DECRET nr. 589 din 21 august 1969privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 21 august 1969     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Ministerul Afacerilor Externe înfăptuieşte politica externa a Republicii Socialiste România pe baza liniei generale a politicii externe stabilite de Partidul Comunist Roman şi a măsurilor generale adoptate de organele supreme ale puterii şi administraţiei de stat.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Externe îşi desfăşoară activitatea pe baza legilor în vigoare, sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Afacerilor Externe colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Externe are următoarele atribuţii: a) aduce la îndeplinire sarcinile ce-i revin pentru înfăptuirea liniei generale a politicii externe stabilite de Partidul Comunist Roman şi a măsurilor adoptate de organele supreme ale puterii de stat, în domeniul politicii externe; b) asigura înfăptuirea unitară a politicii externe a Republicii Socialiste România în acţiunile întreprinse în relaţiile internaţionale de celelalte ministere şi alte organe centrale; c) informează conducerea Partidului Comunist Roman şi Consiliul de Miniştri cu privire la evenimentele internaţionale şi prezintă propuneri în legătură cu acestea; d) urmăreşte evoluţia relaţiilor Republicii Socialiste România cu celelalte state şi prezintă conducerii Partidului Comunist Roman, precum şi Consiliului de Miniştri, propuneri în vederea dezvoltării acestor relaţii; e) asigura înfăptuirea politicii externe a statului în relaţia cu O.N.U., instituţiile sale specializate şi cu alte organizaţii internaţionale; f) contribuie la înfăptuirea politicii R.S.R. în domeniul relaţiilor economice cu statele străine; g) coordonează activitatea privind schimburile culturale, ştiinţifice, artistice şi de presa ale R.S.R. cu statele străine; coordonează acţiunile prin care se fac cunoscute peste hotare realizarile economice, ştiinţifice, sociale, culturale şi artistice ale R.S.R.; h) sprijină celelalte ministere şi alte organe centrale în realizarea acţiunilor pe care acestea le desfăşoară în domeniul relaţiilor externe; i) apara în străinătate drepturile şi interesele statului român, ale cetăţenilor români şi ale persoanelor juridice române, în conformitate cu normele legale; asigura exercitarea funcţiilor consulare potrivit normelor legale, înţelegerilor internaţionale la care R.S.R. este parte şi practicii internaţionale; j) duce tratative sau participa la tratative în vederea încheierii înţelegerilor internaţionale; k) negociaza şi încheie acorduri de colaborare culturală şi ştiinţifică, precum şi programe, planuri sau protocoale de aplicare a lor, puse de acord cu celelalte ministere şi organe centrale interesate; l) face propuneri cu privire la semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea înţelegerilor internaţionale, aderarea la acestea sau denunţarea lor, cu excepţia înţelegerilor bilaterale pentru a căror încheiere sînt împuternicite alte ministere şi organe centrale; efectuează schimbul instrumentelor de ratificare; depune instrumentele de ratificare sau de aderare; notifica aprobarea ori acceptarea înţelegerilor internaţionale sau denunţarea lor; eliberează documentele certificind deplinele puteri; m) urmăreşte aplicarea prevederilor înţelegerilor internaţionale la care R.S.R. este parte şi prezintă propuneri; n) elaborează sau participa la elaborarea proiectelor actelor normative care au legătură cu relaţiile externe ale R.S.R.; o) păstrează originalele tuturor înţelegerilor internaţionale bilaterale, precum şi copiile certificate ale înţelegerilor internaţionale multilaterale; păstrează originalele înţelegerilor internaţionale al căror stat depozitar este R.S.R. şi îndeplineşte atribuţiile ce decurg din aceasta calitate; p) păstrează sigiliul de stat al R.S.R.; r) îndeplineşte atribuţiile de protocol care îi revin potrivit legii; supune spre aprobare scrisorile de acreditare şi cererile de agrement sau de exequatur; s) asigura relaţiile cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare din R.S.R., în conformitate cu normele legale şi cu uzanţele internaţionale; t) organizează, îndrumă şi controlează misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale R.S.R.; u) organizează curierul diplomatic pentru transportul corespondentei între Ministerul Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în conformitate cu legea, cu înţelegerile internaţionale la care R.S.R. este parte, precum şi cu uzanţele internaţionale; v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 5În vederea realizării de către Ministerul Afacerilor Externe a atribuţiilor sale, celelalte ministere şi organe centrale: a) consulta Ministerul Afacerilor Externe în problemele care, decurgind din activitatea lor specifică, privesc politica externa a R.S.R.; b) solicita acordul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe cu privire la tratatele, acordurile, convenţiile şi orice alte înţelegeri internaţionale pentru încheierea cărora sînt împuternicite sa poarte negocieri; c) informează periodic sau la cerere Ministerul Afacerilor Externe asupra aplicării înţelegerilor internaţionale la care R.S.R. este parte; d) depun la Ministerul Afacerilor Externe originalele tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi ale oricăror alte înţelegeri internaţionale pe care le încheie.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 6Ministerul Afacerilor Externe îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 7Ministerul Afacerilor Externe este condus de un colegiu , organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului.  +  Articolul 8Colegiul ministerului este alcătuit din: a) ministru, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarii generali; b) directori şi alţi conducatori ai compartimentelor organizatorice ale ministerului, specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare din cadrul ministerului sau din afară acestuia; c) un delegat al sindicatelor, desemnat de U.G.S.R..Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Miniştri , la propunerea ministrului.Preşedintele colegiului este ministrul; în lipsa ministrului, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de primul adjunct al ministrului.  +  Articolul 9La şedinţele colegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi specialişti din cadrul ministerului sau din afară acestuia.  +  Articolul 10Colegiul îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.În caz de divergenta între ministru şi majoritatea membrilor colegiului, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune spre rezolvare preşedintelui Consiliului de Miniştri.Şedinţele colegiului se convoacă de ministru cel puţin o dată pe trimestru sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 11Colegiul ministerului în întregul său şi fiecare membru în parte răspund faţă de Comitetul Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliul de Miniştri pentru întreaga activitate a ministerului; fiecare membru al colegiului răspunde faţă de colegiu şi faţă de preşedintele acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredinţate.  +  Articolul 12Ministrul împreună cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarii generali dezbat şi rezolva probleme curente ale activităţii ministerului şi stabilesc măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărîrilor colegiului.În absenta ministrului, atribuţiile sale sînt exercitate de primul adjunct al ministrului.Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarii generali se numesc de Consiliul de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de colegiul ministerului.  +  Articolul 13În executarea hotărîrilor colegiului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege.  +  Articolul 14Ministrul informează colegiul asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţele colegiului.  +  Articolul 15În raporturile cu celelalte organe şi organizaţii centrale, Ministerul Afacerilor Externe este reprezentat de ministru.  +  Articolul 16Administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe are următoarea structura organizatorică: a) Direcţiile de relaţii, în număr de cinci; b) Direcţia organizaţiilor internaţionale; c) Direcţia relaţiilor culturale; d) Direcţia de sinteza; e) Direcţia economică; f) Direcţia juridică şi a tratatelor; g) Direcţia consulară; h) Direcţia presei; i) Direcţia protocolului; j) Cancelaria; k) Direcţia de personal; l) Direcţia plan financiar, contabilitate şi organizarea muncii; m) Direcţia tehnica, de aprovizionare şi administrativă; n) Serviciul curieri diplomatici; o) Oficiul juridic.Atribuţiile, normele de funcţionare şi structura organizatorică a unităţilor prevăzute în prezentul articol se stabilesc de către colegiu, potrivit normelor legale.  +  Articolul 17Direcţiile de relaţii, Direcţia organizaţiilor internaţionale, Direcţia relaţiilor culturale, Direcţia de sinteza, Direcţia economică, Direcţia juridică şi a tratatelor, Direcţia consulară, Direcţia presei, Direcţia protocolului, Cancelaria şi Direcţia de personal sînt încadrate cu personalul diplomatic şi consular necesar. Salarizarea personalului diplomatic şi consular, precum şi a personalului de specialitate şi tehnico-administrativ, se face potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 18Serviciul exterior este format din misiuni diplomatice şi oficii consulare.Misiunile diplomatice sînt: a) ambasade; b) legatii; c) misiuni permanente pe lîngă organizaţiile internaţionale.Oficiile consulare sînt: a) consulate generale; b) consulate; c) viceconsulate; d) agenţii consulare.  +  Articolul 19Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se fac prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 20Misiunile diplomatice cu rang de ambasada sînt conduse de ambasadori extraordinari şi plenipotentiari, iar misiunile diplomatice cu rang de legatie sînt conduse de trimişi extraordinari şi miniştri plenipotentiari.Misiunile permanente pe lîngă organizaţiile internaţionale sînt conduse de reprezentanţi sau delegaţi permanenţi cu grad de ambasador sau alt grad diplomatic.Oficiile consulare sînt conduse, potrivit rangului lor, de consuli generali, consuli, viceconsuli, agenţi consulari.  +  Articolul 21Ambasadorii extraordinari şi plenipotentiari, precum şi trimisii extraordinari şi plenipotentiari, se acreditează şi se recheamă prin decret al Consiliului de Stat.Reprezentanţii sau delegaţii permanenţi pe lîngă organizaţii internaţionale, cu grad de ambasador sau de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar, se numesc şi se recheamă prin decret al Consiliului de Stat.Şefii oficiilor consulare sînt numiţi prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 22Şeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al R.S.R. în statul în care este acreditat.Şeful misiunii diplomatice are, în statul în care este acreditat, are o competenţa generală de reprezentare a R.S.R. şi de apărare a intereselor statului român, ale persoanelor juridice şi ale cetăţenilor români, în conformitate cu normele dreptului internaţional.În statul în care este acreditat, şeful misiunii diplomatice reprezintă statul român faţă de orice cetăţean român trimis în misiune permanenta sau temporară sau aflat în orice calitate în acel stat.  +  Articolul 23Atasatii militari şi adjunctii acestora funcţionează în cadrul misiunilor diplomatice, sub conducerea şi îndrumarea generală a şefului misiunii diplomatice.  +  Articolul 24În cadrul misiunii diplomatice funcţionează secţii economice, care se organizează de către Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Ministerul Comerţului Exterior.  +  Articolul 25Şeful misiunii diplomatice poarta răspunderea pentru înfăptuirea politicii economice a R.S.R. în relaţiile cu ţara în care este acreditat.Şeful misiunii diplomatice exercita în statul în care este acreditat îndrumarea şi controlul activităţii secţiei economice şi a altor organe române de comerţ exterior, turism, navigaţie sau altele, care îşi desfăşoară activitatea în acest stat.  +  Articolul 26Normele de funcţionare şi structura organizatorică a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se stabilesc de către colegiu, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Se aprobă pentru administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, exclusiv conducerea ministerului, numărul maxim de posturi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 28Drepturile şi obligaţiile specifice personalului diplomatic şi consular vor fi stabilite prin Statutul personalului diplomatic şi consular al R.S.R..  +  Articolul 29Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale R.S.R. sînt cele prevăzute în lista anexa la prezentul decret.  +  Articolul 30Decretul nr. 23/1959 privind oficiile diplomatice sau consulare ale R.P.R. şi acordarea gradelor de ambasador şi ministru plenipotenţiar şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Anexa 1 Lista cuprinzînd misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale R.S.R. I. Misiuni diplomatice Ambasade1. Ambasada R.S.R. de la Tirana (Republica Populara Albania)2. Ambasada R.S.R. de la Alger (Republica Algeriana Democratica şi Populara)3. Ambasada R.S.R. de la Cairo (Republica Arabă Unita)4. Ambasada R.S.R. de la Buenos Aires (Republica Argentina)5. Ambasada R.S.R. de la Viena (Republica Austria)6. Ambasada R.S.R. de la Bruxelles (Regatul Belgiei)7. Ambasada R.S.R. de la Rangoon (Uniunea Birmana)8. Ambasada R.S.R. de la Londra (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord)9. Ambasada R.S.R. de la Sofia (Republica Populara Bulgaria)10. Ambasada R.S.R. de la Ottawa (Canada)11. Ambasada R.S.R. de la Praga (Republica Socialistă Cehoslovaca)12. Ambasada R.S.R. de la Santiago de Chile (Republica Chile)13. Ambasada R.S.R. de la Pekin (Republica Populara Chineza)14. Ambasada R.S.R. de la Nicosia (Republica Cipru)15. Ambasada R.S.R. de la Kinshasa (Republica Democratica Congo)16. Ambasada R.S.R. de la Phenian (Republica Populara Democrata Coreeana)17. Ambasada R.S.R. de la Havana (Republica Cuba)18. Ambasada R.S.R. de la Copenhaga (Regatul Danemarcei)19. Ambasada R.S.R. de la Berna (Confederatia Elvetiana)20. Ambasada R.S.R. de la Helsinki (Republica Finlanda)21. Ambasada R.S.R. de la Paris (Republica Franceza)22. Ambasada R.S.R. de la Berlin (R.D.G.)23. Ambasada R.S.R. de la Bonn (R.F.G.)24. Ambasada R.S.R. de la Accra (Republica Ghana)25. Ambasada R.S.R. de la Atena (Regatul Greciei)26. Ambasada R.S.R. de la Conakry (Republica Guineea)27. Ambasada R.S.R. de la New Delhi (Republica India)28. Ambasada R.S.R. de la Bagdad (Republica Irak)29. Ambasada R.S.R. de la Djakarta (Republica Indonezia)30. Ambasada R.S.R. de la Teheran (Iran)31. Ambasada R.S.R. de la Roma (Republica Italiana)32. Ambasada R.S.R. de la Tel-Aviv (Statul Israel)33. Ambasada R.S.R. de la Tokio (Japonia)34. Ambasada R.S.R. de la Belgrad (Rep. Socialistă Federativă Iugoslavia)35. Ambasada R.S.R. de la Beirut (Republica Liban)36. Ambasada R.S.R. de la Rabat (Regatul Maroc)37. Ambasada R.S.R. de la Ulan-Bator (Republica Populara Mongola)38. Ambasada R.S.R. de la Haga (Regatul Olandei)39. Ambasada R.S.R. de la Lagos (Republica Federala Nigeria)40. Ambasada R.S.R. de la Islamabad (Republica Islamica Pakistan)41. Ambasada R.S.R. de la Varsovia (Republica Populara Polona)42. Ambasada R.S.R. de la Damasc (Republica Arabă Siriana)43. Ambasada R.S.R. de la Washington (S.U.A.)44. Ambasada R.S.R. de la Stockholm (Regatul Suediei)45. Ambasada R.S.R. de la Dar es Salaam (Republica Unita Tanzania)46. Ambasada R.S.R. de la Tunis (Republica Tunisiană)47. Ambasada R.S.R. de la Ankara (Republica Turcia)48. Ambasada R.S.R. de la Budapesta (R.P.U.)49. Ambasada R.S.R. de la Moscova (U.R.S.S.)50. Ambasada R.S.R. de la Montevideo (Republica Orientala a Uruguayului)51. Ambasada R.S.R. de la Caracas (Republica Venezuela)52. Ambasada R.S.R. de la Hanoi (Republica Democrata Vietnam) [CONTINUAREA ANEXEI 1 ÎN ANEXA 2]  +  Anexa 2 [CONTINUAREA ANEXEI 1] Legatii1. Legatia R.S.R. de la Rio de Janeiro (Republica Federativă Brazilia)Misiuni permanente1. Misiunea permanenta a R.S.R. pe lîngă O.N.U. (New York)2. Misiunea permanenta a R.S.R. pe lîngă Oficiul O.N.U. şi instituţiile specializate aleO.N.U. (Geneva)3. Delegaţia permanenta a R.S.R. pe lîngă O.N.U. pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura - U.N.E.S.C.O. (Paris)4. Misiunea permanenta a R.S.R. pe lîngă Agenţia Internationala pentru Energia Atomica - A.I.E.A. (Viena) II. Reprezentante consulare şi comerciale 1. Reprezentanta consulară şi comercială de la Madrid (Spania) III. Oficii consulare 1. Consulatul General al R.S.R. de la Alexandria (Republica Arabă Unita)2. Consulatul General al R.S.R. de la Sydney (Australia)3. Consulatul General al R.S.R. de la Istanbul (Republica Turcia)----------