HOTĂRÂRE nr. 475 din 9 iunie 2000privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 iunie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Preţul pe unitatea de produs se calculează potrivit preţului de achiziţie al florii-soarelui şi porumbului, publicat de Comisia Naţionala pentru Statistica pentru anul anterior celui în care se acordă despăgubirea, iar pentru bumbac, pe baza preţului pe piaţa internationala din anul anterior, comunicat de Institutul de Economie Mondială, transformat în lei la cursul mediu din luna în care este stabilit în valută."2. După articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - Pentru evaluarea terenurilor, construcţiilor şi recoltelor neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialişti în expertizari de construcţii şi evaluatori funciari, desemnaţi din cadrul instituţiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale."3. Alineatul (2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"(2) Pe baza hotărârilor definitive ale comisiei centrale sau a hotărârilor judecătoreşti definitive, în termen de 10 zile de la primirea acestora beneficiarii solicita direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, plata sumelor aprobate. Solicitarea plăţii se face pe bază de cerere scrisă, la care se anexează şi hotărârea comisiei centrale sau hotărârea judecătorească definitivă."4. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, centralizează cererile primite şi transmit Ministerului Finanţelor necesarul de credite bugetare, menţionând numărul şi data hotărârii comisiei centrale sau ale hotărârii judecătoreşti definitive, numele şi prenumele beneficiarilor compensaţiilor aprobate, adresa şi suma de plată."5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, virează sumele în lei, reprezentând despăgubirea acordată în condiţiile legii, în contul personal al beneficiarului acesteia, deschis la o banca sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, după caz."6. Articolul 41 se abroga.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Aurel Până,secretar de stat-----