ACORD din 17 ianuarie 1978între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Canadei asupra relaţiilor lor reciproce în domeniul pescuitului
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 17 iulie 1978    Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Canadei, considerind interesul ambelor guverne pentru administrarea, conservarea şi utilizarea raţională a resurselor biologice ale marii şi interesul guvernului Canadei pentru bunăstarea colectivităţilor sale costiere şi pentru resursele biologice ale apelor adiacente de care depind aceste colectivităţi,recunoscind ca guvernul Canadei a extins jurisdicţia sa asupra resurselor biologice ale apelor sale adiacente conform principiilor pertinente ale dreptului internaţional şi exercită în interiorul unei zone de 200 mile marine drepturi suverane în scopul explorării şi exploatării, al conservării şi administrării acestor resurse, recunoscind ca, ţinînd seama de caracteristicile geografice unice ale regiunii Marilor Bancuri - Flamish Cap din largul coastei canadiene, activităţile de pescuit în aceasta regiune a marii libere exterioară şi imediat adiacenta zonei de sub jurisdicţia canadiana trebuie să fie administrate pe o baza ştiinţifică şi ţinînd seama de conservarea stocurilor de peşti şi de cerinţele colectivităţilor costiere ale Canadei,dorind sa determine modalităţile care vor conduce relaţiile lor reciproce în domeniul pescuitului şi sa favorizeze dezvoltarea metodica a dreptului marii, luînd în considerare faptul ca Republica Socialistă România s-a angajat în practicarea pescuitului în largul coastei canadiene într-un context de cooperare internationala, luînd în considerare practica statelor şi lucrările celei de-a treia Conferinţe a Naţiunilor Unite asupra dreptului marii,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Canadei se angajează sa menţină o colaborare strinsa între cele doua tari în problemele referitoare la conservarea şi utilizarea resurselor biologice ale marii. Ele vor lua măsuri adecvate în scopul facilitării acestei colaborări şi vor continua să se consulte şi sa coopereze în cadrul negocierilor şi al organizaţiilor internaţionale, în vederea realizării obiectivelor lor comune în domeniul pescuitului.  +  Articolul 21. Guvernul Canadei se angajează sa autorizeze navele româneşti, sa pescuiasca în interiorul zonei de pescuit aflate sub jurisdicţia canadiana, dincolo de limitele marii teritoriale şi ale zonelor de pescuit ale Canadei în largul coastei Atlanticului, astfel cum au fost promulgate înainte de 1 ianuarie 1977, atribuindu-le, după caz, părţi din capturile globale autorizate care depăşesc capacitatea de exploatare canadiana, în conformitate cu prevederile paragrafelor 2 şi 3 din prezentul articol.2. În exerciţiul drepturilor sale suverane asupra resurselor biologice ale zonei menţionate în paragraful 1, guvernul Canadei determina în fiecare an, sub rezerva modificării considerate necesare în cazul unor împrejurări neprevăzute: a) volumul total al capturilor autorizate pentru anumite stocuri sau pentru ansambluri de stocuri de peşti, ţinînd seama de interdependenta stocurilor, de criteriile recunoscute pe plan internaţional şi de orice alt factor pertinent; b) capacitatea de exploatare canadiana în privinta respectivelor stocuri; şi c) după consultări corespunzătoare, cotele din excedentele acestor stocuri sau ansambluri de stocuri de peşti care se atribuie, după caz, navelor româneşti.3. Pentru a pescui cotele care le sînt atribuite în baza prevederilor paragrafelor 1 şi 2, navele româneşti trebuie să obţină licenţe de la autorităţile competente ale guvernului Canadei. Ele se vor conformă măsurilor de conservare şi altor modalităţi stabilite de guvernul Canadei şi se vor supune legilor şi reglementărilor Canadei în domeniul pescuitului.4. Guvernul Republicii Socialiste România se angajează sa coopereze cu guvernul Canadei, în sensul evoluţiei relaţiilor lor în domeniul pescuitului, conform prevederilor prezentului acord, în cercetări ştiinţifice necesare în scopul administrării, conservării şi utilizării resurselor biologice ale zonei menţionate în paragraful 1. În aceste scopuri, oameni de ştiinţa din cele doua tari se vor consulta cu privire la desfăşurarea acestor cercetări, precum şi în ceea ce priveşte analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute.  +  Articolul 31. Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Canadei afirma necesitatea de a asigura conservarea resurselor biologice ale marii libere dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale asupra pescuitului, precum şi interesul deosebit al Canadei, inclusiv cerinţele colectivităţilor sale costiere, în privinta mentionatelor resurse ale sectorului exterior şi imediat adiacent zonei menţionate în alin. II. În consecinţa, ele se angajează sa coopereze în lumina acestor principii atît direct, cît şi prin intermediul organizaţiilor internaţionale, după caz, în vederea asigurării administrării şi conservării corespunzătoare şi acestor resurse biologice.2. Atunci cînd exista şi aceleaşi stocuri de peste sau stocuri de specii înrudite atît în zona menţionată în art. II, cît şi într-un sector exterior şi adiacent acestei zone, iar cetăţenii şi navele Republicii Socialiste România participa sau doresc sa participe la pescuitul acestor stocuri în sectorul adiacent, cele doua guverne se vor strădui, fie direct, fie prin intermediul organizaţiilor internaţionale corespunzătoare, să se înţeleagă asupra măsurilor de conservare şi de administrare a acestor stocuri în zona adiacenta, luînd în considerare necesitatea concordanţei dintre măsurile aplicate în interiorul zonei menţionate la art. II şi în zona adiacenta, precum şi principiile enunţate la paragraful 1.3. Atunci cînd exista stocuri distincte de peşti într-un sector exterior şi adiacent zonei menţionate în art. II, iar cetăţenii şi navele Republicii Socialiste România şi Canadei participa sau doresc sa participe la pescuitul acestor stocuri, ambele guverne se vor strădui, fie direct, fie prin intermediul organizaţiilor internaţionale corespunzătoare, să se înţeleagă asupra măsurilor de conservare şi administrare a acestor stocuri, luînd în considerare principiile enunţate în paragraful 1, precum şi interesele Republicii Socialiste România cu privire la aceste stocuri.  +  Articolul 41. Sub rezerva serviciilor disponibile şi a necesităţilor navelor canadiene, guvernul Canadei se angajează sa autorizeze navele româneşti să facă escala în porturile canadiene, în conformitate cu legile, reglementările şi cerinţele administrative ale Canadei, în scopul de a cumpara nada, provizii şi echipamente sau pentru a efectua reparaţii, precum şi pentru orice alte motive asupra cărora guvernul Canadian va putea decide, atunci cînd navele sînt autorizate prin licenţe sa pescuiasca sau sa sprijine activităţile de pescuit în baza art. II.2. Aceasta autorizare va fi nulă şi neavenită faţă de orice nava, din momentul anulării sau expirării licenţei sale de pescuit sau de sprijinire a activităţilor de pescuit, în afară de cazul în care aceasta nava trebuie să facă escala pentru a cumpara provizii sau pentru a efectua reparaţii necesare plecării sale în larg.3. Prevederile prezentului articol nu aduc nici un prejudiciu în problema accesului în porturile canadiene în cazurile de pericol, îngrijiri medicale urgente sau forta majoră.  +  Articolul 51. Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Canadei recunosc ca statele în ale căror riuri se reproduc specii anadrome au un interes major şi poarta răspunderea principala pentru aceste specii şi convin ca speciile anadrome nu ar trebui să fie pescuite în zonele care se întind dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale de pescuit. Ele vor continua sa lucreze concentrat la încheierea aranjamentelor multilaterale permanente care reflecta aceasta poziţie. 2. Conform paragrafului 1, guvernul Republicii Socialiste România va adopta măsuri pentru a face astfel încît navele şi persoanele aflate sub jurisdicţia sa sa evite capturarea speciilor anadrome care se reproduc în apele canadiene.  +  Articolul 61. Guvernul Republicii Socialiste România va adopta măsuri pentru a face astfel încît navele sale să se conformeze prevederilor prezentului acord, precum şi măsurilor care vor fi adoptate pe măsura necesităţilor de către cele doua guverne în baza prevederilor prezentului acord.2. Guvernul Canadei va adopta măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, inclusiv eliberarea licenţelor.  +  Articolul 71. Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Canadei se vor consulta periodic cu privire la aplicarea prezentului acord şi asupra posibilităţilor de a extinde cooperarea lor. Aceste consultări vor avea loc cel puţin o dată pe an, la nivelul şi într-un cadru care vor putea fi determinate de cele doua guverne.2. Cele doua guverne vor examina împreună posibilitatea de a dezvolta cooperarea lor bilaterala, inclusiv o cooperare în domenii cum ar fi: schimbul de informaţii tehnice şi de personal specializat; îmbunătăţirea utilizării şi prelucrării capturilor; înlesnirea înţelegerilor de cooperare între întreprinderi române şi canadiene cu privire la utilizarea resurselor biologice din apele situate în largul coastei canadiene; iniţierea unor aranjamente privind utilizarea porturilor canadiene de către navele româneşti de pescuit pentru imbarcarea sau debarcarea membrilor de echipaj sau a altor persoane şi pentru orice alte scopuri asupra cărora vor putea conveni cele doua părţi; examinarea extinderii pieţelor pentru peştele şi produsele pescuitului originare din Canada, şi, ţinînd seama de drepturile şi obligaţiile celor două tari în calitate de părţi contractante la Acordul general privind tarifele vamale şi comerţul, încurajarea reducerii sau eliminării barierelor tarifare şi netarifare pentru aceste produse. 3. Cu prilejul consultărilor prevăzute la alin. c) al paragrafului 2 din art. II cu privire la cotele din excedentele stocurilor sau ansambluri de stocuri de peşti care se atribuie navelor de pescuit româneşti, guvernul Canadei va lua în considerare toţi factorii pertinenţi, inclusiv, între altele, interesele canadiene, capturile anterioare ale navelor româneşti privind stocurile menţionate sau ansamblurile de stocuri de peste şi evoluţia cooperării între cele doua guverne, în conformitate cu prevederile prezentului acord.  +  Articolul 81. Prezentul acord nu va aduce prejudicii celorlalte acorduri în vigoare între cele doua guverne, nici convenţiilor multilaterale la care cele doua guverne sînt părţi, şi nici vederilor unuia sau altuia dintre guverne în ceea ce priveşte dreptul marii.2. Prezentul acord poate fi revocat de oricare parte la 31 decembrie 1982 sau oricînd după această dată, prin notificarea unui aviz în acest scop cu cel puţin 12 luni înaintea expirării perioadei menţionate.  +  Articolul 9Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării. Drept care subsemnaţii, autorizaţi în modul cuvenit în acest scop de către guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.Încheiat în doua exemplare la Bucureşti, la 17 ianuarie 1978, în limbile română, engleza şi franceza, fiecare versiune avînd aceeaşi valabilitate.Pentru guvernulRepublicii Socialiste RomâniaPetre Blajovici,ministru secretar de stat, şeful Departamentului industriei alimentarePentru guvernulCanadeiJoseph Elmo Thibault,ambasador extraordinar şi plenipotenţiaral Canadei───────────────