DECIZIE nr. 6.323 din 16 noiembrie 1949privind lansarea, de către Întreprinderea economică de Stat "Loteria de Stat", a unei noi loterii, denumita "Loteria Populara"
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 72 din 18 noiembrie 1949    Noi, ministrul finanţelor, Avînd în vedere decretul Nr. 420 din 1948; Avînd în vedere decretul Nr. 199 din 1949; Avînd în vedere decizia Nr. 4.792 din 1949, a Ministrului Finanţelor, Decidem: Întreprinderea Economică de Stat "Loteria de Stat", lanseaza o noua loterie numita "Loteria Populara":, cu următoarele norme de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 1 Dispoziţiuni generale  +  Articolul 1"Loteria Populara" este o loterie pe transe regionale. Loteria de Stat va emite periodic şi anume, odată sau de doua ori pe luna o serie de 800.000 de lozuri indivizibile, repartizate pe zece transe regionale, a 80.000 de numere. Tranşele regionale vor fi deosebite între ele prin litere, dela A la J inclusiv. Seriile periodice, lunare, sau bilunare, se vor deosebi între ele prin coloritul lozurilor. Pentru evidenta emisiunilor, seriile unui an calendaristic vor constitui grupe ce se vor numerota.  +  Articolul 2Participarea la "Loteria Populara" este asigurata oricui, prin cumpărarea unui loz, care va avea imprimate următoarele: Cuvintele "Republica Populara Română-Loteria de Stat". Stema Republicii Populare Române. Titlul "Loteria Populara", pe transe regionale. Semnatura reprodusa, a directorului Loteriei de Stat. Data tragerii. Preţul lozului. Grupa anuală, seria periodică lunară, sau bilunara şi transa regionala. Pe verso acestui loz, într-un loc anume indicat, vânzătorul va scrie sau va imprima, citeţ, adresa exactă a sediului de unde a vândut acest loz. Lozul nu este valabil decât dacă poarta pe verso, ştampila "Achitat", cu semnatura vânzătorului dedesubt.  +  Articolul 3Vânzarea lozurilor se va face pe regiuni prin sucursalele Loteriei de Stat, prin colectori, agenţi, debite C.A.M., instituţii şi întreprinderi de Stat, sau ori ce alţi vânzători autorizaţi de Loteria de Stat. Directorul Loteriei de Stat va fixa remuneraţia procentuală a vînzătorilor, după volumul vânzării, neputând depăşi 14% brut. Preţul lozului va fi fixat de directorul Loteriei de Stat, în raport cu planul seriei lunare sau bilunare a Loteriei Populare.  +  Articolul 4Loteria de Stat are dreptul sa pretindă celor care vor solicita autorizaţia de vânzare, o garanţie în numerar, gaj sau ipoteca, apreciind, dela caz la caz, forma şi cuantumul acestei garanţii, după volumul vânzării şi după starea materială şi morala a vânzătorului. În nici un caz aceasta garanţie nu va putea fi inferioară sumei, reprezentând 50% din costul lozurilor predate vânzătorului, pentru o serie periodică lunară sau bilunara. Ulterior, garanţia va putea fi majorată sau micşorată, în raport cu volumul vânzării.  +  Capitolul 2 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 5Directorii sucursalelor vor vinde lozurile Loteriei Populare în carnete de câte cincizeci de lozuri tuturor vînzătorilor autorizaţi în prealabil de Loteria de Stat, consemnand fiecare vânzare într-un proces-verbal de predare-primire cantitativă, întocmit în trei exemplare identice. Vînzările se vor consuma numai pe procesele-verbale de predare-primire, numerotate şi brosate în carnete, trimise de Loteria de Stat, sucursalelor sale. Primul exemplar se va expedia, de directorii sucursalelor, în cursul aceleiaşi jumătăţi de zi în care s-a făcut vînzarea, la Serviciul contabilităţii Loteria de Stat. Al doilea exemplar se va inmana cumpărătorului revanzator, ca act de însoţire al lozurilor, iar al treilea exemplar se va păstra de directorul sucursalei, ca act de evidenţa contabilă. Toţi vînzătorii de lozuri sînt obligaţi, la primirea stocului de lozuri, să semneze de primire pe cele trei exemplare ale procesului-verbal de predare-primire.  +  Articolul 6Vînzătorii sînt obligaţi sa pună la dispoziţia jucatorilor, spre alegere, toate lozurile pe care le-au ridicat dela sucursale, sa dea jucatorilor cumpărători de lozuri toate lămuririle necesare şi sa scrie sau sa imprime, în momentul vânzării, pe verso lozului cuvântul "Achitat", semnand dedesubt.  +  Articolul 7Vînzătorilor care, vanzand toate lozurile ridicate dela sucursala, vor voi sa mai ridice un stoc de lozuri pentru vânzare, nu li se va incredinta de sucursala un nou stoc de lozuri, decât contra dovezii ca au depus la Banca Republicii Populare Române, în contul sucursalei, costul noului stoc de lozuri ce vor sa ridice.  +  Articolul 8Vânzarea se închide la sfîrşitul zilei din ajunul tragerii.  +  Articolul 9În dimineata zilei de tragere, toţi vînzătorii sînt obligaţi să depună la Banca Republicii Populare Române, în contul sucursalei, suma de bani reprezentând costul integral al tuturor lozurilor cumpărate pe credit dela sucursala. Dovezile obţinute dela Banca Republicii Populare Române, vor fi depuse de vânzători la sediul sucursalei de unde au cumpărat lozurile, în aceiaşi zi, cel mai târziu, pînă la ora 13. Sub nici un motiv, vînzătorii nu vor putea restitui Loteriei de Stat lozurile pe care le-au ridicat dela sucursala.  +  Articolul 10Directorii de sucursale vor convoca la sediul sucursalei, în ziua tragerii, între orele 8-10 dimineata, o comisiune compusa din: un procuror, din Parchetul Tribunalului local, ca preşedinte; un reprezentant al Secţiunii financiare, din Sfatul Popular local, şi Directorul sucursalei, ca membri, ca secretar.  +  Articolul 11Atribuţiunile acestei comisiuni sînt: Verificarea cantitativă a lozurilor rămase nevandute gestionarului sucursalei, prin comparatie cu procese-verbale de predare-primire, prevăzute la art. 5. Anularea tuturor lozurilor rămase nevandute la sucursala, prin taierea unui colt al fiecărui loz. Insiruirea tuturor lozurilor anulate pe sfori sau sarme dintr-o singura bucata, ale căror capete vor fi sigilate cu sigiliul Parchetului Tribunalului local, pe nişte cartonase 6x10 cm, pe care vor semna propriu toţi membrii comisiunii. Întocmirea unui proces-verbal, cuprinzînd amănunţit toate operaţiunile efectuate de comisiune şi toate constatările comisiunii.  +  Articolul 12Tragerile Loteriei Populare vor avea loc la Bucureşti sau în alta localitate, care se va anunta la timp de Loteria de Stat, vor fi publice şi se vor face numai în zilele lucrătoare şi numai după amiaza, cel mai devreme, după ora 17. Supravegherea şi controlul tragerilor se vor face de o comisiune compusa din: Un funcţionar din Ministerul Finanţelor, ca preşedinte; Un procuror, şi un funcţionar al Loteriei de Stat, ca membri, şi un secretar, delegat de Loteria de Stat în ajunul tragerii. Comisiunea îşi va alătură doi cetăţeni din public, care se vor legitima şi vor observa ca tragerea sa decurgă normal.  +  Articolul 13Atribuţiunile comisiunii sînt: Verificarea urnelor şi biletelor numerotate; Introducerea bilelor în urne; Efectuarea tragerii; Citirea şi afişarea numerelor ieşite; Întocmirea unui proces-verbal cuprinzînd toate operaţiunile efectuate şi toate constatările efectuate şi toate constatările comisiunii.  +  Articolul 14Pentru efectctuarea tragerilor se vor folosi doua urne şi patruzeci şi opt de bile. Bilele vor fi formate din două emisfere, insurubate şi vor fi numerotate în interior. Prima urna va cuprinde opt bile numerotate dela zero la şapte inclusiv; iar a doua urna va cuprinde patru serii de câte zece bile, numerotate dela zero la noua.  +  Articolul 15Pentru tragerea fiecărui câştig mare, ce se atribue unui singur de loz, se va extrage din prima urna o bila a carei cifra va reprezenta zecile de mii, iar din a doua urna se vor extrage consecutiv, patru bile, ale căror cifre se vor reprezenta, în ordinea extragerii, miile, sutele, zecile şi unităţile. După formarea, în acest fel, a unui număr, bilele extrase se vor insuruba din nou şi se vor introduce la loc, în urnele respective, pentru formarea unui al doilea număr şi asa mai departe, pînă cînd se epuizează toate cîştigurile mari. În cazul în care, la aceasta tragere s-ar forma exact acelaşi număr care a mai fost format odată, a doua tragere a acestui număr se va anula şi se va forma un nou număr, conform dispoziţiunilor de mai sus. Numărul 80.000 va fi reprezentat de cinci zerouri, neexistand cifra 8 în prim urna.  +  Articolul 16Pentru tragerea cîştigurilor, pe care se atribuie procentual mai multor numere de lozuri, pe baza terminatiunilor numerice, tragerea se va efectua numai cu ajutorul bilelor din urna a doua, extragandu-se bilele necesare pentru formarea cantităţii de terminatiuni cîştigătoare, ingaduite de planul seriei lunare respective, a loteriei. Spre exemplu, conform planului Loteriei Populare, pe luna Decemvrie 1949, se vor extrage: Pentru 40 câştiguri a 10.000 lei, cinci serii de câte 4 bile, reprezentând cinci terminatii; Pentru 80 câştiguri a 5.000 lei, trei bile, reprezentând o terminatie; Pentru 240 câştiguri a 2.000, trei serii de câte trei bile, reprezentând trei terminatii; Pentru 8.000 câştiguri a 200 lei, o singura bila reprezentând o terminatie.  +  Articolul 17Dacă la viitoarele serii periodice lunare sau bilunare, Loteria de Stat, cu aprobarea Ministerului Finanţelor, va modifica planul cîştigurilor, tragerile se vor efectua, principial, conform art. 14, 15 şi 16 din prezenta deciziune, modificandu-se prin decizia directorului Loteriei de Stat, amanunturile cu privire la mijloacele necesare efectuării tragerilor, pentru a se adapta aceste dispoziţiuni noului plan.  +  Articolul 18După formarea şi aplicarea fiecărei terminatiuni cîştigătoare, bilele scoase din urna vor fi din nou insurubate şi reintroduse în urna, după care se va proceda la formarea altei terminatii. Dacă la aceeaşi categorie de câştiguri procentuale se repeta exact aceleaşi cifre, a doua tragere de terminatii se va anula, procedându-se la formarea altei terminatii.  +  Articolul 19Cumulul cîştigurilor este permis numai pentru toate cîştigurile procentuale şi pentru acestea, cu unul din cîştigurile mari, acordate unui singur număr de loz.  +  Articolul 20Procesul-verbal dresat de comisiunea de tragere se va păstra la Loteria de Stat pînă la închiderea exerciţiului financiar anual, în care se înglobează tragerea respectiva.  +  Articolul 21Loteria de Stat va edita lista oficială a castigatorilor, aceasta fiind singura comunicare care obliga Loteria de Stat la plata cîştigurilor.  +  Articolul 22Vînzătorii sînt obligaţi să obţină dela sucursala de unde au ridicat lozurile, fondurile necesare plăţii cîştigurilor, în termen de cel mult douăzeci şi patru de ore dela apariţia listei oficiale de câştiguri. În acest scop, vînzătorii vor solicita în scris fondurile necesare, în termenul arata mai sus, indicând numerele de lozuri vândute de ei care au ieşit cîştigătoare şi urmează a fi plătite de ei.  +  Articolul 23Lozul este la purtător, în sensul că simpla deţinere a unui loz cîştigător indreptateste pe deţinător la încasarea câştigului, Loteria de Stat, prin organele sale de desfacere şi plata, neavând nici o obligaţiune de a cerceta provenienţă lozului cîştigător în manile prezentatorului. Cazurile de deţinere frauduloasă a lozurilor vor fi stabilite de cei intersati, prin acţiuni în justiţie. Loteria de Stat neputând fi citata în aceste procese.  +  Articolul 24Jucatorii castigatori se vor prezenta pentru plata la sediul de vânzare indicat pe verso lozului.  +  Articolul 25Cîştigurile se anulează prin prescrierea lozurilor cîştigătoare în a cinsprezecea zi dela tragere, la ora închiderii sediilor de vânzare, ziua tragerii nesocotindu-se în acest calcul. În cazuri de forta majoră, bine dovedite, Comisia prevăzută la art. 12, convocată de directorul Sucursalei Bucureşti, va putea decide plata unor asemenea câştiguri jucatorilor care vor prezenta lozurile cîştigătoare la plata în termen de 24 ore dela încetarea cauzelor de forta majoră invocate. Se înţelege prin cazuri de forta majoră numai impiedicarile absolute şi total imprevizibile, care au determinat pe jucator sa nu se prezinte la plata în termenul prescris de primul alineat al acestui articol.  +  Articolul 26Plata cîştigurilor se va face numai contra lozului cîştigător. Casierul plătitor al câştigului este obligat sa legitimeze persoana căreia îi face plata şi sa noteze, pronumele, domiciliul şi actul de legitimatie al acestei persoane. Lozurile cîştigătoare plătite se vor anula chiar în momentul plăţii, prin scrierea sau imprimarea, cu litere mari, pe faţa lozului, a cuvintelor: "Câştig plătit".  +  Articolul 27Toate lozurile cîştigătoare plătite şi anulate în condiţiunile art. 26, vor fi depuse de cei ce au plătit cîştigurile, la sucursala de care depinde sediul de vânzare, în a saisprezecea zi dela tragere, calculată conform art. 25, cel mai târziu, la ora opt dimineata. Directorii de sucursale nu vor primi la decontare lozurile neprezentate în termenul de mai sus. Pentru suma reprezentând cîştigurile plătite, pe baza unor asemenea lozuri, va fi urmărit vânzătorul respectiv, conform procedurii fiscale. Vînzătorii din alte localităţi decât aceea unde se afla sediul sucursalei, vor expedia lozurile prin posta în termenul prevăzut de primul alineat. Directorii de sucursale vor inainta la Serviciu Conabilitatii Loteriei de Stat toate lozurile cîştigătoare plătite, anulate şi depuse în termen de vânzători, în chiar ziua cînd le-au primit dela aceştia mai înainte de amiaza.  +  Capitolul 3 Dispoziţiuni speciale  +  Articolul 28Secretul jocului este asigurat în sensul că numai cu consimţămîntul jucatorului cîştigător se va putea da publicităţii numele, pronumele, sau alte date asupra sa şi eventual, fotografia sa.  +  Articolul 29Jucatorii care vor plati anticipat lozuri, sau care vor lua lozurile plătite în depozitul vânzătorului, sau care vor depune lozul cîştigător fără a primi în schimb cîştigul cuvenit, nu pot avea niciun fel de pretentiune, împotriva Loteriei de Stat.  +  Articolul 30Vînzătorii nu au dreptul sa vândă decât contra portretului tipărit pe loz, neputând nici diminua, nici majoră acest preţ, sub nici un motiv. De asemenea, nici un fel de reţinere, de nici un fel nu se va putea face de nimeni, la plata cîştigurilor.  +  Articolul 31Membrii comisiunilor instituite prin prezenta deciziune vor fi retibuiti conform dispoziţiunilor legale în vigoare.  +  Capitolul 4  +  Articolul 32Orice abateri dela prezenta deciziune, din partea funcţionarilor Loteriei de Stat, a vînzătorilor sau a membrilor comisiunilor constituite, vor fi urmărite şi sancţionate, conform art. 3. litera g, din decretul Nr. 183 din 1949, pentru sancţionarea infracţiunilor economice.  +  Articolul 33Toţi cei ce vor incredinta spre vânzare lozurile Loteriei Populare unor persoane neautorizate de Loteria de Stat, precum şi cei ce vor vinde aceste lozuri fără a poseda o autorizaţie prealabilă şi specială din partea Loteriei de Stat, vor fi urmăriţi şi sancţionaţi, conform articolului 3, litera g, din decretul Nr. 183 din 149, pentru sancţionarea infracţiunilor economice.  +  Articolul 34Funcţionarii şi vînzătorii care îşi vor însuşi bani sau materiale, din operaţiunile Loteriei Populare, vor fi la fel de urmăriţi şi sancţionaţi pentru delictul sabotaj economic, conform art. 4, litera c, din decretul Nr. 183 din 1949, pentru sancţionarea infracţiunilor economice.  +  Articolul 35Toţi acei care cu vădită rea credinţa se vor deda la manopere frauduloase, de orice natura, inducand în eroare organele Loteriei de Stat în scopul de a le determina sa achite câştiguri ce nu sînt datorate, conform prezentelor norme, se vor urmări şi sanctiona, conform art. 3, litera d, din decretul Nr. 183 din 1949.  +  Capitolul 5  +  Articolul 36Orice dispoziţiuni contrarii prezentei deciziuni, se abroga.  +  Articolul 37Prezentele norme se vor publică în Buletinul Oficial al Republicii Populare Române şi vor intra în vigoare cu începere dela 18 Noemvrie 1949. Data la 16 Noemvrie 1949. Ministru,Vasile Luca ──────────