ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 16 iunie 2000pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Zonele defavorizate, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, reprezintă arii geografice strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:a) ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă ale zonei să fie de cel puțin trei ori mai mare decât ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă la nivel național, în ultimele 3 luni care preced luna întocmirii documentației de declarare a zonei defavorizate;b) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicație, iar infrastructura este slab dezvoltata.(2) Ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă este indicator statistic, calculat lunar, exprimat în procente și determinat prin raportarea numărului șomerilor înregistrați la totalul populației cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani.(3) Pentru ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă se iau în calcul numărul șomerilor cu domiciliul stabil în respectiva arie geografică, înregistrați la sfârșitul lunii de referința, și numărul populației stabile a zonei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani.(4) La nivel național ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă se va calcula conform aceleiași metode, prin raportarea numărului șomerilor înregistrați la nivel național la totalul populației stabile cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani.(5) Ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă la nivelul zonei și la nivel național se stabilește de Comisia Naționala pentru Statistica, pe baza datelor privind numărul șomerilor, furnizate de Agenția Naționala pentru Ocupare și Formare Profesională.2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate necesare în vederea realizării producției proprii în zona;3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului, constituit potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar, sau din alte surse aflate la dispoziția Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finanțarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.4. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Schimbarea destinației bunurilor pentru care investitorii au beneficiat de facilitățile prevăzute la art. 6 din prezenta ordonanță de urgență se poate realiza după îndeplinirea formalităților legale privind importul și achitarea taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată, pentru bunurile provenite din import, sau după achitarea taxei pe valoarea adăugată în cazul bunurilor achiziționate din țara.(2) În cazul în care schimbarea destinației bunurilor se realizează fără îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul articol beneficiarii sunt obligați sa restituie sumele prevăzute la alin. (1) în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea de către organele de control a schimbării destinației bunurilor, termen în care se instituie sechestrul asigurator, în regim de urgenta, în favoarea agenției pentru dezvoltare regionala.6. Articolul 14 se abrogă.  +  Articolul IIÎn perioada 1 iulie-15 decembrie 2000 Agenția Naționala pentru Dezvoltare Regionala și agențiile pentru dezvoltare regionala vor asigura restituirea taxelor vamale pentru importurile de materii prime, piese de schimb și/sau componente, efectuate anterior datei de 1 iulie 2000 de către agenții economici care își desfășoară activitatea în zone defavorizate.  +  Articolul III(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 iulie 2000.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga orice dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Dezvoltare Regionala,
  Liviu Marcu
  Ministrul funcției publice,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul industriei
  și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Smaranda Dobrescu
  -----