LEGE nr. 6 din 28 martie 1957de organizare şi funcţionare a sfaturilor populare
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 11 din 28 martie 1957     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Sfaturile populare sînt organele locale ale puterii de stat. Prin ele, oamenii muncii din Republica Populara Română exercita puterea de stat în regiuni, raioane, oraşe şi comune, potrivit Constituţiei şi legilor tarii. Sfaturile populare organizează participarea activa a oamenilor muncii la opera de construire a socialismului.  +  Articolul 2Sfaturile populare conduc, în unităţile administrativ-teritoriale în care sînt alese, activitatea locală pe taram economic gospodăresc, social-cultural şi administrativ. Ele indrumeaza şi controlează organele, instituţiile şi întreprinderile ce le sînt subordonate.  +  Articolul 3Sfaturile populare se compun din deputaţi aleşi în conformitate cu dispoziţiile legii.  +  Articolul 4Sfaturile populare comunale, raionale, ale oraşelor de subordonare regionala şi raionala, precum şi ale raioanelor de oraş, sînt subordonate în activitatea lor sfaturilor populare ierarhic superioare. Sfaturile populare regionale şi ale oraşelor de subordonare republicană sînt subordonate în activitatea lor Marii Adunări Naţionale.Subordonarea consta în obligaţia sfaturilor populare de a respecta dispoziţiile cu caracter normativ, cat şi în dreptul sfatului popular ierarhic superior, respectiv al Marii Adunări Naţionale, de a anula hotărîrile şi dispoziţiile sfaturilor populare subordonate, care nu sînt conforme dispoziţiilor cu caracter normativ.  +  Articolul 5Hotărîrile sfaturilor populare şi deciziile comitetelor lor executive sînt obligatorii, în unităţile administrativ-teritoriale în care aceste organe au fost alese.  +  Capitolul 2 Sarcinile principale ale sfaturilor populare  +  Articolul 6Sfaturile populare au următoarele sarcini principale: a) ocrotirea drepturilor cetăţenilor, paza şi apărarea avutului obştesc, precum şi menţinerea ordinei publice; b) aprobarea şi executarea planului economic şi bugetului local, în cadrul dispoziţiilor legale respective; c) dezvoltarea industriei locale şi sprijinirea cooperaţiei meşteşugăreşti; d) transformarea socialistă a agriculturii şi continua dezvoltare a producţiei agricole: - sprijinirea gospodariilor agricole colective şi a celorlalte forme de cooperare în agricultura; - sprijinirea gospodariilor agricole de stat în vederea îndeplinirii de către acestea a sarcinilor de plan; - sprijinirea ţărănimii cu gospodării individuale în ridicarea producţiei agricole; - organizarea şi controlul muncii staţiunilor de maşini şi tractoare; - organizarea achiziţiilor şi contractarilor la produsele agricole; - realizarea colectarilor de carne şi lana, pe timpul menţinerii obligaţiilor de predare a acestor produse; e) buna gospodărire a pădurilor de interes comunal, supravegherea şi sprijinirea îndeplinirii planului de impadurire şi aplicarea măsurilor de paza a pădurilor. f) dezvoltarea comerţului de stat, sprijinirea comerţului cooperatist, supravegherea bunei aprovizionari şi deserviri a populaţiei de la oraşe şi sate, precum şi controlul comerţului particular; g) dezvoltarea bazelor locale de producţie pentru aprovizionarea populaţiei cu produse agro-alimentare; h) buna gospodărire, sistematizare, efectuarea de lucrări edilitare şi infrumusetarea oraşelor şi satelor; construirea şi întreţinerea de locuinţe şi localuri; i) construirea, întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor de interes local; amenajarea cursurilor de apa care se poate efectua cu posibilităţi locale, precum şi buna gospodărire a acestora; j) îndeplinirea planului de şcolarizare, organizarea muncii de culturalizare a maselor, buna funcţionare şi dezvoltare a învăţămîntului preşcolar, elementar şi mediu şi a instituţiilor de arta şi cultura, precum şi dezvoltarea culturii fizice şi a sportului de masa; supravegherea muncii educative şi gospodăreşti în şcolile medii tehnice şi profesionale; k) apărarea sănătăţii publice, organizarea instituţiilor sanitare, de ocrotire a mamei şi copilului şi de asistenţa socială, stabilirea şi plata pensiilor şi a ajutorului familial de stat; l) controlul respectării, de către întreprinderile şi organizaţiile economice de interes republican, a hotărârilor sfaturilor populare şi a deciziilor comitetelor executive emise potrivit competintii lor. Sfaturile populare contribuie la întărirea capacităţii de apărare a tarii.  +  Articolul 7Sfaturile populare îşi îndeplinesc sarcinile fie direct în sesiuni, fie prin comitetele lor executive.  +  Capitolul 3 Funcţionarea sfaturilor populare  +  Articolul 8Sfaturile populare lucrează în sesiuni ordinare şi extraordinare.  +  Articolul 9Sesiunile ordinare ale sfaturilor populare regionale, raionale şi ale oraşelor de subordonare republicană, se ţin odată pe trimestru; sesiunile sfaturilor populare ale oraşelor de subordonare regionala şi ale raioanelor de oraş se ţin odată la doua luni, iar sesiunile sfaturilor populare ale oraşelor de subordonare raionala şi ale comunelor, odată pe luna. Convocarea sfaturilor populare regionale, raionale şi ale oraşelor de subordonare republicană în sesiuni ordinare se face cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii sesiunii. Pentru sesiunile ordinare ale celorlalte sfaturi populare, convocarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii sesiunii.  +  Articolul 10Sfaturile populare se întrunesc în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, din iniţiativa comitetelor lor executive, sau la cererea unei treimi a deputaţilor. Cererile de convocare a sesiunilor extraordinare vor cuprinde şi arătarea problemelor ce urmează a se dezbate în sesiuni. Convocarea sfaturilor populare regionale şi raionale în sesiuni extraordinare se face cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii sesiunii, iar a celorlalte sfaturi populare cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii sesiunii.  +  Articolul 11Convocarea sfaturilor populare în sesiuni ordinare şi extraordinare se face de către comitetele lor executive. Odată cu convocarea se va comunică deputaţilor şi ordinea de zi.  +  Articolul 12Sfatul popular nou ales se convoacă în prima sa sesiune de către comitetul executiv al sfatului popular al cărui mandat a expirat, în termen de cel mult 30 zile de la data alegerii deputaţilor sfatului popular. În cadrul ordinei de zi a acestei sesiuni, se validează mandatele deputaţilor, se procedează la alegerea comitetului executiv şi a comisiilor permanente.  +  Articolul 13Lucrările sesiunilor sînt publice, afară de cazurile cînd sfaturile populare hotărăsc ca ele să fie secrete.  +  Articolul 14Sfaturile populare, întrunite în sesiune, nu pot lucra valabil decât în prezenta majorităţii deputaţilor.  +  Articolul 15Pentru conducerea lucrărilor sesiunii, sfatul popular alege, în fiecare sesiune, dintre deputaţi, un prezidiu. Sfatul popular hotărăşte asupra ordinei de zi a sesiunii.  +  Articolul 16În sesiuni, sfaturile populare iau hotărîri şi dau dispoziţii. Hotărîrile şi dispoziţiile sfaturilor populare se socotesc adoptate dacă întrunesc majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi. Votul este deschis, în afară de cazul în care sfatul popular hotărăşte votul secret. Dezbaterile, hotărîrile şi dispoziţiile sfaturilor populare întrunite în sesiuni se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către preşedintele sesiunii. Un exemplar din procesul-verbal se înaintează, de către comitetele executive ale sfaturilor populare, în termen de 5 zile, organelor ierarhic superioare.  +  Articolul 17Hotărîrile sfaturilor populare se aduc la cunoştinţa cetăţenilor prin orice mijloace de publicitate. Acelea ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor de subordonare republicană se publică şi în buletinele lor oficiale.  +  Articolul 18Hotărîrile şi dispoziţiile sfaturilor populare, care nu sînt conforme dispoziţiilor cu caracter normativ, pot fi suspendate de către comitetele executive ale sfaturilor populare ierarhic superioare. Comitetul executiv al sfatului popular a cărui hotărîre a fost suspendată este obligat sa supună aceasta hotărîre, spre examinare, în cea mai apropiată sesiune sau, dacă este urgenta, într-o sesiune extraordinară, sfatului sau popular, care va decide. Dacă sfatul popular îşi menţine hotărîrea, comitetul executiv care a dispus suspendarea, ce îşi continua efectele, va supune hotărîrea, sfatului sau popular, care va decide. Dacă hotărîrile suspendate sînt menţinute, suspendarea încetează imediat şi de plin drept. Hotărîrile şi dispoziţiile sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor de subordonare republicană, care nu sînt conforme dispoziţiilor cu caracter normativ, pot fi anulate de către Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 19Sfatul popular are în competenţa sa exclusiva: a) alegerea şi revocarea comitetului sau executiv; b) alegerea şi organizarea comisiilor permanente, precum şi analizarea activităţii acestora; c) aprobarea planului şi bugetului local în cadrul dispoziţiilor legale respective, precum şi a încheierii exerciţiilor bugetare; d) organizarea secţiunilor comitetului executiv potrivit legii; e) examinarea periodică a activităţii comitetului sau executiv. Sfaturile populare regionale şi ale oraşelor de subordonare republicană au în competenţa lor exclusiva şi alegerea asesorilor populari pentru tribunalele regionale, respectiv pentru tribunalele oraşelor de subordonare republicană.  +  Capitolul 4 Organele executive şi de dispoziţie ale sfaturilor populare  +  Articolul 20Organele executive şi de dispoziţie ale sfaturilor populare sînt comitetele executive. Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt organe locale ale administraţiei de stat, cu competinţa generală pe întreg teritoriul unităţilor administrative în care au fost alese sfaturile populare respective.  +  Articolul 21Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt alcătuite din preşedinte, vicepreşedinţi şi membri aleşi de către sfaturile populare, dintre deputaţi, în sesiune. Numărul vicepreşedinţilor şi membrilor comitetelor executive ale sfaturilor populare se stabileşte potrivit normelor fixate de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 22Secretarii comitetelor executive ale sfaturilor populare se numesc în funcţie, potrivit normelor stabilite de Consiliul de Miniştri. Ei participa de drept la lucrările comitetului executiv cu vot consultativ.  +  Articolul 23Comitetele executive ale sfaturilor populare au următoarele atribuţii principale: a) aducerea la îndeplinire a legilor, decretelor, hotărârilor Consiliului de Miniştri şi a celorlalte dispoziţii normative; b) executarea hotărârilor şi dispoziţiilor sfaturilor populare care le-au ales, precum şi îndeplinirea sarcinilor sfaturilor populare, cu excepţia celor date în competenţa exclusiva a acestora; c) întocmirea proiectelor de plan şi de buget local şi supunerea acestora aprobării sfaturilor populare; d) convocarea sesiunilor sfaturilor populare; e) îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţii secţiunilor proprii, a instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat ce le sînt subordonate, precum şi a comitetelor executive ale sfaturilor populare, ierarhic inferioare; f) angajarea personalului din aparatul sfatului popular şi îndeplinirea tuturor actelor decurgînd din contractul de muncă; g) înfăţişarea în justiţie şi încheierea de contracte prin delegaţii lor; h) rezolvarea la timp a sesizarilor şi reclamatiilor oamenilor muncii.  +  Articolul 24Comitetele executive ale sfaturilor populare se întrunesc periodic în şedinţe de lucru şi lucrează valabil în prezenta majorităţii membrilor lor, luînd decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Deciziile comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor de subordonare republicană se publică în buletinele oficiale ale sfaturilor populare. Deciziile normative ale comitetelor executive ale sfaturilor populare se aduc la cunoştinţa populaţiei prin afişare, publicaţii, presa locală şi prin orice mijloace de publicitate.  +  Articolul 25Comitetele executive ale sfaturilor populare raionale, ale raioanelor de oraş, ale oraşelor de subordonare regionala şi raionala şi cele comunale, sînt subordonate, atît sfaturilor populare care le-au ales, cat şi comitetelor executive ale sfaturilor populare, ierarhic superioare. Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor de subordonare republicană sînt subordonate sfaturilor populare care le-au ales şi Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 26Deciziile comitetelor executive neconforme dispoziţiilor cu caracter normativ se anulează de sfaturile populare care le-au ales sau de comitetele executive ale sfaturilor populare ierarhic superioare. Deciziile comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor de subordonare republicană neconforme dispoziţiilor cu caracter normativ se anulează de către sfaturile populare care le-au ales sau de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 27Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române exercita dreptul de îndrumare şi control general asupra activităţii comitetelor executive ale tuturor sfaturilor populare.  +  Articolul 28În problemele de specialitate care necesita o rezolvare unitară pe ţara sau în probleme de ordin tehnic, miniştrii şi conducătorii organelor centrale dau în ramura respectiva de activitate instrucţiuni şi dispoziţii normative, obligatorii pentru comitetele executive ale sfaturilor populare. Ministerele şi celelalte organe centrale dau comitetelor executive ale sfaturilor populare asistenţa de specialitate în problemele de resort şi sînt obligate să le ajute, pentru a-şi duce la îndeplinire sarcinile. De asemenea, ministerele şi celelalte organe centrale pot efectua control de specialitate în sectoarele respective de activitate ale comitetelor executive. În cazul cînd organele de control ale ministerelor, respectiv ale celorlalte organe centrale, constata ca s-au comis abateri de la dispoziţiile şi instrucţiunile normative date, miniştrii din ramura de activitate respectiva au dreptul sa suspende măsurile neconforme cu dispoziţiile arătate mai sus. În cazul în care comitetul executiv nu este de acord cu suspendarea, el este obligat sa o aplice, cerând Consiliului de Miniştri examinarea divergenţei.  +  Articolul 29Preşedintele comitetului executiv al sfatului popular coordonează şi controlează activitatea membrilor comitetului executiv al sfatului popular şi a secretarului comitetului executiv; convoacă şi conduce şedinţele comitetului executiv; semnează deciziile comitetului executiv; asigura legătură comitetului executiv cu celelalte instituţii; se îngrijeşte de pregătirea sesiunilor sfatului popular; are gestiunea fondurilor băneşti ale sfatului popular; îndeplineşte oricare alte atribuţii stabilite de comitetul executiv. În comune, oraşe şi raioane de oraş, preşedintele comitetului executiv al sfatului popular sau delegatul acestuia, constata încheierea căsătoriilor.  +  Articolul 30Vicepreşedinţii comitetului executiv al sfatului popular răspund de sectoarele de muncă ce le sînt repartizate de către comitetul executiv. În lipsa preşedintelui, unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de către preşedintele comitetului executiv, îndeplineşte atribuţiile preşedintelui.  +  Articolul 31Secretarul comitetului executiv pregăteşte lucrările ce urmează a fi supuse comitetului executiv al sfatului popular; se îngrijeşte de pregătirea şedinţelor comitetului executiv, întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor, comunicarea la timp a convocării şi ordinei de zi a sesiunilor sfatului popular; semnează împreună cu preşedintele deciziile comitetului executiv, ia măsuri pentru aducerea, la cunoştinţa organelor subordonate şi populaţiei, a hotărârilor şi dispoziţiilor sfatului popular şi a deciziilor comitetului executiv, precum şi a actelor normative ale organelor superioare; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de comitetul executiv.  +  Articolul 32Secţiunile comitetelor executive ale sfaturilor populare sînt subordonate în întreaga lor activitate comitetelor executive pe lîngă care funcţionează.  +  Articolul 33Fiecare secţiune a comitetului executiv al sfatului popular este condusă de un şef de secţiune. Numirea, transferarea şi eliberarea din funcţie a sefilor de secţiune se face de comitetul executiv al sfatului popular respectiv, cu acordul comitetului executiv al sfatului popular ierarhic superior. Numirea, transferarea şi eliberarea din funcţie a sefilor de secţiuni ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor de subordonare republicană se face de către comitetul executiv al sfatului popular respectiv, cu acordul ministrului sau al conducătorului organului central de resort.  +  Articolul 34Consiliul de Miniştri poate stabili şi alte funcţii pentru care numirea, transferarea sau desfacerea contractului de muncă se face cu acordul comitetului executiv al sfatului popular ierarhic superior, respectiv al ministrului sau conducătorului organului central, de resort.  +  Articolul 35După expirarea mandatului sfatului popular, comitetul sau executiv îşi exercită atribuţiile pînă la constituirea noului organ executiv şi de dispoziţie.  +  Capitolul 5 Drepturile şi îndatoririle deputaţilor sfaturilor populare  +  Articolul 36Deputaţii sfaturilor populare au următoarele drepturi şi îndatoriri: a) sa participe la lucrările sesiunilor sfatului popular în care au fost aleşi; b) sa pună întrebări şi să facă interpelări în sesiune, asupra activităţii comitetului executiv şi a secţiunilor de resort ale sfatului popular. Cei întrebaţi sau interpelati sînt obligaţi sa răspundă în cadrul aceleiaşi sesiuni; c) să facă comunicări şi propuneri din iniţiativa proprie, cat şi cu privire la problemele ridicate de alegatorii lor; d) sa urmărească în circumscripţiile lor electorale aducerea la îndeplinire a hotărârilor sfatului popular şi a deciziilor comitetului sau executiv; e) să fie aleşi într-o comisie permanenta şi sa participe la activitatea acesteia; f) sa ţină legătură permanenta cu alegatorii şi sa organizeze cu aceştia consfatuiri; să se intereseze de nevoile alegătorilor şi de rezolvarea cererilor lor juste.  +  Articolul 37Deputatul este răspunzător de întreaga sa activitate în faţa alegătorilor săi. El prezintă în faţa lor, cel puţin odată la 6 luni, o dare de seama asupra activităţii sfatului popular din care face parte şi asupra propriei lui activităţi, ca deputat. Aceste adunări sînt convocate de comitetul executiv al sfatului popular.  +  Capitolul 6 Comisiile permanente şi comitetele cetăţeneşti  +  Articolul 38Comisiile permanente sînt organele de sprijin ale sfaturilor populare, organizate în scopul studierii problemelor de interes obştesc şi elaborării de propuneri în legătură cu acestea, precum şi a controlului activităţii secţiunilor de resort şi a unităţilor subordonate sfatului popular. Comisiile permanente se aleg dintre deputaţii sfatului popular şi se organizează pe ramuri de activitate, potrivit nevoilor locale. Ele atrag în munca lor active largi de cetăţeni. Comisiile permanente funcţionează pe întreaga durata a mandatului sfatului popular şi răspund de activitatea lor în faţa acestuia. Ele prezintă, cel puţin odată pe an, raport de activitate în sesiunea sfatului popular.  +  Articolul 39Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale şi orăşeneşti sprijină organizarea comitetelor de cetăţeni pentru mobilizarea populaţiei la acţiunile de interes obştesc. Comitetele de cetăţeni se aleg în adunări populare ale cetăţenilor pe sate, comune, circumscripţii electorale, cartiere şi străzi. Ele îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea comitetelor executive ale sfaturilor populare şi răspund de activitatea lor în faţa cetăţenilor care le-au ales. 7Dispoziţii finale  +  Articolul 40Deputatului i se poate retrage oricînd mandatul, prin hotărîrea majorităţii alegătorilor săi, luată în conformitate cu procedura stabilită de lege.  +  Articolul 41Statele de funcţiuni ale aparatului sfaturilor populare se stabilesc, de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor de subordonare republicană, potrivit normelor aprobate de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 42Decretul nr. 259 din 28 decembrie 1950, precum şi orice alte dispoziţii contrarii prezentei legi, se abroga. Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala, în şedinţa din 22 martie 1957, cu 407 voturi pentru, 4 contra. -------