ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 16 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Sumele de bani reprezentând plati compensatorii se plătesc în rate egale lunare."2. Articolele 34-38 se abroga.3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reincadrarii în unitatea din care a fost disponibilizat sau la o alta unitate."4. Articolul 41 se abroga.5. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, precum şi regiile autonome sau alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale pot acorda persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, compensaţii băneşti individuale, în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute în contractele colective de muncă. (2) În cursul anului 2000 regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, nu pot acorda compensaţii băneşti individuale în condiţiile prevăzute la alin. (1)."6. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de vechime în munca în perioada pentru care primesc plati compensatorii, până la reincadrare cu contract individual de muncă sau până la data prezentării dovezilor ca au utilizat sumele potrivit scopului pentru care le-au solicitat."7. Articolul 46 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) De serviciile de preconcediere colectivă pot beneficia, la cerere, şi persoanele disponibilizate prin concedieri colective, prevăzute la art. 42. (5) Angajatorii persoanelor prevăzute la alin. (4) vor comunică în scris agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a muncipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la acordarea preavizului, lista cuprinzând persoanele care au solicitat servicii de preconcediere colectivă."8. Secţiunea a III-a "Măsuri pentru stimularea societăţilor comerciale aflate în procesul de restructurare" şi articolele 51-54 se abroga.9. La articolul 60 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) încălcarea prevederilor art. 25 şi 32 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;"10. Articolele 61, 62 şi punctul 3 al articolului 63 se abroga.  +  Articolul 2Litera h) a alineatului (1) al articolului 4 din Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională se modifica şi va avea următorul cuprins:"h) aproba programele de restructurare pentru societăţile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală."  +  Articolul 3 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de plati compensatorii acordate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj numai persoanele disponibilizate prin concedieri colective din unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP), cuprinse în anexa. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu se mai acorda plati compensatorii din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj persoanelor disponibilizate prin concedieri colective în cadrul programelor de restructurare, reorganizare, închidere operationala parţială sau totală a activităţii, privatizare ori lichidare, aprobate după această dată, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin. (1). (3) Plăţile compensatorii, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi acordate în continuare din sursele, în cuantumurile, pe duratele, în succesiunea şi în condiţiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi. (4) În sensul prevederilor alin. (3), plăţile compensatorii, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin aflate în derulare reprezintă: a) plăţile care au început înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care continua şi după această dată; b) plăţile ale căror cuantumuri au fost stabilite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar punerea în plata a acestora se face după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; c) plăţile cuvenite persoanelor disponibilizate prin concedieri colective după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă programele de restructurare, reorganizare, închidere operationala parţială sau totală a activităţii, privatizare ori lichidare au fost aprobate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca desfacerea contractelor individuale de muncă ale acestor salariaţi să fie facuta în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor menţionate mai sus sau, după caz, în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 23 lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare; d) plăţile cuvenite persoanelor care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective în etape, în baza unor programe de restructurare sau privatizare aprobate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care au prevăzute etape de disponibilizare ce se derulează după această dată; e) plăţile compensatorii acordate în doua transe, din care prima transa a fost plătită înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; f) plăţile compensatorii stabilite prin hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în cadrul proceselor care au început înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga actele normative prevăzute la lit. B din anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor care reglementează plăţile compensatorii acordate în baza programelor aprobate anterior acestei date, aflate în derulare, care îşi vor inceta aplicabilitatea la expirarea perioadei de plată a acestora.  +  Articolul 5Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile articolelor 29, 32-37, 39, 40, 44, 45 şi 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 6 august 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa LISTAcuprinzând unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP)
    Nr. crt.Societatea comercialăLocalitateaJudeţul
    Zona RICOP nr. 1: Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui
    1.CHIMCOMPLEXOneştiBacău
    2.AEROSTARBacăuBacău
    3.RAFOOneştiBacău
    4.CAROMOneştiBacău
    5.STOFE BUHUŞIBuhuşiBacău
    6.COMTOMTomeştiIaşi
    7.FORTUSIaşiIaşi
    8.TEROMIaşiIaşi
    9.NICOLINAIaşiIaşi
    10.ANTIBIOTICERediuIaşi
    11.PETROTUBCordunNeamţ
    12.FIBREXSăvineştiNeamţ
    13.MOLDOSINVasluiVaslui
    14.RULMENŢIBârladVaslui
    Zona RICOP nr. 2: Brăila, Buzău, Galaţi
    1.CELHART DONARISBrăilaBrăila
    2.ROTECBuzăuBuzău
    3.CORDBuzăuBuzău
    4.I.C.M.R.S.GalaţiGalaţi
    5.SIDEXGalaţiGalaţi
    6.INTFORGalaţiGalaţi
    Zona RICOP Nr. 3: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Prahova
    1.ARGEŞANAPiteştiArgeş
    2.AROCâmpulungArgeş
    3.U.P.E.T.TârgovişteDâmboviţa
    4.C.O.S.T.TârgovişteDâmboviţa
    5.S.A.R.O.TârgovişteDâmboviţa
    6.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala MoreniMoreniDâmboviţa
    7.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala MijaIon Luca CaragialeDâmboviţa
    8.ELSIDTituDâmboviţa
    9.TURNUTurnuTeleorman Măgurele
    10.ROVARoşiori de VedeTeleorman
    11.ELECTROTURISTurnu MăgureleTeleorman
    12.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "Plopeni" - S.A.PlopeniPrahova
    Zona RICOP nr. 4: Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Vâlcea, Alba
    1.I.U.G.CraiovaDolj
    2.M.A.T.CraiovaDolj
    3.ELECTROPUTERECraiovaDolj
    4.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala FiliaşiFiliaşiDolj
    5.BIOSINCalafatDolj
    6.TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE RRovinariGorj
    7.TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MMotruGorj
    8.ELECTROCARBONSlatinaOlt
    9.RULMENŢISlatinaOlt
    10.ALROSlatinaOlt
    11.ROMVAGCaracalOlt
    12.CORAPETCorabiaOlt
    13.ALPROMSlatinaOlt
    14.UMIROMPetroşaniHunedoara
    15.SIDERURGICAHunedoaraHunedoara
    16.SIDERMETCălanHunedoara
    17.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala OrăştieOrăştieHunedoara
    18.UZINELE SODICE GOVORARâmnicu VâlceaVâlcea
    19.C.E.T. GOVORARâmnicu VâlceaVâlcea
    20.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala BăbeniBăbeniVâlcea
    21.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala DrăgăşaniDrăgăşaniVâlcea
    22.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "Cugir" - S.A.CugirAlba
    Zona RICOP nr. 5: Braşov, Covasna
    1.NITRAMONIAFăgăraşBraşov
    2.ELECTROPRECIZIASăceleBraşov
    3.CELOHARTZărneştiBraşov
    4.BRAFORBraşovBraşov
    5.TRACTORULBraşovBraşov
    6.RULMENTULBraşovBraşov
    7.ROMANBraşovBraşov
    8.I.A.R.GhimbavBraşov
    9.HIDROMECANICABraşovBraşov
    10.VIROMETVictoriaBraşov
    11.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "TOHAN" - S.A.ZărneştiBraşov
    12.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "CARFIL" - S.A.BraşovBraşov
    13.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala "Metrom"BraşovBraşov
    14.FABRICA DE SCULE RâşnovRÂŞNOVBraşov
    15.COLOROMCodleaBraşov
    16.SUBANSAMBLE AUTOSfântu CovasnaGheorghe
    17.M.T.S.Târgu CovasnaSecuiesc
  --------