DECRET nr. 29 din 27 ianuarie 1973privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 31 ianuarie 1973     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor înfăptuieşte politica partidului şi statului în ramura transporturilor pe căile ferate, auto şi navale, construcţiilor şi drumurilor naţionale, în aceea a poştei şi telecomunicatiilor cu fir şi fără fir şi îndeplineşte funcţia de minister coordonator pentru activităţile din aceste ramuri, care se desfăşoară în unităţile de sub îndrumarea şi controlul altor organe centrale sau locale ale administraţiei de stat.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor conduce, îndrumă şi controlează activitatea regionalelor de cai ferate, centralelor, comandamentelor de marina civilă, trusturilor şi a celorlalte unităţi din subordinea sa şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului pentru întreaga sa activitate.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotărîrilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are următoarele atribuţii: A. Atribuţii generale: a) asigura pe bază de plan, în concordanta cu cerinţele economiei naţionale, dezvoltarea în ritm susţinut a ramurilor şi subramurilor sale în care sacop: * elaborează studii şi programe privind proportiile, nivelurile şi ritmurile de dezvoltare în perspectiva a ramurilor şi subramurilor sale; * elaborează proiectele planurilor anuale şi de perspectiva, pe baza studiilor proprii, precum şi a propunerilor unităţilor subordonate; * repartizează după adoptarea legilor pentru aprobarea planului şi a bugetului de stat, indicatorii de plan economic şi financiar pe unităţile subordonate; * determina necesarul de mijloace circulante pentru unităţile subordonate şi le doteaza cu astfel de mijloace, potrivit normelor legale; * stabileşte planurile operative de transport, trimestriale şi lunare, pe căile ferate, auto şi navale, potrivit normelor legale; * analizează bilanţurile şi dările de seama periodice ale unităţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister; * urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea indicatorilor ce-i revin din planul şi bugetul de stat, informind periodic Consiliul de Miniştri;* întocmeşte şi executa, potrivit legii, planul de venituri şi cheltuieli pentru administrarea centrala a ministerului şi pentru unităţile bugetare subordonate; b) coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare şi proiectare din unităţile subordonate şi ia măsuri pentru inzestrarea acestora cu mijloace tehnico-materiale necesare; urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi valorificarea acestora; se preocupa de introducerea procesului tehnic, ştiinţific şi economic în unităţile subordonate; organizează activitatea de documentare tehnica, specifică ramurilor şi subramurilor sale, şi asigura informarea unităţilor subordonate, cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editează publicaţii şi lucrări privitoare la probleme de producţie, ştiinţa şi tehnica, specifice activităţii pe care o conduce; îndrumă activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea, celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de standardizare; aproba norme interne; coordonează şi controlează activitatea de metrologie din unităţile subordonate; c) organizează şi coordonează activitatea de cooperare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte ministere şi organe centrale din ţara şi străinătate, în ramurile şi subramurile sale; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la activitatea de transport pe căile ferate, auto şi naţionale, de posta şi telecomunicaţii şi controlează îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aceasta activitate; d) aproba studiile tehnico-economice pentru asimilarea produselor noi de mare importanţa care privesc transporturile pe căile ferate, auto şi navale, posta şi telecomunicatiiile; e) avizează tipurile şi indicatorii tehnico-economici ai instalaţiilor complexe ce urmează a fi importate, precum şi ai maşinilor şi instalaţiilor unicate de mare importanţa ce urmează a fi procurate din ţara sau din stainatate pentru transporturile pe căile ferate, auto şi navale, posta şi telecomunicaţii; f) îndrumă şi coordonează activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unităţile subordonate, organizează activitatea de elaborare, aplicare şi urmărire a normativelor şi normelor de muncă, pentru toate categoriile de personal din ramurile şi subramurile sale; organizează elaborarea de normative şi norme de muncă unificate pe economie la lucrările pentru care se stabileşte ca ste initiator sau colaborator; aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normativele şi normele de muncă unificate pe ramuri, subramuri şi alte activităţi şi controlează aplicarea lor; g) organizează potrivit legii, întocmirea lucrărilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje al căror balanţa se aproba de Consiliul de Miniştri sau de ministere sau de alte organe centrale; răspunde de întocmirea, în mod corespunzător, a balantelor materiale, de către unităţile din subordine şi colaborează cu celelalte organe centrale la echilibrarea acestora, în concordanta cu sarcinile din planul de stat, asigura aprovizionarea cu materiale şi utilaje pentru care este coordonator, necesare tuturor ministerelor, celorlalte organe centrale, precum şi organelor locale; h) întocmeşte proiectul planului de export şi face propuneri privind proportiile, structura şi orientarea schimburilor comerciale în perspectiva; asigură realizarea sarcinilor de export ce-i revin; întocmeşte proiectul planului de import pentru materii prime, materiale, utilaje şi instalaţii pentru ramurile şi subramurile coordonate şi urmăreşte realizarea acestuia; i) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire le tarife şi preţuri, în ramurile şi subramurile sale; j) asigura aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal, în care scop: * stabileşte, potrivit legii, criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramurile şi subramurile sale şi controlează aplicarea lor; * angajează personalul pentru aparatul propriu; numeşte organele de conducere ale centralelor, unităţilor asimilate acestora şi ale celorlalte unităţi direct subordonate; * organizează şi asigura perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului, potrivit legii; * asigura baza materială şi dotarea liceelor de specialitate, a şcolilor profesionale şi a şcolilor de calificare din subordinea sa, precum şi cadrele didactice de specialitate necesare, potrivit legii; k) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea elementelor sistemului de salarizare, organizind elaborarea de studii în acest scop; elaborează indicaţii în scopul aplicării unitare a elementelor sistemului de salarizare pentru ramurile şi subramurile coordonate şi controlează aplicarea lor; stabileşte măsuri de ansamblu pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de muncă şi de trai ale salariaţilor; l) emite, pe baza şi în vederea executării legii, norme privind activitatea tehnica, de planificare, de contabilitate, financiară, de personal, de muncă şi salarizare, precum şi orice alte activităţi din ramurile şi subramurile sale; m) stabileşte, potrivit legii, norme de protecţia muncii spacifice unităţilor din subordine şi ia măsuri necesare de asigurare a celor mai bune condiţii de muncă, pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale, în unităţile subordonate; n) organizează, îndrumă şi coordonează activitatea unităţilor din reţeaua sanitară proprie, potrivit normelor emise de Ministerul Sănătăţii; o) prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevăzute de lege, privind activitatea de transport pe căile ferate, auto şi navale, posta şi telecomunicaţii; avizează proiecte de acte normative şi cu alt caracter elaborate de celelalte ministere şi alte organe centrale, care interesează ramurile sale de activitate. B. Atribuţii privind transporturile: a) asigura, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, efectuarea transporturilor, de mărfuri şi călători, pe căile ferate, auto şi navale, pentru a satisface nevoile economice şi cerinţele populaţiei; stabileşte măsuri obligatorii de siguranţă a circulaţiei pentru prevenirea evenimentelor şi accidentelor şi urmăreşte aplicarea acestor măsuri; b) asigura coordonarea şi repartizarea, judicioasă a sarcinilor între subramurile de transport, în vederea folosirii rationale a mijloacelor de transport şi eliminării transporturilor nerationale, urmînd ca transporturile să se efectueze în condiţii de eficienta economică maxima; c) exercita în condiţii prevăzute de dispoziţiile legale, coordonarea, îndrumarea şi controlul utilizării rationale a autovehiculelor din parcul socialist şi avizează asupra propunerilor de repartizare a autovehiculelor pentru parcul auto intern al organizaţiilor socialiste, în raport cu nevoile reale de transport ce revin acestora; d) stabileşte norme tehnice cu caracter republican privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport pe căile ferate, inclusiv pe liniile ferate industriale, auto şi navale, care sînt obligatorii şi pentru unităţile subordonate altor ministere şi organe centrale sau locale; aproba condiţiile generale de efectuare a transporturilor, de călători şi mărfuri, pe căile ferate, auto şi navale; e) organizează şi executa, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, reparaţia mijloacelor de transport pe căile ferate şi auto şi acorda asistenţa tehnica parcului auto intern; f) înmatriculează navele de comerţ şi acorda dreptul de abordare a pavilionului român; stabileşte, pe baza şi în vederea executării legii, norme referitoare la navigaţie şi asigura supravegherea, controlul şi ordinea navigaţiei maritime şi fluviale în apele naţionale, precum şi în marea libera, pentru navele sub pavilion român; g) organizează, îndrumă şi controlează pescuitul în oceane, care se efectuează cu navele din dotarea unităţilor în subordine; h) exercita conducerea întregii activităţi a marinei civile, în care scop: * asigura coordonarea unitară a activităţii de transporturi maritime şi fluviale de mărfuri şi călători, organizarea şi funcţionarea porturilor civile; * elaborează programul de dezvoltare şi modernizare a flotei şi a porturilor civile; stabileşte măsurile pentru îmbunătăţirea dotării tehnice şi pentru asimilarea în ţara a noi tipuri de nave, echipamente şi piese de schimb; * elaborează norme unitare privind securitatea navigaţiei şi ia măsuri pentru realizarea unei discipline ferme a personalului navigant; * organizează, coordonează şi controlează funcţionarea şi întreţinerea navelor, a căilor navigabile, instalaţiilor şi utilajelor portuare, mijloacelor tehnice necesare legăturilor de telecomunicaţii şi siguranţei navigaţiei maritime şi fluviale şi asigura, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, reparaţiile curente şi medii ale navelor;* asigura controlul navigaţiei civile, în scopul realizării unei sigurante depline a acestuia; * asigura potrivit legii, selecţionarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului necesar marinei civile; asigura şi dezvolta, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, baza materială, organizarea şi buna funcţionare a şcolilor profesionale, liceelor de specialitate, Institutului de marina şi cursurilor privind calificarea, recalificarea şi specializarea cadrelor necesare marinei civile. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la litera h, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, prin Comandamentul marinei civile, ca organ unic de autoritate maritima şi fluviala în Republica Socialistă România, ia măsuri obligatorii pentru toate organizaţiile socialiste de stat, cooperatiste şi obşteşti, care au în dotare nave civile maritime, fluviale şi de ape interioare; i) elaborează, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, îndrumări tehnice şi metodologice pentru construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea tuturor categoriilor de drumuri; j) administrează centralizat parcul propriu de locomotive, vagoane şi automotoare; acorda, din parcul căilor ferate, vagoane de ajutor sau prin închiriere, administraţiilor străine de cai ferate, la cererea acestora, în funcţie de disponibilitati, sau solicita vagoane, de ajutor sau prin închiriere, de la administraţii străine de cai ferate, pentru îndeplinirea unor sarcini de transport; k) stabileşte caracteristicile de construcţie ale mijloacelor proprii de transport şi soluţiile tehnice pentru lucrările privind construirea şi darea în exploatare a liniilor noi şi a instalaţiilor de transport pe căile ferate; l) avizează caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport pe căile ferate, precum şi soluţiile tehnice pentru construirea mijloacelor de transport auto şi navelor din dotarea altor ministere, organe centrale sau locale şi darea în exploatare a liniilor industriale şi a instalaţiilor de transport pe aceste linii; avizează sau autoriza, potrivit legii, funcţionarea mijloacelor de transport şi exercită controlul lor tehnic, pe liniile ferate şi industriale din dotarea altor ministere, organe centrale sau locale şi verifica pregătirea şi capacitatea personalului care le deserveşte, în condiţiile stabilite de normele legale. C. Atribuţii privind posta şi telecomunicatiile: a) asigura efectuarea prestărilor de servicii de posta şi telecomunicaţii pentru organizaţiile socialiste, alte persoane juridice, precum şi pentru persoane fizice; emite mărci poştale şi coordonează editarea marcilor şi efectelor poştale; asigura expedierea şi difuzarea presei, precum şi alte activităţi legate de serviciile de posta şi telecomunicaţii, pe bază de convenţii încheiate cu alte ministere şi organe centrale sau cu administraţii străine; b) coordonează şi controlează radiocomunicatiile şi activitatea de protecţie a radioreceptiei, potrivit normelor legale; c) stabileşte norme tehnice cu caracter republican privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de telecomunicaţii, care sînt obligatorii şi pentru unităţile subordonate altor ministere şi organe centrale sau locale; d) asigura proiectarea şi executarea mijloacelor de telecomunicaţii care se realizează prin unităţile altor ministere şi organe centrale; avizează sau autoriza funcţionarea mijloacelor de telecomunicaţii din dotarea altor ministere, organe centrale sau locale, exercita controlul tehnic al acestora şi verifica pregătirea şi capacitatea personalului care le deserveşte, în condiţiile stabilite de normele legale; e) asigura întreţinerea şi exploatarea mijloacelor de telecomunicaţii prin posta, telefon, telegraf, radio, radioficare şi televiziune, cu excepţiile prevăzute în normele legale; construieste şi repara, prin unităţile proprii, utilaje şi instalaţii de posta şi telecomunicaţii.  +  Capitolul 3 Organizarea şi funcţionarea  +  Articolul 6Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor este condus de consiliul de conducere al ministerului, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului.  +  Articolul 7Consiliul de conducere al ministerului se compune din: a) ministru, prim-adjunctii ministrului, adjunctii ministrului şi comandantul marinei civile; b) directori generali ai centrelor industriale şi unităţilor similare acestora; c) directori generali şi directori din aparatul ministerului, conducatori ai unor unităţi din subordine, precum şi specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare, oameni de ştiinţa şi cadre didactice; d) un delegat al sindicatelor, desemnat de Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Componenta consiliului de conducere al ministerului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea ministrului. Preşedintele consiliului de conducere al ministerului este ministrul; în lipsa ministrului, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de un prim-adjunct al ministrului, desemnat de acesta.  +  Articolul 8La şedinţele consiliului de conducere pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele consiliului de conducere pot fi invitaţi specialişti din cadrul ministerului sau din afară acestuia.  +  Articolul 9Consiliul de conducere al ministerului îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun. În caz de divergeta între preşedintele consiliului de conducere şi majoritatea membrilor consiliului de conducare, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotărî.  +  Articolul 10Sedinhtele consiliului de conducere au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de preşedinte; consiliul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 11Consiliul de conducere al ministerului în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga activitate a ministerului; fiecare membru al consiliului răspunde în faţa consiliului de conducere şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.  +  Articolul 12Ministrul, împreună cu prim-adjunctii ministrului, adjunctii ministrului şi comandantul marinei civile, constituie biroul executiv al consiliului de conducere al ministerului. Între şedinţele consiliului de conducere, biroul executiv al acestuia dezbate şi rezolva problemele curente ale activităţii ministerului şi stabileşte măsurile necesare pentru îndeplinirea hotărîrilor consiliului.  +  Articolul 13În executarea hotărîrilor consiliului de conducere şi ale biroului executiv, precum şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte acte prevăzute de lege.  +  Articolul 14Pentru realizarea unor probleme de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate a ministerului, consiliul de conducere poate constitui colective de lucru cuprinzînd specialişti din cadrul ministerului sau din afară acestuia. Desemnarea specialiştilor din afară ministerului se va face cu acordul ministrului sau al conducătorului organului central respectiv.  +  Articolul 15Ministrul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţele consiliului de conducere.  +  Articolul 16Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are în conducerea sa un ministru, doi prim-adjuncţi ai ministrului, cinci adjuncţi ai ministrului şi comandantul marinei civile. Şeful Departamentului căilor ferate are rang de prim-adjunct al ministrului, iar şeful Departamentului poştei şi telecomunicatiilor are rang de adjunct al ministrului. Comandantul marinei civile este asimilat cu funcţia de secretar general. Prim-adjunctii ministrului, adjunctii ministrului şi comandantul marinei civile se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 17Ministrul reprezintă ministerul în raport cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 18În cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor funcţionează consiliul tehnico-ştiinţific, care se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat de consiliul de conducere al ministerului. Membrii consiliului tehnico-ştiinţific sînt desemnaţi de consiliul de conducere al ministerului; pentru angajaţii altor organizaţii socialiste, desemnarea se va face cu acordul conducerii acestor organizaţii.  +  Articolul 19Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are următoarea structura organizatorică: a) Departamentul căilor ferate: - Direcţia generală mişcare şi comercial; - Direcţia generală tracţiune şi vagoane; - Direcţia generală linii şi instalaţii; - Revizoratul general de siguranţă circulaţiei; - Direcţia mersurilor de tren; - Direcţia plan economic şi financiar. b) Departamentul postelor şi telecomunicatiilor: - Direcţia telefon-telegraf; - Direcţia radio şi televiziune; - Direcţia posta şi difuzarea presei; - Direcţia plan prestaţii şi decontări. c) Comandamentul marinei civile: - Inspectoratul de navigaţie civilă. d) Direcţia generală de organizare şi control; e) Direcţia generală a drumurilor; f) Direcţia plan finanţe; g) Direcţia tehnica şi de dezvoltare; h) Direcţia personal învăţămînt; i) Direcţia lucrări speciale; j) Direcţia medicinala; k) Direcţia relaţiilor internaţionale; l) Oficiul juridic şi arbitraj; m) Direcţia secretariat - administrativă; n) Inspectoratul auto republican; o) Direcţia de aprovizionare şi desfacere *). ----------*)Direcţia de aprovizionare şi desfacere funcţionează potrivit prevederilor legii cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, ca unitate cu personalitate juridică. Numărul maxim de posturi din administraţia centrala, raportul minim dintre numărul posturilor de execuţie şi cel al posturilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire faţă de totalul salariaţilor, sînt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are în subordinea sa: regionale de cai ferate, centrale, trusturi, comandamente ale flotei de marina civilă, întreprinderi, unităţi economice şi bugetare, institute de proiectari, institute de cercetări, centre de perfecţionare a cadrelor, şcoli pentru pregătirea cadrelor necesare unităţilor de transport, posta şi telecomunicaţii. Atribuţiile, structura organizatorică şi normele de funcţionare a unităţilor prevăzute în prezentul articol se stabileşte de Consiliul de conducere al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, conform normelor legale.  +  Articolul 20Departamentul căilor ferate, Departamentul postelor şi telecomunicatiilor şi Comandamentul marinei civile sînt persoane juridice. Departamentele sînt conduse de către un consiliu al departamentului, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea departamentului; consiliul departamentului se compune din şeful departamentului, adjuncţi ai ministrului, directori generali ai centrelor şi unităţilor asimilate acestora din subordinea departamentului, directori generali şi directori din aparatul ministerului şi departamentului, conducatori ai unor unităţi din subordinea departamentului, precum şi din specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare, oameni de ştiinţa şi cadre didactice. Componenta consiliului departamentului şi regulamentul de funcţionare a acestuia se aproba de consiliul de conducere al ministerului. Preşedinte al consiliului departamentului este şeful departamentului; în lipsa acestuia, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de unul dintre adjunctii ministrului.  +  Articolul 21În caz de divergenta între şeful departamentului şi majoritatea membrilor consiliului departamentului, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune consiliului de conducere al ministerului, pentru a hotărî.Consiliul departamentului în întregul său, şeful departamentului şi fiecare membru al consiliului de conducere al ministerului răspunde pentru întreaga activitate a departamentului; fiecare membru al consiliului răspunde în faţa consiliului departamentului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.  +  Articolul 22Comandamentul marinei civile este condus pe baza principiului unităţii ce comanda. În cadrul Comandamentului marinei civile se constituie un consiliu, organ deliberativ, care hotărăşte în principalele probleme ale marinei civile. Consiliul este compus din comandant, primul loctiitor şi loctiitorii comandantului, cadre cu munci de răspundere şi specialişti din minister, comandament, unităţi subordonate, precum şi din afară ministerului. Componenta consiliului comandamentului şi regulamentul de funcţionare a acestuia se aproba de consiliul de conducere al ministerului. Preşedinte al consiliului este comandantul marinei civile; în lipsa acestuia, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de prim-locţiitorul sau.  +  Articolul 23Prevederile art. 8, art. 9 alin. 1, art. 10, 14 şi 15 se aplică în mod corespunzător şi activităţii consiliilor departamentelor şi al Comandamentului marinei civile.  +  Articolul 24În Departamentul căilor ferate, Departamentul postelor şi telecomunicatiilor şi Comandamentul marinei civile se organizează şi funcţionează cîte un consiliu tehnico-ştiinţific, pe baza regulamentelor aprobate de consiliul de conducere al ministerului. Desemnarea membrilor în consiliile tehnico-ştiinţifice se face de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 25Unităţile de posta şi telecomunicaţii sînt organizaţii economice finanţate, pe baza planului de cheltuieli, de către Departamentul postelor şi telecomunicatiilor. Beneficiile şi impozitele se planifica şi se urmăresc la nivelul departamentului, care este şi plătitor de beneficii şi impozite la buget, pentru toate unităţile de posta şi telecomunicaţii.  +  Articolul 26Prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor se organizează şi funcţionează: * unităţi finanţate din planul preţului de cost al transporturilor pe căile ferate, avînd ca obiect verificarea şi repartizarea centralizata a veniturilor realizate din transporturile pe căile ferate, urmărirea centralizata a stării tehnice a parcului de vagoane şi a utilizării acestuia în vederea optimizarii transporturilor pe căile ferate, urmărirea centralizata a unor transporturi de mărfuri ce reprezintă cazuri deosebite, verificarea centralizata a stării tehnice a liniilor şi instalaţiilor aferente acestora, exploatarea telegrafica pe reţeaua proprie şi asigurarea tipăririi documentelor de transport. Cheltuielile necesare funcţionarii acestor unităţi se asigura centralizat de Departamentul căilor ferate; * unităţi finanţate din planul de cheltuieli al activităţii de posta şi telecomunicaţii, avînd ca obiect transporturile poştale, expedierea presei, editarea marcilor, controlul mandatelor, exploatarea şi decontarea comunicaţiilor internaţionale de posta, telefon, telegraf, radio şi televiziune şi dispeceratul circuitelor magistrale de telecomunicaţii. Cheltuielile necesare funcţionarii acestor unităţi se asigura centralizat de Departamentul postelor şi telecomunicatiilor; * unităţi finanţate din planul preţului de cost al transporturilor navale, avînd ca obiect urmărirea centralizata a unor activităţi privind flota maritima şi fluviala de transport, precum şi flota de pescuit oceanic. Cheltuielile necesare funcţionarii acestor unităţi se sigura centralizat de Comandamentul marinei civile; * unităţi finanţate de la buget: secţii avînd ca obiect întreţinerea senalului navigabil şi capitanii de port. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor poate înfiinţa, prin ordinul ministrului, în funcţie de necesitaţi, în cadrul unităţilor din subordinea sa, unităţi de gestiune economică, fără personalitate juridică, care pot avea cont de decontare la băncile finanţatoare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 27În vederea sigurarii cadrelor necesare activităţii marinei civile, în cadrul liceelor de marina se pot organiza şi cursuri de zi cu o durată de 3 ani, la care vor fi admise persoane care nu au împlinit vîrsta de 26 de ani.  +  Articolul 28Decretul nr. 87/1971 privind înfiinţarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, devenit Legea nr. 39/1971, cu toate modificările ulterioare, îndrumarea şi controlul pescuitului oceanic, cuprinse în Decretul nr. 14/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, devenit Legea nr. 28/1971, precum şi alte dispoziţii contrare, se abroga.  +  Articolul 29Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1973. Preşedintele Consiliului de Stat NICOLAE CEAUŞESCU -----