HOTĂRÂRE nr. 8 din 27 martie 2020privind completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 3 septembrie 2020    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul IHotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Se aprobă Procedura privind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, respectiv cetățenilor statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 27 martie 2020.Nr. 8.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 1/2019)PROCEDURĂprivind recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor statului român, cetățenilorunui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spațiului Economic European sau ai ConfederațieiElvețiene, respectiv cetățenilor statelor terțe titulari ai Cărții Albastre a U.E., eliberatăîn România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psihologcu drept de liberă practică în România