupra bunurilor achiziționate din credit (ipoteca poate fi constituită cu sau fără valoare).(2) Beneficiarul are obligația asigurării pentru toate riscurile a tuturor bunurilor mobile și imobile ipotecate sau gajate în favoarea EximBank NCS pentru creditul acordat, precum și cesionarea drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate în favoarea EximBank NCS.  +  Articolul 20(1) În cazul creditelor de investiții, contribuția proprie a beneficiarului și creditul acordat vor acoperi integral valoarea proiectului de investiții.(2) Sunt asimilate contribuției proprii:a) resursele financiare proprii ale beneficiarului;b) activele fixe deja achiziționate de beneficiar în cadrul proiectului de investiții, avansuri sau alte plăți efectuate de companie în cadrul proiectului.(3) Contribuția proprie a beneficiarului nu poate fi mai mică de 10% din valoarea totală a proiectului de investiții și va fi utilizată integral înainte de prima tragere din credit.  +  Articolul 21Pentru creditele acordate, EximBank NCS percepe o dobândă alcătuită din:a) rata de bază, reprezentată de rata ROBOR la 3 luni, revizuibilă trimestrial. Nivelul minim al ratei de bază nu poate coborî pe parcursul întregii perioade de creditare sub nivelul de 2,35% p.a. (valoarea ROBOR la 12 luni la data de 17 iunie 2020^5); ^5 Data notificării Schemei-cadru de autor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite.b) marja de risc, stabilită pentru fiecare an de creditare, după cum urmează:
  % p.a
  Tip beneficiar/durata credituluiAnul 1Anul 2 și 3Anul 4, 5 și 6
  IMM0,250,501
  Întreprindere mare0,5012
   +  Articolul 22EximBank NCS poate acorda unui beneficiar unul sau mai multe credite în cadrul Schemei, cu condiția ca valoarea cumulată a acestora să se încadreze în limitele menționate la art. 14.  +  Articolul 23(1) Creditele acordate în baza Schemei nu pot fi garantate cu garanții de stat emise de EximBank NCS sau de alte instituții.(2) Ajutorul de stat sub forma creditelor cu dobândă subvenționată acordate în baza prezentei Scheme poate fi cumulat, pentru aceleași costuri eligibile, cu ajutorul acordat în baza regulamentelor de minimis, regulamentelor privind exceptările în bloc, precum și cu alte forme de finanțare comunitare cu condiția respectării regulilor de cumul și a intensităților maxime admise prevăzute în reglementările relevante aplicabile.  +  Articolul 24Un beneficiar poate accesa, în paralel, mai multe măsuri de ajutor de stat (credite sau garanții), adoptate în baza prevederilor subcapitolelor 3.2 și 3.3 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu condiția ca valoarea totală a creditelor acordate/garantate să nu depășească pragurile menționate la art. 14.  +  Articolul 25Creditele în baza Schemei se acordă cu respectarea prevederilor Recomandării Comisiei C (2020) 4.885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante.
   +  Capitolul VI Documentația, analiza și aprobarea creditelor  +  Secţiunea 1 Documentația și înregistrarea solicitării de finanțare  +  Articolul 26(1) Accesarea unui credit în cadrul Schemei se face prin intermediul site-ului băncii, la adresa www.eximbank.ro, prin transmiterea de către beneficiar pe adresa de e-mail suport.companii@eximbank.ro a unui mesaj privind intenția de accesare a creditului. Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziția potențialilor beneficiari documentația aferentă unei solicitări de finanțare (dosarul de finanțare), prin intermediul unei platforme online dedicate.(2) Dosarul de finanțare cuprinde cererea de finanțare și documentația necesară analizei solicitării.  +  Articolul 27Dosarul de finanțare complet poate fi transmis EximBank NCS de către beneficiar în oricare dintre variantele de mai jos:a) scanat, prin intermediul platformei online dedicate. Data și ora depunerii vor fi cele la care a fost finalizată încărcarea completă a dosarului de finanțare pe platforma EximBank NCS;b) în original, prin poștă, la adresa str. Barbu Delavrancea nr. 6A, sectorul 1, București, CP 011355, în atenția Direcției analiză NCS. Data depunerii va fi cea la care corespondența a fost înregistrată la registratura EximBank, iar ora primirii se consideră a fi 8 A.M. a zilei respective.  +  Articolul 28(1) EximBank NCS va înregistra solicitările de finanțare în Registrul de finanțare subvenționată (RFS), în ordinea depunerii de către beneficiari a dosarelor de finanțare complete.(2) Dosarul de finanțare complet implică existența tuturor documentelor indicate prin lista de documente, în funcție de tipul creditului, având forma și conținutul solicitat, conform listei de documente.  +  Articolul 29(1) Înregistrarea fiecărei solicitări în RFS asigură rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei.(2) EximBank NCS va urmări permanent încadrarea solicitărilor de finanțare în disponibilul de fonduri al Schemei. Solicitările înregistrate după epuizarea bugetului Schemei vor fi procesate conform cap. VI secțiunea a 2-a, în ordinea cronologică a înregistrării, doar în situația în care evoluția ulterioară a soldului disponibil al bugetului Schemei o va permite.(3) EximBank NCS va comunica epuizarea bugetului Schemei, atât public, prin afișarea corespunzătoare pe site-ul www.eximbank.ro, cât și individual, prin e-mail, în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea solicitărilor de finanțare, beneficiarilor aflați în situația descrisă la alin. (2).  +  Articolul 30În vederea respectării principiului Schemei - primul venit, primul servit - EximBank NCS va menține rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei pentru toate solicitările de finanțare înregistrate în ordinea cronologică în RFS până la soluționarea acestora în oricare din modalitățile descrise la cap VI secțiunea a 2-a sau până la împlinirea termenului indicat la art. 8.  +  Secţiunea a 2-a Analiza și aprobarea solicitărilor de finanțare  +  Articolul 31În cadrul procesului de analiză a dosarelor de finanțare primite, EximBank NCS:a) verifică dacă dosarul este complet, respectiv dacă forma și conținutul documentației din dosar respectă prevederile listei de documente și ale instrucțiunilor specifice referitoare la alcătuirea dosarului, postate pe site-ul băncii la adresa www.eximbank.ro;b) verifică dacă dosarul este eligibil, respectiv dacă solicitarea îndeplinește criteriile de eligibilitate și condițiile de acordare a creditelor în cadrul Schemei, în raport cu prevederile prezentei norme;c) analizează dosarele de finanțare complete și eligibile, în raport cu prevederile reglementărilor interne specifice aplicabile.  +  Articolul 32(1) În cazul în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 31 lit. a) și b), dosarul nu este complet și/sau eligibil, EximBank NCS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, comunică beneficiarului:(i) necesitatea completării dosarului de finanțare, în condițiile reluării procedurii de depunere și înregistrare a documentației prevăzute la capitolul VI secțiunea 1; sau(ii) faptul că dosarul nu este eligibil, împreună cu motivația aferentă.(2) Dosarele de finanțare care nu sunt complete și/sau eligibile se elimină din RFS.  +  Articolul 33(1) Pe parcursul procesului de analiză, EximBank NCS poate solicita informații suplimentare în situația în care elementele cuprinse în dosarul de finanțare nu sunt suficiente pentru evaluarea solicitării.(2) Perioada de completare a documentației menționate la alin. (1) suspendă perioada de analiză.  +  Articolul 34(1) Operațiunile de finanțare realizate în baza prezentei norme se vor aproba după cum urmează:a) până la echivalentul a 50 milioane de euro, aprobarea operațiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA);b) peste plafonul prevăzut la lit. a), CIFGA va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.(2) În cazul în care operațiunea de finanțare realizată în baza prezentei norme conduce la o expunere cumulată^6, pe același debitor sau grup de debitori, peste echivalentul a 50 milioane de euro, CIFGA va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.^6 În sensul prezentei norme, prin expunere cumulată se înțelege suma dintre expunerea rezultată din acordarea creditului în baza prezentei normei și expunerea existentă rezultată din alte operațiuni în derulare, desfășurate de EximBank NCS.  +  Articolul 35(1) În baza rezultatelor procesului de analiză, EximBank NCS propune Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA)/Guvernului României aprobarea/respingerea solicitării de finanțare.(2) EximBank NCS comunică beneficiarului aprobarea/respingerea solicitării de finanțare, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii hotărârii.  +  Capitolul VII Derularea creditelor acordate în cadrul Schemei  +  Articolul 36(1) În vederea acordării Creditului, EximBank NCS încheie cu beneficiarul un contract de credit și contractele accesorii aferente garanțiilor colaterale ce se vor constitui. Contractul de credit reflectă condițiile de aprobare a finanțării, precum și drepturile și obligațiile părților.(2) Pentru utilizarea creditului, beneficiarii vor deschide un cont curent la EximBank până la data semnării contractului de credit.  +  Articolul 37Pe parcursul perioadei de creditare, graficul de rambursare aferent creditelor acordate în baza Schemei nu poate fi modificat, cu excepția situației în care modificarea intervine ca urmare a diminuării valorii creditului, caz în care se diminuează toate ratele de credit cu o sumă egală.  +  Articolul 38(1) EximBank NCS monitorizează creditele acordate pe întreaga perioadă de derulare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei norme și reglementările interne specifice.(2) În cazul în care beneficiarul nu a respectat condițiile de acordare a creditului prevăzute de schema de ajutor de stat și transpuse în contractul de credit, EximBank NCS are dreptul să recupereze ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, stabilită conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 39Beneficiarul are obligația de a accepta și facilita controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.  +  Articolul 40EximBank NCS va lua măsurile necesare pentru recuperarea sumelor datorate, atât împotriva beneficiarilor, cât și, dacă este cazul, împotriva oricăror alte persoane asupra cărora aceștia și-au transferat obligațiile.  +  Articolul 41Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozițiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală și cadrului intern de reglementare privind recuperarea creanțelor administrate de EximBank NCS.  +  Capitolul VIII Monitorizarea Schemei. Raportări  +  Articolul 42EximBank NCS va păstra evidențe detaliate referitoare la toate creditele acordate în cadrul Schemei timp de 10 ani de la data acordării creditului. Aceste evidențe conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate condițiile de acordare a creditelor în cadrul Schemei și vor fi furnizate, la cerere, Comisiei Europene.  +  Articolul 43Beneficiarii creditelor acordate în baza Schemei trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția EximBank NCS sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.  +  Articolul 44EximBank NCS, în calitate de furnizor de ajutor de stat, va transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 45EximBank NCS va înregistra în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) Schema, contractele de credit și eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 46În scopul aplicării prezentei norme, EximBank NCS elaborează proceduri interne, care se supun aprobării CIFGA.  +  Articolul 47Ori de câte ori actele normative la care se face referire în prezenta normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înțelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv sau la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.  +  ANEXĂla normă
  LISTA
  activităților neeligibile pentru acordarea finanțărilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat
  Sector de activitateClasificare CAEN
  Activități de jocuri de noroc și pariuri
  Activități de jocuri de noroc și pariuri920
  Producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool
  Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice1101
  Fabricarea produselor din tutun1200
  Fabricarea armamentului și muniției2540
  Fabricarea explozivilor2051
  Comerț cu ridicata al produselor din tutun4635
  Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate4726
  Activități de investigare și protecție
  Activități de protecție și gardă801
  Activități de servicii privind sistemele de securizare802
  Activități de investigații803
  Tranzacții imobiliare
  Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii681
  Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing682
  Activități imobiliare pe bază de comision sau contract683
  Dezvoltare (promovare) imobiliară411
  Intermediere financiară și asigurări
  Intermediere monetară641
  Activități ale holdingurilor642
  Fonduri mutuale și alte entități financiare similare643
  Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii649
  Activități de asigurări651
  Activități de reasigurare652
  Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)653
  Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii661
  Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii662
  Activități de administrare a fondurilor663
  Producție sau comercializare de substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, așa cum sunt acestea definite/reglementate de prevederile următoarelor acte normative:
  Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare
  ----