ORDIN nr. 281 din 22 septembrie 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 25 septembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. 244.184 din 21.09.2020 al Direcției generale politici agricole și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,având în vedere prevederile:– Regulamentului delegat (UE) 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului delegat (UE) 2020/884 al Comisiei din 4 mai 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 în ceea ce privește sectorul vitivinicol în legătură cu pandemia de COVID-19; – Regulamentului delegat (UE) 2020/1.275 al Comisiei din 6 iulie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/ reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1079 și 1079 bis din 20 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3^1, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins: (5) Prin excepție de la prevederile art. 3, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea A.P.I.A. cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acțiunii, modificări ale programului de restructurare/reconversie aprobat, cu condiția ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 și să nu afecteze obiectivele generale și nici eligibilitatea niciunei părți a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depășită. (6) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (5), beneficiarul notifică A.P.I.A. cu privire la modificarea unui program de restructurare/reconversie deja aprobat, plata sprijinului se efectuează pentru acțiunile individuale care au fost puse în aplicare în cadrul acestuia cu condiția ca aceste acțiuni să fi fost realizate integral și să facă obiectul unor controale administrative și, după caz, al unor controale la fața locului, în conformitate cu prevederile cap. IV secțiunea 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol.(7) Prin excepție de la prevederile art. 3, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a acestuia, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020, cu condiția să fie finalizate eventualele acțiuni individuale care fac parte din programul aprobat. (8) Modificările prevăzute la alin. (7) necesită aprobarea prealabilă a comisiei constituite la nivelul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București în vederea pronunțării unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual, iar notificarea de aprobare a modificărilor propuse trebuie adresată A.P.I.A. de către beneficiari în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii aprobării.(9) În cazul cererilor de plată depuse cel târziu la 15 octombrie 2020, dacă din motive legate de pandemia generată de COVID-19 programele de restructurare/reconversie nu sunt puse în aplicare pe întreaga suprafață pentru care au fost aprobate, plata sprijinului se calculează pe baza suprafeței stabilite prin controalele la fața locului după punerea în aplicare a programului.2. În anexă, la punctul 2, subpunctul 2.6.3 se modifică și va avea următorul cuprins: 2.6.3. Prin excepție de la prevederile subpct. 2.6, sprijinul financiar maxim prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, acordat pentru fiecare măsură eligibilă, nu depășește 90% din valoarea costurilor restructurării.3. În anexă, la punctul 5, după subpunctul 5.6 se introduc cinci noi subpuncte, subpunctele 5.7- 5.11, cu următorul cuprins: 5.7. În cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea A.P.I.A. cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acțiunii, modificări ale programului de restructurare/reconversie aprobat, cu condiția ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 și să nu afecteze obiectivele generale și nici eligibilitatea niciunei părți a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depășită. 5.8. În cazul în care, potrivit prevederilor pct. 5.7, beneficiarul notifică A.P.I.A. cu privire la modificarea unui program de restructurare/reconversie deja aprobat, plata sprijinului se efectuează pentru acțiunile individuale care au fost puse în aplicare în cadrul acestuia cu condiția ca aceste acțiuni să fi fost realizate integral și să facă obiectul unor controale administrative și, după caz, al unor controale la fața locului, în conformitate cu prevederile cap. IV secțiunea 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei.5.9. În cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020, cu condiția să fie finalizate eventualele acțiuni individuale care fac parte din programul aprobat. 5.10. Modificările prevăzute la pct. 5.9 necesită aprobarea prealabilă a comisiei constituite la nivelul D.A.J. și a municipiului București în vederea pronunțării unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual, iar notificarea de aprobare a modificărilor propuse trebuie adresată A.P.I.A. de către beneficiari în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii aprobării.5.11 În cazul cererilor de plată depuse cel târziu la 15 octombrie 2020, dacă din motive legate de pandemia generată de COVID-19 programele de restructurare/reconversie nu sunt puse în aplicare pe întreaga suprafață pentru care au fost aprobate, plata sprijinului se calculează pe baza suprafeței stabilite prin controalele la fața locului după punerea în aplicare a programului.  +  Articolul IIOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 201-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3^1, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins: (6) Prin excepție de la prevederile art. 3, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea adresată A.P.I.A. de către acesta cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acțiunii, modificări ale programului de investiții aprobat, cu condiția ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 și să nu afecteze obiectivele generale și nici eligibilitatea niciunei părți a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depășită. (7) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (6), beneficiarul notifică A.P.I.A. cu privire la modificarea unui program de investiții deja aprobat, plata sprijinului se efectuează pentru acțiunile individuale care au fost puse în aplicare în cadrul acestuia cu condiția ca aceste acțiuni să fi fost realizate integral și să facă obiectul unor controale administrative și, după caz, al unor controale la fața locului, în conformitate cu prevederile cap. IV secțiunea 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol.(8) Prin excepție de la prevederile art. 3, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului de investiții, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a acestuia, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020, cu condiția să fie finalizate eventualele acțiuni individuale care fac parte din programul aprobat. (9) Modificările prevăzute la alin. (8) necesită aprobarea prealabilă a A.P.I.A.2. În anexă, subpunctul 3.1^1 se modifică și va avea următorul cuprins: 3.1^1. Prin excepție de la prevederile subpct. 3.1, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, contribuția Uniunii Europene este de maximum 70% din costurile eligibile, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 30%.3. În anexă, la punctul 5, după subpunctul 5.4 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 5.4^1- 5.4^4, cu următorul cuprins: 5.4^1. Prin excepție de la prevederile subpct. 5.2-5.4, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea adresată A.P.I.A. de către acesta cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acțiunii, modificări ale programului de investiții aprobat, cu condiția ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 și să nu afecteze obiectivele generale și nici eligibilitatea niciunei părți a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depășită. 5.4^2. În cazul în care, potrivit prevederilor subpct. 5.4^1, beneficiarul notifică A.P.I.A. cu privire la modificarea unui program de investiții deja aprobat, plata sprijinului se efectuează pentru acțiunile individuale care au fost puse în aplicare în cadrul acestuia cu condiția ca aceste acțiuni să fi fost realizate integral și să facă obiectul unor controale administrative și, după caz, al unor controale la fața locului, în conformitate cu prevederile cap. IV secțiunea 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei.5.4^3. Prin excepție de la prevederile subpct. 5.2-5.4, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului de investiții, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a acestuia, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020, cu condiția să fie finalizate eventualele acțiuni individuale care fac parte din programul aprobat. 5.4^4. Modificările prevăzute la subpct. 5.4^3 necesită aprobarea prealabilă a A.P.I.A.4. În anexă, subpunctul 6.5.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 6.5.1. Procentajul de 70% prevăzut la art. 3^1 din ordin se completează în mod corespunzător în cadrul modelului cererii pentru acordarea sprijinului financiar, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 și 36 bis din 14 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 4 alineatul (2), literele a)-c) se abrogă. 2. În anexa nr. 1, după articolul 6^2 se introduc două noi articole, articolele 6^3 și 6^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^3– Prin excepție de la prevederile art. 6, la solicitarea beneficiarilor, contribuția U.E. pentru măsura de promovare a vinurilor este de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru programele selectate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu mai târziu de 15 octombrie 2020.  +  Articolul 6^4Procentajul menționat la art. 6^3 se completează în mod corespunzător în cadrul contractului privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.3. În anexa nr. 1, la articolul 12, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) și (11), cu următorul cuprins: (10) În cazuri justificate în mod corespunzător legate de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate face modificări ale programului aprobat până cel târziu la 15 octombrie 2020, prin notificarea A.P.I.A. privind aceste modificări, realizată până la data depunerii primei cereri de plată, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:a) modificările realizate să nu afecteze eligibilitatea niciunei părți a programului și a obiectivelor generale ale acestuia;b) valoarea totală a sprijinului financiar aprobat pentru implementarea programului să nu fie depășită.În situația de mai sus se efectuează plata sprijinului financiar pentru acțiunile individuale, care au fost deja puse în aplicare în cadrul programului, dacă aceste acțiuni au fost puse în aplicare integral și au făcut obiectul unor controale administrative și, după caz, la fața locului, în conformitate cu dispozițiile privind controlul.(11) În cazuri justificate în mod corespunzător legate de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale programului care sunt efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 și care modifică obiectivul programului, cu condiția încheierii unui act adițional la contractul de finanțare și finalizarea eventualelor acțiuni individuale din program.4. În anexa nr. 2, la articolul 4, punctul 4.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 4.2. Beneficiarul execută integral acțiunile programului de informare/promovare sau, după caz, prin unul sau mai multe organisme de punere în aplicare și/sau prin subcontractanți.5. În anexa nr. 2, la articolul 4, subpunctul 4.2.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 4.2.1. Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă implementarea în totalitate sau parțială a unei acțiuni, cu excepția coordonării tehnice și financiare a programelor. Atribuirea contractelor către subcontractanți se face cu respectarea instrucțiunilor privind procedurile de selecție a subcontractanților, prevăzute în anexa nr. 11 la prezentul contract.6. În anexa nr. 2, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Anexe la contractAnexele nr. 1-3, 4a, 4b și 5-11 fac parte integrantă din prezentul contract, după cum urmează:Anexa nr. 1 - Programul aprobat;Anexa nr. 2 - Bugetul recapitulativ;Anexa nr. 3 - Condiții de eligibilitate a cheltuielilor;Anexa nr. 4a - Model - Scrisoare de garanție pentru avans;Anexa nr. 4b - Model - Scrisoare de garanție pentru avans promovare vinuri emisă de societatea de asigurare;Anexa nr. 5 - Model - Calendarul acțiunilor;Anexa nr. 6 - Model - Raport intermediar;Anexa nr. 7 - Model - Raport anual;Anexa nr. 8 - Modele de cereri de plată și cereri de justificare parțială/finală a avansului;Anexa nr. 9 - Contract încheiat între beneficiar și organismul de punere în aplicare a programului;Anexa nr. 10 - Cursuri de schimb utilizate și formular decont;Anexa nr. 11 - Instrucțiuni privind procedurile de selecție a subcontractanților.7. În anexa nr. 2, după anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11 „Instrucțiuni privind procedurile de selecție a subcontractanților“, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul IVAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 28 august 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins: (3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), valoarea avansului reprezintă 100% din valoarea corespunzătoare volumului estimat conform alin. (10) lit. d).(3^2) Beneficiarii care au depus cereri pentru plata sprijinului financiar potrivit prevederilor alin. (4) pot solicita plata în avans, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 a) la normele metodologice, până la valoarea stabilită la alin. (3^1) în condițiile constituirii unei garanții bancare de 110% din valoarea avansului solicitat.(3^3) Cererile pentru plata sprijinului financiar în avans conform celor prevăzute la alin. (3^1) și (3^2), însoțite de dovada constituirii unei garanții bancare de 110% din valoarea avansului solicitat, se depun la sediul central al A.P.I.A. până la data de 5 octombrie 2020 inclusiv. (3^4) Procentajele menționate la alin. (3^1) și (3^2) se completează în mod corespunzător în cadrul cererii pentru plata sprijinului financiar.2. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1) cu următorul cuprins: (5^1) În situația în care beneficiarii au solicitat plata în avans potrivit prevederilor art. 5 alin. (3^2), operațiunile de livrare a vinului, distilare și denaturare se vor finaliza până la data de 31 martie 2021.3. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Dovada constituirii garanției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, trebuie depusă la A.P.I.A. până la data de 5 octombrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea respingerii cererii în cazul neîndeplinirii condițiilor mai sus precizate.4. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) Prin excepție, în situația în care valoarea avansului este de 100% în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2), justificarea avansului plătit și solicitarea pentru eliberarea scrisorii de garanție bancară au loc în urma depunerii de către beneficiar a documentelor prevăzute la alin. (10) lit. e)-h), dar nu mai târziu de 19 aprilie 2021.5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În termen de 45 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A. conform art. 5 alin. (1) sau, după caz, de la încasarea sprijinului primit în avans și ținând seama de >prevederile contractelor încheiate între distilerie și producători, beneficiarul are obligația să depună la A.P.I.A., cel mai târziu la 19 aprilie 2021, documentele justificative ale plăților efectuate conform contractelor încheiate.6. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a) „Cerere pentru plata sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situații de criză“, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul VLa articolul VI din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 18 iunie 2020, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile art. V pct. 3 se aplică programelor de promovare selectate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și pentru care se încheie contractul de finanțare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură până la data de 2 februarie 2021 inclusiv și care vizează categoriile de vinuri prevăzute la pct. 1-9, 15 și 16 din partea a II-a a anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013.  +  Articolul VIPrevederile art. I pct. 2, ale art. II pct. 2 și ale art. III pct. 2 se aplică programelor de restructurare/reconversie, investiții și programelor din cadrul măsurii de promovare a vinurilor aprobate, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv.  +  Articolul VIIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VIIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  București, 22 septembrie 2020.Nr. 281.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 11 la anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.529/2018)
  Instrucțiuni privind procedurile de selecție a subcontractanților
  Pentru implementarea programului de informare sau promovare a vinurilor, beneficiarul/organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă implementarea în totalitate sau parțială a unei acțiuni, cu excepția coordonării tehnice și financiare a programelor.Definiția subcontractantului este prevăzută la art. 2 lit. j) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, cu modificările și completările ulterioare. Dovada faptului că subcontractantul este operator economic specializat pe un sector de activitate se face prin prezentarea copiei certificate pentru conformitatea cu originalul a actelor sale constitutive sau a certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în care sunt înscrise codurile CAEN ale activităților aferente acțiunii subcontractate în cazul persoanelor juridice de drept român, sau echivalent pentru persoanele juridice străine. În cel din urmă caz, se acceptă capturi de ecran (print screen) după websiteurile subcontractanților, care să permită aprecierea gradului de specializare a acestora.Atribuirea contractelor către subcontractanți se poate face astfel: 1. Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, prag valoric stabilit la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în echivalent euro potrivit cursului de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană valabil la data atribuirii contractului pentru achiziția de produse sau servicii.În cazul programelor care se desfășoară pe o durată mai mare de un an, având în vedere posibilitatea modificării acțiunilor sau a schimbării subcontractantului, pragul menționat mai sus se consideră a fi anual/subcontractant. 2. Pentru valori estimate anuale/subcontractant egale sau mai mari decât pragul valoric stabilit pentru achiziția de produse sau servicii la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea contractelor se face prin aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă, asigurând cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai mic preț, după caz, cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică:a) nediscriminarea;b) tratamentul egal;c) recunoașterea reciprocă;d) transparența;e) proporționalitatea;f) asumarea răspunderii.În cazul procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă, atribuirea se poate face chiar dacă se primește o singură ofertă finală, dacă oferta respectă specificațiile tehnice elaborate.Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare nu are dreptul de a diviza un contract atribuit unui subcontractant în mai multe contracte distincte de valoare mai mică încheiate în cursul aceluiași an de implementare cu scopul de a evita aplicarea procedurilor deschisă sau restrânsă de atribuire.Sunt exceptate de la aplicarea procedurilor de licitație deschisă sau licitație restrânsă contractele pentru participarea la târguri, expoziții și alte evenimente similare, importante la nivel național, european sau internațional, când prestarea serviciilor este rezervată organizatorilor acestor tipuri de manifestări.Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare trebuie să evite orice conflict de interese, prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni orice situație în care punerea în aplicare imparțială și obiectivă a acțiunii este compromisă din motive care implică interesul economic, afinitatea politică sau națională, legăturile de familie sau emoționale sau orice alt interes comun.În scopul evitării conflictului de interese nu este permisă subcontractarea către entități care au o legătură structurală cu beneficiarul/organismul de punere în aplicare, în special o legătură juridică sau de participare la capitalul respectivelor entități.Beneficiarul trebuie să notifice fără întârziere Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură orice situație care constituie sau care este posibil să conducă la un conflict de interese și trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru remedierea situației. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură verifică dacă măsurile luate sunt adecvate și poate să solicite aplicarea unor măsuri suplimentare până la un termen-limită specificat, sub sancțiunea reducerii sprijinului financiar sau a rezilierii contractului de finanțare.Cererea de plată va fi însoțită de o notă justificativă care va conține cel puțin descrierea procedurii de atribuire aplicate și motivul alegerii acesteia, decizia de numire a comisiei de evaluare a ofertelor, declarațiile pe propria răspundere ale membrilor comisiei din care să rezulte că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese și justificarea selecției subcontractantului câștigător.
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.[Anexa nr. 1a) la anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 240/2020]
  CERERE
  pentru plata sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situații de criză
  -----