NORME din 14 august 2018privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 24 august 2018  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 89 din 14 august 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 733 din 24 august 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme reglementează buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit și stabilesc criteriile privind buna reputație.(2) Prezentele norme sunt emise în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.  +  Articolul 2Prezentele norme se aplică:a) persoanelor fizice care solicită înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar;b) stagiarilor în activitatea de audit financiar;c) auditorilor financiari, inclusiv partenerilor-cheie de audit și auditorilor financiari care efectuează audit în numele unei firme de audit;d) firmelor de audit.  +  Articolul 3(1) Buna reputație reprezintă o condiție pentru accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, pentru desfășurarea efectivă a stagiului, precum și pentru dobândirea și menținerea autorizării ca auditor financiar sau a autorizării ca firmă de audit, după caz.(2) Condiția de bună reputație trebuie îndeplinită de următoarele persoane fizice sau juridice, după caz:a) persoanele fizice care solicită înscrierea la testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la efectuarea stagiului în activitatea de audit financiar;b) persoanele fizice care se află în perioada de stagiu în activitatea de audit financiar sau au finalizat stagiul și solicită înscrierea la examenul de competență profesională în vederea dobândirii calității de auditor financiar, după caz;c) persoanele juridice care solicită autorizarea ca firmă de audit;d) auditorii financiari, pe perioada deținerii acestei calități;e) firmele de audit, pe perioada autorizării/existenței;f) membrii organului administrativ sau de conducere al firmei de audit care sunt auditori financiari.  +  Capitolul II Criteriile de bună reputație  +  Articolul 4(1) Buna reputație are în vedere un comportament adecvat, cu respectarea cerințelor Codului etic emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).(2) Buna reputație a persoanei fizice și a firmei de audit se analizează prin raportare la îndeplinirea următoarelor criterii:a) persoana fizică sau firma de audit nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;b) față de persoana fizică nu a fost luată o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în cazul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni cu intenție;c) persoanei fizice nu i-a fost aplicată pedeapsa complementară și/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activității de audit financiar;d) persoanei fizice nu i-a fost aplicată măsura de siguranță prin care i s-a interzis exercitarea profesiei de auditor financiar;e) persoana fizică sau firma de audit nu a fost sancționată disciplinar sau administrativ de către alte autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natură profesională; f) persoanei fizice sau firmei de audit nu i-au fost aplicate restricții pentru a desfășura activități în domeniul financiar-contabil de către autorități, instituții sau organisme române sau străine din domeniul financiar-contabil. (3) Sancțiunile disciplinare sau administrative aplicate auditorului financiar de către alte autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil cuprind acele sancțiuni aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri/fapte de natură a aduce atingere exercitării unei activități din punct de vedere profesional.  +  Articolul 5(1) În vederea verificării îndeplinirii criteriilor de bună reputație prevăzute la art. 4 alin. (2), auditorii financiari și firmele de audit depun anual, până la termenul anual de depunere a rapoartelor stabilit prin normele ASPAAS, pe platforma online de raportare, o declarație pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de bună reputație, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată conform anexei la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit. (la 05-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 224 din 28 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 05 mai 2020 ) (2) Îndeplinirea criteriilor de bună reputație prevăzute la art. 4 alin. (2) este o condiție pentru obținerea vizei anuale emise de ASPAAS de către persoanele fizice și firmele de audit.(3) Exercitarea activității de audit financiar fără viza anuală emisă de ASPAAS constituie contravenție, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 162/2017.(4) În situația în care o persoană fizică sau o firmă de audit nu îndeplinește oricare dintre criteriile de bună reputație prevăzute la art. 4 alin. (2), în declarația pe propria răspundere este indicat/sunt indicate criteriul/criteriile care nu este îndeplinit/ nu sunt îndeplinite.(5) Persoana fizică sau firma de audit care nu îndeplinește oricare dintre criteriile de bună reputație prevăzute la art. 4 alin. (2) este obligată să furnizeze orice informații și/sau să comunice orice documente suplimentare solicitate de ASPAAS și care au legătură cu situația de compromitere a bunei reputații.(6) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se completează avându-se în vedere prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Persoanele fizice care solicită accesul la efectuarea stagiului în activitatea de audit financiar și cele care solicită înscrierea la examenul de competență profesională în vederea dobândirii calității de auditor financiar au obligația de a depune declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (1). (2) Abrogat. (la 05-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 224 din 28 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 05 mai 2020 ) (3) Stagiarii în activitatea de audit financiar, auditorii financiari și firmele de audit au obligația să notifice ASPAAS dacă nu mai îndeplinesc vreunul dintre criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2), în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință despre încălcarea condiției de bună reputație.(4) În situația în care o persoană fizică a formulat o cerere de înscriere la testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu sau la examenul de competență profesională, după caz, aceasta are obligația să notifice ASPAAS dacă nu mai îndeplinește oricare dintre criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2), în termen de 48 de ore de la data luării la cunoștință de situația respectivă.  +  Capitolul III Compromiterea serioasă a bunei reputații  +  Articolul 7(1) Buna reputație este serios compromisă în cazul în care o persoană fizică sau o firmă de audit nu îndeplinește oricare dintre criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2), situație care va conduce la:a) respingerea cererii persoanei fizice de înscriere la testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu;b) pierderea dreptului persoanei fizice de a efectua/continua stagiul în activitatea de audit financiar și, dacă este cazul, respingerea cererii de înscriere la examenul de competență profesională;c) retragerea autorizării auditorului financiar sau firmei de audit, după caz.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) ASPAAS comunică persoanei acest fapt, inclusiv prin mijloace electronice, precum și motivarea respingerii.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) președintele ASPAAS emite un ordin, în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei în cauză.(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c) președintele ASPAAS emite un ordin privind retragerea autorizării, în trei exemplare, din care un exemplar se arhivează la nivelul instituției conform reglementărilor legale, un exemplar se comunică auditorului financiar, iar cel de-al treilea exemplar se transmite Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR. (5) Ordinul președintelui ASPAAS prevăzut la alin. (3) și (4) se emite, de regulă, în termen de 30 de zile de la data convocării prevăzute la art. 8 alin. (4).  +  Articolul 8(1) În oricare din cazurile de compromitere serioasă a bunei reputații ASPAAS poate fi sesizată de orice persoană sau se poate autosesiza prin personalul Biroului reglementare, autorizare, înregistrare și formare continuă (BRAIFC) din cadrul ASPAAS, după caz.(2) Cazurile de compromitere serioasă a bunei reputații sunt analizate de către personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC.(3) ASPAAS înștiințează persoana în cauză, prin poștă sau e-mail, cu privire la rezultatele analizei situației de compromitere serioasă a bunei reputații și aceasta este obligată să transmită ASPAAS toate informațiile sau documentele solicitate de autoritate, în termen de 15 zile de la transmiterea solicitării.(4) Dacă personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC consideră că sunt necesare lămuriri suplimentare, persoana în cauză este convocată la sediul ASPAAS. Convocarea se realizează în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii, astfel încât să fie comunicată către persoana în cauză cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru convocare/întâlnire.(5) În cazul în care scrisoarea menționată la alin. (4) nu este primită de destinatar, ASPAAS publică convocarea pe site-ul propriu și o afișează la sediul său.(6) În cazul în care persoana în cauză, convocată la sediul ASPAAS, conform alin. (4) și (5), nu dă curs convocării, ASPAAS hotărăște în lipsa acesteia.(7) După analizarea documentelor depuse și a eventualelor declarații ale persoanelor în cauză, personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC întocmește un raport adresat președintelui ASPAAS, care conține concluzia analizei privind compromiterea serioasă a bunei reputații.(8) În urma sesizării sau autosesizării prevăzute la alin. (1), în cazul în care se constată că buna reputație a fost serios compromisă, raportat la criteriile de bună reputație prevăzute la art. 4 alin. (2), președintele ASPAAS va hotărî în conformitate cu prevederile art. 7.(9) În urma sesizării sau autosesizării prevăzute la alin. (1), în cazul în care se constată că sunt îndeplinite criteriile de bună reputație prevăzute la art. 4 alin. (2), personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC înștiințează prin poștă sau mijloace electronice atât persoana în cauză, cât și persoana care a făcut sesizarea, după caz, cu privire la rezultatele analizei situației de compromitere a bunei reputații.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 9ASPAAS recunoaște declarațiile pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de bună reputație depuse de către auditorii financiari și firmele de audit în anul 2018 la CAFR.  +  Articolul 10Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea auditorilor financiari care acționează în nume propriu sau a auditorilor financiari membri în organul administrativ sau de conducere a firmei de audit și/sau asociați/acționari ai acesteia. (la 27-07-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDINUL nr. 274 din 10 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )  +  Anexă
  DECLARAȚIE
  privind respectarea criteriilor de bună reputație
  Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., domiciliat(ă) în ..............................................^1),a) în calitate de persoană fizică care solicită înscrierea la testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu;b) în calitate de stagiar în activitatea de audit financiar;c) în calitate de persoană fizică, stagiar în activitatea de audit financiar, care solicită înscrierea la examenul de competență profesională;d) în calitate de persoană fizică care a absolvit examenul de competență profesională în sesiunea ......................................., solicit autorizarea ca auditor financiar;e) în calitate de auditor financiar, autorizat prin .................., număr autorizație ...................................;f) în calitate de reprezentant legal al firmei de audit ..........................................................., autorizată prin ....................... număr autorizație ........................;declar pe propria răspundere următoarele^2):1. nu sunt condamnat(ă)/nu s-a dispus o condamnare penală împotriva firmei de audit pe care o reprezint, pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;2. nu s-a dispus față de persoana mea o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni cu intenție;3. nu mi-a fost aplicată pedeapsa complementară și/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activității de audit financiar;4. nu mi-a fost aplicată măsura de siguranță prin care mi s-a interzis exercitarea profesiei de auditor financiar;5. nu am fost sancționat(ă) disciplinar sau administrativ/nu a fost sancționată disciplinar firma de audit pe care o reprezint de către alte autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natură profesională;6. nu mi-au fost aplicate restricții/nu i s-au aplicat restricții firmei de audit pe care o reprezint pentru a desfășura activități în domeniul financiar-contabil de către autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil;7. membrii organului administrativ sau de conducere al firmei de audit care sunt auditori financiari îndeplinesc criteriile de bună reputație prevăzute la pct. 1-6.Prezenta declarație este conformă cu realitatea și este dată cunoscând prevederile art. 322,323 și 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și, respectiv, falsul în declarații.Data ...............Semnătura .................În situația în care o persoană fizică sau firma de audit nu îndeplinește oricare din criteriile de bună reputație prevăzute la pct. 1-7, se menționează expres criteriul/criteriile care nu este îndeplinit/nu sunt îndeplinite.^1) Se va încercui/completa una dintre literele a)-f) în funcție de calitatea pe care o deține persoana care completează prezenta declarație.^2) Se va completa în funcție de criteriul de bună reputație aplicabil persoanei fizice sau firmei de audit, după caz. Pentru auditorii financiari sunt aplicabile criteriile prevăzute la pct. 1-6. Pentru firma de audit sunt aplicabile criteriile prevăzute la pct. 1, 5, 6 și 7. Pentru stagiari sunt aplicabile criteriile prevăzute la pct. 1, 2, 5 și 6. (la 27-07-2020, Anexa la norme a fost modificată de Punctul 2, Articolul IV din ORDINUL nr. 274 din 10 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020 )