SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 15 septembrie 2020pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 septembrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.093/2.082/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 847 din 15 septembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică domeniului tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), denumită în continuare schema de ajutor de stat, finanțată prin Programul operațional Competitivitate (POC).  +  Articolul 2(1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă numai în condițiile și criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil.(2) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat exceptat de la obligația de notificare stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014.  +  Articolul 3(1) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (AMPOC).(2) Autoritatea care administrează prezenta schemă de ajutor de stat este AMPOC, prin Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale (OIPSI) din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).  +  Capitolul II Obiectivul și scopul schemei de ajutor de stat  +  Articolul 4Obiectivul schemei de ajutor de stat este sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri.  +  Articolul 5Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este de a finanța o serie de activități necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/ aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii:• IoT, smart city/village/agriculture etc.;• cyber security;• big data;• inteligență artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR);• tranzacții electronice;• e-guvernare/e-administrație/e-sănătate/e-educație;• digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.  +  Capitolul III Legislație relevantă aplicabilă  +  Articolul 6Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare și naționale:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;d) Programul operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 10233, cu modificările și completările ulterioare;e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;f) Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale;g) Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020;h) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;i) Hotărârea Guvernului nr. 918/2006 pentru aprobarea Programului de stimulare a cercetării, dezvoltării și inovării - IMPACT.  +  Articolul 7În sensul prezentei scheme de ajutor de stat următorii termeni se definesc astfel:1. active corporale - strict echipamente;2. active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;3. inovare - activitate orientată către generarea, asimilarea și valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera economică și socială;3.1. inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătățite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătățite;3.2. inovarea tehnologică - introducerea în circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativă a celor existente, inclusiv îmbunătățirea metodelor de gestiune și organizare a muncii;3.3. inovare organizațională - punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relațiile externe ale unei întreprinderi, cu excepția modificărilor care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ;3.4. inovare de proces - punerea în aplicare a unei metode de producție sau de livrare noi sau îmbunătățite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepție făcând schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ;4. ajutoare regionale pentru investiții - ajutoarele regionale acordate pentru o investiție inițială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice;5. ajutor/ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;6. beneficiar - întreprinderea care solicită singură sau ca lider al consorțiilor de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC și care primește ajutor în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, în baza unui contract de finanțare încheiat cu AMPOC/OIPSI;7. infrastructură de cercetare - înseamnă instalații, resurse și servicii conexe utilizate de comunitatea științifică pentru a desfășura activități de cercetare în domeniile sale respective și cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente științifice, resurse de cunoștințe, precum colecții, arhive sau informații științifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor, cum ar fi rețelele, materialul informatic, programele de software și instrumentele de comunicare, precum și orice alte mijloace necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi „localizate“ într-un singur sit sau „distribuite“ (o rețea organizată de resurse), în conformitate cu art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)^1;^1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 206 din 8 august 2009, pag. 1.8. cercetare industrială - cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice; 9. dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;10. cerere de finanțare - formular completat de către solicitanți pentru a obține finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;11. cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un beneficiar și considerate eligibile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014, pentru care se poate acorda ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat;12. cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor care nu pot fi finanțate prin prezenta schemă de ajutor de stat, conform reglementărilor comunitare și naționale;13. cluster - o grupare între executanți, utilizatori și/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, în vederea creșterii competitivității operatorilor economici (Hotărârea Guvernului nr. 918/2006);13.1. clustere de inovare - structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații nonprofit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster; 14. consorțiu de întreprinderi - parteneriat între IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC creat pentru realizarea unor produse/servicii TIC inovative;15. contribuția proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului - diferența dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului și totalul finanțării nerambursabile acordate. Contribuția proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private;16. costuri cu personalul - costul cercetătorilor, al tehnicienilor și al altor membri ai personalului de sprijin, în măsura în care sunt angajați în proiectul sau activitatea respectivă;17. data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil;18. demararea investiției - începerea lucrărilor de construcții în cadrul investiției sau primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, oricare dintre acestea survine mai întâi; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, precum obținerea permiselor și realizarea studiilor preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea investiției“ corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată; 19. IMM - întreprinderi așa cum sunt definite conform anexei 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;20. întreprindere aflată în dificultate - o microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;b) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel mult trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;21. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor și a altor taxe. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului;22. investiție inițială - înseamnă:a) o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente; saub) o achiziționare de active legate direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziționată și să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi;23. investiție inițială pentru o nouă activitate economică înseamnă: a) o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; b) achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție;24. întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia. Sunt incluse în această categorie, în special, persoanele care exercită activități independente și asociațiile familiale implicate în activități de artizanat și în alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile implicate în mod regulat într-o activitate economică [definiție conformă cu art. 1 din anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014];25. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;26. întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 milioane euro și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;27. microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;28. organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor - entitate (precum universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta;29. prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepția activităților realizate în exploatații agricole, necesare pentru pregătirea unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;30. solicitant - IMM care depune o cerere de finanțare singură sau ca lider al consorțiilor de IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Solicitanții ale căror cereri de finanțare sunt selectate pentru finanțare dobândesc calitatea de beneficiari;31. relocare înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE.  +  Capitolul IV Domeniul de aplicare  +  Articolul 8(1) Schema de ajutor de stat se aplică în cadrul axei prioritare 2 a POC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“ și vizează obiectivul specific „Creșterea integrării pe verticală a soluțiilor inovative TIC în economie“.(2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 9(1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare economice:
  Cod CAENDenumirea activității
  C2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  C2612Fabricarea altor componente electronice
  C2630Fabricarea echipamentelor de comunicații
  J6201Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  J6202Activități de consultanță în tehnologia informației
  J6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  J6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  M7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  M7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  (2) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:a) ajutoarelor care nu exclud în mod explicit plata unor ajutoare individuale pentru o întreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal;b) ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate;c) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderență în statul membru respectiv. Cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plății ajutorului este permisă;d) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale;e) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obținute din cercetare, dezvoltare și inovare;f) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export.
   +  Capitolul V Tipuri de ajutoare și modalitatea de acordare  +  Articolul 10(1) Prin prezenta schemă se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare: ajutoare regionale pentru investiții, ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare; ajutoare pentru proiecte de inovare ale IMM-urilor; ajutoare pentru investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale.(2) Ajutorul se acordă sub formă de asistență financiară nerambursabilă, ca grant direct, în una sau mai multe tranșe.(3) În vederea calculării intensității ajutoarelor și a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susținute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice și contemporane cu faptele. Cuantumurile costurilor eligibile pot fi calculate în conformitate cu opțiunile simplificate în materie de costuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția ca operațiunea să fie cel puțin parțial finanțată prin intermediul unui fond al Uniunii care permite utilizarea respectivelor opțiuni simplificate în materie de costuri și ca respectiva categorie de costuri să fie eligibilă în conformitate cu dispoziția derogatorie relevantă.(4) Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranșe, se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.(5) Ajutoarele de stat se acordă proiectelor finanțate în baza cererii de finanțare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în Ghidul solicitantului, dar care nu vor impacta criteriile de eligibilitate din perspectiva legislației din domeniul ajutorului de stat, la care vor fi atașatea) declarația privind încadrarea solicitantului/partenerilor în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii și, dacă este cazul, calculul numărului mediu anual de angajați, a cifrei de afaceri anuale nete și a activelor totale pentru întreprinderile partenere sau legate, conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii - pentru solicitant și parteneri;b) declarația privind valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării primite în ultimii 3 ani de către solicitant/partener, dacă este cazul.  +  Capitolul VI Beneficiari și condiții de eligibilitate  +  Articolul 11Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România în sectoarele economice menționate în continuare sau consorții de astfel de întreprinderi:C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)C2612 Fabricarea altor componente electroniceC2630 Fabricarea echipamentelor de comunicațiiJ6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)J6202 Activități de consultanță în tehnologia informațieiJ6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calculJ6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informațieiM7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologieM7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie,cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare;3. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;4. nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;5. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare; nu au mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii;6. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea și managementul proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;7. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate“, așa cum aceasta este definită la art. 7 pct. 20;8. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;9. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe. Contribuția proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private;10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;11. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităților europene;12. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;13. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;14. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;15. fac dovada apartenenței la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul;16. fac dovada cofinanțării eligibile aferente proiectului și a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituție financiar bancară/nebancară) în etapa de contractare;17. sunt înființate până în anul 2019, inclusiv;18. au obținut profit din exploatare pe ultimul exercițiu financiar încheiat;19. îndeplinesc orice alte condiții/cerințe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispozițiile legale aplicabile și ghidul solicitantului.  +  Capitolul VII Intensitatea ajutorului și cheltuieli eligibile  +  Articolul 12Intensitatea maximă a ajutorului care poate fi acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat este:
  Cheltuieli eligibile în funcție de tipul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 651/2014Intensitatea maximă a ajutorului % din cheltuieli eligibile
  Ajutoarele regionale pentru investițiiCheltuielile cu investiții în active corporale și necorporale:a) achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect; b) amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării), dacă clădirea în care se face investiția îndeplinește următoarele condiții la data depunerii cererii de finanțare: - este disponibilă pentru investiții (este liberă de orice sarcini, în sensul că nu este afectată de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului);- nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică; - nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun; c) achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal și achiziționarea numelui de domeniu, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul) Regiunea de implementare a proiectuluiTip IMMPerioada de acordare a ajutorului
  Anii 2020-2021
  Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest, Sud-Vest OlteniaMicro și mici70% (50% + 20%)
  Mijlocii60% (50% + 10%)
  Regiunea Vest și județul IlfovMicro și mici55% (35% + 20%)
  Mijlocii45% (35% + 10%)
  BucureștiMicro și mici30% (10% + 20%)
  Mijlocii20% (10% + 10%)
  Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare - dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală: a) cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect; b) cheltuieli cu instrumente și echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate c) cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe (subscripții, abonamente, resurse de procesare, stocare și telecomunicații aferente serviciilor de IT C), în condiții de concurență deplină; d) cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile și ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectuluiMicroîntreprinderi și întreprinderi miciÎntreprinderi mijlocii
  Dezvoltare experimentală
  60%*50%*
  Cercetare industrială
  80%*75%*
  Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor a) cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou-creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului; b) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării50%
  Ajutoarele pentru inovarea de proces și organizațională a) cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului b) cheltuielile pentru instrumente, echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări; c) cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină; d) cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor și ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului50%
  * Vezi art. 15.
   +  Articolul 13Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat) este de 5.000.000 euro. Valoarea minimă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat) este de 1.000.000 euro.  +  Articolul 14În cazul ajutoarelor regionale pentru investiții:a) Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.b) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:(i) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;(ii) trebuie să fie amortizabile;(iii) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;(iv) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani;c) Beneficiarul confirmă că, în cei 2 ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.d) În cazul achiziționării activelor unei unități, în înțelesul art. 7 pct. 22, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul. Tranzacția are loc în condițiile pieței. Dacă fost deja acordat un ajutor pentru achiziționarea activelor înainte de cumpărarea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile aferente achiziționării unei unități. În cazul în care un membru al familiei proprietarului inițial sau un angajat preia o întreprindere mică, condiția ca activele să fie cumpărate de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul nu se aplică. Achiziționarea de acțiuni nu constituie o investiție inițială.e) Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații: (i) în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de 3 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiții;(ii) în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.f) În cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor 3 exerciții financiare precedente. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.g) Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu depășește valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiții (se va completa o declarație pe propria răspundere de către beneficiar).h) Beneficiarul ajutorului trebuie să facă dovada cofinanțării eligibile aferente proiectului și a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA, prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituție financiar bancară/nebancară fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.i) Ajutoarele regionale pentru infrastructurile de cercetare se acordă numai în cazul în care ajutorul este condiționat de oferirea unui acces transparent și nediscriminatoriu la infrastructura care beneficiază de ajutor.  +  Articolul 15În cazul ajutoarelor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, la intensitățile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală (a căror valoare maximă este de 50%, respectiv 25%), pe lângă bonusul acordat întreprinderilor mici (20%) și mijlocii (10%), se poate acorda un bonus suplimentar de 15%, fără a se depăși o valoare a intensității maxime a ajutorului de 80%, dacă este îndeplinită următoarea condiție: rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.  +  Articolul 16În cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 200.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani. În acest caz solicitantul va depune o declarație.
   +  Capitolul VIII Durata, bugetul și numărul estimat al beneficiarilor  +  Articolul 17Prezenta schemă de ajutor de stat se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al secretarului general al Guvernului și se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat.  +  Articolul 18Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 45 milioane euro, din care 33,75 milioane euro reprezintă finanțare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională:
  AnulContribuția publică (euro)*din care
  Ajutor regional pentru investițiiAjutoare pt. proiecte de cercetare-dezvoltareAjutor pt. inovare destinate IMM-urilorAjutoare pt. inovarea de proces și organizațională
  202145.000.000,004.500.00031.500.0004.500.0004.500.000
  Total general45.000.000,004.500.00031.500.0004.500.0004.500.000
   +  Articolul 19Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de stat al prezentei scheme de ajutor de stat este de 45.
   +  Capitolul IX Efectul stimulativ  +  Articolul 20Ajutoarele acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care beneficiarul a prezentat furnizorului cererea de finanțare completată în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, înainte de demararea investiției. Astfel, cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;c) locul de desfășurare a proiectului;d) lista costurilor proiectului;e) tipul de ajutor (grant) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.  +  Capitolul X Regula de cumul  +  Articolul 21Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu:a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile;b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași cheltuieli eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, modificat și completat cu Regulamentul (CE) 2017/1.084.  +  Articolul 22Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleași cheltuieli eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care să depășească intensitățile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat.  +  Articolul 23Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor prezintă o declarație pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile.  +  Capitolul XI Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat  +  Articolul 24Procedura de implementare și derulare a schemei de ajutor de stat se desfășoară după cum urmează:a) derularea schemei de ajutor de stat va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanțare însoțite de documentele specificate la art. 10 alin. (5), evaluarea, selecția beneficiarilor de finanțare, semnarea contractelor individuale de finanțare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea și rambursarea cheltuielilor;b) criteriile de evaluare principale pe baza cărora vor fi punctate proiectele sunt:1. relevanța;2. eficiența;3. impactul socio-economic;4. sustenabilitatea;c) detaliile privind toate etapele de la lit. a), precum și criteriile și subcriteriile de evaluare a cererilor de finanțare sunt prezentate în ghidul solicitantului; acestea nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispozițiile legale aplicabile și ghidul solicitantului.  +  Articolul 25În vederea verificării eligibilității solicitanților pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă de ajutor de stat se vor verifica toate condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor.  +  Articolul 26(1) Administratorul schemei de ajutor de stat are obligația de a verifica îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, atât a celor referitoare la solicitant, cât și a celor referitoare la cheltuielile finanțate prin prezenta schemă de ajutor de stat.(2) Înainte de primirea ajutorului, solicitantul trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declarație pe propria răspundere cu privire la sprijinul financiar din fonduri publice primit în ultimele 36 de luni pentru aceleași cheltuieli.(3) Cererea de finanțare va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfășoară și nici nu va desfășura pe perioada implementării și pe perioada de postimplementare a proiectului activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.(4) Verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului și cheltuielilor se realizează de administratorul schemei de ajutor de stat înainte de acordarea finanțării nerambursabile. Administratorul schemei de ajutor de stat asigură, sub orice formă, publicarea listei proiectelor ce vor beneficia de finanțare ca urmare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a altor condiții specifice.(5) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de stat comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat conform prezentei scheme de ajutor de stat și altor scheme de ajutor.(6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris acest lucru.  +  Capitolul XII Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 27Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 28Furnizorul de ajutor de stat are obligația să dea informațiile necesare pentru verificarea respectării prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenței, în maximum 20 de zile lucrătoare.  +  Articolul 29Furnizorul de ajutor de stat transmite raportarea anuală Consiliului Concurenței privind implementarea schemei de ajutor de stat, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, modificat și completat de Regulamentul (UE) 2015/2.282.  +  Articolul 30Furnizorul monitorizează respectarea condițiilor și criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei de ajutor de stat și pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia, iar în situația în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.  +  Articolul 31Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei de ajutor de stat. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.  +  Articolul 32Textul schemei de ajutor de stat și ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a furnizorului schemei de ajutor de stat (www.mfe.gov.ro).  +  Articolul 33Informațiile menționate în anexa III la Regulamentului (UE) nr. 651/2014 referitoare la fiecare ajutor individual care depășește 500.000 euro vor fi publicate pe siteul www.ajutordestat.ro.  +  Articolul 34(1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de ajutor de stat are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării.  +  Capitolul XIII Recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 35(1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare.(3) Recuperarea ajutorului de stat va respecta normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor de stat emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligația transmiterii la Consiliul Concurenței, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.(5) În vederea recuperării ajutorului de stat, furnizorul are obligația emiterii, prin acte normative/administrative, de norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării acestora.-----